Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Lo

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ll < | index | > Lu
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
L'Oréal (mainland and HK branding)欧莱雅歐萊雅ŌuláiyǎNgāu-lòih-ngáh
L'Oréal (Taiwan branding)莱雅萊雅LáiyǎLòih-ngáh
Loach洛奇洛奇LuòqíLohk-kèih
<comp.> load加载加載jiāzàigā-joi
<comp.> load; loading加载加載jiāzàigā-joi
load (animal's back) up with驮上馱上tuóshangtòh-séuhng
<comp.> load balancing负载平衡負載平衡fùzài pínghéngfuh-joi pìhng-hàhng
loaded down with minor details繁琐繁瑣fánsuǒfàahn-só
loader (machine)装载机裝載機zhuāngzàijījōng-joi-gēilˈəʊdɚ
loader (person)卸货工人卸貨工人xièhuò gōngrénse-fo gūng-yàhnlˈəʊdɚ
load into (one's bags etc)装进裝進zhuāngjìnjōng-jeun
Loadman洛德曼洛德曼LuòdémànLohk-dāk-maahn
load onto a boat搬上船搬上船bān shàng chuánbūn séuhng syùhn
<comp.> load-time加载期加載期jiāzàiqīgā-joi-kèih
Lo-ammi罗阿米羅阿米Luó'āmǐLòh-a-máihləʊˈæmaɪ
Loango卢安果盧安果Lú'ānguǒLòuh-ngōn-gwó
Loan (name); Loane罗安羅安Luó'ānLòh-ngōn
Lobato洛巴托洛巴托LuòbātuōLohk-bā-tok
Lobatos洛巴托斯洛巴托斯LuòbātuōsīLohk-bā-tok-sī
lobby bar; reception lounge (in hotel)大堂吧大堂吧dàtáng bādaaih-tòhng bā
Lobdell洛布德尔洛布德爾Luòbùdé'ěrLohk-bou-dāk-yíh
Lobeck洛贝克洛貝克LuòbèikèLohk-bui-hāk
Lobiondo洛比翁多洛比翁多LuòbǐwēngduōLohk-béi-yūng-dō
Lobito洛比托洛比托LuòbǐtuōLohk-béi-tok
Lobkowicz洛布科维奇洛布科維奇LuòbùkēwéiqíLohk-bou-fō-wàih-kèih
Lobner洛布纳洛布納LuòbùnàLohk-bou-naahp
Lobov洛博夫洛博夫LuòbófūLohk-bok-fū
local当地的當地的dāngdì dedōng-deih dīk
local authorities当地政府當地政府dāngdì zhèngfǔdōng-deih jing-fú
local business information; local listings本地商家信息本地商家信息běndì shāngjiā xìnxībún-deih sēung-gā seun-sīk
local call (phone)本地通话本地通話běndì tōnghuàbún-deih tūng-wah
local community本地社区本地社區běndì shèqūbún-deih séh-kēui
local data (allowance, China Mobile Hong Kong)本地数据本地數據běndì shùjùbún-deih sou-geui
local elections地方选举地方選舉dìfang xuǎnjǔdeih-fōng syún-géui
local institution当地机构當地機構dāngdì jīgòudōng-deih gēi-kau
local language; indigenous language当地语言當地語言dāngdì yǔyándōng-deih yúh-yìhn
locally known as当地称當地稱dāngdì chēngdōng-deih chīng
locally-sourced ingredients在地食材在地食材zàidìshícáijoih-deih-sihk-chòih
local resident本地居民本地居民běndì jūmínbún-deih gēui-màhn
local residents当地居民當地居民dāngdì jūmíndōng-deih gēui-màhn
<comp.> localStorage本地存储本地存儲běndì cúnchǔbún-deih chyùhn-chyúh
local word (from minority topolect etc)土语词土語詞tǔyǔcítóu-yúh-chìh
location map位置图位置圖wèizhi túwaih-ji tòuh
location tag; location marker位置标记位置標記wèizhi biāojìwaih-ji bīu-gei
Loch Lomond洛蒙德湖洛蒙德湖Luòméngdé HúLohk-mùhng-dāk Wùh
Lochman洛克曼洛克曼LuòkèmànLohk-hāk-maahn
Lochmann洛赫曼洛赫曼LuòhèmànLohk-hāk-maahn
Lochner洛克纳洛克納LuòkènàLohk-hāk-naahp
Loch Ness尼斯湖尼斯湖Nísī HúNèih-sī Wùh
Lockart洛卡特洛卡特LuòkǎtèLohk-kā-dahk
lock down (an area)封控封控fēngkòngfūng-hung
Locke洛克洛克LuòkèLohk-hāk
locked-in syndrome闭锁综合征閉鎖綜合徵bìsuǒ zōnghézhēngbai-só jung-hahp-jīng
locked-in syndrome (alternate translation)闭锁症候群閉鎖症候群bìsuǒ zhènghòuqúnbai-só jing-hauh-kwàhn
locker储物柜儲物櫃chǔwùguìchyúh-maht-gwaihlˈɒkɚ
locker衣物柜衣物櫃yīwùguìyī-maht-gwaihlˈɒkɚ
Lockerbie洛克比洛克比LuòkèbǐLohk-hāk-béi
Lockery洛克里洛克里LuòkèlǐLohk-hāk-léih
Lockett洛基特洛基特LuòjītèLohk-gēi-dahk
Lockhart洛克哈特洛克哈特LuòkèhātèLohk-hāk-hā-dahk
Lockheed洛克希德洛克希德LuòkèxīdéLohk-hāk-hēi-dāk
lock (in/out/etc)锁掉鎖掉suǒdiàosó-diuh
Locklear洛克利尔洛克利爾Luòkèlì'ěrLohk-hāk-leih-yíh
lock picking; pick a lock撬锁撬鎖qiàosuǒgiuh-só
<comp.> lockscreen锁定屏幕鎖定屏幕suǒdìng píngmùsó-dihng pìhng-mohk
<comp.> lockscreen锁屏鎖屏suǒpíngsó-pìhng
lockscreen interface (for phone app)锁屏界面鎖屏界面suǒpíng jièmiànsó-pìhng gaai-mihn
lock the door锁上门鎖上門suǒshang ménsó-séuhng mùhn
Lockwood洛克五德洛克五德LuòkèwǔdéLohk-hāk-ńgh-dāk
Lockwood洛克伍德洛克伍德LuòkèwǔdéLohk-hāk-ńgh-dāk
Lockyer洛克耶洛克耶LuòkèyēLohk-hāk-yèh
Loconsole洛康索洛康索LuòkāngsuǒLohk-hōng-sok
LOCPG; Liaison Office of the Central People's Government (HK, abbreviated form)中联办中聯辦Zhōng LiánbànJūng Lyùhn-baahn
Locrian (mode)洛克利亚洛克利亞LuòkèlìyàLohk-hāk-leih-nga
Lod卢德盧德LúdéLòuh-dāk
Lo-debar罗底巴羅底巴LuódǐbāLòh-dái-bālˌəʊdˈibɑ
Lodwar洛德瓦尔洛德瓦爾Luòdéwǎ'ěrLohk-dāk-ngáh-yíh
Lodwick洛德威克洛德威克LuòdéwēikèLohk-dāk-wāi-hāk
Lodz罗兹羅茲LuózīLòh-jī
Lodzinski洛津斯基洛津斯基LuòjīnsījīLohk-jēun-sī-gēi
Loeb勒布勒布LèbùLahk-bou
Loebenstein洛本斯坦洛本斯坦LuòběnsītǎnLohk-bún-sī-táan
Loebinger洛宾格洛賓格LuòbīngéLohk-bān-gaak
Loedi勒迪勒迪LēidíLahk-dihk
Loeffel莱弗尔萊弗爾Láifú'ěrLòih-fāt-yíh
Loera洛埃拉洛埃拉Luò'āilāLohk-āai-lāai
Loescher勒舍尔勒舍爾Lèshè'ěrLahk-sé-yíh
