Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ku

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ks < | index | > Kv
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ku'erte Township库尔特乡庫爾特鄉Kù'ěrtè XiāngFu-yíh-dahk Hēung
Kuaigou (town)浍沟镇澮溝鎮KuàigōuzhènKúi-kāu-jan
Kuaishou (short-video app competing with Douyin/Tiktok)快手快手KuàishǒuFaai-sáu
Kuanbang (town)宽邦镇寬邦鎮KuānbāngzhènFūn-bōng-jan
Kuancheng (a Manchu autonomous county in Hebei)宽城寬城KuānchéngFūn-sìhng
Kuancheng (county, in Hebei)宽城县寬城縣Kuānchéng XiànFūn-sìhng Yún
Kuancheng District宽城区寬城區Kuānchéng QūFūn-sìhng Kēui
Kuancheng (town)宽城镇寬城鎮KuānchéngzhènFūn-sìhng-jan
Kuandian (county, in Liaoning)宽甸县寬甸縣Kuāndiàn XiànFūn-dihn Yún
Kuandian Manchu Autonomous County宽甸满族自治县寬甸滿族自治縣Kuāndiàn Mǎnzú ZìzhìxiànFūn-dihn Múhn-juhk Jih-jih-yún
Kuangcheng Township匡城乡匡城鄉Kuāngchéng XiāngHōng-sìhng Hēung
Kuangdonggou (town)矿洞沟镇礦洞溝鎮KuàngdònggōuzhènKwong-duhng-kāu-jan
Kuanghe (town)匡河镇匡河鎮KuānghézhènHōng-hòh-jan
Kuangkeng (town)矿坑镇礦坑鎮KuàngkēngzhènKwong-hāang-jan
Kuangshan (town)矿山镇礦山鎮KuàngshānzhènKwong-sāan-jan
Kuangyan (town)匡堰镇匡堰鎮KuāngyànzhènHōng-yín-jan
Kuantian Township宽田乡寬田鄉Kuāntián XiāngFūn-tìhn Hēung
Kuanua (language)夸努亚语誇努亞語KuānǔyàyǔKwā-nóuh-nga-yúh
Kuban库班庫班KùbānFu-bāan
Kube库贝庫貝KùbèiFu-bui
Kubicki库比奇庫比奇KùbǐqíFu-béi-kèih
Kubik库比克庫比克KùbǐkèFu-béi-hāk
Kubilay库比莱庫比萊KùbǐláiFu-béi-lòih
Kubinka库宾卡庫賓卡KùbīnkǎFu-bān-kā
Kubinski库宾斯基庫賓斯基KùbīnsījīFu-bān-sī-gēi
Kubisch库比施庫比施KùbǐshīFu-béi-sī
Kubitza库比扎庫比扎KùbǐzhāFu-béi-jaat
Kubler库布勒庫布勒KùbùlèFu-bou-lahk
Kuboniwa久保庭久保庭JiǔbǎotíngGáu-bóu-tìhng
Kubota久保田久保田JiǔbǎotiánGáu-bóu-tìhn
Kubálková库芭科娃庫芭科娃KùbākēwáFu-bā-fō-wā
Kucera库塞拉庫塞拉KùsàilāFu-choi-lāai
Kucha库恰庫恰KùqiàFu-hāp
Kuchel基克尔基克爾Jīkè'ěrGēi-hāk-yíh
Kuching (in Malaysia)古晋古晉GǔjìnGú-jeun
Kuchkov库奇科夫庫奇科夫KùqíkēfūFu-kèih-fō-fū
Kuczewski库兹维斯基庫茲維斯基KùzīwéisījīFu-jī-wàih-sī-gēi
