Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ja

Last update: 2021-09-30
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Iz < | index | > Je
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Jaakobah雅哥巴雅哥巴YǎgēbāNgáh-gō-bādʒˌeɪəkˈəʊbʌ
Jaala(h)雅亚拉雅亞拉YǎyàlāNgáh-nga-lāai
Jaana杰安娜傑安娜Jié'ānnàGiht-ngōn-nàh
Jaareshiah雅利西雅利西YǎlìxīNgáh-leih-sāidʒˌeɪɚʌʃˈaɪʌ
Jaasiel贾西尔賈西爾Jiǎxī'ěrGá-sāi-yíhdʒˌæʌsˈaɪəl
Jaazaniah雅撒尼亚雅撒尼亞YǎsāníyàNgáh-saat-nèih-ngadʒeɪˌæzənˈaɪʌ
Jaaziah雅西雅雅西雅YǎxīyǎNgáh-sāi-ngáhdʒˌɛʌzˈaɪʌ
Jabal雅伯雅伯YǎbóNgáh-baakdʒˈeɪbɔːl
Jabara贾巴拉賈巴拉JiǎbālāGá-bā-lāai
Jabari贾巴里賈巴里JiǎbālǐGá-bā-léih
Jabbok雅博雅博YǎbóNgáh-bokdʒˈæbɒk
Jabbok river雅博河雅博河Yǎbó HéNgáh-bok Hòh
Jabe家贝家貝JiābèiGā-bui
Jabe杰贝傑貝JiébèiGiht-bui
Jabesh-gilead基列雅比基列雅比JīlièyǎbǐGēi-liht-ngáh-béidʒˌeɪbɛʃɡˈɪliəd
Jabesh-gilead雅比雅比YǎbǐNgáh-béidʒˌeɪbɛʃɡˈɪliəd
Jabez杰贝兹傑貝茲JiébèizīGiht-bui-jīdʒˈeɪbɛz
Jabez雅比斯雅比斯YǎbǐsīNgáh-béi-sīdʒˈeɪbɛz
Jabin耶宾耶賓YēbīnYèh-bāndʒˈeɪbɪn
Jablonski雅布隆斯基雅布隆斯基YǎbùlóngsījīNgáh-bou-lùhng-sī-gēi
Jablow贾布洛賈布洛JiǎbùluòGá-bou-lohk
Jabneh雅比尼雅比尼YǎbǐníNgáh-béi-nèihdʒˈæbnʌ
Jabriel伽百列伽百列JiābǎilièGā-baak-liht
Jac杰可傑可JiékěGiht-hó
Jacan雅干雅干YǎgānNgáh-gōndʒˈeɪkən
Jace; Jacey; Jessi; Jessie; Jessy杰茜傑茜JiéxīGiht-sāi
Jacek亚采克亞采克YàcǎikèNga-chói-hāk
Jachin雅斤雅斤YǎjīnNgáh-gāndʒˈeɪkɪn
Jaci雅西雅西YǎxīNgáh-sāi
Jacinda杰辛达傑辛達JiéxīndáGiht-sān-daaht
Jacintu雅辛图雅辛圖YǎxīntúNgáh-sān-tòuh
jackal胡狼胡狼húlángwùh-lòhngdʒˈækɔːl
Jackett杰基特傑基特JiéjītèGiht-gēi-dahk
Jackie杰基傑基JiéjīGiht-gēidʒˈæki
Jackie洁姬潔姬JiéjīGit-gēidʒˈæki
Jackling; Jacklyn杰克林傑克林JiékèlínGiht-hāk-làhm
Jacklyn杰克琳傑克琳JiékèlínGiht-hāk-làhm
Jack Ma马云馬云Mǎ YúnMáh Wàhn
Jack (name)积克積克JīkèJīk-hāk