Loewen; Lowen洛温洛溫LuòwēnLohk-wān
Lofgren洛夫格伦洛夫格倫LuòfūgélúnLohk-fū-gaak-lèuhn
Loftin洛夫廷洛夫廷LuòfūtíngLohk-fū-tìhng
Loftis洛夫蒂斯洛夫蒂斯LuòfūdìsīLohk-fū-dai-sī
Lofton洛夫顿洛夫頓LuòfūdùnLohk-fū-deuhn
Loftus洛夫特斯洛夫特斯LuòfūtèsīLohk-fū-dahk-sī
Logan洛根洛根LuògēnLohk-gān
Logbessou洛戈贝索洛戈貝索LuògēbèisuǒLohk-gwō-bui-sok
Loggins洛金斯洛金斯LuòjīnsīLohk-gām-sī
logical符合逻辑符合邏輯fúhé luójifùh-hahp lòh-chāp
logical fallacy逻辑谬误邏輯謬誤luóji miùwùlòh-chāp mauh-ngh
logical paradox逻辑悖论邏輯悖論luóji bèilùnlòh-chāp bui-leuhn
logical reasonableness合理性合理性hélǐxìnghahp-léih-sing
logical structure逻辑结构邏輯結構luóji jiégòulòh-chāp git-kau
logic can be convincing晓之以理曉之以理xiǎozhīyǐlǐhíu-jī-yíh-léih
<comp.> logic error逻辑错误邏輯錯誤luóji cuòwùlòh-chāp cho-ngh
log in登入登入dēngrùdāng-yahp
login name登录名登錄名dēnglùmíngdāng-luhk-mìhng
Loginov洛吉诺夫洛吉諾夫LuòjínuòfūLohk-gāt-nohk-fū
Loginow罗吉诺夫羅吉諾夫LuójínuòfūLòh-gāt-nohk-fū
Loginskiy洛金斯基洛金斯基LuòjīnsījīLohk-gām-sī-gēi
login verification登录验证登錄驗證dēnglù yànzhèngdāng-luhk yihm-jing
log (liquid measure, possibly 310ml)罗革羅革luógélòh-gaak
Logos (old version used until 1995)罗格斯羅格斯LuógésīLòh-gaak-sī
Logos (λόγος)逻各斯邏各斯LuógèsīLòh-gok-sī
Logroño洛格罗尼奥洛格羅尼奧Luògéluóní'àoLohk-gaak-lòh-nèih-ou
Logsdon洛格斯登洛格斯登LuògésīdēngLohk-gaak-sī-dāng
Logue洛格洛格LuògéLohk-gaak
Logunov洛古诺夫洛古諾夫LuògǔnuòfūLohk-gú-nohk-fū
Lohengramm罗严克拉姆羅嚴克拉姆LuóyánkèlāmǔLòh-yìhm-hāk-lāai-móuh
Lohmann洛曼洛曼LuòmànLohk-maahn
Lohnes洛内斯洛內斯LuònèisīLohk-noih-sī
Loholt洛霍尔特洛霍爾特Luòhuò'ěrtèLohk-fok-yíh-dahk
Lohr; Lore洛尔洛爾Luò'ěrLohk-yíh
Loire (river)卢瓦尔河盧瓦爾河Lúwǎ'ěrhéLòuh-ngáh-yíh-hòh
Lois (Bible)罗以羅以LuóyǐLòh-yíh
Loiseau卢瓦索盧瓦索LúwǎsuǒLòuh-ngáh-sok
Lois (modern)洛伊丝洛伊絲LuòyīsīLohk-yī-sī
Loja洛哈洛哈LuòhāLohk-hā
Lojban (language)逻辑语邏輯語LuójiyǔLòh-chāp-yúh
Lojze洛伊泽洛伊澤LuòyīzéLohk-yī-jaahk
Loker洛克尔洛克爾Luòkè'ěrLohk-hāk-yíh
Loket洛克特洛克特LuòkètèLohk-hāk-dahk
Lokhvitskiy; Lokhvitskaya洛赫维茨基洛赫維茨基LuòhèwéicíjīLohk-hāk-wàih-chìh-gēi
Loki洛基洛基LuòjīLohk-gēi
Lola; Lora洛拉洛拉LuòlāLohk-lāai
Loli萝莉蘿莉LuólìLòh-leih
Lolita洛丽塔洛麗塔LuòlìtǎLohk-laih-taap
lollards罗拉德派羅拉德派Luólādé pàiLòh-lāai-dāk paai
Lolliot洛利奥洛利奧Luòlì'àoLohk-leih-ou
Lollis洛利斯洛利斯LuòlìsīLohk-leih-sī
Lolo (language)洛洛语洛洛語LuòluòyǔLohk-lohk-yúh
Lolo people; Yi people (ethnic minority)彝族人彞族人YízúrénYìh-juhk-yàhn
Lomami洛马米洛馬米LuòmǎmǐLohk-máh-máih
Lomax洛马克斯洛馬克斯LuòmǎkèsīLohk-máh-hāk-sī
Lombard朗巴德朗巴德LǎngbādéLóhng-bā-dāk
Lombard隆巴德隆巴德LóngbādéLùhng-bā-dāk
Lombardi隆巴尔迪隆巴爾迪Lóngbā'ěrdíLùhng-bā-yíh-dihk
Lombardi隆巴迪隆巴迪LóngbādíLùhng-bā-dihk
Lombardo隆巴多隆巴多LóngbāduōLùhng-bā-dō
Lombardo隆巴尔多隆巴爾多Lóngbā'ěrduōLùhng-bā-yíh-dō
Lombardy伦巴第倫巴第LúnbādìLèuhn-bā-daih
Lombok (island)龙目岛龍目島LóngmùdǎoLùhng-muhk-dóu
Lombroso隆布罗索隆布羅索LóngbùluósuǒLùhng-bou-lòh-sok
Lommel隆梅尔隆梅爾Lóngméi'ěrLùhng-mùih-yíh
Lomongo (language)芒戈语芒戈語MánggēyǔMòhng-gwō-yúh
Lomonosov罗蒙诺索夫羅蒙諾索夫LuóméngnuòsuǒfūLòh-mùhng-nohk-sok-fū
Lomwe (language)隆韦语隆韋語LóngwéiyǔLùhng-wáih-yúh
Lomé洛美洛美LuòměiLohk-méih
Lonato洛纳托洛納托LuònàtuōLohk-naahp-tok
Lonchakov隆恰科夫隆恰科夫LóngqiàkēfūLùhng-hāp-fō-fū
London's West End伦敦西区倫敦西區Lúndūn Xī QūLèuhn-dēun Sāi Kēui
London Bridge伦敦桥倫敦橋Lúndūn QiáoLèuhn-dēun Kìuh
London Chinese Community Centre伦敦华人社区中心倫敦華人社區中心Lúndūn Huárén Shèqū ZhōngxīnLèuhn-dēun Wàh-yàhn Séh-kēui Jūng-sām
Londonderry伦敦德里倫敦德里LúndūndélǐLèuhn-dēun-dāk-léuihlˈʌndəndɛɹi
London Eye (Millennium wheel)伦敦眼倫敦眼Lúndūn YǎnLèuhn-dēun Ngáahn
London Marathon (1981-)伦敦马拉松倫敦馬拉松Lúndūn MǎlāsōngLèuhn-dēun Máh-lāai-chùhng
London Metropolitan University伦敦都会大学倫敦都會大學Lúndūn Dūhuì DàxuéLèuhn-dēun Dōu-wuih Daaih-hohk
London South Bank University伦敦南岸大学倫敦南岸大學Lúndūn Nán'àn DàxuéLèuhn-dēun Nàahm-ngohn Daaih-hohk
lone bird孤鸟孤鳥gūniǎogū-níuh
Lone Cypress (California)孤柏孤柏Gū BǎiGū Paak
lonely place僻静的地方僻靜的地方pìjìng de dìfangpīk-jihng dīk deih-fōng
lone person; lone traveller孤客孤客gūkègū-haak
Lonergan洛纳根洛納根LuònàgēnLohk-naahp-gān
Long'an (county, in Guangxi)隆安县隆安縣Lóng'ān XiànLùhng-ngōn Yún
Long'an District龙安区龍安區Lóng'ān QūLùhng-ngōn Kēui
Long'an (town)龙岸镇龍岸鎮Lóng'ànzhènLùhng-ngohn-jan
Longaker朗埃克朗埃克Lǎng'āikèLóhng-āai-hāk
Longanecker朗加内克朗加內克LǎngjiānèikèLóhng-gā-noih-hāk
Longano隆加诺隆加諾LóngjiānuòLùhng-gā-nohk
long-arm jurisdiction长臂管辖長臂管轄chángbì guǎnxiáchèuhng-bei gún-haht
long-arm jurisdiction长臂管辖权長臂管轄權chángbì guǎnxiáquánchèuhng-bei gún-haht-kyùhn
Longaville朗格维尔朗格維爾Lǎnggéwéi'ěrLóhng-gaak-wàih-yíh
long-awaited期待已久期待已久qīdàiyǐjiǔkèih-doih-yíh-gáu