Kuczma库奇马庫奇馬KùqímǎFu-kèih-máh
Kudaibergen库代贝根庫代貝根KùdàibèigēnFu-doih-bui-gān
Kudinov库季诺夫庫季諾夫KùjìnuòfūFu-gwai-nohk-fū
kudu条纹羚羊條紋羚羊tiáowén língyángtìuh-màhn lìhng-yèuhng
Kudus古突士古突士GǔtūshìGú-daht-sih
Kue科威科威KēwēiFō-wāi
Kue (alternate translation)古厄古厄Gǔ'èGú-āak
Kuenzle金茨勒金茨勒JīncílèGām-chìh-lahk
Kuest; Kuster库斯特庫斯特KùsītèFu-sī-dahk
Kufuor; Kuffuor库福尔庫福爾Kùfú'ěrFu-fūk-yíh
Kugler库格勒庫格勒KùgélèFu-gaak-lahk
Kuhl库尔庫爾Kù'ěrFu-yíh
Kuhns库恩斯庫恩斯Kù'ēnsīFu-yān-sī
Kuidesu Township奎德素乡奎德素鄉Kuídésù XiāngFūi-dāk-sou Hēung
Kuijpers奎珀斯奎珀斯KuípòsīFūi-paak-sī
Kuimeishan (town)岿美山镇巋美山鎮KuīměishānzhènKwāi-méih-sāan-jan
Kuipers凯珀斯凱珀斯KǎipòsīHói-paak-sī
Kuishan Township奎山乡奎山鄉Kuíshān XiāngFūi-sāan Hēung
Kuisu (town)奎苏镇奎蘇鎮KuísūzhènFūi-sōu-jan
Kuitan (town)葵潭镇葵潭鎮KuítánzhènKwàih-tàahm-jan
Kuiwen District奎文区奎文區Kuíwén QūFūi-màhn Kēui
Kuixi (town)奎溪镇奎溪鎮KuíxīzhènFūi-kāi-jan
Kuiyang (town)葵阳镇葵陽鎮KuíyángzhènKwàih-yèuhng-jan
Kujawa库贾瓦庫賈瓦KùjiǎwǎFu-gá-ngáh
Kuki库基庫基KùjīFu-gēi
Kuki (city)久喜市久喜市JiǔxǐshìGáu-héi-síh
Kukla库克拉庫克拉KùkèlāFu-hāk-lāai
Kukuna库库纳庫庫納KùkùnàFu-fu-naahp
Kukura库库拉庫庫拉KùkùlāFu-fu-lāai
Kukës库克斯庫克斯KùkèsīFu-hāk-sī
Kulakov库拉科夫庫拉科夫KùlākēfūFu-lāai-fō-fū
Kulcsar库尔萨庫爾薩Kù'ěrsàFu-yíh-saat
Kulebaki库列巴基庫列巴基KùlièbājīFu-liht-bā-gēi
Kulig库利格庫利格KùlìgéFu-leih-gaak
Kulik库利克庫利克KùlìkèFu-leih-hāk
Kulishi库利什庫利什KùlìshíFu-leih-sahp
Kulp库尔普庫爾普Kù'ěrpǔFu-yíh-póu
Kulyasov库利亚索夫庫利亞索夫KùlìyàsuǒfūFu-leih-nga-sok-fū
Kumamoto (Japan prefecture)熊本熊本XióngběnHùhng-bún
Kumamoto Prefecture熊本县熊本縣Xióngběn XiànHùhng-bún Yún
Kuman (language)库曼语庫曼語KùmànyǔFu-maahn-yúh
Kumar古玛古瑪GǔmǎGú-máh
Kumar库马尔庫馬爾Kùmǎ'ěrFu-máh-yíh
Kumar库默庫默KùmòFu-mahk
Kumara库马拉庫馬拉KùmǎlāFu-máh-lāai
Kumari古默里古默里GǔmòlǐGú-mahk-léih
Kumari库马里庫馬里KùmǎlǐFu-máh-léuih
Kumm库姆庫姆KùmǔFu-móuh
Kumpulainen昆普莱宁昆普萊寧KūnpǔláiníngKwān-póu-lòih-nìhng
Kumukusa'er Township库木库萨尔乡庫木庫薩爾鄉Kùmùkùsà'ěr XiāngFu-muhk-fu-saat-yíh Hēung