Jack (name); Jake杰克傑克JiékèGiht-hāk
Jackovich亚科维奇亞科維奇YàkēwéiqíNga-fō-wàih-kèih
Jackson杰克逊傑克遜JiékèxùnGiht-hāk-seun
Jackson雅克松雅克松YǎkèsōngNgáh-hāk-chùhng
Jaclyn; Jaqueline贾克琳賈克琳JiǎkèlínGá-hāk-làhm
Jacmel雅克梅勒雅克梅勒YǎkèméilèNgáh-hāk-mùih-lahk
Jacob雅各伯雅各伯YǎgèbóNgáh-gok-baak
Jacob's well雅各井雅各井YǎgèjǐngNgáh-gok-jéng
Jacob; James (Bible)雅各雅各YǎgèNgáh-gok
Jacoba雅各巴雅各巴YǎgèbāNgáh-gok-bā
Jacobe; Jacobi; Jacoby; Jakobi; Jakoby雅各比雅各比YǎgèbǐNgáh-gok-béi
Jacobi雅可比雅可比YǎkěbǐNgáh-hó-béi
Jacobina雅科比纳雅科比納YǎkēbǐnàNgáh-fō-béi-naahp
Jacobs雅可布雅可布YǎkěbùNgáh-hó-bou
Jacobs雅各布斯雅各布斯YǎgèbùsīNgáh-gok-bou-sī
Jacobsen; Jacobson雅各布森雅各布森YǎgèbùsēnNgáh-gok-bou-sām
Jacquelin雅克兰雅克蘭YǎkèlánNgáh-hāk-làahn
Jacqueline杰奎琳傑奎琳JiékuílínGiht-fūi-làhmdʒˈækəlin
Jacqueline雅克利娜雅克利娜YǎkèlìnàNgáh-hāk-leih-nàhdʒˈækəlin
Jacques杰奎斯傑奎斯JiékuísīGiht-fūi-sī
Jacques雅克雅克YǎkèNgáh-hāk
Jacques; Jakes杰克斯傑克斯JiékèsīGiht-hāk-sī
Jacquetta; Jaquetta雅克塔雅克塔YǎkètǎNgáh-hāk-taap
Jada雅大雅大YǎdàNgáh-daaihdʒˈeɪdʌ
Jada; Jaida; Jayda杰达傑達JiédáGiht-daahtdʒˈeɪdʌ
Jaddai雅玳雅玳YǎdàiNgáh-doihdʒˈædaɪ
Jade; Jayde; Jed; Jedd杰德傑德JiédéGiht-dāk
jade archway; marble archway玉石牌坊玉石牌坊yùshí páifāngyuhk-sehk pàaih-fōng
Jade (name)婕德婕德JiédéJit-dāk
Jade (name)雅德雅德YǎdéNgáh-dāk
Jadon雅顿雅頓YǎdùnNgáh-deuhndʒˈeɪdɒn
Jadranka亚德兰卡亞德蘭卡YàdélánkǎNga-dāk-làahn-kā
Jadwin贾德温賈德溫JiǎdéwēnGá-dāk-wān
Jadyn杰丁傑丁JiédīngGiht-dīng
Jaeckle杰克尔傑克爾Jiékè'ěrGiht-hāk-yíh
Jael雅亿雅億YǎyìNgáh-yīkdʒˈeɪəl
Jael; Jair; Jere杰尔傑爾Jié'ěrGiht-yíhdʒˈeɪəl
Jaelyn; Jailene; Jailyn; Jalyn; Jaylin杰琳傑琳JiélínGiht-làhm
Jaelyn; Jaylene; Jaylin杰林傑林JiélínGiht-làhm
Jafar贾法尔賈法爾Jiǎfǎ'ěrGá-faat-yíh
Jafari杰佛利傑佛利JiéfólìGiht-faht-leih
