Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ma

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ly < | index | > Mb
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ma'ai (town)马隘镇馬隘鎮Mǎ'àizhènMáh-aai-jan
Ma'anshan (in Anhui)马鞍山市馬鞍山市Mǎ'ānshān ShìMáh-ōn-sāan Síh
Ma'anshan (in Anhui); Ma On Shan (peak in HK)马鞍山馬鞍山Mǎ'ānshānMáh-ōn-sāan
Ma'an (town)马安镇馬安鎮Mǎ'ānzhènMáh-ngōn-jan
Ma'an (town)马鞍镇馬鞍鎮Mǎ'ānzhènMáh-ōn-jan
Ma'an Township马安乡馬安鄉Mǎ'ān XiāngMáh-ngōn Hēung
Ma'an Township马鞍乡馬鞍鄉Mǎ'ān XiāngMáh-ōn Hēung
Ma'ao (town)马坳镇馬坳鎮Mǎ'àozhènMáh-āau-jan
Ma'ao (town)马岙镇馬嶴鎮Mǎ'àozhènMáh-ngou-jan
Maacah玛迦瑪迦MǎjiāMáh-gāmˈeɪəkhʌ
Maacathite玛迦人瑪迦人MǎjiārénMáh-gā-yàhnmeɪˈækəθaɪt
Maadai玛玳瑪玳MǎdàiMáh-doihmˌeɪədˈeɪaɪ
Maadiah玛第雅瑪第雅MǎdìyǎMáh-daih-ngáhmˌeɪədˈaɪʌ
Maai玛艾瑪艾MǎyìMáh-ngaaihmˈeɪaɪ
Maalin马阿林馬阿林Mǎ'ālínMáh-a-làhm
Maamau马茂馬茂MǎmàoMáh-mauh
Maan马安馬安Mǎ'ānMáh-ngōn
Maarath玛腊瑪臘MǎlàMáh-laahpmˈeɪɚæθ
Maarten马尔滕馬爾滕Mǎ'ěrténgMáh-yíh-tàhng
Maarten马腾馬騰MǎténgMáh-tàhng
Maarten; Marten马滕馬滕MǎténgMáh-tàhng
Maas马斯馬斯MǎsīMáh-sī
Maasai玛赛瑪賽MǎsàiMáh-choimˈeɪəsaɪ
Maasai (language)马赛语馬賽語MǎsàiyǔMáh-choi-yúhmˈeɪəsaɪ
Maaseiah玛西雅瑪西雅MǎxīyǎMáh-sāi-ngáhmˌeɪəsˈaɪʌ
Maaske马斯基馬斯基MǎsījīMáh-sī-gēi
Maassen; Maaßen马森馬森MǎsēnMáh-sām
Maatje玛切瑪切MǎqièMáh-chit
Maaz玛斯瑪斯MǎsīMáh-sīmˈeɪæz
Maaziah玛西亚瑪西亞MǎxīyàMáh-sāi-ngamˌeɪəzˈaɪʌ
Mabang Township马蚌乡馬蚌鄉Mǎbàng XiāngMáh-póhng Hēung
Maba (town)马坝镇馬壩鎮MǎbàzhènMáh-ba-jan
Mabbett马比特馬比特MǎbǐtèMáh-béi-dahk
Mabbott; Mabbutt马博特馬博特MǎbótèMáh-bok-dahk
Mabel; Mabelle玛贝尔瑪貝爾Mǎbèi'ěrMáh-bui-yíh
Mabel; Mable梅布尔梅布爾Méibù'ěrMùih-bou-yíh
Mabella玛贝拉瑪貝拉MǎbèilāMáh-bui-lāai
Maberly马伯利馬伯利MǎbólìMáh-ba-leih
Mabian (county, in Sichuan)马边县馬邊縣Mǎbiān XiànMáh-bīn Yún
Mabilat马比拉馬比拉MǎbǐlāMáh-béi-lāai
Mabi (town)马鼻镇馬鼻鎮MǎbízhènMáh-beih-jan
Mabi Township马必乡馬必鄉Mǎbì XiāngMáh-bīt Hēung
Mabius马比乌斯馬比烏斯MǎbǐwūsīMáh-béi-wū-sī
Mable马布尔馬布爾Mǎbù'ěrMáh-bou-yíh
Mabley马布利馬布利MǎbùlìMáh-bou-leih
Mabry马布里馬布里MǎbùlǐMáh-bou-léih
Mabu (town)马埠镇馬埠鎮MǎbùzhènMáh-fauh-jan
Mabu Township马埠乡馬埠鄉Mǎbù XiāngMáh-fauh Hēung
Macadamia nut夏威夷果仁夏威夷果仁Xiàwēiyí guǒrénHah-wāi-yìh gwó-yàhn
Macafee; Mcafee麦卡菲麥卡菲MàikǎfēiMahk-kā-fēi
Macallen麦卡伦麥卡倫MàikǎlúnMahk-kā-lèuhn
MacAllister; McAllister; McCalister; McCallister麦卡利斯特麥卡利斯特MàikǎlìsītèMahk-kā-leih-sī-dahk
Macalpine; Mcalpin麦卡尔平麥卡爾平Màikǎ'ěrpíngMahk-kā-yíh-pìhng
Macaluso马卡卢索馬卡盧索MǎkǎlúsuǒMáh-kā-lòuh-sok
Macandrew麦克安德鲁麥克安德魯Màikè'āndélǔMahk-hāk-ngōn-dāk-lóuh
Macaomiao (town)马曹庙镇馬曹廟鎮MǎcáomiàozhènMáh-chòuh-miuh-jan
Macara麦卡拉麥卡拉MàikǎlāMahk-kā-lāai
Macarena马卡雷纳馬卡雷納MǎkǎléinàMáh-kā-lèuih-naahp
Macario马卡里奥馬卡里奧Mǎkǎlǐ'àoMáh-kā-léih-ou
macaroni cheese奶酪通心粉奶酪通心粉nǎilào tōngxīnfěnnáaih-lok tūng-sām-fán
MacArthur麦克阿瑟麥克阿瑟Màikè'āsèMahk-hāk-a-sāt
Macartney麦卡特尼麥卡特尼MàikǎtèníMahk-kā-dahk-nèih
Macaskill; Mcaskill; Mccaskill麦卡斯基尔麥卡斯基爾Màikǎsījī'ěrMahk-kā-sī-gēi-yíh
Macauliffe麦考利夫麥考利夫MàikǎolìfūMahk-háau-leih-fū
Macauslan; Mcausland; Mccausland麦考斯兰麥考斯蘭MàikǎosīlánMahk-háau-sī-làahn
Macbain; Mcbane麦克贝恩麥克貝恩Màikèbèi'ēnMahk-hāk-bui-yān
Macbean麦克比恩麥克比恩Màikèbǐ'ēnMahk-hāk-béi-yān
Macbeth (pinyin uncertain)马克白馬克白MǎkèbóMáh-hāk-baahkmækbˈɛθ
Macbeth (Shakespeare play)麦克白麥克白MàikèbáiMahk-hāk-baahkmækbˈɛθ
Macbride麦克布赖德麥克布賴德MàikèbùlàidéMahk-hāk-bou-laaih-dāk
Maccabee(an)马加比馬加比MǎjiābǐMáh-gā-béi
2 Maccabees (apocryphal book)玛加伯下瑪加伯下Mǎjiābó XiàMáh-gā-baak Hah
Maccabees (First Book)玛加伯上瑪加伯上Mǎjiābó ShàngMáh-gā-baak Séuhng
Maccallum; Mccallum麦卡勒姆麥卡勒姆MàikǎlèmǔMahk-kā-lahk-móuh
Maccarone马卡罗内馬卡羅內MǎkǎluónèiMáh-kā-lòh-noih
Maccarter麦卡特麥卡特MàikǎtèMahk-kā-dahk
Maccoll; Mccoll麦科尔麥科爾Màikē'ěrMahk-fō-yíh
Macconnell麦康奈尔麥康奈爾Màikāngnài'ěrMahk-hōng-noih-yíh
MacCool麦克库尔麥克庫爾Màikèkù'ěrMahk-hāk-fu-yíh
Maccormack麦科马克麥科馬克MàikēmǎkèMahk-fō-máh-hāk
Macculloch麦卡洛克麥卡洛克MàikǎluòkèMahk-kā-lohk-hāk
Maccurdy; Macurdy; Mccurdy麦柯迪麥柯迪MàikēdíMahk-ō-dihk
Maccus麦卡斯麥卡斯MàikǎsīMahk-kā-sī
Macdiarmid; Mcdiarmid麦克迪尔米德麥克迪爾米德Màikèdí'ěrmǐdéMahk-hāk-dihk-yíh-máih-dāk
Macdonald麦克唐纳麥克唐納MàikètángnàMahk-hāk-tòhng-naahpmækdˈɒnəld
Macdonald麦克唐纳德麥克唐納德MàikètángnàdéMahk-hāk-tòhng-naahp-dākmækdˈɒnəld
MacDonald; McDonald; McDonald麦当劳麥當勞MàidāngláoMahk-dōng-lòuhmækdˈɒnəld
Macdonough麦克多诺麥克多諾MàikèduōnuòMahk-hāk-dō-nohk
Macdougall麦克杜格尔麥克杜格爾Màikèdùgé'ěrMahk-hāk-douh-gaak-yíh
Macduff; Mcduff麦克达夫麥克達夫MàikèdáfūMahk-hāk-daaht-fū
Macedo马塞多馬塞多MǎsàiduōMáh-choi-dō
Macedonia马其顿馬其頓MǎqídùnMáh-kèih-deuhnmˌæsɪdˈəʊniʌ
Macedonian (person)马其顿人馬其頓人MǎqídùnrénMáh-kèih-deuhn-yàhnmˌæsɪdˈəʊniən
Maceo马塞奥馬塞奧Mǎsāi'àoMáh-choi-ou
Maceo马赛奥馬賽奧Mǎsài'àoMáh-choi-ou
Macerata马切拉塔馬切拉塔MǎqièlātǎMáh-chit-lāai-taap
MacFarlane麦克法兰麥克法蘭MàikèfǎlánMahk-hāk-faat-làahn
Macgillivray麦吉利夫雷麥吉利夫雷MàijílìfūléiMahk-gāt-leih-fū-lèuih
Mac (given name)麦克麥克MàikèMahk-hāk
Macgregor麦格雷戈麥格雷戈MàigéléigēMahk-gaak-lèuih-gwō
Macguire; Mcgwire麦圭尔麥圭爾Màiguī'ěrMahk-gwāi-yíh
Machado马查多馬查多MǎcháduōMáh-chàh-dō
Machado马沙多馬沙多MǎshāduōMáh-sā-dō
Machaerus马卡鲁斯馬卡魯斯MǎkǎlǔsīMáh-kā-lóuh-sī
Machala马查拉馬查拉MǎchálāMáh-chàh-lāai
Machame (language)马切姆语馬切姆語MǎqièmǔyǔMáh-chit-móuh-yúh
Machanghu (town)马厂湖镇馬廠湖鎮MǎchǎnghúzhènMáh-chóng-wùh-jan
Machang (town)马厂镇馬廠鎮MǎchǎngzhènMáh-chóng-jan
Machang Township马厂乡馬廠鄉Mǎchǎng XiāngMáh-chóng Hēung
Machang Township马场乡馬場鄉Mǎchǎng XiāngMáh-chèuhng Hēung
Machang Yi Miao Township马场彝族苗族乡馬場彞族苗族鄉Mǎchǎng Yízú Miáozú XiāngMáh-chèuhng Yìh-juhk Mìuh-juhk Hēung
Machangying (town)马昌营镇馬昌營鎮MǎchāngyíngzhènMáh-chēung-yìhng-jan
Machangyuan Township马场垣乡馬場垣鄉Mǎchǎngyuán XiāngMáh-chèuhng-wùhn Hēung
Machell梅切尔梅切爾Méiqiè'ěrMùih-chit-yíh
Machelle梅歇尔梅歇爾Méixiē'ěrMùih-hit-yíh
Macheng (in Hubei)麻城麻城MáchéngMàh-sìhng
Macheng (in Hubei)麻城市麻城市Máchéng ShìMàh-sìhng Síh
Macheng (town)马城镇馬城鎮MǎchéngzhènMáh-sìhng-jan
Machi玛基瑪基MǎjīMáh-gēimˈeɪkhaɪ
Machi; Makhi马基馬基MǎjīMáh-gēimˈeɪkhaɪ
Machiavelli马基雅维利馬基雅維利MǎjīyǎwéilìMáh-gēi-ngáh-wàih-leih
Machin马希馬希MǎxīMáh-hēi
machine bias机器偏差機器偏差jīqì piānchāgēi-hei pīn-chā
machine (can cause) injury (on warning sign)机械伤人機械傷人jīxiè shāngréngēi-haaih sēung-yàhn
<comp.> machine learning机器学习機器學習jīqì xuéxígēi-hei hohk-jaahp
machine learning model机器学习模型機器學習模型jīqì xuéxí móxínggēi-hei hohk-jaahp mòuh-yìhng
machine operator机械操作员機械操作員jīxiè cāozuòyuángēi-haaih chōu-jok-yùhn