Longbang (town)龙邦镇龍邦鎮LóngbāngzhènLùhng-bōng-jan
Longba (town)龙坝镇龍壩鎮LóngbàzhènLùhng-ba-jan
Longbotham朗博瑟姆朗博瑟姆LǎngbósèmǔLóhng-bok-sāt-móuh
long buried?长埋長埋chángmáichèuhng-màaih
Longchang (in Sichuan)隆昌市隆昌市Lóngchāng ShìLùhng-chēung Síh
Longchang (town)隆昌镇隆昌鎮LóngchāngzhènLùhng-chēung-jan
Longcheng (district, in Liaoning)龙城区龍城區Lóngchéng QūLùhng-sìhng Kēui
Longcheng (town)陇城镇隴城鎮LǒngchéngzhènLúhng-sìhng-jan
Longcheng (town)龙城镇龍城鎮LóngchéngzhènLùhng-sìhng-jan
Longchi (town)龙池镇龍池鎮LóngchízhènLùhng-chìh-jan
Longchuan (county, in Guangdong)龙川县龍川縣Lóngchuān XiànLùhng-chyūn Yún
Longchuan (county, in Yunnan)陇川县隴川縣Lǒngchuān XiànLúhng-chyūn Yún
Longchuan River龙川江龍川江Lóngchuān JiāngLùhng-chyūn Gōng
Longchuan (town)龙川镇龍川鎮LóngchuānzhènLùhng-chyūn-jan
Longchuan (town)龙船镇龍船鎮LóngchuánzhènLùhng-syùhn-jan
Long County陇县隴縣Lǒng XiànLúhng Yún
Longcun (town)龙村镇龍村鎮LóngcūnzhènLùhng-chyūn-jan
Longcun Township龙村乡龍村鄉Lóngcūn XiāngLùhng-chyūn Hēung
Longde County隆德县隆德縣Lóngdé XiànLùhng-dāk Yún
Longdian Township龙店乡龍店鄉Lóngdiàn XiāngLùhng-dim Hēung
long-distance遥距遙距yáojùyìuh-kéuih
long-distance transport长途运输長途運輸chángtú yùnshūchèuhng-tòuh wahn-syū
Longdong Township龙洞乡龍洞鄉Lóngdòng XiāngLùhng-duhng Hēung
long drama (in interpersonal relationships etc)长戏長戲chángxìchèuhng-hei
long-eared owl长耳鸮長耳鴞cháng'ěrxiāochèuhng-yíh-hīu
Longenecker朗格内克朗格內克LǎnggénèikèLóhng-gaak-noih-hāk
longer time长得多長得多cháng de duōchèuhng dāk dō
longest day (of year)最长白昼最長白晝zuìcháng báizhòujeui-chèuhng baahk-jau
longevitology长生学長生學chángshēngxuéchèuhng-sāang-hohk
long exist常存常存chángcúnsèuhng-chyùhn
Longfellow朗费罗朗費羅LǎngfèiluóLóhng-fai-lòh
Longfeng District龙凤区龍鳳區Lóngfèng QūLùhng-fuhng Kēui
Longfengshan Township龙凤山乡龍鳳山鄉Lóngfèngshān XiāngLùhng-fuhng-sāan Hēung
Longfeng (town)龙凤镇龍鳳鎮LóngfèngzhènLùhng-fuhng-jan
Longfeng Township龙凤乡龍鳳鄉Lóngfèng XiāngLùhng-fuhng Hēung
Longfield朗菲尔德朗菲爾德Lǎngfēi'ěrdéLóhng-fēi-yíh-dāk
Longford朗福德朗福德LǎngfúdéLóhng-fūk-dāk
Longfu (town)龙伏镇龍伏鎮LóngfúzhènLùhng-fuhk-jan
Longfu (town)龙甫镇龍甫鎮LóngfǔzhènLùhng-póu-jan
Longfu Township龙甫乡龍甫鄉Lóngfǔ XiāngLùhng-póu Hēung
Longgang District龙岗区龍崗區Lónggǎng QūLùhng-gōng Kēui
Longgang (district, in Liaoning)龙港区龍港區Lónggǎng QūLùhng-góng Kēui
Longgang She Township龙冈畲族乡龍岡畲族鄉Lónggāng Shēzú XiāngLùhng-gōng Yùh-juhk Hēung
Longgang (town)龙冈镇龍岡鎮LónggāngzhènLùhng-gōng-jan
Longgang (town)龙港镇龍港鎮LónggǎngzhènLùhng-góng-jan
Longgao (town)龙高镇龍高鎮LónggāozhènLùhng-gōu-jan
Longguang Township龙光乡龍光鄉Lóngguāng XiāngLùhng-gwōng Hēung
Longguan (town)龙关镇龍關鎮LóngguānzhènLùhng-gwāan-jan
Longgui (town)龙归镇龍歸鎮LóngguīzhènLùhng-gwāi-jan
Longgun (town)龙滚镇龍滾鎮LónggǔnzhènLùhng-gwán-jan
Longgu (town)龙固镇龍固鎮LónggùzhènLùhng-gu-jan
Longgu Township隆古乡隆古鄉Lónggǔ XiāngLùhng-gú Hēung
Longhai (in Fujian)龙海龍海LónghǎiLùhng-hói
Longhai (in Fujian)龙海市龍海市Lónghǎi ShìLùhng-hói Síh
Longhai (town)龙海镇龍海鎮LónghǎizhènLùhng-hói-jan
long-haul mission (in space)太空远航太空遠航tàikōng yuǎnhángtaai-hūng yúhn-hòhng
Longhe (town)龙河镇龍河鎮LónghézhènLùhng-hòh-jan
Longhi隆吉隆吉LóngjíLùhng-gāt
long holiday; school summer break长假期長假期cháng jiàqīchèuhng ga-kèih
Longhua (county, in Hebei)隆化县隆化縣Lónghuà XiànLùhng-fa Yún
Longhua District龙华区龍華區Lónghuá QūLùhng-wàh Kēui
Longhuai Township龙怀乡龍懷鄉Lónghuái XiāngLùhng-wàaih Hēung
Longhu District龙湖区龍湖區Lónghú QūLùhng-wùh Kēui
Longhui (county, in Hunan)隆回县隆回縣Lónghuí XiànLùhng-wùih Yún
Longhui (town)龙回镇龍回鎮LónghuízhènLùhng-wùih-jan
Longhu (town)龙湖镇龍湖鎮LónghúzhènLùhng-wùh-jan
longing; long for切慕切慕qièmùchit-mouh
Longino朗吉诺朗吉諾LǎngjínuòLóhng-gāt-nohk
Longjiang (county, in Heilongjiang)龙江县龍江縣Lóngjiāng XiànLùhng-gōng Yún
Longjiang (county in Heilongjiang)龙江龍江LóngjiāngLùhng-gōng
Longjiang (town)龙江镇龍江鎮LóngjiāngzhènLùhng-gōng-jan
Longjiang Township龙江乡龍江鄉Lóngjiāng XiāngLùhng-gōng Hēung
Longjiao Township龙交乡龍交鄉Lóngjiāo XiāngLùhng-gāau Hēung
Longjing District (in Taichung)龙井区龍井區Lóngjǐng QūLùhng-jéng Kēui
Longjing (in Jilin)龙井龍井LóngjǐngLùhng-jéng
Longjing (in Jilin)龙井市龍井市Lóngjǐng ShìLùhng-jéng Síh
Longjing Township龙井乡龍井鄉Lóngjǐng XiāngLùhng-jéng Hēung
Longjin (town)龙津镇龍津鎮LóngjīnzhènLùhng-jēun-jan
Longji (town)陇集镇隴集鎮LǒngjízhènLúhng-jaahp-jan
Longji (town)龙集镇龍集鎮LóngjízhènLùhng-jaahp-jan
Longjuan Township龙涓乡龍涓鄉Lóngjuān XiāngLùhng-gyūn Hēung
Longju (town)龙居镇龍居鎮LóngjūzhènLùhng-gēui-jan
Longju (town)龙苴镇龍苴鎮LóngjūzhènLùhng-jēui-jan
Longju (town)龙驹镇龍駒鎮LóngjūzhènLùhng-kēui-jan