Jafarov贾法罗夫賈法羅夫JiǎfǎluófūGá-faat-lòh-fū
Jaffe贾菲賈菲JiǎfēiGá-fēi
Jaffer杰弗傑弗JiéfúGiht-fāt
Jaffer贾弗賈弗JiǎfúGá-fāt
Jaffrey贾弗里賈弗里JiǎfúlǐGá-fāt-léih
Jagang Province (Korea)慈江道慈江道CíjiāngdàoChìh-gōng-douh
Jagdish杰格迪什傑格迪什JiégédíshíGiht-gaak-dihk-sahm
Jager雅格雅格YǎgéNgáh-gaak
Jager; Jagger贾格尔賈格爾Jiǎgé'ěrGá-gaak-yíh
Jaggar贾加尔賈加爾Jiǎjiā'ěrGá-gā-yíh
jagged glass (security measure)尖玻璃尖玻璃jiān bōlijīm bō-lēi
Jagiellonian亚盖沃亞蓋沃YàgàiwòNga-goi-yūk
Jago加戈加戈JiāgēGā-gwō
Jahangir贾汗吉尔賈汗吉爾Jiǎhànjí'ěrGá-hohn-gāt-yíh
Jahath雅哈雅哈YǎhāNgáh-hādʒˈeɪhæθ
Jahaz雅杂雅雜YǎzáNgáh-jaahpdʒˈeɪhæz
Jahaziel雅哈悉雅哈悉YǎhāxīNgáh-hā-sīkdʒˌeɪhʌzˈaɪəl
Jahdai雅代雅代YǎdàiNgáh-doihdʒˈɑdaɪ
Jahdiel雅叠雅疊YǎdiéNgáh-dihpdʒˈɑdiəl
Jahdo雅多雅多YǎduōNgáh-dōdʒˈɑdəʊ
Jahleel雅利雅利YǎlìNgáh-leihdʒˈɑliɛl
Jahleelites雅利人雅利人YǎlìrénNgáh-leih-yàhndʒˈɑliəlaɪts
Jahmai贾迈賈邁JiǎmàiGá-maaihdʒˈɑmaɪ
Jahmai雅迈雅邁YǎmàiNgáh-maaihdʒˈɑmaɪ
Jahncke; Yanker; Yuncker扬克揚克YángkèYèuhng-hāk
Jahnke让凯讓凱RàngkǎiYeuhng-hói
Jahns扬斯揚斯YángsīYèuhng-sī
Jahziel雅薛雅薛YǎxuēNgáh-sitdʒˈɑziɛl
Jaice贾斯賈斯JiǎsīGá-sī
jailbreak (crime)逃狱逃獄táoyùtòuh-yuhk
Jaime海梅海梅HǎiméiHói-mùihhˈaɪmi
Jaimel杰米尔傑米爾Jiémǐ'ěrGiht-máih-yíh
Jain; Jaine; Jayne杰恩傑恩Jié'ēnGiht-yān
Jainism耆那教耆那教QínàjiàoKèih-náh-gaau
Jaipur捷布捷布JiébùJiht-boudʒˌaɪpˈʊə
Jair崖珥崖珥Yá'ěrNgàaih-yihdʒˈeɪɪə
Jair贾尔賈爾Jiǎ'ěrGá-yíhdʒˈeɪɪə
Jairo雅罗雅羅YǎluóNgáh-lòh
Jair (older translation)睚珥睚珥Yá'ěrNgàaih-yihdʒˈeɪɪə
Jairus崖鲁崖魯YálǔNgàaih-lóuhdʒˈeɪɚəs
Jairus (older translation)睚鲁睚魯YálǔNgàaih-lóuhdʒˈeɪɚəs
Jajuan贾胡安賈胡安Jiǎhú'ānGá-wùh-ngōn
Jakayla吉克拉吉克拉JíkèlāGāt-hāk-lāai
Jakeh雅基雅基YǎjīNgáh-gēidʒˈeɪkʌ
Jakeman杰克曼傑克曼JiékèmànGiht-hāk-maahn
Jakeway杰克韦傑克韋JiékèwéiGiht-hāk-wáih
Jakim雅金雅金YǎjīnNgáh-gāmdʒˈeɪkɪm