machine room; mechanical room机械室機械室jīxièshìgēi-haaih-sāt
machinist机械工機械工jīxiègōnggēi-haaih-gūng
Machiques马奇克斯馬奇克斯MǎqíkèsīMáh-kèih-hāk-sī
Machir玛吉瑪吉MǎjíMáh-gātmˈeɪkɪə
Machir麦奇尔麥奇爾Màiqí'ěrMahk-kèih-yíhmˈeɪkɪə
Machlin马克林馬克林MǎkèlínMáh-hāk-làhm
Machmer马赫默馬赫默MǎhèmòMáh-hāk-mahk
Machnadebai玛拿底拜瑪拿底拜MǎnádǐbàiMáh-nàh-dái-baaimæknˈædəbaɪ
Machol马乔尔馬喬爾Mǎqiáo'ěrMáh-kìuh-yíh
Machpelah麦比拉麥比拉MàibǐlāMahk-béi-lāaimækpˈilɑ
Macht马赫特馬赫特MǎhètèMáh-hāk-dahk
Machuan River麻川河麻川河Máchuān HéMàh-chyūn Hòh
Machuca马丘卡馬丘卡MǎqiūkǎMáh-yāu-kā
Machum马彻姆馬徹姆MǎchèmǔMáh-chit-móuh
Machu Picchu马丘比丘馬丘比丘Mǎqiū BǐqiūMáh-yāu Béi-yāu
Machín马钦馬欽MǎqīnMáh-yām
Macia马西亚馬西亞MǎxīyàMáh-sāi-nga
Macias马西亚斯馬西亞斯MǎxīyàsīMáh-sāi-nga-sī
Maciej马切伊馬切伊MǎqièyīMáh-chit-yī
Maciejewska马切耶夫斯卡馬切耶夫斯卡MǎqièyēfūsīkǎMáh-chit-yèh-fū-sī-kā
Maciejewski; Maciejowski马切耶夫斯基馬切耶夫斯基MǎqièyēfūsījīMáh-chit-yèh-fū-sī-gēi
Macindoe; Mcindoe麦金杜麥金杜MàijīndùMahk-gām-douh
Macivor; Mciver; Mcivor; Mckeever麦基弗麥基弗MàijīfúMahk-gēi-fāt
Mack梅克梅克MéikèMùih-hāk
Mackellar麦凯勒麥凱勒MàikǎilèMahk-hói-lahk
Macken马肯馬肯MǎkěnMáh-háng
Mackendrick; Mckendrick麦肯德里克麥肯德里克MàikěndélǐkèMahk-háng-dāk-léuih-hāk
Mackensen麦肯森麥肯森MàikěnsēnMahk-háng-sām
Mackenzie玛肯齐瑪肯齊MǎkěnqíMáh-háng-chàih
Mackenzie马更些馬更些MǎgēngxiēMáh-gang-sē
Mackesey; Mckessy麦克西麥克西MàikèxīMahk-hāk-sāi
Mackillop麦基洛普麥基洛普MàijīluòpǔMahk-gēi-lohk-póu
Mackinder麦金德麥金德MàijīndéMahk-gām-dāk
Mackinnon麦金农麥金農MàijīnnóngMahk-gām-nùhng
Mackinson麦金森麥金森MàijīnsēnMahk-gām-sām
Macklem麦克勒姆麥克勒姆MàikèlèmǔMahk-hāk-lahk-móuh
Mackler麦克勒麥克勒MàikèlèMahk-hāk-lahk
Mackley麦克利麥克利MàikèlìMahk-hāk-leih
Mackney麦克尼麥克尼MàikèníMahk-hāk-nèih
Mackrill; Mcrill麦克里尔麥克里爾Màikèlǐ'ěrMahk-hāk-léuih-yíh
Maclachlan麦克拉克伦麥克拉克倫MàikèlākèlúnMahk-hāk-lāai-hāk-lèuhn
Maclaren麦克拉伦麥克拉倫MàikèlālúnMahk-hāk-lāai-lèuhn
Maclauchlan; Mclauchlan; Mclaughlan麦克劳克伦麥克勞克倫MàikèláokèlúnMahk-hāk-lòuh-hāk-lèuhn
Maclean麦克林麥克林MàikèlínMahk-hāk-làhmməklin
Maclean麦克莱林麥克萊林MàikèláilínMahk-hāk-lòih-làhmməklin
Macleod麦克劳德麥克勞德MàikèláodéMahk-hāk-lòuh-dāk
Macmartin麦克马丁麥克馬丁MàikèmǎdīngMahk-hāk-máh-dīng
Macmaster麦克马斯特麥克馬斯特MàikèmǎsītèMahk-hāk-máh-sī-dahk
Macmath; Mcmath麦克马思麥克馬思MàikèmǎsīMahk-hāk-máh-sī
Macmichael麦克迈克尔麥克邁克爾Màikèmàikè'ěrMahk-hāk-maaih-hāk-yíh
Macmillan; McMillen麦克米伦麥克米倫MàikèmǐlúnMahk-hāk-máih-lèuhn
Macminn; Mcminn麦克明麥克明MàikèmíngMahk-hāk-mìhng
Macmullin; Mcmullin麦克马林麥克馬林MàikèmǎlínMahk-hāk-máh-làhm
Macmurdo麦克默多麥克默多MàikèmòduōMahk-hāk-mahk-dō
Macmurray麦克默里麥克默里MàikèmòlǐMahk-hāk-mahk-léih
Macnab; Macnabb麦克纳布麥克納布MàikènàbùMahk-hāk-naahp-bou
Macnair; Mcnair麦克奈尔麥克奈爾Màikènài'ěrMahk-hāk-noih-yíh
Macnamee麦克纳米麥克納米MàikènàmǐMahk-hāk-naahp-máih
Macnaughton麦克诺顿麥克諾頓MàikènuòdùnMahk-hāk-nohk-deuhn
Macniven; Mcniven麦克尼文麥克尼文MàikèníwénMahk-hāk-nèih-màhn
Macomb; Mccombe麦库姆麥庫姆MàikùmǔMahk-fu-móuh
Macomber麦康伯麥康伯MàikāngbóMahk-hōng-baak
Macon梅肯梅肯MéikěnMùih-háng
Macourek马措乌雷克馬措烏雷克MǎcuòwūléikèMáh-chou-wū-lèuih-hāk
Macpherson麦克弗森麥克弗森MàikèfúsēnMahk-hāk-fāt-sām
Macquarrie麦夸里麥誇里MàikuālǐMahk-kwā-léih
Macqueen麦奎因麥奎因MàikuíyīnMahk-fūi-yān
Macrander麦克兰德麥克蘭德MàikèlándéMahk-hāk-làahn-dāk
Macri; Mccree; Mcree麦克里麥克里MàikèlǐMahk-hāk-léih
Macritchie; Mcritchie麦克里奇麥克里奇MàikèlǐqíMahk-hāk-léih-kèih
macroevolution大进化大進化dà jìnhuàdaaih jeun-fa
macroevolution宏观进化宏觀進化hóngguān jìnhuàwàhng-gūn jeun-fa
Macron马克龙馬克龍MǎkèlóngMáh-hāk-lùhng
Macropædia详编詳編XiángbiānChèuhng-pīn
Macswain; Mcsween麦克斯温麥克斯溫MàikèsīwēnMahk-hāk-sī-wān
Mactaggart; Mctaggart麦克塔格特麥克塔格特MàikètǎgétèMahk-hāk-taap-gaak-dahk
macular degeneration视网膜退化視網膜退化shìwǎngmó tuìhuàsih-móhng-mohk teui-fa
Macun District马村区馬村區Mǎcūn QūMáh-chyūn Kēui
Macun (town)马村镇馬村鎮MǎcūnzhènMáh-chyūn-jan
Macun Township马村乡馬村鄉Mǎcūn XiāngMáh-chyūn Hēung
Macvane麦克文麥克文MàikèwénMahk-hāk-màhn
Macvean; Mcvean; Mcwane麦克韦恩麥克韋恩Màikèwéi'ēnMahk-hāk-wáih-yān
Macvicar麦克维卡麥克維卡MàikèwéikǎMahk-hāk-wàih-kā
Macy梅茜梅茜MéixīMùih-sāi
Madai玛代瑪代MǎdàiMáh-doihmˈeɪdeɪaɪ
Madalena马达莱娜馬達萊娜MǎdáláinàMáh-daaht-lòih-nàh
Madalin马达林馬達林MǎdálínMáh-daaht-làhm
Madalyn马达琳馬達琳MǎdálínMáh-daaht-làhm
Madalyn; Madalynn麦达琳麥達琳MàidálínMahk-daaht-làhm
Madan马登馬登MǎdēngMáh-dāng
Madang (town)马垱镇馬壋鎮Mǎdàngzhèn
Madara马达拉馬達拉MǎdálāMáh-daaht-lāai
mad-cow disease疯牛症瘋牛症fēngniúzhèngfūng-ngàuh-jing
Maddaloni马达洛尼馬達洛尼MǎdáluòníMáh-daaht-lohk-nèih
Maddex马德克斯馬德克斯MǎdékèsīMáh-dāk-hāk-sī
Maddigan; Madigan马迪根馬迪根MǎdígēnMáh-dihk-gān
Maddison麦迪森麥迪森MàidísēnMahk-dihk-sām
Maddoc马多克馬多克MǎduōkèMáh-dō-hāk
Maddox马多克斯馬多克斯MǎduōkèsīMáh-dō-hāk-sī
Maddox麦达克斯麥達克斯MàidákèsīMahk-daaht-hāk-sī
Maddux马达克斯馬達克斯MǎdákèsīMáh-daaht-hāk-sī
Maddy; Mady马迪馬迪MǎdíMáh-dihkmˈædi
Maddy; Medea麦迪麥迪MàidíMahk-dihkmˈædi
Madea玛蒂亚瑪蒂亞MǎdìyàMáh-dai-nga
made a mistake; make a mistake犯了错犯了錯fànle cuòfaahn-líuh cho
made in China中国制造中國製造Zhōngguó zhìzàoJūng-gwok jai-jouh
Madeira对马德拉對馬德拉DuìmǎdélāDeui-máh-dāk-lāaimˌədˈɪəɹə
Madeira马德拉馬德拉MǎdélāMáh-dāk-lāaimˌədˈɪəɹə
Madelaine马德莱娜馬德萊娜MǎdéláinàMáh-dāk-lòih-nàh
Madelin马德林馬德林MǎdélínMáh-dāk-làhm
Madeline马德琳馬德琳MǎdélínMáh-dāk-làhm
Madeline; Madelyn玛德琳瑪德琳MǎdélínMáh-dāk-làhm
Madelon玛德珑瑪德瓏MǎdélóngMáh-dāk-lùhng
made manifest with nothing kept back (?)显露无遗顯露無遺xiǎnlù-wúyíhín-louh-mòuh-wàih
(made me) terrified吓死我了嚇死我了xià sǐ wǒ lehaak séi ngóh líuh
made of (animal) skin皮制皮製pízhìpèih-jai
made of clay泥制泥制nízhìnàih-jai
made of clay泥造泥造nízàonàih-jouh
made of steel钢制鋼制gāngzhìgong-jai
made to measure; tailor made; customised量身订做量身訂做liàngshēndìngzuòleuhng-sān-dehng-jouh
(made) white as snow洁白如雪潔白如雪jiébái rú xuěgit-baahk yùh syut
Madge玛奇瑪奇MǎqíMáh-kèih
Madge麦吉麥吉MàijíMahk-gāt
Madge; March马奇馬奇MǎqíMáh-kèih
Madhavan马德哈万馬德哈萬MǎdéhāwànMáh-dāk-hā-maahn
Madhavi马大维馬大維MǎdàwéiMáh-daaih-wàih
Madhepura马德普拉馬德普拉MǎdépǔlāMáh-dāk-póu-lāai
Madhu玛杜瑪杜MǎdùMáh-douh
Madhu马杜馬杜MǎdùMáh-douh
<Budd.> Madhyamaka中观宗中觀宗ZhōngguānzōngJūng-gūn-jūng
Madia马迪亚馬迪亞MǎdíyàMáh-dihk-nga
Madianji (town)马店集镇馬店集鎮MǎdiànjízhènMáh-dim-jaahp-jan
Madian (town)马店镇馬店鎮MǎdiànzhènMáh-dim-jan
Madianzi (town)马店孜镇馬店孜鎮MǎdiànzīzhènMáh-dim-jī-jan
Madie麦蒂麥蒂MàidìMahk-dai
Madi (language)马迪语馬迪語MǎdíyǔMáh-dihk-yúh
Madill马迪尔馬迪爾Mǎdí'ěrMáh-dihk-yíh
Madison玛迪辛瑪迪辛MǎdíxīnMáh-dihk-sānmˈædəsən
Madison麦蒂森麥蒂森MàidìsēnMahk-dai-sāmmˈædəsən
Madison麦迪逊麥迪遜MàidíxùnMahk-dihk-seunmˈædəsən
Madi Township马堤乡馬堤鄉Mǎdī XiāngMáh-tàih Hēung