Longkang (town)龙亢镇龍亢鎮LóngkàngzhènLùhng-kong-jan
Longkeng (town)龙坑镇龍坑鎮LóngkēngzhènLùhng-hāang-jan
Longkodo隆科多隆科多LóngkēduōLùhng-fō-dō
Longkong (town)龙孔镇龍孔鎮LóngkǒngzhènLùhng-húng-jan
Longkou (in Shandong)龙口龍口LóngkǒuLùhng-háu
Longkou (in Shandong)龙口市龍口市Lóngkǒu ShìLùhng-háu Síh
Longkou (town)龙口镇龍口鎮LóngkǒuzhènLùhng-háu-jan
long legs大长腿大長腿dà cháng tuǐdaaih chèuhng téui
Longley郎利郎利LánglìLòhng-leih
Longli (county, in Guizhou)龙里县龍里縣Lónglǐ XiànLùhng-léuih Yún
Longlin (county, in Guangxi)隆林县隆林縣Lónglín XiànLùhng-làhm Yún
Longling (county, in Yunnan)龙陵县龍陵縣Lónglíng XiànLùhng-lìhng Yún
Longling (town)龙岭镇龍嶺鎮LónglǐngzhènLùhng-léhng-jan
Longlin (town)龙临镇龍臨鎮LónglínzhènLùhng-làhm-jan
Longlou (town)龙楼镇龍樓鎮LónglóuzhènLùhng-làuh-jan
Longman朗曼朗曼LǎngmànLóhng-maahn
Longmatan District龙马潭区龍馬潭區Lóngmǎtán QūLùhng-máh-tàahm Kēui
Longma Township龙马乡龍馬鄉Lóngmǎ XiāngLùhng-máh Hēung
Longmen County龙门县龍門縣Lóngmén XiànLùhng-mùhn Yún
Longmenfan Township龙门畈乡龍門畈鄉Lóngménfàn XiāngLùhng-mùhn-faan Hēung
Longmengang (town)龙门港镇龍門港鎮LóngméngǎngzhènLùhng-mùhn-góng-jan
Longmensuo (town)龙门所镇龍門所鎮LóngménsuǒzhènLùhng-mùhn-só-jan
Longmentan (town)龙门滩镇龍門灘鎮LóngméntānzhènLùhng-mùhn-tāan-jan
Longmen (town)龙门镇龍門鎮LóngménzhènLùhng-mùhn-jan
Longmen Township龙门乡龍門鄉Lóngmén XiāngLùhng-mùhn Hēung
Longmiao (town)龙庙镇龍廟鎮LóngmiàozhènLùhng-miuh-jan
Longming (town)龙茗镇龍茗鎮LóngmíngzhènLùhng-míhng-jan
Longmu (town)龙母镇龍母鎮LóngmǔzhènLùhng-móuh-jan
Longnan (county, in Jiangxi)龙南县龍南縣Lóngnán XiànLùhng-nàahm Yún
Longnan (in Gansu)陇南隴南LǒngnánLúhng-nàahm
Longnan (in Gansu)陇南市隴南市Lǒngnán ShìLúhng-nàahm Síh
long-neck tribe (Padaung, outsider name for Kayan people)长颈族長頸族chángjǐngzúchèuhng-géng-juhk
Longpao (town)龙袍镇龍袍鎮LóngpáozhènLùhng-pòuh-jan
Longping (town)龙坪镇龍坪鎮LóngpíngzhènLùhng-pìhng-jan
Longping Township龙坪乡龍坪鄉Lóngpíng XiāngLùhng-pìhng Hēung
long-press (on touchscreen etc)长按長按cháng'ànchèuhng-on
Longqiao (town)龙桥镇龍橋鎮LóngqiáozhènLùhng-kìuh-jan
Longqiao Tujia Township龙桥土家族乡龍橋土家族鄉Lóngqiáo Tǔjiāzú XiāngLùhng-kìuh Tóu-gā-juhk Hēung
Longqi District; Longci District (in Tainan)龙崎区龍崎區Lóngqí QūLùhng-kēi Kēui
Longqiu (town)龙虬镇龍虯鎮LóngqiúzhènLùhng-kàuh-jan
Longquanguan (town)龙泉关镇龍泉關鎮LóngquánguānzhènLùhng-chyùhn-gwāan-jan
Longquan (in Zhejiang)龙泉龍泉LóngquánLùhng-chyùhn
Longquan (in Zhejiang)龙泉市龍泉市Lóngquán ShìLùhng-chyùhn Síh
Longquansi Township龙泉寺乡龍泉寺鄉Lóngquánsì XiāngLùhng-chyùhn-jih Hēung
Longquan (town)龙泉镇龍泉鎮LóngquánzhènLùhng-chyùhn-jan
Longquan Township龙泉乡龍泉鄉Lóngquán XiāngLùhng-chyùhn Hēung
Longquanyan Township龙泉岩乡龍泉岩鄉Lóngquányán XiāngLùhng-chyùhn-ngàahm Hēung
Longquanyi District龙泉驿区龍泉驛區Lóngquányì QūLùhng-chyùhn-yihk Kēui
Longsangsi (town)龙桑寺镇龍桑寺鎮LóngsāngsìzhènLùhng-sōng-jih-jan
Longsha District龙沙区龍沙區Lóngshā QūLùhng-sā Kēui
Longshan (county, in Hunan)龙山县龍山縣Lóngshān XiànLùhng-sāan Yún
Longshan District龙山区龍山區Lóngshān QūLùhng-sāan Kēui
Longshan (town)龙山镇龍山鎮LóngshānzhènLùhng-sāan-jan
Longshan Township龙山乡龍山鄉Lóngshān XiāngLùhng-sāan Hēung
Longsha (town)龙沙镇龍沙鎮LóngshāzhènLùhng-sā-jan
Longsheng (county, in Guangxi)龙胜县龍勝縣Lóngshèng XiànLùhng-sing Yún
Longsheng (town)隆盛镇隆盛鎮LóngshèngzhènLùhng-sihng-jan
Longsheng (town)龙胜镇龍勝鎮LóngshèngzhènLùhng-sing-jan
Longsheng Township龙胜乡龍勝鄉Lóngshèng XiāngLùhng-sing Hēung
Longshe (town)龙射镇龍射鎮LóngshèzhènLùhng-seh-jan
Longshiqiao (town)龙狮桥镇龍獅橋鎮LóngshīqiáozhènLùhng-sī-kìuh-jan
Longshi (town)龙市镇龍市鎮LóngshìzhènLùhng-síh-jan
Longshui (town)龙水镇龍水鎮LóngshuǐzhènLùhng-séui-jan
Longshui Township龙水乡龍水鄉Lóngshuǐ XiāngLùhng-séui Hēung
Longstreth朗斯特雷思朗斯特雷思LǎngsītèléisīLóhng-sī-dahk-lèuih-sī
long-suffering恒忍恆忍héngrěnhàhng-yán
Longsworth朗斯沃思朗斯沃思LǎngsīwòsīLóhng-sī-yūk-sī
Longtan District (in Taoyuan)龙潭区龍潭區Lóngtán QūLùhng-tàahm Kēui
Longtang (town)龙塘镇龍塘鎮LóngtángzhènLùhng-tòhng-jan
Longtang Township龙塘乡龍塘鄉Lóngtáng XiāngLùhng-tòhng Hēung
Longtanhe (town)龙潭河镇龍潭河鎮LóngtánhézhènLùhng-tàahm-hòh-jan
Longtanping (town)龙潭坪镇龍潭坪鎮LóngtánpíngzhènLùhng-tàahm-pìhng-jan
Longtanqiao (town)龙潭桥镇龍潭橋鎮LóngtánqiáozhènLùhng-tàahm-kìuh-jan
Longtan (town)龙潭镇龍潭鎮LóngtánzhènLùhng-tàahm-jan
Longtan Township龙潭乡龍潭鄉Lóngtán XiāngLùhng-tàahm Hēung
long-term relief efforts; reconstruction programme (after a disaster)灾后重建计划災後重建計劃zāihòu chóngjiàn jìhuàjōi-hauh chùhng-gin gai-waahk
long-term rent长租長租chángzūchèuhng-jōu
long thermal underwear; tracksuit trousers秋裤秋褲qiūkùchāu-fu