Jakob雅各布雅各布YǎgèbùNgáh-gok-bou
Jakov加科夫加科夫JiākēfūGā-fō-fū
Jakov雅科夫雅科夫YǎkēfūNgáh-fō-fū
Jakub雅库伯雅庫伯YǎkùbóNgáh-fu-baak
Jalaid (banner, in Inner Mongolia)扎赉特旗扎賚特旗Zhālàitè QíJaat-loih-dahk Kèih
Jalal贾拉尔賈拉爾Jiǎlā'ěrGá-lāai-yíh
Jalam雅蓝雅藍YǎlánNgáh-làahmdʒˈeɪlæm
Jalasjärvi亚拉斯耶尔维亞拉斯耶爾維Yàlāsīyē'ěrwéiNga-lāai-sī-yèh-yíh-wàih
Jalbert贾尔伯特賈爾伯特Jiǎ'ěrbótèGá-yíh-baak-dahk
Jalia贾利亚賈利亞JiǎlìyàGá-leih-nga
Jalisco哈利斯科州哈利斯科州HālìsīkēzhōuHā-leih-sī-fō-jāu
Jalo贾卢賈盧JiǎlúGá-lòuh
Jalon雅伦雅倫YǎlúnNgáh-lèuhndʒˈeɪlɒn
Jama亚马亞馬YàmǎNga-máh
Jama杰马傑馬JiémǎGiht-máh
Jamaal; Jamal贾马尔賈馬爾Jiǎmǎ'ěrGá-máh-yíh
Jamal贾迈勒賈邁勒JiǎmàilèGá-maaih-lahk
Jamari杰莫里傑莫里JiémòlǐGiht-mohk-léih
Jamari贾马里賈馬里JiǎmǎlǐGá-máh-léuih
Jambres杨布楊布YángbùYèuhng-boudʒˈæmbɹiz
Jameel杰梅尔傑梅爾Jiéméi'ěrGiht-mùih-yíh
Jameel; Jamil贾米尔賈米爾Jiǎmǐ'ěrGá-máih-yíh
Jamei贾梅賈梅JiǎméiGá-mùih
Jamel贾梅尔賈梅爾Jiǎméi'ěrGá-mùih-yíh
Jamelia洁米莉雅潔米莉雅JiémǐlìyǎGit-máih-leih-ngáh
James詹姆士詹姆士ZhānmǔshìJīm-móuh-sih
James (Bible book); Jacob (in Book of Mormon)雅各书雅各書YǎgèshūNgáh-gok-syū
James Bond占士邦占士邦ZhànshìbāngJīm-sih-bōng
James (book, Catholic version)雅各伯书雅各伯書YǎgèbóshūNgáh-gok-baak-syū
James (English name)詹姆斯詹姆斯ZhānmǔsīJīm-móuh-sī
James Legge (1815-1897)理雅各理雅各Lǐ YǎgèLéih Ngáh-gok
James (older translation)占士占士ZhānshìJim-sih
Jameson詹姆森詹姆森ZhānmǔsēnJīm-móuh-sām
Jamestown詹姆斯敦詹姆斯敦ZhānmǔsīdūnJīm-móuh-sī-dēun
James White (Adventist preacher)怀雅各懷雅各Huái YǎgèWàaih Ngáh-gok
Jamet雅梅雅梅YǎméiNgáh-mùih
Jamey杰梅傑梅JiéméiGiht-mùih
Jami雅米雅米YǎmǐNgáh-máih
Jamie杰米傑米JiémǐGiht-máih
Jamie (girl's name)洁米潔米JiémǐGit-máih
Jamila杰米拉傑米拉JiémǐlāGiht-máih-lāai
Jamin雅悯雅憫YǎmǐnNgáh-máhndʒˈeɪmɪm
Jamisen杰米森傑米森JiémǐsēnGiht-máih-sām