Madiyi Township马底驿乡馬底驛鄉Mǎdǐyì XiāngMáh-dái-yihk Hēung
Madián梅迪恩梅迪恩Méidí'ēnMùih-dihk-yān
Madland马德兰馬德蘭MǎdélánMáh-dāk-làahn
Madog马多格馬多格MǎduōgéMáh-dō-gaak
Madon玛顿瑪頓MǎdùnMáh-deuhnmˈeɪdɒn
Madona马多纳馬多納MǎduōnàMáh-dō-naahp
Madonna (name)马多娜馬多娜MǎduōnàMáh-dō-nàhmˌədˈɒnə
Madonna (pop star)麦当娜麥當娜MàidāngnàMahk-dōng-nàhmˌədˈɒnə
Mador玛多尔瑪多爾Mǎduō'ěrMáh-dō-yíh
Madou District (in Tainan)麻豆区麻豆區Mádòu QūMàh-dauh Kēui
Madras马德拉斯馬德拉斯MǎdélāsīMáh-dāk-lāai-sī
Madre mountains马德雷山脉馬德雷山脈Mǎdéléi shānmàiMáh-dāk-lèuih sāan-mahk
Madrona马德罗纳馬德羅納MǎdéluónàMáh-dāk-lòh-naahp
Mads马德斯馬德斯MǎdésīMáh-dāk-sī
Madsen马德森馬德森MǎdésēnMáh-dāk-sām
Madsoe; Marzo; Maso; Massot; Masó; Måsø马索馬索MǎsuǒMáh-sok
Maduo (county, in Qinghai)玛多县瑪多縣Mǎduō XiànMáh-dō Yún
Maduqiao Township马杜桥乡馬杜橋鄉Mǎdùqiáo XiāngMáh-douh-kìuh Hēung
Madura (island)马都拉岛馬都拉島MǎdūlādǎoMáh-dōu-lāai-dóu
Madura (language)马都拉语馬都拉語MǎdōulāyǔMáh-dōu-lāai-yúh
Maduro马杜罗馬杜羅MǎdùluóMáh-douh-lòh
Mady; Mandi; Mandy曼迪曼迪MàndíMaahn-dihk
Maeckes; Mex梅克斯梅克斯MéikèsīMùih-hāk-sī
Maella迈利亚邁利亞MàilìyàMaaih-leih-nga
Maerten马埃尔滕馬埃爾滕Mǎ'āi'ěrténgMáh-āai-yíh-tàhng
Maestre梅斯特里梅斯特里MéisītèlǐMùih-sī-dahk-léih
Maestre马埃斯特雷馬埃斯特雷Mǎ'āisītèléiMáh-āai-sī-dahk-lèuih
Mae (surname)梅尔梅爾Méi'ěrMùih-yíhmˈeɪ
Maeve梅芙梅芙MéifúMùih-fùh
Maeve米福米福MǐfúMáih-fūk
Mafa (language)马法语馬法語MǎfǎyǔMáh-faat-yúh
Mafan (town)马畈镇馬畈鎮MǎfànzhènMáh-faan-jan
Mafeng (town)马风镇馬風鎮MǎfēngzhènMáh-fūng-jan
Maffei马费伊馬費伊MǎfèiyīMáh-fai-yī
Maffeo马费奥馬費奧Mǎfèi'àoMáh-fai-ou
Maffett马费特馬費特MǎfèitèMáh-fai-dahk
Magadan马加丹馬加丹MǎjiādānMáh-gā-dāanmˈæɡədæn
Magahi (language)摩揭陀语摩揭陀語MójiētuóyǔMō-kit-tòh-yúh
Magaly玛加莉瑪加莉MǎjiālìMáh-gā-leih
Magan马根馬根MǎgēnMáh-gān
Magan马江馬江MǎjiāngMáh-gōng
Magana马加纳馬加納MǎjiānàMáh-gā-naahp
Magang (town)马冈镇馬岡鎮MǎgāngzhènMáh-gōng-jan
Magang (town)马港镇馬港鎮MǎgǎngzhènMáh-góng-jan
Magang Township马堽乡馬堽鄉Mǎgāng XiāngMáh-gōng Hēung
Magara马加拉馬加拉MǎjiālāMáh-gā-lāai
Magara马阿拉馬阿拉Mǎ'ālāMáh-a-lāai
Magary马格里馬格里MǎgélǐMáh-gaak-léih
magazine (variant)杂志雜誌zázhìjaahp-jimˌæɡəzˈin
Magbish玛比瑪比MǎbǐMáh-béimˈæɡbɪʃ
Magby马格比馬格比MǎgébǐMáh-gaak-béi
Magda玛格达瑪格達MǎgédáMáh-gaak-daaht
Magda马格达馬格達MǎgédáMáh-gaak-daaht
Magdala末大拉末大拉MòdàlāMuht-daaih-lāai
Magdala马格达拉馬格達拉MǎgédálāMáh-gaak-daaht-lāai
Magdalena玛格达莱娜瑪格達萊娜MǎgédáláinàMáh-gaak-daaht-lòih-nàh
Magdalena马格达莱娜馬格達萊娜MǎgédáláinàMáh-gaak-daaht-lòih-nàh
Magdalena马格达莱纳馬格達萊納MǎgédáláinàMáh-gaak-daaht-lòih-naahp
Magdalena马格达莲娜馬格達蓮娜MǎgédáliánnàMáh-gaak-daaht-lìhn-nàh
Magdalene (Catholic version)玛达肋纳瑪達肋納MǎdálèinàMáh-daaht-lahk-naahpmˈæɡdʌlˌin
Magdalene College麦格达伦学院麥格達倫學院Màigédálún XuéyuànMahk-gaak-daaht-lèuhn Hohk-yún
Magdalene (modern)玛格德琳瑪格德琳MǎgédélínMáh-gaak-dāk-làhmmˈæɡdʌlˌin
Magdalene (modern)玛格达莱妮瑪格達萊妮MǎgédáláinīMáh-gaak-daaht-lòih-nèihmˈæɡdʌlˌin
Magdalene (modern)麦格达伦麥格達倫MàigédálúnMahk-gaak-daaht-lèuhnmˈæɡdʌlˌin
Magdalene (old translation?)抹大拉抹大拉MādàlāMut-daaih-lāaimˈæɡdʌlˌin
Magdalen (Oxford); Magdalene (Cambridge)莫德琳莫德琳MòdélínMohk-dāk-làhm
Magdalen (Oxford college; papyrus)马格达伦馬格達倫MǎgédálúnMáh-gaak-daaht-lèuhn
Magdeburg马格德堡馬格德堡MǎgédébǎoMáh-gaak-dāk-bóu
Magellan麦哲伦麥哲倫MàizhélúnMahk-jit-lèuhnmæɡˈɛlən
Magenheim马根海姆馬根海姆MǎgēnhǎimǔMáh-gān-hói-móuh
Maggie玛姬瑪姬MǎjīMáh-gēimˈæɡi
Maggie马姬馬姬MǎjīMáh-gēimˈæɡi
Maggie麦琪麥琪MàiqíMahk-kèihmˈæɡi
Maggioni马焦尼馬焦尼MǎjiāoníMáh-jīu-nèih
Maggy玛吉瑪吉MǎjíMáh-gāt
Maghreb马格里布馬格里布MǎgélǐbùMáh-gaak-léih-bou
magi东方三博士東方三博士dōngfāng sān bóshìdūng-fōng sāam bok-sih
magic (in novels etc)魔幻魔幻móhuànmō-waahn
magic person (metaphorical, negative?)魔人魔人mórénmō-yàhn
magic-practicing priests魔法祭司魔法祭司mófǎ jìsīmō-faat jai-sī
magic show魔术表演魔術表演móshù biǎoyǎnmō-seuht bíu-yín
magic spells魔咒魔咒mózhòumō-jau
Magin梅金梅金MéijīnMùih-gām
Maginnis马金尼斯馬金尼斯MǎjīnnísīMáh-gām-nèih-sī
magistrate民政官民政官mínzhèngguānmàhn-jing-gūn
magistrate裁判官裁判官cáipànguānchòih-pun-gūn
maglev (train)磁浮磁浮cífúchìh-fàuh
Magliato马利亚托馬利亞托MǎlìyàtuōMáh-leih-nga-tok
Maglione马廖内馬廖內MǎliàonèiMáh-liuh-noih
<TW?> Maglite电筒魔電筒魔Diàntǒng MóDihn-túng Mō
Magnes; Magness马格内斯馬格內斯MǎgénèisīMáh-gaak-noih-sī
magnetic core磁芯磁芯cíxìnchìh-sām
magnetic mixer; magnetic stirrer (for laboratory)磁力搅器磁力攪器cílì jiǎoqìchìh-lihk gáau-hei
magnetic mixer; magnetic stirrer (for laboratory)磁力搅拌器磁力攪拌器cílì jiǎobànqìchìh-lihk gáau-buhn-hei
magnetic resonance imaging; MRI (shorter version)磁共振成像术磁共振成像術cí gòngzhèn chéngxiàngshùchìh guhng-jan sìhng-jeuhng-seuht
<HK?> magnetic sticker磁石贴磁石貼císhítiēchìh-sehk-tip
magnetic sticker; fridge magnet磁铁贴磁鐵貼cítiětiēchìh-tit-tip
magnetic stimulation磁刺激磁刺激cícìjīchìh-chi-gīk
magnetic (type attachment)磁吸式磁吸式cíxīshìchìh-kāp-sīk
magnetic whiteboard磁白板磁白板cí báibǎnchìh baahk-báan
magnetostriction; magnetostrictive磁致伸缩磁致伸縮cízhìshēnsuōchìh-ji-sān-sūk
Magney马格尼馬格尼MǎgéníMáh-gaak-nèih
Magnin马格宁馬格寧MǎgéníngMáh-gaak-nìhng
Magnitogorsk马格尼托哥尔斯克馬格尼托哥爾斯克Mǎgénítuōgē'ěrsīkèMáh-gaak-nèih-tok-gō-yíh-sī-hāk
Magnoli马尼奥利馬尼奧利Mǎní'àolìMáh-nèih-ou-leih
Magnor马格诺馬格諾MǎgénuòMáh-gaak-nohk
Magnus芒努斯芒努斯MángnǔsīMòhng-nóuh-sī
Magnus马格努斯馬格努斯MǎgénǔsīMáh-gaak-nóuh-sī
Magnus马格纳斯馬格納斯MǎgénàsīMáh-gaak-naahp-sī
Magnusson马格努松馬格努松MǎgénǔsōngMáh-gaak-nóuh-chùhng
Magnusson马格努森馬格努森MǎgénǔsēnMáh-gaak-nóuh-sām
Magog梅戈格梅戈格MéigēgéMùih-gwō-gaakmˈeɪɡɒɡ
Magog (old translation?)玛各瑪各MǎgèMáh-gokmˈeɪɡɒɡ
Magong City (Taiwan)马公市馬公市Mǎgōng ShìMáh-gūng Síh
Magor马戈尔馬戈爾Mǎgē'ěrMáh-gwō-yíh
Magoun马古恩馬古恩Mǎgǔ'ēnMáh-gú-yān
Magruder马格鲁德馬格魯德MǎgélǔdéMáh-gaak-lóuh-dāk
Magstadt马格施塔特馬格施塔特MǎgéshītǎtèMáh-gaak-sī-taap-dahk
Maguan County马关县馬關縣Mǎguān XiànMáh-gwāan Yún
Maguan (town)马灌镇馬灌鎮MǎguànzhènMáh-gun-jan
maguhu (horsebone huqin instrument)马骨胡馬骨胡mǎgǔhúmáh-gwāt-wùh
Maguire马圭尔馬圭爾Mǎguī'ěrMáh-gwāi-yíhməɡwˈaɪɚ
Maguire马奎尔馬奎爾Mǎkuí'ěrMáh-fūi-yíhməɡwˈaɪɚ
Magui (town)马贵镇馬貴鎮MǎguìzhènMáh-gwai-jan
Magutian (town)马谷田镇馬谷田鎮MǎgǔtiánzhènMáh-gūk-tìhn-jan
Maha摩诃摩訶MóhēMō-hō
Maha马哈馬哈MǎhāMáh-hā
Mahady马哈迪馬哈迪MǎhādíMáh-hā-dihk
Mahaffey; Mahaffie; Mahaffy马哈菲馬哈菲MǎhāfēiMáh-hā-fēi
Mahagi马哈吉馬哈吉MǎhājíMáh-hā-gāt
Mahal马哈尔馬哈爾Mǎhā'ěrMáh-hā-yíhməhˈæl
Mahala迈哈拉邁哈拉MàihālāMaaih-hā-lāai
Mahala马哈拉馬哈拉MǎhālāMáh-hā-lāai
Mahalaleel玛勒列瑪勒列MǎlèlièMáh-lahk-lihtmʌhˈeɪlʌliəl
Mahalapye马哈拉佩馬哈拉佩MǎhālāpèiMáh-hā-lāai-pui
Mahalath玛哈拉瑪哈拉MǎhālāMáh-hā-lāaimˈeɪhʌlæθ
Mahalath马哈拉特馬哈拉特MǎhālatèMáh-hā-lāai-dahkmˈeɪhʌlæθ