Longtian (town)陇田镇隴田鎮LǒngtiánzhènLúhng-tìhn-jan
Longtian (town)龙田镇龍田鎮LóngtiánzhènLùhng-tìhn-jan
Longtian Township龙田乡龍田鄉Lóngtián XiāngLùhng-tìhn Hēung
long time no see好久没见好久沒見hǎo jiǔ méi jiànhóu gáu muht gin
Longting District龙亭区龍亭區Lóngtíng QūLùhng-tìhng Kēui
Longting (town)龙廷镇龍廷鎮LóngtíngzhènLùhng-tìhng-jan
Longtou'an Township龙头庵乡龍頭庵鄉Lóngtóu'ān XiāngLùhng-tàuh-ām Hēung
Longtoushan Township龙头山乡龍頭山鄉Lóngtóushān XiāngLùhng-tàuh-sāan Hēung
Longtou (town)龙头镇龍頭鎮LóngtóuzhènLùhng-tàuh-jan
Longtou Township龙头乡龍頭鄉Lóngtóu XiāngLùhng-tàuh Hēung
Long (town)龙镇龍鎮LóngzhènLùhng-jan
Longwan District龙湾区龍灣區Lóngwān QūLùhng-wāan Kēui
Longwang (town)龙王镇龍王鎮LóngwángzhènLùhng-wòhng-jan
Longwang Township龙王乡龍王鄉Lóngwáng XiāngLùhng-wòhng Hēung
Longwangzhuang Township龙王庄乡龍王莊鄉Lóngwángzhuāng XiāngLùhng-wòhng-jōng Hēung
Longwan (town)龙湾镇龍灣鎮LóngwānzhènLùhng-wāan-jan
Longwan Township龙湾乡龍灣鄉Lóngwān XiāngLùhng-wāan Hēung
Longwantun (town)龙湾屯镇龍灣屯鎮LóngwāntúnzhènLùhng-wāan-tyùhn-jan
long-weekend长周末長周末cháng zhōumòchèuhng jāu-muht
long weekend; bank holiday weekend连假連假liánjiàlìhn-ga
long-weekend holiday长周末假期長周末假期cháng zhōumò jiàqīchèuhng jāu-muht ga-kèih
Longwei District龙圩区龍圩區Lóngwéi QūLùhng-hēui Kēui
Longwei (town)龙尾镇龍尾鎮LóngwěizhènLùhng-méih-jan
Longwen District龙文区龍文區Lóngwén QūLùhng-màhn Kēui
long-winded or wordy啰啰唆唆囉囉唆唆luōluo-suōsuōlō-lō-sō-sō
Longwo (town)龙窝镇龍窩鎮LóngwōzhènLùhng-wō-jan
Longxian (town)龙仙镇龍仙鎮LóngxiānzhènLùhng-sīn-jan
Longxia Township龙下乡龍下鄉Lóngxià XiāngLùhng-hah Hēung
Longxi (county, in Gansu)陇西县隴西縣Lǒngxī XiànLúhng-sāi Yún
Longxing (town)隆兴镇隆興鎮LóngxīngzhènLùhng-hīng-jan
Longxing (town)龙形镇龍形鎮LóngxíngzhènLùhng-yìhng-jan
Longxi River龙溪河龍溪河Lóngxī HéLùhng-kāi Hòh
Longxi (town)龙溪镇龍溪鎮LóngxīzhènLùhng-kāi-jan
Longxi Township垄溪乡壟溪鄉Lǒngxī XiāngLúhng-kāi Hēung
Longxi Township龙溪乡龍溪鄉Lóngxī XiāngLùhng-kāi Hēung
Longyang District隆阳区隆陽區Lóngyáng QūLùhng-yèuhng Kēui
Longyang (town)龙扬镇龍揚鎮LóngyángzhènLùhng-yèuhng-jan
Longyang (town)龙阳镇龍陽鎮LóngyángzhènLùhng-yèuhng-jan
Longyang Township龙洋乡龍洋鄉Lóngyáng XiāngLùhng-yèuhng Hēung
Longyan (in Fujian)龙岩龍岩LóngyánLùhng-ngàahm
Longyan (in Fujian)龙岩市龍岩市Lóngyán ShìLùhng-ngàahm Síh
Longyan Township龙堰乡龍堰鄉Lóngyàn XiāngLùhng-yín Hēung
Longyan Township龙岩乡龍岩鄉Lóngyán XiāngLùhng-ngàahm Hēung
Longyan Township龙延乡龍延鄉Lóngyán XiāngLùhng-yìhn Hēung
Longyao (county, in Hebei)隆尧县隆堯縣Lóngyáo XiànLùhng-yìuh Yún
Longyear朗耶尔朗耶爾Lǎngyē'ěrLóhng-yèh-yíh
Longyearbian朗伊尔朗伊爾Lǎngyī'ěrLóhng-yī-yíh
Longyou (county, in Zhejiang)龙游县龍游縣Lóngyóu XiànLùhng-yàuh Yún
Longyuanba (town)龙源坝镇龍源壩鎮LóngyuánbàzhènLùhng-yùhn-ba-jan
Longyuankou (town)龙源口镇龍源口鎮LóngyuánkǒuzhènLùhng-yùhn-háu-jan
Longyuan (town)龙源镇龍源鎮LóngyuánzhènLùhng-yùhn-jan
Longzhao (town)龙沼镇龍沼鎮LóngzhǎozhènLùhng-jíu-jan
Longzhou (county, in Guangxi)龙州县龍州縣Lóngzhōu XiànLùhng-jāu Yún
Longzhouping (town)龙舟坪镇龍舟坪鎮LóngzhōupíngzhènLùhng-jāu-pìhng-jan
Longzhou (town)龙州镇龍州鎮LóngzhōuzhènLùhng-jāu-jan
Longzhuangwan Township龙庄湾乡龍莊灣鄉Lóngzhuāngwān XiāngLùhng-jōng-wāan Hēung
Longzi County隆子县隆子縣Lóngzǐ XiànLùhng-jí Yún
Longzihu District龙子湖区龍子湖區Lóngzǐhú QūLùhng-jí-wùh Kēui
Loni洛妮洛妮LuònīLohk-nèih
Loni; Lowney洛尼洛尼LuòníLohk-nèih
Lonika洛尼卡洛尼卡LuòníkǎLohk-nèih-kā
Lonnie朗尼朗尼LǎngníLóhng-nèih
Lonny隆妮隆妮LóngnīLùhng-nèih
Lonsbury朗斯伯里朗斯伯里LǎngsībólǐLóhng-sī-baak-léih
Lonsdale朗斯代尔朗斯代爾Lǎngsīdài'ěrLóhng-sī-doih-yíh
Lontsié隆特斯隆特斯LóngtèsīLùhng-dahk-sī
Loock鲁克魯克LǔkèLóuh-hāk
Looe卢尔盧爾Lú'ěrLòuh-yíh
Looft卢夫特盧夫特LúfūtèLòuh-fū-dahk
look again and again一看再看一看再看yīkàn-zàikànyāt-hon-joi-hon
<Cantonese> look at睇到睇到dìdàotái-dou
look at瞧瞧瞧瞧qiáoqiaochìuh-chìuh
look at the following:看以下看以下kàn yǐxiàhon yíh-hah
look behind; check again回头看回頭看huítóu kànwùih-tàuh hon
look down (from above)垂看垂看chuíkànsèuih-hon
look (for lost item)找一找找一找zhǎo yi zhǎojáau yāt jáau
looking at one another对望對望duìwàngdeui-mohng
looking at the reality (of the situation)从实际情况来看從實際情況來看cóng shíjì qíngkuàng lái kànchùhng saht-jai chìhng-fong lòih hon
look(ing) for an opportunity找机会找機會zhǎo jīhuìjáau gēi-wuih
looking from another angle; looking from a different standpoint从另一个角度看從另一個角度看cóng lìng yī ge jiǎodù kànchùhng lihng yāt go gok-douh hon
look it up; check it查看吧查看吧chákàn bachàh-hon bā
look miserable苦着脸苦著臉kǔzhe liǎnfú-jyu líhm
lookout hut看守棚看守棚kānshǒupénghōn-sáu-pàahng
looks into (of subject)观照觀照guānzhàogūn-jiu
