Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Aa

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
index | > Ab
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
aaargh (screaming)怄火慪火òuhuǒāu-fó
Aach阿赫阿赫ĀhèA-hāk
Aachen亚琛亞琛YàchēnNga-sāmˈɑkən
Aadam艾达姆艾達姆ÀidámǔNgaaih-daaht-móuh
Aadesh艾德希艾德希ÀidéxīNgaaih-dāk-hēi
Aadi; Addie; Addy; Adi艾蒂艾蒂ÀidìNgaaih-dai
Aagaard埃格德埃格德ĀigédéĀai-gaak-dāk
Aagaard奥高奧高ÀogāoOu-gōu
Aahna阿娜阿娜ĀnàA-nàh
Aailyaa阿里娅阿里婭ĀlǐyàA-léih-a
Aaliyah; Aleah; Aliyah艾丽娅艾麗婭ÀilìyàNgaaih-laih-a
Aaliyah; Aliyah艾莉亚艾莉亞ÀilìyàNgaaih-leih-nga
Aalto; Alto (name)阿尔托阿爾托Ā'ěrtuōA-yíh-tok
Aamina; Amina; Emina艾米娜艾米娜ÀimǐnàNgaaih-máih-nàh
Aamodt奥莫特奧莫特ÀomòtèOu-mohk-dahk
Aantaa安塔安塔ĀntǎNgōn-taap
Aapio阿普罗阿普羅ĀpǔluóA-póu-lòh
Aare阿雷阿雷ĀléiA-lèuih
Aarhus (in Denmark)奥胡斯奧胡斯ÀohúsīOu-wùh-sīˈɑhʉːs
Aaron (Bible)亚伦亞倫YàlúnNga-lèuhnˈɛəɹən
Aaron (modern)艾朗艾朗ÀilǎngNgaaih-lóhngˈɛəɹən
Aaron (modern)阿伦阿倫ĀlúnA-lèuhnˈɛəɹən
Aaron (modern)阿龙阿龍ĀlóngA-lùhngˈɛəɹən
Aarons阿伦斯阿倫斯ĀlúnsīA-lèuhn-sī
Aashish阿施伊什阿施伊什ĀshīyīshíA-sī-yī-sahp
Aasy奥丝奧絲ÀosīOu-sī
index | > Ab
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.