<Budd.> mahamudra大手印大手印dàshŏuyìndaaih-sáu-yan
Mahan马汉馬漢MǎhànMáh-hon
Mahanaim玛哈念瑪哈念MǎhāniànMáh-hā-nihmmˌeɪhʌnˈeɪəm
Mahaney马哈尼馬哈尼MǎhāníMáh-hā-nèih
Mahanoro马哈努鲁馬哈努魯MǎhānǔlǔMáh-hā-nóuh-lóuh
Maharashtra马哈拉斯特拉馬哈拉斯特拉MǎhālāsītèlāMáh-hā-lāai-sī-dahk-lāai
Maha (river)马哈河馬哈河MǎhāhéMáh-hā-hòh
Maharry马哈里馬哈里MǎhālǐMáh-hā-léuih
<Budd.> mahasiddha大成就大成就dàchéngjiùdaaih-sìhng-jauh
Mahath玛哈瑪哈MǎhāMáh-hāmˈeɪhæθ
Mahath玛哈斯瑪哈斯MǎhāsīMáh-hā-sīmˈeɪhæθ
Mahboub玛赫鲍布瑪赫鮑布MǎhèbàobùMáh-hāk-bāau-bou
Mahdi马赫迪馬赫迪MǎhèdíMáh-hāk-dihk
Mahdy迈赫迪邁赫迪MàihèdíMaaih-hāk-dihk
Mahekou Bai Township马合口白族乡馬合口白族鄉Mǎhékǒu Báizú XiāngMáh-hahp-háu Baahk-juhk Hēung
Mahendra马汉德拉馬漢德拉MǎhàndélāMáh-hon-dāk-lāai
Mahenye马恩耶馬恩耶Mǎ'ēnyēMáh-yān-yèh
Maher马厄馬厄Mǎ'èMáh-āak
Maher (as in Maher-shalal-hash-baz)玛黑珥瑪黑珥Mǎhēi'ěrMáh-hāk-yih
Mahesa马赫萨馬赫薩MǎhèsàMáh-hāk-saat
Mahesh马赫什馬赫什MǎhèshíMáh-hāk-sahp
Mahe (town)马河镇馬河鎮MǎhézhènMáh-hòh-jan
Mahe Township马和乡馬和鄉Mǎhé XiāngMáh-wòh Hēung
Mahe Township马河乡馬河鄉Mǎhé XiāngMáh-hòh Hēung
Maheux马荷馬荷MǎhéMáh-hòh
Mahin马兴馬興MǎxīngMáh-hīng
Mahin马欣馬欣MǎxīnMáh-yān
Mahir梅赫梅赫MéihèMùih-hāk
Mahir马希尔馬希爾Mǎxī'ěrMáh-hēi-yíh
Mahler (Gustav Mahler the composer)玛勒瑪勒MǎlèMáh-lahk
Mahli抹利抹利MǒlìMut-leihmˈɑlaɪ
Mahlman马尔曼馬爾曼Mǎ'ěrmànMáh-yíh-maahn
Mahlon; Marlen; Marren马伦馬倫MǎlúnMáh-lèuhnmˈɑlən
Mahlon (Bible)玛伦瑪倫MǎlúnMáh-lèuhnmˈɑlən
Mahlon (Stacy etc)马洪馬洪MǎhóngMáh-hùhngmˈɑlən
Mahmood马赫默德馬赫默德MǎhèmòdéMáh-hāk-mahk-dāk
Mahmood; Mahmud马哈茂德馬哈茂德MǎhāmàodéMáh-hā-mauh-dāk
Mahmud马赫穆德馬赫穆德MǎhèmùdéMáh-hāk-muhk-dāk
Maholli马霍利馬霍利MǎhuòlìMáh-fok-leih
Mahoney; Mahony马奥尼馬奧尼Mǎ'àoníMáh-ou-nèih
Mahood马胡德馬胡德MǎhúdéMáh-wùh-dāk
Mahrez马赫雷斯馬赫雷斯MǎhèléisīMáh-hāk-lèuih-sī
Mahseiah玛希雅瑪希雅MǎxīyǎMáh-hēi-ngáhmʌsˈaɪʌ
Mahuiling (town)马回领镇馬回領鎮MǎhuílǐngzhènMáh-wùih-líhng-jan
Mahuta马胡塔馬胡塔MǎhútǎMáh-wùh-taap
Mahu Township马湖乡馬湖鄉Mǎhú XiāngMáh-wùh Hēung
Mahzam玛赞瑪贊MǎzànMáh-jaan
<Budd.> Mahā Kāśyapa迦叶迦叶JiāshèGā-yihp
Maibach梅巴克梅巴克MéibākèMùih-bā-hāk
Maicao迈考邁考MàikǎoMaaih-háau
Maichen (town)迈陈镇邁陳鎮MàichénzhènMaaih-chàhn-jan
Maida梅达梅達MéidáMùih-daahtmˈaɪdə
Maiden Castle梅登城堡梅登城堡Méidēng ChéngbǎoMùih-dāng Sìhng-bóu
Maidenhead梅登黑德梅登黑德MéidēnghēidéMùih-dāng-hāk-dāk
maidens少女们少女們shàonǚmensiu-néuih-mùhn
Maidie梅迪梅迪MéidíMùih-dihk
Maidlow梅德洛梅德洛MéidéluòMùih-dāk-lohk
Maidment梅德门特梅德門特MéidéméntèMùih-dāk-mùhn-dahk
maids女仆们女僕們nǚpúmennéuih-buhk-mùhn
Maidstone梅德斯通梅德斯通MéidésītōngMùih-dāk-sī-tūngmˈeɪdstən
Maienda迈恩达邁恩達Mài'ēndáMaaih-yān-daaht
Maierhofer迈尔霍费尔邁爾霍費爾Mài'ěrhuòfèi'ěrMaaih-yíh-fok-fai-yíh
Maietta梅埃塔梅埃塔Méi'āitǎMùih-āai-taap
Maiga马伊加馬伊加MǎyījiāMáh-yī-gā
Maigaiti (town)麦盖提镇麥蓋提鎮MàigàitízhènMahk-goi-tàih-jan
Maihai Township麦海乡麥海鄉Màihǎi XiāngMahk-hói Hēung
Maijia (town)麦架镇麥架鎮MàijiàzhènMahk-ga-jan
Maiji District麦积区麥積區Màijī QūMahk-jīk Kēui
Maijiu (town)卖酒镇賣酒鎮MàijiǔzhènMaaih-jáu-jan
Maika马伊卡馬伊卡MǎyīkǎMáh-yī-kā
Maiko马伊科馬伊科MǎyīkēMáh-yī-fō
Maila; Maira马伊拉馬伊拉MǎyīlāMáh-yī-lāai
Maila; Maira; Mayra; Myra迈拉邁拉MàilāMaaih-lāai
Maila; Myra麦拉麥拉MàilāMahk-lāai
Maile梅乐梅樂MéilèMùih-lohk
Mailing (town)麦岭镇麥嶺鎮MàilǐngzhènMahk-léhng-jan
Mailliard梅利亚德梅利亞德MéilìyàdéMùih-leih-nga-dāk
Maiminskiy迈明斯基邁明斯基MàimíngsījīMaaih-mìhng-sī-gēi
Maimon纳曼納曼NàmànNaahp-maahn
Maimonides梅蒙尼德梅蒙尼德MéiměngnídéMùih-mùhng-nèih-dāk
Maimonides迈蒙尼德邁蒙尼德MàiméngnídéMaaih-mùhng-nèih-dāk
main auditorium; main meeting room主会场主會場zhǔ huìchǎngjyú wúi-chèuhng
main entryway主要通道主要通道zhǔyào tōngdàojyú-yiu tūng-douh
Maine (state)缅因州緬因州MiǎnyīnzhōuMíhn-yān-jāumˈeɪn
Mainka迈因卡邁因卡MàiyīnkǎMaaih-yān-kā
<TW> Mainland Committee; Mainland Affairs Council大陆委员会大陸委員會Dàlù WěiyuánhuìDaaih-luhk Wái-yùhn-wúi
<TW> Mainland Committee (abbreviated version)陆委会陸委會LùwěihuìLuhk-wái-wúi
main media centre主媒体中心主媒體中心zhǔ méitǐ zhōngxīnjyú mùih-tái jūng-sām
main menu (on a DVD)主选单主選單zhǔ xuǎndānjyú syún-dāan
Mainou马努馬努MǎnǔMáh-nóuh
Mainous梅努斯梅努斯MéinǔsīMùih-nóuh-sī
Main (river)美因河美因河Měiyīn HéMéih-yān Hòh
main road主路主路zhǔlùjyú-louh
mains circuit供电线路供電線路gōngdiàn xiànlùgūng-dihn sin-louh
mains circuit电源电路電源電路diànyuán diànlùdihn-yùhn dihn-louh
mains circuit电网回路電網回路diànwǎng huílùdihn-móhng wùih-louh
mainshock-aftershock type (of earthquake); mainshock-aftershock sequence type主余型主余型zhǔyúxíngjyú-yùh-yìhng
mains power (household etc)主电源主電源zhǔ diànyuánjyú dihn-yùhn
mainstream media主流媒体主流媒體zhǔliú méitǐjyú-làuh mùih-tái
mainstream school主流学校主流學校zhǔliú xuéxiàojyú-làuh hohk-haauh
main subgoal大子目标大子目標dà zǐmùbiāodaaih jí-muhk-bīu
maintain (a codebase, collection etc)维护下去維護下去wéihù xiaquwàih-wuh hah-heui
maintainer维护者維護者wéihùzhěwàih-wuh-jé
maintain eye contact保持眼神交流保持眼神交流bǎochí yǎnshén jiāoliúbóu-chìh ngáahn-sàhn gāau-làuh
maintain integrity保持忠义保持忠義bǎochí zhōngyìbóu-chìh jūng-yih
maintain (social) stability维稳維穩wéiwěnwàih-wán
maintenance and upgrades (of server etc)升级维护升級維護shēngjí wéihùsīng-kāp wàih-wuh
maintenance corridor维修廊維修廊wéixiūlángwàih-sāu-lòhng
maintenance department维修部維修部wéixiūbùwàih-sāu-bouh
maintenance of the rule of law维护法纪維護法紀wéihù fǎjìwàih-wuh faat-géi
maintenance person维修员維修員wéixiūyuánwàih-sāu-yùhn
maintenance worker维修人员維修人員wéixiū rényuánwàih-sāu yàhn-yùhn
Mainville梅因维尔梅因維爾Méiyīnwéi'ěrMùih-yān-wàih-yíh
main water pipe主水管主水管zhǔshuǐguǎnjyú-séui-gún
main work (assignment)主要任务主要任務zhǔyào rènwujyú-yiu yahm-mouh
Mainz美因茨美因茨MěiyīncíMéih-yān-chìhmˈeɪnts
Maiola玛约拉瑪約拉MǎyuēlāMáh-yeuk-lāai
Maiorca马约卡馬約卡MǎyuēkǎMáh-yeuk-kā
Maiping Township麦坪乡麥坪鄉Màipíng XiāngMahk-pìhng Hēung
Maira玛依拉瑪依拉MǎyīlāMáh-yī-lāai
Maire迈蕾邁蕾MàilěiMaaih-lèuih
Mairead梅雷亚德梅雷亞德MéiléiyàdéMùih-lèuih-nga-dāk
Maire (river)迈尔河邁爾河Mài'ěr HéMaaih-yíh Hòh
Mairi; Mhairi梅丽梅麗MéilìMùih-laih
Maishi (town)麦市镇麥市鎮MàishìzhènMahk-síh-jan
Maisie梅奇梅奇MéiqíMùih-kèih
Maisie梅齐梅齊MéiqíMùih-chàih
Maisie麦西麥西MàixīMahk-sāi
Maisse迈斯邁斯MàisīMaaih-sī
Maisto梅斯托梅斯托MéisītuōMùih-sī-tok
Maite美蒂美蒂MěidìMéih-dai
Maite迈特邁特MàitèMaaih-dahk
Maithili (language)迈蒂利语邁蒂利語MàidìlìyǔMaaih-dai-leih-yúh
Maitland梅特兰梅特蘭MéitèlánMùih-dahk-làahn
<Budd.> Maitreya弥勒尊佛彌勒尊佛MílèzūnfóMèih-lahk-jyūn-faht
Maivia梅维亚梅維亞MéiwéiyàMùih-wàih-nga
Maixie (town)麦斜镇麥斜鎮MàixiézhènMahk-chèh-jan
Maizel梅泽尔梅澤爾Méizé'ěrMùih-jaahk-yíh
Maja玛佳瑪佳MǎjiāMáh-gāai
Maja马娅馬婭MǎyàMáh-a
Majalahti马贾拉蒂馬賈拉蒂MǎjiǎlādìMáh-gá-lāai-dai