Jamison贾米森賈米森JiǎmǐsēnGá-máih-sām
Jamlech雅米勒雅米勒YǎmǐlèNgáh-máih-lahkdʒˈæmlɛk
Jammes雅姆雅姆YǎmǔNgáh-móuh
Jam (name)贾姆賈姆JiǎmǔGá-móuh
Jamnia雅麦尼亚雅麥尼亞YǎmàiníyàNgáh-mahk-nèih-nga
Jamnik亚姆尼克亞姆尼克YàmǔníkèNga-móuh-nèih-hāk
jamo (Korean letters)韩文字母韓文字母Hánwén zìmǔHòhn-màhn jih-móuh
Jamon卡蒙卡蒙KǎměngKā-mùhng
Jamra贾姆拉賈姆拉JiǎmǔlāGá-móuh-lāai
Jamuna贾木纳賈木納JiǎmùnàGá-muhk-naahp
Jana亚娜亞娜YànàNga-nàh
Janae贾内賈內JiǎnèiGá-noih
Jana Gana Mana (Indian national anthem; lit. the people's will)人民的意志人民的意志rénmín de yìzhìyàhn-màhn dīk yi-ji
Janai雅乃雅乃YǎnǎiNgáh-náaihdʒˈeɪnaɪ
Janas; Janus (name)贾纳斯賈納斯JiǎnàsīGá-naahp-sī
Jandrić兰德瑞奇蘭德瑞奇LándéruìqíLàahn-dāk-seuih-kèih
Jane小珍小珍XiǎozhēnSíu-jāndʒˈeɪn
Jane珍妮珍妮ZhēnnīJān-nèihdʒˈeɪn
Janeen贾宁賈寧JiǎnìngGá-nìhng
Janek哈内克哈內克HānèikèHā-noih-hāk
Janelle珍尼尔珍尼爾Zhēnní'ěrJān-nèih-yíh
Janelle贾内尔賈內爾Jiǎnèi'ěrGá-noih-yíh
Janet珍妮特珍妮特ZhēnnītèJān-nèih-dahkdʒˈænɪt
Janet; Janette珍尼特珍尼特ZhēnnítèJān-nèih-dahkdʒˈænɪt
Janetta珍妮塔珍妮塔ZhēnnītǎJān-nèih-taap
Janeway詹韦詹韋ZhānwéiJīm-wáih
Janez亚内兹亞內茲YànèizīNga-noih-jī
Janez雅奈兹雅奈茲YǎnàizīNgáh-noih-jī
Jangseong county (Korea)长城郡長城郡Chángchéng JùnChèuhng-sìhng Gwahn
Jani贾尼賈尼JiǎníGá-nèih
Janice珍妮丝珍妮絲ZhēnnīsīJān-nèih-sī
Janice珍尼斯珍尼斯ZhēnnísīJān-nèih-sī
Janice贾尼丝賈尼絲JiǎnísīGá-nèih-sī
Janim雅宁雅寧YǎníngNgáh-nìhngdʒˈeɪnəm
Janina雅尼娜雅尼娜YǎnínàNgáh-nèih-nàh
Janis杰妮丝傑妮絲JiénīsīGiht-nèih-sī
Janis贾尼斯賈尼斯JiǎnísīGá-nèih-sī
Janis赞尼士贊尼士ZànníshìJaan-nèih-sih
Janisch杰尼施傑尼施JiéníshīGiht-nèih-sī
Janka詹卡詹卡ZhānkǎJīm-kā
Jankowski扬科夫斯基揚科夫斯基YángkēfūsījīYèuhng-fō-fū-sī-gēi
Janks; Jencks; Jenks詹克斯詹克斯ZhānkèsīJīm-hāk-sī
Janna佳娜佳娜JiānàGāai-nàh
Jannaeus杰尼尔斯傑尼爾斯Jiéní'ěrsīGiht-nèih-yíh-sī
Jannai雅拿雅拿YǎnáNgáh-nàhdʒˈænʌaɪ