(looks) like what什么样子什麼樣子shénme yàngzisahm-mō yeuhng-jí
<netspeak> looks (of a person)颜值顏值yánzhíngàahn-jihk
look tender长得嫩長得嫩zhǎng de nènjéung dāk nyuhn
Loomis卢米斯盧米斯LúmǐsīLòuh-máih-sī
Loona (Korean popular music group 2016)本月少女本月少女Běnyuè ShàonǚBún-yuht Siu-néuih
Looney卢尼盧尼LúníLòuh-nèih
<comp.> loop construct循环构造循環構造xúnhuán gòuzàochèuhn-wàahn kau-jouh
loop (in routing etc)回圈回圈huíquānwùih-hyūn
loops of blue thread蓝线环藍線環lánxiànhuánlàahm-sin-wàahn
loose conduct无耻的行为無恥的行為wúchǐ de xíngwéimòuh-chí dīk hàhng-wàih
loosened (of prison bonds)松脱鬆脱sōngtuōsūng-tyut
Loos-en-Gohelle洛斯昂戈埃勒洛斯昂戈埃勒Luòsī'ánggē'āilèLohk-sī-ngòhng-gwō-āai-lahk
Loosli卢斯利盧斯利LúsīlìLòuh-sī-leih
Loos (place)卢斯盧斯LúsīLòuh-sī
Loos (surname)洛斯洛斯LuòsīLohk-sī
Lootsmann劳兹曼勞茲曼LáozīmànLòuh-jī-maahn
Loots (surname)洛特斯洛特斯LuòtèsīLohk-dahk-sī
Lop (county, in Xinjiang)洛浦县洛浦縣Luòpǔ XiànLohk-pòuh Yún
Loper洛珀洛珀LuòpòLohk-paak
Lopes卢比斯盧比斯LúbǐsīLòuh-béi-sī
Lopez洛佩兹洛佩茲LuòpèizīLohk-pui-jīlˈəʊpɛz
Lopez洛佩斯洛佩斯LuòpèisīLohk-pui-sīlˈəʊpɛz
Lopez罗佩兹羅佩茲LuópèizīLòh-pui-jīlˈəʊpɛz
Lopez; López罗培兹羅培茲LuópéizīLòh-pùih-jīlˈəʊpɛz
lopinavir/ritonavir (drug)克力芝克力芝kèlìzhīhāk-lihk-jī
lopinavir (drug)洛匹那韦洛匹那韋luòpǐnàwéilohk-pāt-náh-wáih
Lorance; Lorence洛伦斯洛倫斯LuòlúnsīLohk-lèuhn-sī
Lorant洛伦特洛倫特LuòlúntèLohk-lèuhn-dahk
<TW> Lorax (Seuss character)罗雷司羅雷司LuóléisīLòh-lèuih-sī
<PRC> Lorax (Seuss character)老雷斯老雷斯LǎoléisīLóuh-lèuih-sī
Lorca洛尔卡洛爾卡Luò'ěrkǎLohk-yíh-kā
Lorcan洛肯洛肯LuòkěnLohk-háng
lord's kindness (?)主恩主恩zhǔ'ēnjyú-yān
Lord's Supper主的晚餐主的晚餐Zhǔ de wǎncānJyú dīk máahn-chāan
Lord Byron拜伦勋爵拜倫勛爵Bàilún xūnjuéBaai-lèuhn fān-jeuk
Lord (name)洛德洛德LuòdéLohk-dāk
(lord) of armies万军之主萬軍之主Wànjūn zhī zhǔMaahn-gwān jī jyú
Lord of lords万主之主萬主之主Wàn Zhǔ zhī ZhǔMaahn Jyú jī Jyú
Lord of the Dance (hymn; lit. king's dance)王者之舞王者之舞wángzhě zhī wǔwòhng-jé jī móuh
Lore洛儿洛兒Luò'érLohk-yìhlˈɔː
Loredo洛雷多洛雷多LuòléiduōLohk-lèuih-dō
Loreena罗琳娜羅琳娜LuólínnàLòh-làhm-nàh
Lorelle洛雷勒洛雷勒LuòléilèLohk-lèuih-lahk
Loren洛伦洛倫LuòlúnLohk-lèuhnlˈɔːɹən
Lorena洛伦娜洛倫娜LuòlúnnàLohk-lèuhn-nàh
Lorena洛雷娜洛雷娜LuòléinàLohk-lèuih-nàh
Lorena洛雷纳洛雷納LuòléinàLohk-lèuih-naahp
Lorenna洛蕾娜洛蕾娜LuòlěinàLohk-lèuih-nàh
Lorentzen洛伦岑洛倫岑LuòlúncénLohk-lèuhn-sàhm
Lorenz洛伦兹洛倫茲LuòlúnzīLohk-lèuhn-jī
Lorenz洛伦茨洛倫茨LuòlúncíLohk-lèuhn-chìh
Lorenza洛伦扎洛倫扎LuòlúnzhāLohk-lèuhn-jaat
Lorenzana洛伦扎纳洛倫扎納LuòlúnzhānàLohk-lèuhn-jaat-naahp
Lorenzo洛伦佐洛倫佐LuòlúnzuǒLohk-lèuhn-jolɔːɹˈɛnzəʊ
Lorenzo罗伦佐羅倫佐LuólúnzuǒLòh-lèuhn-jolɔːɹˈɛnzəʊ
Loreto洛雷托洛雷托LuòléituōLohk-lèuih-tok
Loretta洛瑞塔洛瑞塔LuòruìtǎLohk-seuih-taap
Loretta洛蕾塔洛蕾塔LuòlěitǎLohk-lèuih-taap
Loretta洛雷塔洛雷塔LuòléitǎLohk-lèuih-taap
Loretta (old translation)罗烈蒂羅烈蒂LuólièdìLòh-liht-dai
Lorette洛雷特洛雷特LuòléitèLohk-lèuih-dahk
Lori洛瑞洛瑞LuòruìLohk-seuih
Lori洛里洛里LuòlǐLohk-léih
Lori罗莉羅莉LuólìLòh-leih
Lori; Lorrie洛丽洛麗LuòlìLohk-laih
Lorilei洛伊莱洛伊萊LuòyīláiLohk-yī-lòih
Lorimer洛里默洛里默LuòlǐmòLohk-léih-mahk
Lorimor洛里莫洛里莫LuòlǐmòLohk-léih-mohk
Lorinda洛琳达洛琳達LuòlíndáLohk-làhm-daaht
Loris洛里斯洛里斯LuòlǐsīLohk-léih-sī
Lorissa洛丽莎洛麗莎LuòlìshāLohk-laih-sā
Lorna洛娜洛娜LuònàLohk-nàhlˈɔːnə
Lorne洛恩洛恩Luò'ēnLohk-yān
Lornell洛内尔洛內爾Luònèi'ěrLohk-noih-yíh
Lorraine洛琳洛琳LuòlínLohk-làhm
Lorraine; Loghlin洛林洛林LuòlínLohk-làhm
Lorraine (older translation)洛兰洛蘭LuòlánLohk-làahn
Lorrella洛雷拉洛雷拉LuòléilāLohk-lèuih-lāai
Lorrie劳瑞勞瑞LáoruìLòuh-seuih
lorry driver; truck driver卡车司机卡車司機kǎchē sījīkā-chē sī-gēi
Lo-ruhamah罗路哈玛羅路哈瑪LuólùhāmǎLòh-louh-hā-máhləʊɹʉːhˈeɪmʌ
Lorusso洛鲁索洛魯索LuòlǔsuǒLohk-lóuh-sok
Losada洛萨达洛薩達LuòsàdáLohk-saat-daaht
Losak洛萨克洛薩克LuòsàkèLohk-saat-hāk
Los Alamos洛斯阿拉莫斯洛斯阿拉莫斯Luòsī'ālāmòsīLohk-sī-a-lāai-mohk-sī
Los Alamos National Laboratory洛斯阿拉莫斯国家实验室洛斯阿拉莫斯國家實驗室Luòsī'ālāmòsī Guójiā ShíyànshìLohk-sī-a-lāai-mohk-sī Gwok-gā Saht-yihm-sāt
Los Angeles Times洛杉矶时报洛杉磯時報Luòshānjī ShíbàoLohk-chaam-gēi Sìh-bou
Losar (Tibetan name for lunar new year)洛萨洛薩LuòsàLohk-saat
lose; misplace弄丢弄丟nòngdiūnuhng-dīu
lose contact (with ground control etc)失联失聯shīliánsāt-lyùhn
lose-lose proposition/situation双输的局面雙輸的局面shuāng shū de júmiànsēung syū dīk guhk-mihn
lose one's mind脑子进水腦子進水nǎozi jìnshuǐnóuh-jí jeun-séui
loser (in competitive comparisons)失败者失敗者shībàizhěsāt-baaih-jélˈʉːzɚ
lose sleep睡不好觉睡不好覺shuì bu hǎo jiàoseuih bāt hóu gaau
lose them (in a car chase etc)甩掉他们甩掉他們shuǎidiào tāmenlāt-diuh tā-mùhn
losing a loved one (in death)丧亲喪親sàngqīnsong-chān
Losonczi洛松齐洛松齊LuòsōngqíLohk-chùhng-chàih