Majd; Majed; Majeed马吉德馬吉德MǎjídéMáh-gāt-dāk
Majdanek马伊达内克馬伊達內克MǎyīdánèikèMáh-yī-daaht-noih-hāk
Majed马杰德馬傑德MǎjiédéMáh-giht-dāk
Majel玛婕尔瑪婕爾Mǎjié'ěrMáh-jit-yíh
Majeski马耶斯基馬耶斯基MǎyēsījīMáh-yèh-sī-gēi
Majewski马耶夫斯基馬耶夫斯基MǎyēfūsījīMáh-yèh-fū-sī-gēi
Majiang (county, in Guizhou)麻江县麻江縣Májiāng XiànMàh-gōng Yún
Majiang (town)马江镇馬江鎮MǎjiāngzhènMáh-gōng-jan
Majian (town)马剑镇馬劍鎮MǎjiànzhènMáh-gim-jan
Majian (town)马涧镇馬澗鎮MǎjiànzhènMáh-gaan-jan
Majia (town)马甲镇馬甲鎮MǎjiǎzhènMáh-gaap-jan
Majia Township马家乡馬家鄉Mǎjiā XiāngMáh-gā Hēung
Majiazhuang Township马家庄乡馬家莊鄉Mǎjiāzhuāng XiāngMáh-gā-jōng Hēung
Majida马自达馬自達MǎzìdáMáh-jih-daaht
Majing (town)马井镇馬井鎮MǎjǐngzhènMáh-jéng-jan
Majin (town)马金镇馬金鎮MǎjīnzhènMáh-gām-jan
Majitang (town)马迹塘镇馬跡塘鎮MǎjìtángzhènMáh-jīk-tòhng-jan
Maji (town)马集镇馬集鎮MǎjízhènMáh-jaahp-jan
Maji Township马集乡馬集鄉Mǎjí XiāngMáh-jaahp Hēung
Majorca马约卡岛馬約卡島MǎyuēkǎdǎoMáh-yeuk-kā-dóu
major cities主要城市主要城市zhǔyào chéngshìjyú-yiu sìhng-síh
major crime unit; regional crime unit重案组重案組zhòng'ànzǔchùhng-ngon-jóu
major damage; serious damage严重损坏嚴重損壞yánzhòng sǔnhuàiyìhm-juhng syún-waaih
major decisions重大决定重大決定zhòngdà juédìngjuhng-daaih kyut-dihng
major faiths; mainstream religions主流宗教主流宗教zhǔliú zōngjiàojyú-làuh jūng-gaau
Major (name); Meijer梅杰梅傑MéijiéMùih-gihtmˈeɪdʒɚ
Majunying Township马军营乡馬軍營鄉Mǎjūnyíng XiāngMáh-gwān-yìhng Hēung
Majuqiao (town)马驹桥镇馬駒橋鎮MǎjūqiáozhènMáh-kēui-kìuh-jan
Majuro (island)马朱罗岛馬朱羅島MǎzhūluódǎoMáh-jyū-lòh-dóu
Maju (village)马咀馬咀MǎjǔMáh-jéui
Makaila; Makayla马凯拉馬凱拉MǎkǎilāMáh-hói-lāai
Makalo马卡洛馬卡洛MǎkǎluòMáh-kā-lohk
Makama马卡玛馬卡瑪MǎkǎmǎMáh-kā-máh
Makana马卡纳馬卡納MǎkǎnàMáh-kā-naahp
Makar马卡尔馬卡爾Mǎkǎ'ěrMáh-kā-yíh
Makari马卡里馬卡里MǎkǎlǐMáh-kā-léih
Makarios马卡里奥斯馬卡里奧斯Mǎkǎlǐ'àosīMáh-kā-léuih-ou-sī
Makariv马卡里夫馬卡里夫MǎkǎlǐfūMáh-kā-léih-fū
Makarov马卡罗夫馬卡羅夫MǎkǎluófūMáh-kā-lòh-fū
Makas马卡斯馬卡斯MǎkǎsīMáh-kā-sī
Makassar望加锡望加錫WàngjiāxīMohng-gā-sek
Makati马卡蒂馬卡蒂MǎkǎdìMáh-kā-dai
Makaton马卡通馬卡通MǎkǎtōngMáh-kā-tūng
Makaton默启通默啟通MòqǐtōngMahk-kái-tūng
Makayla玛凯拉瑪凱拉MǎkǎilāMáh-hói-lāai
Makayla马卡拉馬卡拉MǎkǎlāMáh-kā-lāai
Makaz玛迦斯瑪迦斯MǎjiāsīMáh-gā-sīmˈeɪkæz
make/allow all people to (do sthg)让人人讓人人ràng rénrényeuhng yàhn-yàhn
make; manufacture/build制造出制造出zhìzàochūjai-jouh-chēut
make a ...打个打個dǎ gedá go
(make a) day trip即日来回即日來回jírì láihuíjīk-yaht lòih-wùih
"make a killing" in business (lit. be very successful)大有斩获大有斬獲dàyǒu zhǎnhuòdaaih-yáuh jáam-wohk
make a list of names列名单列名單liè míngdānliht mìhng-dāan
make (amendments, decisions etc)作出作出zuòchūjok-chēut
make an accounting (lit. compute credit?)算账算账suànzhàngsyun-jeung
make an agreement达成协议達成協議dáchéng xiéyìdaaht-sìhng hip-yíh
make an appointment (informally)约一约約一約yuē yi yuēyeuk yāt yeuk
make a risky move (in strategy)放大招放大招fàng dàzhāofong daaih-jīu
make as your companion为友為友wéiyǒuwàih-yáuh
make available可供可供kěgōnghó-gūng
make a wager打个赌打個賭dǎ ge dǔdá go dóu
make a will立下遗嘱立下遺囑lìxia yízhǔlahp-hah wàih-jūk
make benefit for (?)造益造益zàoyìjouh-yīk
(make) budget cuts削减预算削減預算xuējiǎn yùsuànseuk-gáam yuh-syun
Makeda马凯达馬凱達MǎkǎidáMáh-hói-daaht
make every effort (to do sthg)yín
make hay while the sun shines太阳好就晒草太陽好就曬草tàiyáng hǎo jiù shài cǎotaai-yèuhng hóu jauh saai chóu
make (in building work)?盖造蓋造gàizàogoi-jouh
make indications (by drawing)点划點劃diǎnhuàdím-waahk
make into hot drink (of medication etc)烹饮烹飲pēngyǐnpāang-yám
make into (lit. change do)改做改做gǎizuògói-jouh
make it bite back (of cornered animal)造反噬造反噬zào fǎnshìjouh fáan-saih
make known (abbr.)普告普告pǔgàopóu-gou
Makela梅克拉梅克拉MéikèlāMùih-hāk-lāai
make money fast; get rich quick (in scam claims)赚快钱賺快錢zhuàn kuài qiánjaahn faai chín
make money without boasting闷声发大财悶聲發大財mēnshēng fā dàcáimuhn-sēng faat daaih-chòih
Makena梅克纳梅克納MéikènàMùih-hāk-naahp
Makena马克纳馬克納MǎkènàMáh-hāk-naahp
make new friends交新朋友交新朋友jiāo xīn péngyougāau sān pàhng-yáuh
make new friends结交新朋友結交新朋友jiéjiāo xīn péngyougit-gāau sān pàhng-yáuh
Makeng Township玛坑乡瑪坑鄉Mǎkēng XiāngMáh-hāang Hēung
Makeng Township马坑乡馬坑鄉Mǎkēng XiāngMáh-hāang Hēung
Makenzie麦肯西麥肯西MàikěnxīMahk-háng-sāi
make of hammered work锤出錘出chuíchūchèuih-chēut
make out认得出認得出rèn de chūyihng dāk chēut
make out (??)鉴辨鑒辨jiànbiàngaam-bihn
make out; pick out辨认出辨認出biànrènchūbihn-yihng-chēut
Makepeace梅克皮斯梅克皮斯MéikèpísīMùih-hāk-pèih-sī
make progress together共同进步共同進步gòngtóng jìnbùguhng-tùhng jeun-bouh
maker (of DIY inventions etc)创客創客chuàngkèchong-haakmˈeɪkɚ
maker space创客空间創客空間chuàngkè kōngjiānchong-haak hūng-gāan
make soup煲汤煲湯bāotāngbōu-tōng
make (steel etc); temper (metal)炼成煉成liàn chénglihn sìhng
make straight (?)修直修直xiūzhísāu-jihk
make suggestions建言献策建言獻策jiànyán xiàncègin-yìhn hin-chaak
make surprise moves for righteousness守正出奇守正出奇shǒuzhèngchūqísáu-jing-chēut-kèih
make the most of好好善用好好善用hǎohāo shànyònghóu-hóu sihn-yuhng
make Tibet prosperous兴藏興藏xīng Zànghīng Chòhng
make time定下时间定下時間dìngxià shíjiāndihng-hah sìh-gāan
make time; set aside time拨出时间撥出時間bōchū shíjiānbuht-chēut sìh-gāan
makeup; cosmetics妆容妝容zhuāngróngjōng-yùhngmˌeɪkˈʌp
makeup; nature (of a person)性格和气质性格和氣質xìnggé hé qìzhìsing-gaak wòh hei-jātmˌeɪkˈʌp
makeup selfie video etc妆随拍妝隨拍zhuāng suípāijōng chèuih-paak
make use of用得上用得上yòngdeshàngyuhng-dāk-séuhng
Makeyevka马克耶夫卡馬克耶夫卡MǎkèyēfūkǎMáh-hāk-yèh-fū-kā
Makeyevka马克耶夫卡市馬克耶夫卡市Mǎkèyēfūkǎ ShìMáh-hāk-yèh-fū-kā Síh
make yourself available; offer oneself献出自己獻出自己xiànchū zìjǐhin-chēut jih-géi
Makhachkala马哈奇卡拉馬哈奇卡拉MǎhāqíkǎlāMáh-hā-kèih-kā-lāai
Makhado马卡多馬卡多MǎkǎduōMáh-kā-dō
Makhado Municipality马卡多市馬卡多市Mǎkǎduō ShìMáh-kā-dō Síh
Makheloth玛吉希录瑪吉希錄MǎjíxīlùMáh-gāt-hēi-luhkmækhˈiləθ
Makhnev马赫涅夫馬赫涅夫MǎhènièfūMáh-hāk-nihp-fū
Makhnivka马赫尼夫卡馬赫尼夫卡MǎhènífūkǎMáh-hāk-nèih-fū-kā
Makhuwa-Meetto (language)马库阿语馬庫阿語Mǎkù'āyǔMáh-fu-a-yúh
making a living挣钱谋生掙錢謀生zhèngqián móushēngjaahng-chín màuh-sāang
making a mockery of (lit. be-at teasing)在戏弄在戲弄zài xìnòngjoih hei-nuhng
making a whirring sound嗡嗡作响嗡嗡作響wēngwēng-zuòxiǎngyūng-yūng-jok-héung
making investments投资理财投資理財tóuzī lǐcáitàuh-jī léih-chòih
making money发大财發大財fā dàcáifaat daaih-chòih
making (one) angry可怒可怒kěnùhó-nouh
(making?) the beginning and the end创始成终創始成終chuàngshǐ chéngzhōngchong-chí sìhng-jūng
