Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Id

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ic < | index | > Ie
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ida伊达伊達YīdáYī-daahtˈaɪdə
Ida; Ada艾达艾達ÀidáNgaaih-daahtˈaɪdə
Idalah伊达拉伊達拉YīdálāYī-daaht-lāaiˈaɪdəlʌ
Idalia伊达利亚伊達利亞YīdálìyàYī-daaht-leih-nga
Idalia伊达里亚伊達里亞YīdálǐyàYī-daaht-léih-nga
Idbash伊得巴伊得巴YīdébāYī-dāk-bāˈɪdbæʃ
Iddings; Iddins伊丁斯伊丁斯YīdīngsīYī-dīng-sī
Iddo伊多伊多YīduōYī-dōˈɪdəʊ
Iddo (old translation?)易多易多YìduōYih-dōˈɪdəʊ
Ideh伊德伊德YīdéYī-dāk
Idell艾德尔艾德爾Àidé'ěrNgaaih-dāk-yíh
Idella艾德拉艾德拉ÀidélāNgaaih-dāk-lāai
Idelson艾德尔森艾德爾森Àidé'ěrsēnNgaaih-dāk-yíh-sām
identification card身分卡身分卡shēnfen kǎsān-fahn kā
identification of antiques etc文物鉴定文物鑒定wénwù jiàndìngmàhn-maht gaam-dihng
identify; make out识别出識別出shíbié chūsīk-biht chēut
identity card身份卡身份卡shēnfènkǎsān-fán-kā
identity photograph证件照證件照zhèngjiànzhàojing-gihn-jiu
identity politics身份政治身份政治shēnfen zhèngzhìsān-fán jing-jih
ideological and political education思想政治教育思想政治教育sīxiǎng zhèngzhì jiàoyùsī-séung jing-jih gaau-yuhk
ideological changes思潮之变思潮之變sīcháo zhī biànsī-chìuh jī bin
idiomatic English; authentic English地道的英语地道的英語dìdao de Yīngyǔdeih-douh dīk Yīng-yúh
<netspeak?> idiot傻叉傻叉shǎchāsòh-chā
<vulgar> idiot傻逼傻逼shǎbīsòh-bīk
<vulgar> idiot呆逼呆逼dāibīngòih-bīk
idle drawing; scribble; doodle胡写乱画胡寫亂畫húxiě luànhuàwùh-sé lyuhn-waahk
idle drawing; scribble; doodle胡画胡畫húhuàwùh-wá
Idlib (in Syria)伊德利卜伊德利卜YīdélìbǔYī-dāk-leih-būk
<netspeak, loan> idol爱豆愛豆àidòungoi-dauh
Ido (language)伊多语伊多語YīduōyǔYī-dō-yúh
Idoma (language)伊多马语伊多馬語YīduōmǎyǔYī-dō-máh-yúh
Idonea; Idonia伊多妮娅伊多妮婭YīduōnīyàYī-dō-nèih-a
Idony伊多妮伊多妮YīduōnīYī-dō-nèih
Idris伊德里斯伊德里斯YīdélǐsīYī-dāk-léuih-sī
Idrissa伊德里萨伊德里薩YīdélǐsàYī-dāk-léuih-saat
Idrizi伊德里齐伊德里齊YīdélǐqíYī-dāk-léuih-chàih
Idwal伊德沃尔伊德沃爾Yīdéwò'ěrYī-dāk-yūk-yíh
Idzik伊齐克伊齊克YīqíkèYī-chàih-hāk
Ic < | index | > Ie
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.