Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Et

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Es < | index | > Eu
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Eta; Etta埃塔埃塔ĀitǎĀai-taapˈitˈiˈeɪ
Etabe埃塔贝埃塔貝ĀitǎbèiĀai-taap-bui
et al (in legal case)以及其他以及其他yǐjí qítāyíh-kahp kèih-tā
Etam以坦以坦YǐtǎnYíh-táanˈitæm
Etang (town)鹅塘镇鵝塘鎮ÉtángzhènNgòh-tòhng-jan
Etchebest埃切贝斯特埃切貝斯特ĀiqièbèisītèĀai-chit-bui-sī-dahk
Etcheson艾奇逊艾奇遜ÀiqíxùnNgaaih-kèih-seun
Etel埃泰勒埃泰勒ĀitàilèĀai-taai-lahk
Etel埃特尔埃特爾Āitè'ěrĀai-dahk-yíh
eternal torment永远受苦永遠受苦yǒngyuǎn shòukǔwíhng-yúhn sauh-fú
Etham以倘以倘YǐtǎngYíh-sèuhngˈiθæm
Ethan (Bible)以探以探YǐtànYíh-taamˈiθən
Ethanim (month)以他念月以他念月YǐtāniànyuèYíh-tā-nihm-yuhtˈɛθənɪm
Ethan (modern)伊丹伊丹YīdānYī-dāanˈiθən
Ethan (modern)伊桑伊桑YīsāngYī-sōngˈiθən
Ethel埃塞尔埃塞爾Āisè'ěrĀai-choi-yíh
Ethel艾特尔艾特爾Àitè'ěrNgaaih-dahk-yíh
Ethel艾瑟儿艾瑟兒Àisè'érNgaaih-sāt-yìh
Ethelbert埃塞尔伯特埃塞爾伯特Āisài'ěrbótèĀai-choi-yíh-baak-dahk
Ethelred埃塞尔雷德埃塞爾雷德Āisè'ěrléidéĀai-choi-yíh-lèuih-dāk
Ethelred埃塞雷德埃塞雷德ĀisèléidéĀai-choi-lèuih-dāk
Ethelwulf埃塞五尔夫埃塞五爾夫Āisèwǔ'ěrfūĀai-choi-ńgh-yíh-fū
Ether以帖以帖YǐtiēYíh-tipˈiθɚ
Etheredge埃瑟里奇埃瑟里奇ĀisèlǐqíĀai-sāt-léih-kèih
Ethereum (cryptocurrency)以太坊以太坊YǐtàifāngYíh-taai-fōng
Ether (in Book of Mormon)以帖书以帖書YǐtiēshūYíh-tip-syūˈiθɚ
Etherington埃瑟林顿埃瑟林頓ĀisèlíndùnĀai-sāt-làhm-deuhn
Ethernet以太网以太網YǐtàiwǎngYíh-taai-móhng
Etherton埃瑟顿埃瑟頓ĀisèdùnĀai-sāt-deuhn
ethical standards道德准则道德准則dàodé zhǔnzédouh-dāk jéun-jāk
ethics class伦理课倫理課lúnlǐkèlèuhn-léih-fo
Ethiopian (person)衣索比亚人衣索比亞人YīsuǒbǐyàrénYī-sok-béi-nga-yàhnˌiθiˈəʊpiən
Ethiopian(s)埃塞俄比亚人埃塞俄比亞人Āisài'ébǐyàrénĀai-choi-ngòh-béi-nga-yàhn
Ethiopic (language)埃塞俄比亚语埃塞俄比亞語Āisài'ébǐyàyǔĀai-choi-ngòh-béi-nga-yúh
Ethiopic (written language)埃塞俄比亚文埃塞俄比亞文Āisài'ébǐyàwénĀai-choi-ngòh-béi-nga-màhn
Ethnan伊提南伊提南YītínánYī-tàih-nàahmˈɛθnæn
Ethni伊特尼伊特尼YītèníYī-dahk-nèihˈɛθnaɪ