making utterances in low tones (lit. mumbling whisper?)喃喃细语喃喃細語nánnán-xìyǔnàahm-nàahm-sai-yúh
Maki (surname)梅基梅基MéijīMùih-gēi
Makit (county, in Xinjiang)麦盖提县麥蓋提縣Màigàití XiànMahk-goi-tàih Yún
Makkedah玛基大瑪基大MǎjīdàMáh-gēi-daaihmʌkˈidʌ
Makkum马克姆馬克姆MǎkèmǔMáh-hāk-móuh
Makoanyane马考拉尼馬考拉尼MǎkǎolāníMáh-háau-lāai-nèih
Makokou马科库馬科庫MǎkēkùMáh-fō-fu
Makou (town)马口镇馬口鎮MǎkǒuzhènMáh-háu-jan
Makowski马科夫斯基馬科夫斯基MǎkēfūsījīMáh-fō-fū-sī-gēi
Makris马克里斯馬克里斯MǎkèlǐsīMáh-hāk-léih-sī
Maks玛克斯瑪克斯MǎkèsīMáh-hāk-sī
Maksat马克萨特馬克薩特MǎkèsàtèMáh-hāk-saat-dahk
Maktoum阿勒马克图姆阿勒馬克圖姆ĀlèmǎkètúmǔA-lahk-máh-hāk-tòuh-móuh
Makukha马库哈馬庫哈MǎkùhāMáh-fu-hā
Makula马库拉馬庫拉MǎkùlāMáh-fu-lāai
Makurdi马库尔迪馬庫爾迪Mǎkù'ěrdíMáh-fu-yíh-dihk
Makurdi (city)马库尔迪市馬庫爾迪市Mǎkù'ěrdí ShìMáh-fu-yíh-dihk Síh
Malabar马拉巴馬拉巴MǎlābāMáh-lāai-bā
Malabar马拉巴尔馬拉巴爾Mǎlābā'ěrMáh-lāai-bā-yíh
Malaby马拉比馬拉比MǎlābǐMáh-lāai-béi
Malacatán马拉卡坦馬拉卡坦MǎlākǎtǎnMáh-lāai-kā-táan
Malacañang马拉坎南馬拉坎南MǎlākǎnnánMáh-lāai-hām-nàahm
Malacca马六甲馬六甲MǎliùjiǎMáh-luhk-gaapmˌəlˈækə
Malachi (Bible book)玛拉基书瑪拉基書MǎlājīshūMáh-lāai-gēi-syūmˈælʌkaɪ
Malachi (book, Catholic version)玛拉基亚瑪拉基亞MǎlājīyàMáh-lāai-gēi-ngamˈælʌkaɪ
Malachi (prophet)玛拉基瑪拉基MǎlājīMáh-lāai-gēimˈælʌkaɪ
Malachy马拉奇馬拉奇MǎlāqíMáh-lāai-kèih
Malaga; Málaga马拉加馬拉加MǎlājiāMáh-lāai-gāmˈæləɡə
Malaga; Málaga (city in Spain)马拉加市馬拉加市Mǎlājiā ShìMáh-lāai-gā Síhmˈæləɡə
Malagasy (language)马拉加斯语馬拉加斯語MǎlājiāsīyǔMáh-lāai-gā-sī-yúh
Malagasy (language)马达加斯加语馬達加斯加語MǎdájiāsījiāyǔMáh-daaht-gā-sī-gā-yúh
mala (Hindu rosary)马拉馬拉mǎlāmáh-lāai
Malak马拉克馬拉克MǎlākèMáh-lāai-hāk
Malaki马拉基馬拉基MǎlājīMáh-lāai-gēi
Malamud马拉默德馬拉默德MǎlāmòdéMáh-lāai-mahk-dāk
Malana默拉纳默拉納MòlānàMahk-lāai-naahp
Malang玛琅瑪琅MǎlángMáh-lòhng
Malanje马兰热馬蘭熱MǎlánrèMáh-làahn-yiht
Malan (town)马兰镇馬蘭鎮MǎlánzhènMáh-làahn-jan
Malan (town)马栏镇馬欄鎮MǎlánzhènMáh-làahn-jan
Malantun (town)马兰屯镇馬蘭屯鎮MǎlántúnzhènMáh-làahn-tyùhn-jan
Malanzhuang (town)马兰庄镇馬蘭莊鎮MǎlánzhuāngzhènMáh-làahn-jōng-jan
Malaquias马拉基亚馬拉基亞MǎlājīyàMáh-lāai-gēi-nga
Malaspina马拉斯皮纳馬拉斯皮納MǎlāsīpínàMáh-lāai-sī-pèih-naahp
Malatesta马拉泰斯塔馬拉泰斯塔MǎlātàisītǎMáh-lāai-taai-sī-taap
Malava马拉瓦馬拉瓦MǎlāwǎMáh-lāai-ngáh
Malawi and Mozambique马拉维和莫桑比克馬拉維和莫桑比克Mǎlāwéi hé MòsāngbǐkèMáh-lāai-wàih wòh Mohk-sōng-béi-hāk
Malaya马来亚馬來亞MǎláiyàMáh-lòih-ngamˌəlˈeɪə
Malayalam (language)马拉雅拉姆语馬拉雅拉姆語MǎlāyǎlāmǔyǔMáh-lāai-ngáh-lāai-móuh-yúhmˌæləjˈɑləm
Malayalam (written language)马拉雅拉姆文馬拉雅拉姆文MǎlāyǎlāmǔwénMáh-lāai-ngáh-lāai-móuh-màhnmˌæləjˈɑləm
Malaya (name)马拉亚馬拉亞MǎlāyàMáh-lāai-ngamˌəlˈeɪə
Malay (language)马来语馬來語MǎláiyǔMáh-lòih-yúh
Malaysia; Madagascar; Malawi; (North) Macedonia (country abbreviations)马国馬國MǎguóMáh-gwokmˌəlˈeɪzɪə
Malaysia Airlines (short form)马航馬航Mǎ-HángMáh-Hòhng
<abbr> Malaysia and Singapore马新馬新Mǎ-XīnMáh-Sān
Malays (people)马来人馬來人MǎláirénMáh-lòih-yàhn
Malay (written language)马来文馬來文MǎláiwénMáh-lòih-màhn
Malbon马尔本馬爾本Mǎ'ěrběnMáh-yíh-bún
Malbouisson马尔伯伊松馬爾伯伊松Mǎ'ěrbóyīsōngMáh-yíh-baak-yī-chùhng
Malcam玛勒堪瑪勒堪MǎlèkānMáh-lahk-hāmmˈælkæm
Malchiel玛结瑪結MǎjiéMáh-gitmˈælkiɛl
Malchijah玛基雅瑪基雅MǎjīyǎMáh-gēi-ngáhmælkˈaɪdʒə
Malchow马尔乔馬爾喬Mǎ'ěrqiáoMáh-yíh-kìuh
Malchus马勒古馬勒古MǎlègǔMáh-lahk-gúmˈælkʊs
Malcolm马尔科姆馬爾科姆Mǎ'ěrkēmǔMáh-yíh-fō-móuh
Malcomson马尔科姆森馬爾科姆森Mǎ'ěrkēmǔsēnMáh-yíh-fō-móuh-sām
Malden; Maulden; Moulden莫尔登莫爾登Mò'ěrdēngMohk-yíh-dāng
Maldini; Martigny马尔蒂尼馬爾蒂尼Mǎ'ěrdìníMáh-yíh-dai-nèih
Maldon马尔登馬爾登Mǎ'ěrdēngMáh-yíh-dāngmˈɒldən
Maldonado马尔多纳多馬爾多納多Mǎ'ěrduōnàduōMáh-yíh-dō-naahp-dō
Maldue马尔杜馬爾杜Mǎ'ěrdùMáh-yíh-douh
Malea马莱阿馬萊阿Mǎlái'āMáh-lòih-a
Maleah马丽雅馬麗雅MǎlìyǎMáh-laih-ngáh
male bathroom男浴室男浴室nán yùshìnàahm yuhk-sāt
Malec马莱克馬萊克MǎláikèMáh-lòih-hāk
male deity (of Baal etc)男神男神nánshénnàahm-sàhn
male-dominated society; patriarchal society (modern)男权社会男權社會nán quán shèhuìnàahm kyùhn séh-wúi
male foetus男胎男胎nántāinàahm-tōi
<netspeak> male friend; gay friend基友基友jīyǒugēi-yáuh
Malek; Malik马利克馬利克MǎlìkèMáh-leih-hāk
male kid of the goats公山羊羔公山羊羔gōng-shānyánggāogūng-sāan-yèuhng-gōu
male lamb公羊羔公羊羔gōng-yánggāogūng-yèuhng-gōu
Maleleel马莱尔馬萊爾Mǎlái'ěrMáh-lòih-yíh
Malene; Malin; Marlene玛琳瑪琳MǎlínMáh-làhm
Malenfant马朗方馬朗方MǎlǎngfāngMáh-lóhng-fōng
male prostitute男妓男妓nánjìnàahm-geih
Maleski马莱斯基馬萊斯基MǎláisījīMáh-lòih-sī-gēi
Maletta马利塔馬利塔MǎlìtǎMáh-leih-taap
Malherbe马勒布馬勒布MǎlèbùMáh-lahk-bou
Malia; Mariah玛丽娅瑪麗婭MǎlìyàMáh-laih-a
Mali (alternative translation)马利馬利MǎlìMáh-leihmˈɑli
Maliana玛利亚娜瑪利亞娜MǎlìyànàMáh-leih-nga-nàh
Maliana马利亚纳馬利亞納MǎlìyànàMáh-leih-nga-naahp
Maliang (town)马良镇馬良鎮MǎliángzhènMáh-lèuhng-jan
Malian (town)马连镇馬連鎮MǎliánzhènMáh-lìhn-janmˈɑlɪən
Malian Yao Township马练瑶族乡馬練瑤族鄉Mǎliàn Yáozú XiāngMáh-lihn Yìuh-juhk Hēung
Malianzhuang (town)马连庄镇馬連莊鎮MǎliánzhuāngzhènMáh-lìhn-jōng-jan
Malibu马里布馬里布MǎlǐbùMáh-léuih-boumˈælɪbʉː
malicious attack恶意攻击惡意攻擊èyì gōngjīngok-yi gūng-gīk
malicious compliance恶意服从惡意服從èyì fúcóngngok-yi fuhk-chùhng
Malicki马利基馬利基MǎlìjīMáh-leih-gēi
Malicsi马利斯馬利斯MǎlìsīMáh-leih-sī
malignant and long-lasting (lit. long cure no heal)久治不愈久治不愈jiǔzhì-bùyùgáu-jih-bāt-yuh
malignant melanoma恶性黑素瘤惡性黑素瘤èxìng hēisùliúngok-sing hāk-sou-làuh
Malik马里克馬里克MǎlǐkèMáh-léuih-hāk
Malika马丽卡馬麗卡MǎlìkǎMáh-laih-kā
Malika马利卡馬利卡MǎlìkǎMáh-leih-kā
Malin马琳馬琳MǎlínMáh-làhm
Malina马林娜馬林娜MǎlínnàMáh-làhm-nàh
Malina; Mulliner马林纳馬林納MǎlínnàMáh-làhm-naahp
Malinda马琳达馬琳達MǎlíndáMáh-làhm-daaht
Malindi马林迪馬林迪MǎlíndíMáh-làhm-dihk
Maling Bouyei Miao Township马铃布依族苗族乡馬鈴布依族苗族鄉Mǎlíng Bùyīzú Miáozú XiāngMáh-lìhng Bou-yī-juhk Mìuh-juhk Hēung
Malingshan (town)马陵山镇馬陵山鎮MǎlíngshānzhènMáh-lìhng-sāan-jan
Maling (town)马岭镇馬嶺鎮MǎlǐngzhènMáh-léhng-jan
Malini默利尼默利尼MòlìníMahk-leih-nèih
Malinowski马利诺夫斯基馬利諾夫斯基MǎlìnuòfūsījīMáh-leih-nohk-fū-sī-gēi
Malinowski马林诺夫斯基馬林諾夫斯基MǎlínnuòfūsījīMáh-làhm-nohk-fū-sī-gēi
Malins; Marines; Mullings; Mullins马林斯馬林斯MǎlínsīMáh-làhm-sī
Malinski马林斯基馬林斯基MǎlínsījīMáh-làhm-sī-gēi
Malipo (county, in Yunnan)麻栗坡县麻栗坡縣Málìpō XiànMàh-leuht-bō Yún
Malise马利兹馬利茲MǎlìzīMáh-leih-jī
Malish马利什馬利什MǎlìshíMáh-leih-sahp
Malka马勒卡馬勒卡MǎlèkǎMáh-lahk-kā
Malka马尔卡馬爾卡Mǎ'ěrkǎMáh-yíh-kā
Malkov马尔科夫馬爾科夫Mǎ'ěrkēfūMáh-yíh-fō-fū
Malkovich马尔科维奇馬爾科維奇Mǎ'ěrkēwéiqíMáh-yíh-fō-wàih-kèih
Malkus马尔库斯馬爾庫斯Mǎ'ěrkùsīMáh-yíh-fu-sī
Mallahan马拉汉馬拉漢MǎlāhànMáh-lāai-hon
Mallalieu马拉柳馬拉柳MǎlāliǔMáh-lāai-láuh