Kumyk (language)库梅克语庫梅克語KùméikèyǔFu-mùih-hāk-yúh
Kunal库纳尔庫納爾Kùnà'ěrFu-naahp-yíh
Kunama (language)库纳马语庫納馬語KùnàmǎyǔFu-naahp-máh-yúh
Kunene丘内丘內QiūnèiYāu-noih
Kunhe Tahur Manchu Township坤河达斡尔族满族乡坤河達斡爾族滿族鄉Kūnhé Dáwò'ěrzú Mǎnzú XiāngKwān-hòh Daaht-gún-yíh-juhk Múhn-juhk Hēung
Kunin库宁庫寧KùníngFu-nìhng
Kunkel; Kunkle孔克尔孔克爾Kǒngkè'ěrHúng-hāk-yíh
Kunlun (town)昆仑镇昆仑镇KūnlúnzhènKwān-lèuhn-jan
Kunming (in Yunnan)昆明市昆明市Kūnmíng ShìKwān-mìhng Síhkˌʊnmˈɪŋ
Kunnas昆纳斯昆納斯KūnnàsīKwān-naahp-sī
Kuno库诺庫諾KùnuòFu-nohk
Kunshan (in Jiangsu)昆山昆山KūnshānKwān-sāan
Kunshan (in Jiangsu)昆山市昆山市Kūnshān ShìKwān-sāan Síh
Kunshan Township昆山乡昆山鄉Kūnshān XiāngKwān-sāan Hēung
Kunstler孔斯特勒孔斯特勒KǒngsītèlèHúng-sī-dahk-lahk
Kuntong Township昆铜乡昆銅鄉Kūntóng XiāngKwān-tùhng Hēung
Kunwald昆瓦尔德昆瓦爾德Kūnwǎ'ěrdéKwān-ngáh-yíh-dāk
Kunyang (town)昆阳镇昆陽鎮KūnyángzhènKwān-yèuhng-jan
Kunyu (in Xinjiang)昆玉市昆玉市Kūnyù ShìKwān-yuhk Síh
Kuopio库比奥庫比奧Kùbǐ'àoFu-béi-ou
Kupala库帕拉庫帕拉KùpàlāFu-paak-lāai
Kupang古邦古邦GǔbāngGú-bōng
Kupfer库普弗庫普弗KùpǔfúFu-póu-fāt
Kupka库普卡庫普卡KùpǔkǎFu-póu-kā
Kupper; Küpper库佩尔庫佩爾Kùpèi'ěrFu-pui-yíh
Kupriyanov库普里亚诺夫庫普里亞諾夫KùpǔlǐyànuòfūFu-póu-léih-nga-nohk-fū
Kupul库普尔庫普爾Kùpǔ'ěrFu-póu-yíh
Kuqa (county, in Xinjiang)库车县庫車縣Kùchē XiànFu-chē Yún
Kuquan Township哭泉乡哭泉鄉Kūquán XiāngHūk-chyùhn Hēung
Kuqu Township库区乡庫區鄉Kùqū XiāngFu-kēui Hēung
Kura; Quella库拉庫拉KùlāFu-lāai
Kurak库拉克庫拉克KùlākèFu-lāai-hāk
Kuraka库拉卡庫拉卡KùlākǎFu-lāai-kā
Kuratovo库拉托沃庫拉托沃KùlātuōwòFu-lāai-tok-yūk
Kurdzhinovo库尔吉诺沃庫爾吉諾沃Kù'ěrjínuòwòFu-yíh-gāt-nohk-yūk
Kurgan库尔干庫爾干Kù'ěrgānFu-yíh-gōn
Kurgan-tyube库尔干秋庫爾干秋Kù'ěrgānqiūFu-yíh-gōn-chāu
Kurlander库兰德庫蘭德KùlándéFu-làahn-dāk
Kurrus库鲁斯庫魯斯KùlǔsīFu-lóuh-sī
Kursk库尔斯克庫爾斯克Kù'ěrsīkèFu-yíh-sī-hāk
Kurt寇特寇特KòutèKau-dahk
Kurt库尔特庫爾特Kù'ěrtèFu-yíh-dahk
Kurtz库尔茨庫爾茨Kù'ěrcíFu-yíh-chìh
Kurtze库尔策庫爾策Kù'ěrcèFu-yíh-chaak
Kurukh (language)库鲁克语庫魯克語KùlǔkèyǔFu-lóuh-hāk-yúh
