Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ef

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ee < | index | > Eg
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Efate埃法特埃法特ĀifǎtèĀai-faat-dahk
Efate (island)埃法特岛埃法特島Āifǎtè DǎoĀai-faat-dahk Dóu
Efate (language)埃法特语埃法特語ĀifǎtèyǔĀai-faat-dahk-yúh
Efe埃夫埃夫ĀifūĀai-fū
Efeng Township鹅峰乡鵝峰鄉Éfēng XiāngNgòh-fūng Hēung
Efes埃夫斯埃夫斯ĀifūsīĀai-fū-sī
effective immediately即时生效即時生效jíshí shēngxiàojīk-sìh sāang-haauh
Effenberger埃芬贝格尔埃芬貝格爾Āifēnbèigé'ěrĀai-fān-bui-gaak-yíh
Efferson; Evertson埃弗森埃弗森ĀifúsēnĀai-fāt-sām
efficient; having efficiency有效率有效率yǒu xiàolǜyáuh haauh-leuht
Effie埃菲埃菲ĀifēiĀai-fēi
Effie艾菲艾菲ÀifēiNgaaih-fēi
Effinger埃芬格埃芬格ĀifēngéĀai-fān-gaak
Effler埃弗勒埃弗勒ĀifúlèĀai-fāt-lahk
Efraim埃弗拉姆埃弗拉姆ĀifúlāmǔĀai-fāt-lāai-móuh
Efraim埃弗莱姆埃弗萊姆ĀifúláimǔĀai-fāt-lòih-móuh
Efraín埃弗拉因埃弗拉因ĀifúlāyīnĀai-fāt-lāai-yān
Efrem耶夫列姆耶夫列姆YēfūlièmǔYèh-fū-liht-móuh
Efren埃弗伦埃弗倫ĀifúlúnĀai-fāt-lèuhn
Efron埃弗龙埃弗龍ĀifúlóngĀai-fāt-lùhng
Efthimios埃夫西米奥斯埃夫西米奧斯Āifūxīmǐ'àosīĀai-fū-sāi-máih-ou-sī
Efthymiou埃夫蒂米乌埃夫蒂米烏ĀifūdìmǐwūĀai-fū-dai-máih-wū
Ee < | index | > Eg
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.