Lososina洛索西纳洛索西納LuòsuǒxīnàLohk-sok-sāi-naahp
lost consciousness失去了意识失去了意識shīqùle yìshisāt-heui-líuh yi-sīk
lost in death已过世已過世yǐ guòshìyíh gwo-sai
lost the will to live失去了生存的意志失去了生存的意志shīqùle shēngcún de yìzhìsāt-heui-líuh sāang-chyùhn dīk yi-ji
Lot罗得羅得LuódéLòh-dāk
Lotan罗坦羅坦LuótǎnLòh-táanlˈəʊtæn
Lotfi卢特菲盧特菲LútèfēiLòuh-dahk-fēi
Lotha洛塔洛塔LuòtǎLohk-taap
Lothair洛泰尔洛泰爾Luòtài'ěrLohk-taai-yíh
Lothar洛塔尔洛塔爾Luòtǎ'ěrLohk-taap-yíh
Lothar洛撒洛撒LuòsāLohk-saat
Lothar罗特羅特LuótèLòh-dahk
Lothian洛锡安洛錫安Luòxī'ānLohk-sek-ngōn
Lothrop洛思罗普洛思羅普LuòsīluópǔLohk-sī-lòh-póu
Lotito洛蒂托洛蒂托LuòdìtuōLohk-dai-tok
Lotte洛特洛特LuòtèLohk-dahk
Lotte; Lottie洛蒂洛蒂LuòdìLohk-dai
lottery booth彩票售卖亭彩票售賣亭cǎipiào shòumàitíngchói-piu sauh-maaih-tìhng
Lottie罗提羅提LuótíLòh-tàih
Lotto (surname)洛托洛托LuòtuōLohk-tok
lotus pastry荷花酥荷花酥héhuāsūhòh-fā-sōu
Lotus Song (dance)莲鼓越歌行蓮鼓越歌行Lián Gǔ Yuè GēxíngLìhn Gú Yuht Gō-hàhng
lotus tree枣莲棗蓮zǎoliánjóu-lìhn
Louann露娜露娜LùnàLouh-nàh
Loubanzhai Township楼板寨乡樓板寨鄉Lóubǎnzhài XiāngLàuh-báan-jaaih Hēung
Louboutin鲁布托魯布托LǔbùtuōLóuh-bou-tok
Loucun Manchu Township娄村满族乡婁村滿族鄉Lóucūn Mǎnzú XiāngLàuh-chyūn Múhn-juhk Hēung
Louderback劳德巴克勞德巴克LáodébākèLòuh-dāk-bā-hāk
Loudermilk劳德米尔克勞德米爾克Láodémǐ'ěrkèLòuh-dāk-máih-yíh-hāk
loudest音量最大声音量最大聲yīnliàng zuì dàshēngyām-leuhng jeui daaih-sēnglˈaʊdɪst
Loude (town)楼德镇樓德鎮LóudézhènLàuh-dāk-jan
Loudian Township娄店乡婁店鄉Lóudiàn XiāngLàuh-dim Hēung
Loudi (in Hunan)娄底婁底LóudǐLàuh-dái
Loudi (in Hunan)娄底市婁底市Lóudǐ ShìLàuh-dái Síh
Loudi (town)楼底镇樓底鎮LóudǐzhènLàuh-dái-jan
Louella; Luella卢埃拉盧埃拉Lú'āilāLòuh-āai-lāai
Loufan (county, in Shanxi)娄烦县婁煩縣Lóufán XiànLàuh-fàahn Yún
Loufang (town)楼房镇樓房鎮LóufángzhènLàuh-fòhng-jan
Loufan (town)娄烦镇婁煩鎮LóufánzhènLàuh-fàahn-jan
Loufeng (town)娄葑镇婁葑鎮LóufēngzhènLàuh-fūng-jan
Loughborough拉夫伯勒拉夫伯勒LāfūbólèLāai-fū-baak-lahklˈʌfbɹə
Loughborough拉夫堡拉夫堡LāfūbǎoLāai-fū-bóulˈʌfbɹə
Loughlin路格林路格林LùgélínLouh-gaak-làhm
Loughman拉夫曼拉夫曼LāfūmànLāai-fū-maahn
Loughren洛克伦洛克倫LuòkèlúnLohk-hāk-lèuhn
Loughridge洛克里奇洛克里奇LuòkèlǐqíLohk-hāk-léih-kèih
Lougou Township楼沟乡樓溝鄉Lóugōu XiāngLàuh-kāu Hēung
Louhimies卢希米斯盧希米斯LúxīmǐsīLòuh-hēi-máih-sī
Louis路易斯路易斯LùyìsīLouh-yih-sīlˈʉːi
Louis Dreyfus路易达孚路易達孚Lùyì DáfúLouh-yih Daaht-fū
Louise路易丝路易絲LùyìsīLouh-yih-sīlˌʉːˈiz
Louise路薏丝路薏絲LùyìsīLouh-yi-sīlˌʉːˈiz
Louise露易丝露易絲LùyìsīLouh-yih-sīlˌʉːˈiz
Louise露薏丝露薏絲LùyìsīLouh-yi-sīlˌʉːˈiz
Louisiana路易斯安那州路易斯安那州Lùyìsī'ānnà ZhōuLouh-yih-sī-ngōn-náh Jāulˈʉːˈizɪˈænə
Louis (king)路易路易LùyìLouh-yihlˈʉːi
Louisville路易斯维路易斯維LùyìsīwéiLouh-yih-sī-wàihlˈʉːɪvɪl
Louisville (city)路易斯维市路易斯維市Lùyìsīwéi ShìLouh-yih-sī-wàih Síhlˈʉːɪvɪl
Loujie Korean Township楼街朝鲜族乡樓街朝鮮族鄉Lóujiē Cháoxiǎnzú XiāngLàuh-gāai Chìuh-sīn-juhk Hēung
Loukas劳卡斯勞卡斯LáokǎsīLòuh-kā-sī
lounge (at stadium etc)休息区休息區xiūxi qūyāu-sīk kēui
Lounsberry; Lounsbury劳恩斯伯里勞恩斯伯里Láo'ēnsībólǐLòuh-yān-sī-baak-léih
Loup卢普盧普LúpǔLòuh-póu
Loup洛普洛普LuòpǔLohk-póu
Lourdes洛德丝洛德絲LuòdésīLohk-dāk-sīlˈʉːɹədz
Lourdes (girl's name)洛德斯洛德斯LuòdésīLohk-dāk-sīlˈʉːɹədz
Lourdes (place in France)卢尔德盧爾德Lú'ěrdéLòuh-yíh-dāklˈʉːɹədz
Lourens卢伦斯盧倫斯LúlúnsīLòuh-lèuhn-sī
Lourenço; Lorenz洛伦索洛倫索LuòlúnsuǒLohk-lèuhn-sok
Lourie萝莉蘿莉LuólìLòh-leih
Loushui River溇水溇水Lǚ Shuǐ
Loutai Township楼台乡樓台鄉Lóutái XiāngLàuh-tòih Hēung
Louttit洛蒂特洛蒂特LuòdìtèLohk-dai-dahk
Louvain卢万盧萬LúwànLòuh-maahn
Louvain卢万市盧萬市Lúwàn ShìLòuh-maahn Síh
Louviere卢维埃盧維埃Lúwéi'āiLòuh-wàih-āai
Louviers卢维耶盧維耶LúwéiyēLòuh-wàih-yèh
Louvre (museum)卢浮宫盧浮宮LúfúgōngLòuh-fàuh-gūnglˈʉːvɚ
Louxing District娄星区婁星區Lóuxīng QūLàuh-sīng Kēui
Louy卢伊盧伊LúyīLòuh-yī
Louzhuang (town)娄庄镇婁莊鎮LóuzhuāngzhènLàuh-jōng-jan
Louzhuang Township楼庄乡樓莊鄉Lóuzhuāng XiāngLàuh-jōng Hēung
lovable可喜爱可喜愛kě xǐ'àihó héi-ngoi
Lovano洛瓦诺洛瓦諾LuòwǎnuòLohk-ngáh-nohk
Lovas洛瓦斯洛瓦斯LuòwǎsīLohk-ngáh-sī
Lovato洛瓦托洛瓦托LuòwǎtuōLohk-ngáh-tok
Lovatt洛瓦特洛瓦特LuòwǎtèLohk-ngáh-dahk
Loveall洛维尔洛維爾Luòwéi'ěrLohk-wàih-yíh
Lovech洛维奇洛維奇LuòwéiqíLohk-wàih-kèih
love confession wall (online gimmick)告白墙告白牆gàobáiqiánggou-baahk-chèuhng
Lovecraft洛夫克拉夫特洛夫克拉夫特LuòfūkèlāfūtèLohk-fū-hāk-lāai-fū-dahk
Loveday洛夫迪洛夫迪LuòfūdíLohk-fū-dihk
love feasts爱宴愛宴ài yànngoi yin
Lovegreen洛夫格林洛夫格林LuòfūgélínLohk-fū-gaak-làhm
Lovejoy洛夫乔伊洛夫喬伊LuòfūqiáoyīLohk-fū-kìuh-yī
Lovelace拉弗蕾丝拉弗蕾絲LāfúlěisīLāai-fāt-lèuih-sī
Loveland洛夫兰洛夫蘭LuòfūlánLohk-fū-làahn
loveless marriage毫无爱情的婚姻毫無愛情的婚姻háowú àiqíng de hūnyīnhòuh-mòuh ngoi-chìhng dīk fān-yān