Kuruman库鲁曼庫魯曼KùlǔmànFu-lóuh-maahn
Kurush库鲁什庫魯什KùlǔshíFu-lóuh-sahp
Kurylo库里洛庫里洛KùlǐluòFu-léih-lohk
Kurzen库尔逊庫爾遜Kù'ěrxùnFu-yíh-seun
Kurzman库兹曼庫茲曼KùzīmànFu-jī-maahn
Kurzweil库兹维尔庫茲維爾Kùzīwéi'ěrFu-jī-wàih-yíh
Kuschel库舍尔庫舍爾Kùshè'ěrFu-sé-yíh
Kush库什庫什KùshíFu-sahp
Kushan Township库山乡庫山鄉Kùshān XiāngFu-sāan Hēung
Kushner库什纳庫什納KùshínàFu-sahp-naahp
Kushnir库什尼庫什尼KùshíníFu-sahp-nèih
Kushnir库什尼尔庫什尼爾Kùshíní'ěrFu-sahp-nèih-yíh
Kusick库西克庫西克KùxīkèFu-sāi-hāk
Kuta库塔庫塔KùtǎFu-taap
Kutaisi库塔伊西庫塔伊西KùtǎyīxīFu-taap-yī-sāi
Kutenai (language)库特奈语庫特奈語KùtènàiyǔFu-dahk-noih-yúh
Kutin库季因庫季因KùjìyīnFu-gwai-yān
Kutina库蒂纳庫蒂納KùdìnàFu-dai-naahp
Kutler库特勒庫特勒KùtèlèFu-dahk-lahk
Kutner库特纳庫特納KùtènàFu-dahk-naahp
Kutsenko库琴科庫琴科KùqínkēFu-kàhm-fō
Kutuzov库图佐夫庫圖佐夫KùtúzuǒfūFu-tòuh-jo-fū
Kutzer库泽庫澤KùzéFu-jaahk
Kutzke库茨克庫茨克KùcíkèFu-chìh-hāk
Kuybyshev古比雪夫古比雪夫KūbǐxuěfūGú-béi-syut-fūkˈʊbɪʃɛf
Kuye River窟野河窟野河Kūyě HéFāt-yéh Hòh
Kuy (language)库伊语庫伊語KùyīyǔFu-yī-yúh
Kuytun (in Xinjiang)奎屯奎屯KuítúnFūi-tyùhn
Kuytun (in Xinjiang)奎屯市奎屯市Kuítún ShìFūi-tyùhn Síh
Kuzhuang (town)库庄镇庫莊鎮KùzhuāngzhènFu-jōng-jan
Kuzhu Township苦竹乡苦竹鄉Kǔzhú XiāngFú-jūk Hēung
Kuzichkin库济奇金庫濟奇金KùjìqíjīnFu-jai-kèih-gām
Kuzin库津庫津KùjīnFu-jēun
Kuzma库兹马庫茲馬KùzīmǎFu-jī-máh
Kuzmickas库兹米卡斯庫茲米卡斯KùzīmǐkǎsīFu-jī-máih-kā-sī
Kuznetskiy库兹涅茨克庫茲涅茨克KùzīniècíkèFu-jī-nihp-chìh-hāk
Kuznetsov库兹涅佐夫庫茲涅佐夫KùzīnièzuǒfūFu-jī-nihp-jo-fū
Kuznetsovo库兹涅佐沃庫茲涅佐沃KùzīnièzuǒwòFu-jī-nihp-jo-yūk
Kuzo库佐庫佐KùzuǒFu-jo
Kuzongqiao (town)库宗桥镇庫宗橋鎮KùzōngqiáozhènFu-jūng-kìuh-jan
Kuçovë库乔亚庫喬亞KùqiáoyàFu-kìuh-nga
Kübler库伯勒庫伯勒KùbólèFu-baak-lahk
Kühner屈纳屈納QūnàWāt-naahp
Küng孔格孔格KǒnggéHúng-gaak
Künz金茨金茨JīncíGām-chìh
Künzli金兹利金茲利JīnzīlìGām-jī-leih
Küppers屈佩尔斯屈佩爾斯Qūpèi'ěrsīWāt-pui-yíh-sī
Kütahya屈塔希亚屈塔希亞QūtǎxīyàWāt-taap-hēi-nga
Küçükköse库楚克科谢庫楚克科謝KùchǔkèkēxièFu-chó-hāk-fō-jeh
Ks < | index | > Kv
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.