mallee bird; malleefowl眼斑塚雉眼斑塚雉yǎnbānzhǒngzhìngáahn-bāan-chúng-jíh
Mallet (name)马莱馬萊MǎláiMáh-lòih
Mallika莫莉卡莫莉卡MòlìkǎMohk-leih-kā
Mallison马利森馬利森MǎlìsēnMáh-leih-sām
Malloch马洛赫馬洛赫MǎluòhèMáh-lohk-hāk
Mallorca马略卡馬略卡MǎlüèkǎMáh-leuhk-kā
Mallory玛勒瑞瑪勒瑞MǎlèruìMáh-lahk-seuih
Mallory莫洛利莫洛利MòluòlìMohk-lohk-leih
Mallory莫洛莉莫洛莉MòluòlìMohk-lohk-leih
Mallory马洛里馬洛里MǎluòlǐMáh-lohk-léih
Malloy马洛伊馬洛伊MǎluòyīMáh-lohk-yī
Mallum马勒姆馬勒姆MǎlèmǔMáh-lahk-móuh
Malmberg马姆伯格馬姆伯格MǎmǔbógéMáh-móuh-baak-gaak
Malmgren马尔姆格伦馬爾姆格倫Mǎ'ěrmǔgélúnMáh-yíh-móuh-gaak-lèuhn
Malmivaara毛米瓦拉毛米瓦拉MáomǐwǎlāMòuh-máih-ngáh-lāai
Malmkvist马姆克维斯特馬姆克維斯特MǎmǔkèwéisītèMáh-móuh-hāk-wàih-sī-dahk
Malmquist马姆奎斯特馬姆奎斯特MǎmǔkuísītèMáh-móuh-fūi-sī-dahk
Malmström马尔姆斯特伦馬爾姆斯特倫Mǎ'ěrmǔsītèlúnMáh-yíh-móuh-sī-dahk-lèuhn
Malmy马尔米馬爾米Mǎ'ěrmǐMáh-yíh-máih
Malmö马尔摩馬爾摩Mǎ'ěrmóMáh-yíh-mō
Malo (language)马洛语馬洛語MǎluòyǔMáh-lohk-yúh
Maloley马洛利馬洛利MǎluòlìMáh-lohk-leih
Malone马隆馬隆MǎlóngMáh-lùhng
Maloney; Maloni马洛尼馬洛尼MǎluòníMáh-lohk-nèih
Malong District马龙区馬龍區Mǎlóng QūMáh-lùhng Kēui
Malorie玛洛莉瑪洛莉MǎluòlìMáh-lohk-leih
Malorie玛罗丽瑪羅麗MǎluólìMáh-lòh-laih
Malotte马洛特馬洛特MǎluòtèMáh-lohk-dahk
Malou马劳馬勞MǎláoMáh-lòuh
Malouda马卢达馬盧達MǎlúdáMáh-lòuh-daaht
Malouet马卢埃馬盧埃Mǎlú'āiMáh-lòuh-āai
Malouf; Malouff马卢夫馬盧夫MǎlúfūMáh-lòuh-fū
Malouin马卢因馬盧因MǎlúyīnMáh-lòuh-yān
Maloumian马卢米安馬盧米安Mǎlúmǐ'ānMáh-lòuh-máih-ngōn
Malou Township马楼乡馬樓鄉Mǎlóu XiāngMáh-làuh Hēung
Maloy; Maloye (Russia)马洛耶馬洛耶MǎluòyēMáh-lohk-yèh
Malsack马尔萨克馬爾薩克Mǎ'ěrsàkèMáh-yíh-saat-hāk
Malsky马尔斯基馬爾斯基Mǎ'ěrsījīMáh-yíh-sī-gēi
Malson马尔森馬爾森Mǎ'ěrsēnMáh-yíh-sām
Malta马耳他岛馬耳他島Mǎ'ěrtā DǎoMáh-yíh-tā Dóumˈɔːltə
Maltas马尔塔斯馬爾塔斯Mǎ'ěrtǎsīMáh-yíh-taap-sī
Maltbie莫尔特比莫爾特比Mò'ěrtèbǐMohk-yíh-dahk-béi
Maltese (language)马耳他语馬耳他語Mǎ'ěrtāyǔMáh-yíh-tā-yúhmˌɔːltˈiz
Malton马尔顿馬爾頓Mǎ'ěrdùnMáh-yíh-deuhn
Maltseva马尔采娃馬爾采娃Mǎ'ěrcǎiwáMáh-yíh-chói-wā
Maluku马鲁古馬魯古MǎlǔgǔMáh-lóuh-gú
Malu (name)马卢馬盧MǎlúMáh-lòuh
Maluquer马鲁奎尔馬魯奎爾Mǎlǔkuí'ěrMáh-lóuh-fūi-yíh
Malu (town)马路镇馬路鎮MǎlùzhènMáh-louh-jan
Malu (town)马陆镇馬陸鎮MǎlùzhènMáh-luhk-jan
Malvern; Malvin; Marvyn马尔文馬爾文Mǎ'ěrwénMáh-yíh-màhnmˈɒlvən
Malvina马尔维纳馬爾維納Mǎ'ěrwéinàMáh-yíh-wàih-naahp
Malvinas马尔维纳斯馬爾維納斯Mǎ'ěrwéinàsīMáh-yíh-wàih-naahp-sī
Malété马莱泰馬萊泰MǎláitàiMáh-lòih-taai
Mamadou马马杜馬馬杜MǎmǎdùMáh-máh-douh
Mamakan马马坎馬馬坎MǎmǎkǎnMáh-máh-hām
Mambu曼布曼布MànbùMaahn-bou
Mambwe曼布韦曼布韋MànbùwéiMaahn-bou-wáih
Mame马默馬默MǎmòMáh-mahk
Mamedov马梅多夫馬梅多夫MǎméiduōfūMáh-mùih-dō-fū
Mameni马梅尼馬梅尼MǎméiníMáh-mùih-nèih
Mamers马梅尔斯馬梅爾斯Mǎméi'ěrsīMáh-mùih-yíh-sī
Mamet马梅特馬梅特MǎméitèMáh-mùih-dahk
Mamiao (town)马庙镇馬廟鎮MǎmiàozhènMáh-miuh-jan
Mamie梅米梅米MéimǐMùih-máihmˈeɪmi
Mamie玛米瑪米MǎmǐMáh-máihmˈeɪmi
Mammadov马马多夫馬馬多夫MǎmǎduōfūMáh-máh-dō-fū
Mammel马梅尔馬梅爾Mǎméi'ěrMáh-mùih-yíh
Mammeri马迈里馬邁里MǎmàilǐMáh-maaih-léih
Mamre幔利幔利MànlìMaahn-leihmˈæmɹi
Mamre马姆雷馬姆雷MǎmǔléiMáh-móuh-lèuihmˈæmɹi
Mamuchi Township马牧池乡馬牧池鄉Mǎmùchí XiāngMáh-muhk-chìh Hēung
Mamun马蒙馬蒙MǎměngMáh-mùhng
Mamu Township马牧乡馬牧鄉Mǎmù XiāngMáh-muhk Hēung
Mamykina马梅金馬梅金MǎméijīnMáh-mùih-gām
Mana马纳馬納MǎnàMáh-naahp
Manacapuru马纳卡普鲁馬納卡普魯MǎnàkǎpǔlǔMáh-naahp-kā-póu-lóuh
Manach马纳克馬納克MǎnàkèMáh-naahp-hāk
Manado万鸦老萬鴉老WànyālǎoMaahn-ā-lóuh
Manaen马念馬念MǎniànMáh-nihmmˈæniən
(manage) clear; straighten out理清理清lǐqīngléih-chīng
management; supervisors监理人员監理人員jiānlǐ rényuángāam-léih yàhn-yùhn
management and control管控管控guǎnkònggún-hung
management level管理层管理層guǎnlǐcénggún-léih-chàhng
management science and engineering管理科学与工程管理科學與工程guǎnlǐ kēxué yǔ gōngchénggún-léih fō-hohk yúh gūng-chìhng
management (studies)管理学管理學guǎnlǐxuégún-léih-hohk
management system管理制度管理制度guǎnlǐ zhìdùgún-léih jai-douh
management system (of an organisation)管理体系管理體系guǎnlǐ tǐxìgún-léih tái-haih
management trainee管培生管培生guǎnpéishēnggún-pùih-sāang
managers; management管理人员管理人員guǎnlǐ rényuángún-léih yàhn-yùhn
manager (software)管理器管理器guǎnlǐqìgún-léih-heimˈænɪdʒɚ
Managua马那瓜馬那瓜MǎnàguāMáh-náh-gwāmənˈæɡwə
Manahan马纳汉馬納漢MǎnàhànMáh-naahp-hon
Manahath玛拿哈瑪拿哈MǎnáhāMáh-nàh-hāmˈænəhæθ
Manali马拉里馬拉里MǎlālǐMáh-lāai-léuih
man and domestic animal; both man and beast人畜人畜rén chùyàhn chūk
Manasco马纳斯科馬納斯科MǎnàsīkēMáh-naahp-sī-fō
Manas (county, in Xinjiang)玛纳斯县瑪納斯縣Mǎnàsī XiànMáh-naahp-sī Yún
Manasi玛纳斯瑪納斯MǎnàsīMáh-naahp-sī
Manas Lake玛纳斯湖瑪納斯湖Mǎnàsī HúMáh-naahp-sī Wùh
Manas River玛纳斯河瑪納斯河Mǎnàsī HéMáh-naahp-sī Hòh
Manasseh玛拿西瑪拿西MǎnáxīMáh-nàh-sāimʌnˈæsʌ
Manasseh (modern)梅纳西梅納西MéinàxīMùih-naahp-sāimʌnˈæsʌ
Manasses马纳塞斯馬納塞斯MǎnàsàisīMáh-naahp-choi-sī
Manassites玛拿西人瑪拿西人MǎnáxīrénMáh-nàh-sāi-yàhnmʌnˈæsaɪts
manat (Azerbaijan currency)马纳特馬納特mǎnàtèmáh-naahp-dahk
Manatí马纳蒂馬納蒂MǎnàdìMáh-naahp-dai
Manaud马诺馬諾MǎnuòMáh-nohk
Manaus马瑙斯馬瑙斯MǎnǎosīMáh-nóuh-sī
Mancell; Mansel曼塞尔曼塞爾Mànsè'ěrMaahn-choi-yíh
Manchego曼切戈曼切戈MànqiègēMaahn-chit-gwō
Manche (in Normandy)芒什省芒什省MángshíshěngMòhng-sahp-sáang
Mancheng (county, in Hebei)满城县滿城縣Mǎnchéng XiànMúhn-sìhng Yún
Mancheng District满城区滿城區Mǎnchéng QūMúhn-sìhng Kēui
Mancheng (town)满城镇滿城鎮MǎnchéngzhènMúhn-sìhng-jan
Manchester曼切斯特曼切斯特MànqièsītèMaahn-chit-sī-dahkmˈæntʃɪstɚ
Manchester曼彻斯特曼徹斯特MànchèsītèMaahn-chit-sī-dahkmˈæntʃɪstɚ
Manchester City曼城曼城Màn ChéngMaahn Sìhng
Manchester United (football team)曼联曼聯Màn LiánMaahn Lyùhn
Manchester University曼彻斯特大学曼徹斯特大學Mànchèsītè DàxuéMaahn-chit-sī-dahk Daaih-hohk
Manchester University (abbreviated form)曼大曼大Màn DàMaahn Daaih
Manchev曼切夫曼切夫MànqièfūMaahn-chit-fū
Manchin曼钦曼欽MànqīnMaahn-yām
Manchu梦丘夢丘MèngqiūMuhng-yāu
Manchu Autonomous County满族自治县滿族自治縣Mǎnzú ZìzhìxiànMúhn-juhk Jih-jih-yún
Mancill曼西尔曼西爾Mànxī'ěrMaahn-sāi-yíh
Mancini曼奇尼曼奇尼MànqíníMaahn-kèih-nèih
Mancini曼西尼曼西尼MànxīníMaahn-sāi-nèih
Mancino曼奇诺曼奇諾MànqínuòMaahn-kèih-nohk
Mancoca曼科卡曼科卡MànkēkǎMaahn-fō-kā
Mancun (town)满村镇滿村鎮MǎncūnzhènMúhn-chyūn-jan
Mancuso曼库索曼庫索MànkùsuǒMaahn-fu-sokmænkjˈʉːsəʊ
Manda曼达曼達MàndáMaahn-daaht
Mandaean (written language)阿拉米文阿拉米文ĀlāmǐwénA-lāai-máih-màhn
Mandalay曼德勒曼德勒MàndélèMaahn-dāk-lahk
Mandarin Pinyin Edition汉语拼音版漢語拼音版Hànyǔ Pīnyīn BǎnHon-yúh Ping-yām Báan
Mandarin-speaking community; Chinese community华人社区華人社區Huárén shèqūWàh-yàhn séh-kēui
mandatory quarantine封锁令封鎖令fēngsuǒlìngfūng-só-lihng
mandatory security policy强制安全策略強制安全策略qiángzhì ānquán cèlüèkèuhng-jai ngōn-chyùhn chaak-leuhk
Mandel; Mendel曼德尔曼德爾Màndé'ěrMaahn-dāk-yíh