<PRC> Ethnic and Religious Affairs Committee民族宗教事务委员会民族宗教事務委員會mínzú zōngjiào shìwù wěiyuánhuìmàhn-juhk jūng-gaau sih-mouh wái-yùhn-wúi
<PRC> Ethnic and Religious Affairs Committee (short form)民宗委民宗委mínzōngwěimàhn-jūng-wái
ethnic culture park民族园民族園mínzúyuánmàhn-juhk-yùhn
ethnic dress; national costume; native attire; folk garb民族服装民族服裝mínzú fúzhuāngmàhn-juhk fuhk-jōng
ethnic minority少数族裔少數族裔shǎoshù zúyìsíu-sou juhk-yeuih
ethnic-minority dance; folk dance民族舞民族舞mínzúwǔmàhn-juhk-móuh
ethnic-minority dance; folk dance民族舞蹈民族舞蹈mínzú wǔdǎomàhn-juhk móuh-douh
ethnic music民族音乐民族音樂mínzú yīnyuèmàhn-juhk yām-ngohk
Ethnic Township民族乡民族鄉Mínzú XiāngMàhn-juhk Hēung
ethnic violence种族暴力冲突種族暴力衝突zhǒngzú bàolì chōngtūjúng-juhk bouh-lihk chūng-daht
ethnic violence种族间的冲突種族間的衝突zhǒngzújiān de chōngtūjúng-juhk-gāan dīk chūng-daht
Ethniël埃特尼尔埃特尼爾Āitèní'ěrĀai-dahk-nèih-yíh
Ethridge埃思里奇埃思里奇ĀisīlǐqíĀai-sī-léih-kèih
Ethridge埃斯里奇埃斯里奇ĀisīlǐqíĀai-sī-léih-kèih
Etienne埃蒂安埃蒂安Āidì'ānĀai-dai-ngōn
Etling埃特林埃特林ĀitèlínĀai-dahk-làhm
Etna埃特纳埃特納ĀitènàĀai-dahk-naahp
Eton College伊顿公学伊頓公學Yīdùn gōngxuéYī-deuhn gūng-hohk
Etonde埃通德埃通德ĀitōngdéĀai-tūng-dāk
Eton (language)伊顿语伊頓語YīdùnyǔYī-deuhn-yúh
Etosha埃托沙埃托沙ĀituōshāĀai-tok-sā
Etris埃特里斯埃特里斯ĀitèlǐsīĀai-dahk-léih-sī
Etruscan埃特鲁斯坎埃特魯斯坎ĀitèlǔsīkǎnĀai-dahk-lóuh-sī-hām
Etruscans埃特鲁斯坎人埃特魯斯坎人ĀitèlǔsīkǎnrénĀai-dahk-lóuh-sī-hām-yàhn
Etta; Etter埃特埃特ĀitèĀai-dahk
Ettelson埃特尔森埃特爾森Āitè'ěrsēnĀai-dahk-yíh-sām
Etters埃特斯埃特斯ĀitèsīĀai-dahk-sī
Ettinger埃廷格埃廷格ĀitínggéĀai-tìhng-gaak
Ettlinger埃特林格埃特林格ĀitèlíngéĀai-dahk-làhm-gaak
Ettore埃托雷埃托雷ĀituōléiĀai-tok-lèuih
Etty埃蒂埃蒂ĀidìĀai-dai
Etxeberria埃切巴里亚埃切巴里亞ĀiqièbālǐyàĀai-chit-bā-léih-nga
etymology study辞源学辭源學cíyuánxuéchìh-yùhn-hohk
Etzel埃策尔埃策爾Āicè'ěrĀai-chaak-yíh
Étienne艾蒂安艾蒂安Àidì'ānNgaaih-dai-ngōn
Es < | index | > Eu
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.