Janneke珍妮克珍妮克ZhēnnīkèJān-nèih-hāk
Jannes雅尼雅尼YǎníNgáh-nèihdʒˈæniz
Jannik詹尼克詹尼克ZhānníkèJīm-nèih-hāk
Jannine杰宁傑寧JiéníngGiht-nìhng
Jannine贾尼尼賈尼尼JiǎníníGá-nèih-nèih
Jannis詹尼斯詹尼斯ZhānnísīJīm-nèih-sī
Janny雅妮雅妮YǎnīNgáh-nèih
Janos雅诺什雅諾什YǎnuòshíNgáh-nohk-sahm
Janousek雅努塞克雅努塞克YǎnǔsèkèNgáh-nóuh-choi-hāk
Jansen扬森揚森YángsēnYèuhng-sām
Jantar疆塔尔疆塔爾Jiāngtǎ'ěrGēung-taap-yíh
Jantar Mantar疆塔尔曼塔尔疆塔爾曼塔爾Jiāngtǎ'ěr-Màntǎ'ěrGēung-taap-yíh-maahn-taap-yíh
Januarius贾纽埃里厄斯賈紐埃里厄斯Jiǎniǔ'āilǐ'èsīGá-náu-āai-léih-āak-sī
January一月份一月份YīyuèfènYāt-yuht-fahndʒˈænjʊɹi
January (name)贾纽厄里賈紐厄里Jiǎniǔ'èlǐGá-náu-āak-léihdʒˈænjʊɹi
Janus (name)杰纳斯傑納斯JiénàsīGiht-naahp-sīdʒˈeɪnəs
Janus (Roman god)雅努斯雅努斯YǎnǔsīNgáh-nóuh-sīdʒˈeɪnəs
Janusz雅努什雅努什YǎnǔshíNgáh-nóuh-sahm
Janvier詹维尔詹維爾Zhānwéi'ěrJīm-wàih-yíh
Janík雅尼克雅尼克YǎníkèNgáh-nèih-hāk
Japan-China War (Japanese term for WW2)日中戦争日中戦爭Rì-Zhōng ZhànzhēngYaht-jūng Jin-jāng
Japan-Korea (used of international relations etc)日韩日韓Rì-HánYaht-hòhn
Japanese-style日式日式RìshìYaht-sīk
Japanese dancing日本舞蹈日本舞蹈Rìběn wǔdǎoYaht-bún móuh-douh
Japanese encephalitis日本脑炎日本腦炎Rìběn nǎoyánYaht-bún nóuh-yìhm
Japanese knotweed (invasive plant)虎杖虎杖hǔzhàngfú-jeuhng
Japanese rule日治日治Rì zhìYaht jih
Japanese Shogi日本将棋日本將棋Rìběn jiàngqíYaht-bún jeung-kèih
Japhet贾费特賈費特JiǎfèitèGá-fai-dahk
Japheth雅弗雅弗YǎfúNgáh-fātdʒˈeɪfɛθ
Japhia雅非亚雅非亞YǎfēiyàNgáh-fēi-ngadʒəfˈaɪʌ
Japhlet雅弗勒雅弗勒YǎfúlèNgáh-fāt-lahkdʒˈæflɛt
Jaqua贾卡賈卡JiǎkǎGá-kā
Jaquan杰昆傑昆JiékūnGiht-kwān
Jaquays贾奎斯賈奎斯JiǎkuísīGá-fūi-sī
Jaracz杰拉斯傑拉斯JiélāsīGiht-lāai-sī
Jarad杰赖德傑賴德JiélàidéGiht-laaih-dāk
Jardine贾丁賈丁JiǎdīngGá-dīng
Jardine scholarship怡和奖学金怡和獎學金Yíhé jiǎngxuéjīnYìh-wòh jéung-hohk-gām
