Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ig

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
If < | index | > Ih
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Igal以迦以迦YǐjiāYíh-gāˈaɪɡæl
Iganga伊甘加伊甘加YīgānjiāYī-gām-gā
Igbobi伊博比伊博比YībóbǐYī-bok-béi
Igboland伊博兰伊博蘭YībólánYī-bok-làahn
Igbo (language)伊博语伊博語YībóyǔYī-bok-yúh
Ige伊盖伊蓋YīgàiYī-goi
Iggy伊吉伊吉YījíYī-gāt
Iglesias; Yglesias伊格莱西亚斯伊格萊西亞斯YīgéláixīyàsīYī-gaak-lòih-sāi-nga-sī
Ignacio伊格纳西奥伊格納西奧Yīgénàxī'àoYī-gaak-naahp-sāi-ou
Ignacy伊格纳西伊格納西YīgénàxīYī-gaak-naahp-sāi
Ignacy伊格纳齐伊格納齊YīgénàqíYī-gaak-naahp-chàih
Ignatius伊格内修斯伊格內修斯YīgénèixiūsīYī-gaak-noih-sāu-sī
Ignatius依纳爵依納爵YīnàjuéYī-naahp-jeuk
Ignaz伊格纳兹伊格納茲YīgénàzīYī-gaak-naahp-jī
Ignaz伊格纳茨伊格納茨YīgénàcíYī-gaak-naahp-chìh
Ignazio伊尼亚齐奥伊尼亞齊奧Yīníyàqí'àoYī-nèih-nga-chàih-ou
ignition source点燃源點燃源diǎnrányuándím-yìhn-yùhn
ignore and leave不顾而去不顧而去bùgù'érqùbāt-gu-yìh-heui
ignore what people say油盐不进油鹽不進yóuyánbùjìnyàuh-yìhm-bāt-jeun
ignore what people say; stubborn不进油盐不進油鹽bùjìnyóuyánbāt-jeun-yàuh-yìhm
Igoe艾戈艾戈ÀigēNgaaih-gwō
Igor亦果亦果YìguǒYihk-gwó
Igor伊戈尔伊戈爾Yīgē'ěrYī-gwō-yíh
Igorevich伊戈列维奇伊戈列維奇YīgēlièwéiqíYī-gwō-liht-wàih-kèih
Iguacu伊瓜苏伊瓜蘇YīguāsūYī-gwā-sōu
Igual伊瓜尔伊瓜爾Yīguā'ěrYī-gwā-yíh
Iguassu伊圭苏伊圭蘇YīguīsūYī-gwāi-sōu
If < | index | > Ih
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.