Lovell洛弗尔洛弗爾Luòfú'ěrLohk-fāt-yíh
Loveman洛夫曼洛夫曼LuòfūmànLohk-fū-maahn
Love (name)勒夫勒夫LèfūLahk-fū
Love (name)洛夫洛夫LuòfūLohk-fū
love of life; take an interest in life热爱生活熱愛生活rè'ài shēnghuóyiht-ngoi sāang-wuht
love of neighbour爱别人愛別人ài biérenngoi biht-yàhn
love one another彼此相爱彼此相愛bǐcǐ xiāng'àibéi-chí sēung-ngoi
love potion (in witchcraft)爱情药愛情藥àiqíngyàongoi-chìhng-yeuhk
Loverich洛夫里奇洛夫里奇LuòfūlǐqíLohk-fū-léih-kèih
Lovering洛夫林洛夫林LuòfūlínLohk-fū-làhm
love stories爱情故事愛情故事àiqíng gùshingoi-chìhng gu-sih
love-token(?)订情訂情dìngqíngdehng-chìhng
Lovette洛维特洛維特LuòwéitèLohk-wàih-dahk
love with one's whole heart全心爱全心愛quánxīn àichyùhn-sām ngoi
Lovie洛维洛維LuòwéiLohk-wàih
loving reassurances爱意愛意àiyìngoi-yi
Lovins洛文斯洛文斯LuòwénsīLohk-màhn-sī
Lovisa洛维萨洛維薩LuòwéisàLohk-wàih-saat
Lovre洛弗洛弗LuòfúLohk-fāt
Lovász洛瓦兹洛瓦茲LuòwǎzīLohk-ngáh-jī
low bridge矮桥矮橋ǎiqiáongái-kìuh
low carbon低碳低碳dītàndāi-taan
Lowcay洛卡伊洛卡伊LuòkǎyīLohk-kā-yī
low code (auto-generated etc)低代码低代碼dī dàimǎdāi doih-máh
<TW?> low code (auto-generated etc)低程式码低程式碼dī chéngshìmǎdāi chìhng-sīk-máh
low condition低位低位dīwèidāi-wái
Lowden劳登勞登LáodēngLòuh-dāng
low-density低密度低密度dīmìdùdāi-maht-douh
Lowe洛威洛威LuòwēiLohk-wāi
Lowe罗威羅威LuówēiLòh-wāi
Lowell洛厄尔洛厄爾Luò'è'ěrLohk-āak-yíhlˈaʊəl
Lowell洛威尔洛威爾Luòwēi'ěrLohk-wāi-yíhlˈaʊəl
Lowell洛艾尔洛艾爾Luò'ài'ěrLohk-ngaaih-yíhlˈaʊəl
Lowell罗威尔羅威爾Luówēi'ěrLòh-wāi-yíhlˈaʊəl
Lowenstein洛温斯坦洛溫斯坦LuòwēnsītǎnLohk-wān-sī-táan
Lowenthal洛温塔尔洛溫塔爾Luòwēntǎ'ěrLohk-wān-taap-yíh
low EQ低情商低情商dī qíngshāngdāi chìhng-sēung
low EQ情商不高情商不高qíngshāng bù gāochìhng-sēung bāt gōu
lower; less较低較低jiàodīgaau-dāi
<phys.> lower back下背下背xiàbèihah-bui
lower chest; upper abdomen心窝处心窩處xīnwōchùsām-wō-chyu
lower court下级法院下級法院xiàjí fǎyuànhah-kāp faat-yún
lower departing tone (e.g. in Wenzhounese)阳去陽去yángqùyèuhng-heui
lower entering tone (e.g. in Wenzhounese)阳入陽入yángrùyèuhng-yahp
lower into place (with rope, crane etc)吊放吊放diàofàngdiu-fong
lower lip下嘴皮下嘴皮xiàzuǐpíhah-jéui-pèih
lower millstone下磨石下磨石xiàmòshíhah-mòh-sehk
lower octave低八度低八度dī bādùdāi baat-douh
lower pool下水池下水池xiàshuǐchíhah-séui-chìh
lower rising tone (e.g. in Wenzhounese)阳上陽上yángshǎngyèuhng-séuhng
Lowery洛厄里洛厄里Luò'èlǐLohk-āak-léih
Lowestoft洛斯托夫特洛斯托夫特LuòsītuōfūtèLohk-sī-tok-fū-dahk
low-functioning; low performance低功能低功能dīgōngnéngdāi-gūng-nàhng
low-functioning autism低功能自闭症低功能自閉症dīgōngnéng zìbìzhèngdāi-gūng-nàhng jih-bai-jing
low gear低速挡低速擋dīsùdǎngdāi-chūk-dóng
Low German低地德语低地德語Dīdì DéyǔDāi-deih Dāk-yúh
low-income neighbourhood穷人区窮人區qióngrén qūkùhng-yàhn kēui
Lowitz洛维茨洛維茨LuòwéicíLohk-wàih-chìh
low-level design底层设计底層設計dǐcéng shèjìdái-chàhng chit-gai
low-light environment灯光昏暗的地方燈光昏暗的地方dēngguāng hūn'àn de dìfangdāng-gwōng fān-ngam dīk deih-fōng
lowly ones卑微的人卑微的人bēiwēi de rénbēi-mèih dīk yàhn
lowly ones (version used when 的 is to follow)卑微人卑微人bēiwēirénbēi-mèih-yàhn
low molecular (compound etc)低分子低分子dīfēnzǐdāi-fahn-jí
<netspeak> low-paid hard work搬砖搬磚bānzhuānbūn-jyūn
low-profit resale (?)平进平出平進平出píngjìnpíngchūpìhng-jeun-pìhng-chēut
low purr (e.g. cat's purring sound)低沉的呜呜声低沉的嗚嗚聲dīchén de wūwūshēngdāi-chàhm dīk wū-wū-sēng
<PRC> low-rent housing廉租住房廉租住房liánzū zhùfánglìhm-jōu jyuh-fòhng
<PRC> low-rent housing廉租房廉租房liánzūfánglìhm-jōu-fòhng
<comp.> low resolution低分辨率低分辨率dī fēnbiànlǜdāi fān-bihn-leuht
<comp.> low-resource低资源低資源dī-zīyuándāi-jī-yùhn
low tax rate (HK etc)低税率低稅率dī shuìlǜdāi seui-leuht
Lowther劳瑟勞瑟LáosèLòuh-sāt
Lowthian洛西恩洛西恩Luòxī'ēnLohk-sāi-yān
low to medium pressure低中压低中壓dīzhōngyādāi-jūng-ngaat
low vision低视力低視力dī shìlìdāi sih-lihk
low voltage electricity低压电低壓電dīyā diàndāi-ngaat dihn
low wages低薪低薪dīxīndāi-sān
low-water bridge; Irish bridge潜水桥潛水橋qiánshuǐqiáochìhm-séui-kìuh
Loxton洛克斯顿洛克斯頓LuòkèsīdùnLohk-hāk-sī-deuhn
loyal忠贞不二忠貞不二zhōngzhēn-bù'èrjūng-jīng-bāt-yih
Loyce洛丝洛絲LuòsīLohk-sī
Loyce洛伊斯洛伊斯LuòyīsīLohk-yī-sī
Loyiso洛伊索洛伊索LuòyīsuǒLohk-yī-sok
Loy Krathong (Thai festival)水灯节水燈節ShuǐdēngjiéSéui-dāng-jit
Loynd洛因德洛因德LuòyīndéLohk-yān-dāk
Loyola罗耀拉羅耀拉LuóyàolāLòh-yiuh-lāai
Lozano洛扎诺洛扎諾LuòzhānuòLohk-jaat-nohk
Lozano洛萨诺洛薩諾LuòsànuòLohk-saat-nohk
Lozier洛齐尔洛齊爾Luòqí'ěrLohk-chàih-yíh
Loïc洛伊克洛伊克LuòyīkèLohk-yī-hāk
Löhr勒尔勒爾Lè'ěrLahk-yíh
Lönnig伦尼希倫尼希LúnníxīLèuhn-nèih-hēi
Lörrach勒拉赫勒拉赫LēilāhèLahk-lāai-hāk
Lösch勒施勒施LèshīLahk-sīlˈəʊʃ
Ll < | index | > Lu
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.