Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Gh

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Gg < | index | > Gi
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ghadir; Qadir卡迪尔卡迪爾Kǎdí'ěrKā-dihk-yíh
Ghaffari加法里加法里JiāfǎlǐGā-faat-léih
Ghaghara River格尔纳利河格爾納利河Gé'ěrnàlì HéGaak-yíh-naahp-leih Hòh
Ghana (alternative translation)迦纳迦納JiānàGā-naahpɡˈɑnə
Ghandour甘杜尔甘杜爾Gāndù'ěrGām-douh-yíh
Ghanem加尼姆加尼姆JiānímǔGā-nèih-móuh
Ghantous甘图斯甘圖斯GāntúsīGām-tòuh-sī
Ghazi加齐加齊JiāqíGā-chàih
Ghebali盖巴里蓋巴里GàibālǐGoi-bā-léih
Ghedi盖迪蓋迪GàidíGoi-dihk
Ghenea盖内亚蓋內亞GàinèiyàGoi-noih-nga
Ghent University根特大学根特大學Gēntè DàxuéGān-dahk Daaih-hohk
Gheorghe格奥尔基格奧爾基Gé'ào'ěrjīGaak-ou-yíh-gēi
Gherman盖尔曼蓋爾曼Gài'ěrmànGoi-yíh-maahn
Gherpelli格佩里格佩里GépèilǐGaak-pui-léih
ghijak; ghijek (Uyghur lute-like instrument)艾捷克艾捷克àijiékèngaaih-jiht-hāk
Ghimire吉米雷吉米雷JímǐléiGāt-máih-lèuih
Ghiz吉兹吉茲JízīGāt-jī
Gholson; Golson戈尔森戈爾森Gē'ěrsēnGwō-yíh-sām
Ghomálá’ (language)戈马拉语戈馬拉語GēmǎlāyǔGwō-máh-lāai-yúh
Ghor古尔古爾Gǔ'ěrGú-yíh
Ghormley戈姆利戈姆利GēmǔlìGwō-móuh-leih
ghostwriter proofreading代修代修dàixiūdoih-sāu
Gg < | index | > Gi
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.