Jared (Bible)雅列雅列YǎlièNgáh-lihtdʒˈɛɹɛd
Jared (modern)贾里德賈里德JiǎlǐdéGá-léih-dākdʒˈɛɹɛd
Jaren杰仁傑仁JiérénGiht-yàhn
Jaren贾伦賈倫JiǎlúnGá-lèuhn
Jarett贾勒特賈勒特JiǎlètèGá-lahk-dahk
Jarha耶哈耶哈YēhāYèh-hādʒˈɑhɑ
Jari; Jeri; Jerri; Jerrie; Jerry杰瑞傑瑞JiéruìGiht-seuih
Jarib雅立雅立YǎlìNgáh-lahpdʒˈeɪɹɪb
Jarmin贾明賈明JiǎmíngGá-mìhng
Jarmo亚尔莫亞爾莫Yà'ěrmòNga-yíh-mohk
Jarmo雅莫雅莫YǎmòNgáh-mohk
Jarmuth耶末耶末YēmòYèh-muhtdʒˈɑmʊθ
Jarnagin贾纳金賈納金JiǎnàjīnGá-naahp-gām
Jarod; Jarrod贾罗德賈羅德JiǎluódéGá-lòh-dāk
Jaromír亚罗米尔亞羅米爾Yàluómǐ'ěrNga-lòh-máih-yíh
Jaromír; Jérémie杰若米傑若米JiéruòmǐGiht-yeuhk-máih
Jaron贾俊賈俊JiǎjùnGá-jeun
Jaron; Jaylon杰伦傑倫JiélúnGiht-lèuhn
Jarosław雅罗斯瓦夫雅羅斯瓦夫YǎluósīwǎfūNgáh-lòh-sī-ngáh-fū
Jarrad杰拉德傑拉德JiélādéGiht-lāai-dāk
Jarrard; Jarrod贾洛德賈洛德JiǎluòdéGá-lohk-dāk
Jarratt贾洛特賈洛特JiǎluòtèGá-lohk-dahk
Jarred杰瑞德傑瑞德JiéruìdéGiht-seuih-dāk
Jarrell杰瑞尔傑瑞爾Jiéruì'ěrGiht-seuih-yíh
Jarrell贾雷尔賈雷爾Jiǎléi'ěrGá-lèuih-yíh
Jarriel贾里尔賈里爾Jiǎlǐ'ěrGá-léuih-yíh
Jarry; Jary贾里賈里JiǎlǐGá-léih
jar stand (lit. seat)瓶座瓶座píngzuòpìhng-joh
Jarud (banner, in Inner Mongolia)扎鲁特旗扎魯特旗Zhālǔtè QíJaat-lóuh-dahk Kèih
Jarvik查维克查維克ZhāwéikèChàh-wàih-hāk
Jarvis贾维斯賈維斯JiǎwéisīGá-wàih-sī
Jashen雅善雅善YǎshànNgáh-sihndʒˈeɪʃən
Jashub雅述雅述YǎshùNgáh-seuhtdʒˈeɪʃəb
Jasmin; Jasmyn杰思敏傑思敏JiésīmǐnGiht-sī-máhn
Jasmina贾米娜賈米娜JiǎmǐnàGá-máih-nàh
Jasmine贾丝明賈絲明JiǎsīmíngGá-sī-mìhng
Jasmine雅斯明雅斯明YǎsīmíngNgáh-sī-mìhng
Jasmine (name)杰丝敏傑絲敏JiésīmǐnGiht-sī-máhn
Jasmine (name)贾斯敏賈斯敏JiǎsīmǐnGá-sī-máhn
Jasna亚斯纳亞斯納YàsīnàNga-sī-naahp
Jasner杰斯纳傑斯納JiésīnàGiht-sī-naahp
Jason (apocrypha apostate high priest)雅松雅松YǎsōngNgáh-chùhngdʒˈeɪsən
Jason (Bible)耶孙耶孫YēsūnYèh-syūndʒˈeɪsən
Jason (modern)贾森賈森JiǎsēnGá-sāmdʒˈeɪsən
Jaspar贾斯帕賈斯帕JiǎsīpàGá-sī-paak
Jasper (name)杰斯帕傑斯帕JiésīpàGiht-sī-paakdʒˈæspɚ
Jasper (place in Alberta)贾斯珀賈斯珀JiǎsīpòGá-sī-paakdʒˈæspɚ
jasper stone碧玉石碧玉石bìyùshíbīk-yuhk-sehk
Jastrow贾斯特罗賈斯特羅JiǎsītèluóGá-sī-dahk-lòh
Jaume豪梅豪梅HáoméiHòuh-mùih
Jaume贾米賈米JiǎmǐGá-máih
Java (island)爪哇岛爪哇島Zhǎowā DǎoJáau-wā Dóudʒˈɑvə
Javan贾旺賈旺JiǎwàngGá-wohngdʒˈeɪvæn
Javan雅万雅萬YǎwànNgáh-maahndʒˈeɪvæn
Javanese (language)爪哇语爪哇語ZhǎowāyǔJáau-wā-yúh
Javanese (written language)爪哇文爪哇文ZhǎowāwénJáau-wā-màhn
Javed杰维德傑維德JiéwéidéGiht-wàih-dāk
Javid贾伟德賈偉德JiǎwěidéGá-wáih-dāk
Javid贾维德賈維德JiǎwéidéGá-wàih-dāk
Javier哈维尔哈維爾Hāwéi'ěrHā-wàih-yíhjˌeɪvɪˈeɪ
Javier贾维尔賈維爾Jiǎwéi'ěrGá-wàih-yíhjˌeɪvɪˈeɪ
Javion贾维恩賈維恩Jiǎwéi'ēnGá-wàih-yān
Javon亚沃亞沃YàwòNga-yūk
jawbone齿槽骨齒槽骨chǐcáogǔchí-chòuh-gwāt
jawbone of an ass驴腮骨驢腮骨lǘsāigǔlèuih-sōi-gwāt
Jaworski贾沃斯基賈沃斯基JiǎwòsījīGá-yūk-sī-gēi
Jax贾克斯賈克斯JiǎkèsīGá-hāk-sī
Jaxon; Jaxson贾克森賈克森JiǎkèsēnGá-hāk-sām
Jaya佳亚佳亞JiāyàGāai-nga
Jaya贾耶賈耶JiǎyēGá-yèh
Jayapura查亚普拉查亞普拉CháyàpǔlāChàh-nga-póu-lāai
Jayden; Jaden杰登傑登JiédēngGiht-dāng
Jayes杰伊斯傑伊斯JiéyīsīGiht-yī-sī
Jaylan杰兰傑蘭JiélánGiht-làahn
Jaymes詹梅斯詹梅斯ZhānméisīJīm-mùih-sī
Jaymz詹姆兹詹姆茲ZhānmǔzīJīm-móuh-jī
Jay (name)杰伊傑伊JiéyīGiht-yī
Jay (name)洁依潔依JiéyīGit-yī
Jayne杰妮傑妮JiénīGiht-nèih
Jayson杰森傑森JiésēnGiht-sām
Jayson杰逊傑遜JiéxùnGiht-seun
Jazer雅谢雅謝YǎxièNgáh-jehdʒˈeɪzəː
Jazer (place)雅谢地雅謝地YǎxièdìNgáh-jeh-deihdʒˈeɪzəː
Jaziz雅悉雅悉YǎxīNgáh-sīkdʒˈeɪzɪz
Jazmin贾兹敏賈茲敏JiǎzīmǐnGá-jī-máhn
jazz age (1920s USA)爵士时代爵士時代juéshì shídàijeuk-sih sìh-doih
jazz drums; drum kit爵士鼓爵士鼓juéshì gǔjeuk-sih gú
Iz < | index | > Je
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.