Mandela曼德拉曼德拉MàndélāMaahn-dāk-lāaimændˈɛlə
Mandelbaum曼德尔鲍姆曼德爾鮑姆Màndé'ěrbàomǔMaahn-dāk-yíh-bāau-móuh
Mandelli曼代利曼代利MàndàilìMaahn-doih-leih
Mandelstam曼德尔施塔姆曼德爾施塔姆Màndé'ěrshītǎmǔMaahn-dāk-yíh-sī-taap-móuh
Manderscheid曼德沙伊德曼德沙伊德MàndéshāyīdéMaahn-dāk-sā-yī-dāk
Mandeville曼德维尔曼德維爾Màndéwéi'ěrMaahn-dāk-wàih-yíh
Man dialect (topolect in parts of Wenzhou)蛮讲蠻講MánjiǎngMàahn-góng
Man dialect (topolect in parts of Wenzhou)蛮讲话蠻講話MánjiǎnghuàMàahn-góng-wah
Man dialect (topolect in parts of Wenzhou)蛮话蠻話MánhuàMàahn-wah
Mandingo (language)曼丁哥语曼丁哥語MàndīnggēyǔMaahn-dīng-gō-yúh
Mandisa曼蒂莎曼蒂莎MàndìshāMaahn-dai-sā
Mandisa曼迪萨曼迪薩MàndísàMaahn-dihk-saat
Mandjak (language)曼贾克语曼賈克語MànjiǎkèyǔMaahn-gá-hāk-yúh
Mandong Township满硐乡滿硐鄉Mǎndòng XiāngMúhn-duhng Hēung
Mandouhu (town)满都户镇滿都戶鎮MǎndōuhùzhènMúhn-dōu-wuh-jan
mandrake风茄風茄fēngqiéfūng-kèh
Mandrell曼德雷尔曼德雷爾Màndéléi'ěrMaahn-dāk-lèuih-yíh
Mandry曼德里曼德里MàndélǐMaahn-dāk-léuih
Manduzio曼杜齐奥曼杜齊奧Màndùqí'àoMaahn-douh-chàih-ou
Mandy曼蒂曼蒂MàndìMaahn-daimˈændi
Manel马内尔馬內爾Mǎnèi'ěrMáh-noih-yíh
Maneri马纳里馬納里MǎnàlǐMáh-naahp-léih
Maness马内斯馬內斯MǎnèisīMáh-noih-sī
maneuvering charm (in classical dance training)身韵身韻shēnyùnsān-wáhn
Manford曼福德曼福德MànfúdéMaahn-fūk-dāk
Manfred曼弗雷德曼弗雷德MànfúléidéMaahn-fāt-lèuih-dāk
Manfredi曼弗雷迪曼弗雷迪MànfúléidíMaahn-fāt-lèuih-dihk
Manfredo曼夫雷多曼夫雷多MànfūléiduōMaahn-fū-lèuih-dō
Manga芒加芒加MángjiāMòhng-gā
Mangalore门格洛尔門格洛爾Méngéluò'ěrMùhn-gaak-lohk-yíh
manganese dioxide二氧化锰二氧化錳èryǎnghuàměngyih-yéuhng-fa-máahng
Manganiello曼加涅洛曼加涅洛MànjiānièluòMaahn-gā-nihp-lohk
Mangano曼加诺曼加諾MànjiānuòMaahn-gā-nohk
Manga (place in Burkina Faso)曼加曼加MànjiāMaahn-gā
Mangchuan Township蟒川乡蟒川鄉Mǎngchuān XiāngMóhng-chyūn Hēung
Mangdang (town)茫荡镇茫蕩鎮MángdàngzhènMòhng-dohng-jan
Manger (name)曼格曼格MàngéMaahn-gaak
Mangham曼厄姆曼厄姆Màn'èmǔMaahn-āak-móuh
Manghe (town)蟒河镇蟒河鎮MǎnghézhènMóhng-hòh-jan
Mangini曼吉尼曼吉尼MànjíníMaahn-gāt-nèih
Mang (in Yunnan)芒市芒市Máng ShìMòhng Síh
Mangkang County芒康县芒康縣Mángkāng XiànMòhng-hōng Yún
Mangling Township邙岭乡邙嶺鄉Mánglǐng XiāngMòhng-léhng Hēung
Manglisi曼格利西曼格利西MàngélìxīMaahn-gaak-leih-sāi
Mangochi District (in Malawi)曼戈切县曼戈切縣MàngēqièxiànMaahn-gwō-chit-yún
Mangoma曼戈马曼戈馬MàngēmǎMaahn-gwō-máh
mangosteen山竹山竹shānzhúsāan-jūk
Mangs; Manse芒斯芒斯MángsīMòhng-sī
Mangshan (town)芒山镇芒山鎮MángshānzhènMòhng-sāan-jan
Mangshan Yao Township莽山瑶族乡莽山瑤族鄉Mǎngshān Yáozú XiāngMóhng-sāan Yìuh-juhk Hēung
Mangum曼格姆曼格姆MàngémǔMaahn-gaak-móuh
Mangya City茫崖市茫崖市Mángyá ShìMòhng-ngàaih Síh
Mangya (town)茫崖镇茫崖鎮MángyázhènMòhng-ngàaih-jan
Mangyaxingzheng (district, in Qinghai)茫崖行政区茫崖行政區Mángyáxíngzhèng QūMòhng-ngàaih-hàhng-jing Kēui
Mangzhang Township莽张乡莽張鄉Mǎngzhāng XiāngMóhng-jēung Hēung
Mangzhongqiao Township芒种桥乡芒種橋鄉Mángzhòngqiáo XiāngMòhng-jung-kìuh Hēung
Manhard曼哈德曼哈德MànhādéMaahn-hā-dāk
Manhart曼哈特曼哈特MànhātèMaahn-hā-dahk
Manhattan曼哈顿曼哈頓MànhādùnMaahn-hā-deuhnmˌænhˈætən
Manheim曼海姆曼海姆MànhǎimǔMaahn-hói-móuh
Manhe Township漫河乡漫河鄉Mànhé XiāngMaahn-hòh Hēung
Mani摩尼摩尼MóníMō-nèih
Mani; Marni玛尼瑪尼MǎníMáh-nèih
Manica马尼卡馬尼卡MǎníkǎMáh-nèih-kā
Manichaean (written language)摩尼教文摩尼教文MóníjiàowénMō-nèih-gaau-màhn
Manihiki马尼希基馬尼希基MǎníxījīMáh-nèih-hēi-gēi
Manili马尼利馬尼利MǎnílìMáh-nèih-leih
Manin马宁馬寧MǎníngMáh-nìhng
Maninger马宁格馬寧格MǎnínggéMáh-nìhng-gaak
Manio马尼奥馬尼奧Mǎní'àoMáh-nèih-ou
manioc树薯樹薯shùshǔsyuh-syùh
manipulate customers操纵顾客操縱顧客cāozòng gùkèchōu-jung gu-haak
manipulation操弄操弄cāonòngchōu-nuhngmˈənˈɪpjʊlˈeɪʃən
<vulgar> manipulative lady绿茶婊綠茶婊lǜchá biǎoluhk-chàh bíu
manipulator; controller; operator操控者操控者cāokòngzhěchōu-hung-jé
Manipuri (language)曼尼普尔语曼尼普爾語Mànnípǔ'ěryǔMaahn-nèih-póu-yíh-yúh
Manire马尼尔馬尼爾Mǎní'ěrMáh-nèih-yíh
Manis马尼斯馬尼斯MǎnísīMáh-nèih-sī
Manitoba (place)马尼托巴省馬尼托巴省MǎnítuōbāshěngMáh-nèih-tok-bā-sáangmˌænɪtˈəʊbə
Manjiang (town)漫江镇漫江鎮MànjiāngzhènMaahn-gōng-jan
Manjiang Township漫江乡漫江鄉Mànjiāng XiāngMaahn-gōng Hēung
Manjing (town)满井镇滿井鎮MǎnjǐngzhènMúhn-jéng-jan
Mankel曼克尔曼克爾Mànkè'ěrMaahn-hāk-yíh
Mankiewicz曼凯维奇曼凱維奇MànkǎiwéiqíMaahn-hói-wàih-kèih
Mankoff曼科夫曼科夫MànkēfūMaahn-fō-fū
Manley曼利曼利MànlìMaahn-leih
Manlius曼利厄斯曼利厄斯Mànlì'èsīMaahn-leih-āak-sī
manly qualities男子气概男子氣概nánzǐ qìgàinàahm-jí hei-koi
man-made人手造的人手造的rén shǒu zào deyàhn sáu jouh dīk
man manages outside, woman manages inside (tradition)男主外女主内男主外女主內nán zhǔ wài nǚ zhǔ nèinàahm jyú ngoih néuih jyú noih
Mann曼恩曼恩Màn'ēnMaahn-yān
Manna吗哪嗎哪MǎnǎMā-náhmˈænə
Mannai (people)马纳人馬納人MǎnàrénMáh-naahp-yàhn
Mannan曼南曼南MànnánMaahn-nàahm
Manne曼内曼內MànnèiMaahn-noih
manned space flight载人航天載人航天zàirén hángtiānjoi-yàhn hòhng-tīn
Mannell曼内尔曼內爾Mànnèi'ěrMaahn-noih-yíh
Mannering; Manwaring曼纳林曼納林MànnàlínMaahn-naahp-làhm
mannerisms (bad habits)坏习惯壞習慣huài xíguànwaaih jaahp-gwaan
manners (of a person)行为举止行為舉止xíngwéi jǔzhǐhàhng-wàih géui-jí
Mannes曼内斯曼內斯MànnèisīMaahn-noih-sī
Mannick曼尼克曼尼克MànníkèMaahn-nèih-hāk
Manning; Mannings曼宁曼寧MànníngMaahn-nìhng
Mannino曼尼诺曼尼諾MànnínuòMaahn-nèih-nohk
Mannion曼尼恩曼尼恩Mànní'ēnMaahn-nèih-yān
Mannix曼尼克斯曼尼克斯MànníkèsīMaahn-nèih-hāk-sī
Manny曼尼曼尼MànníMaahn-nèih
Manoah玛挪亚瑪挪亞MǎnuóyàMáh-nòh-ngamʌnˈəʊʌ
Manoff马诺夫馬諾夫MǎnuòfūMáh-nohk-fū
Manoj曼诺吉曼諾吉MànnuòjíMaahn-nohk-gāt
Manokwari马诺夸里馬諾誇里MǎnuòkuālǐMáh-nohk-kwā-léih
Mano (language)马诺语馬諾語MǎnuòyǔMáh-nohk-yúh
Manoli马诺利馬諾利MǎnuòlìMáh-nohk-leih
Manolo马诺洛馬諾洛MǎnuòluòMáh-nohk-lohk
Manon曼侬曼儂MànnóngMaahn-nùhng
Manon曼农曼農MànnóngMaahn-nùhng
Manon玛侬瑪儂MǎnóngMáh-nùhng
Manoogian马努吉安馬努吉安Mǎnǔjí'ānMáh-nóuh-gāt-ngōn
Manos马诺斯馬諾斯MǎnuòsīMáh-nohk-sī
Manous马努斯馬努斯MǎnǔsīMáh-nóuh-sī
Manping (town)满坪镇滿坪鎮MǎnpíngzhènMúhn-pìhng-jan
Man (place)马恩馬恩Mǎ'ēnMáh-yān
Manresa曼雷萨曼雷薩MànléisàMaahn-lèuih-saat
Manrique曼里克曼里克MànlǐkèMaahn-léih-hāk
Manriques; Manriquez; Manríquez曼里克斯曼里克斯MànlǐkèsīMaahn-léih-hāk-sī
MAN Roland (printing press model)曼罗兰曼羅蘭MànluólánMaahn-lòh-làahn
Manross曼罗斯曼羅斯MànluósīMaahn-lòh-sī
Mansbridge曼斯布里奇曼斯布里奇MànsībùlǐqíMaahn-sī-bou-léih-kèih
manservants and maidservants仆婢僕婢púbìbuhk-péih
Mansfield曼斯菲尔德曼斯菲爾德Mànsīfēi'ěrdéMaahn-sī-fēi-yíh-dāk
Manshuihe (town)漫水河镇漫水河鎮MànshuǐhézhènMaahn-séui-hòh-jan
Manshui Township漫水乡漫水鄉Mànshuǐ XiāngMaahn-séui Hēung
Mansi曼西曼西MànxīMaahn-sāi
Mansiysk曼西斯克曼西斯克MànxīsīkèMaahn-sāi-sī-hāk
Mansker曼斯克曼斯克MànsīkèMaahn-sī-hāk
Manski曼斯基曼斯基MànsījīMaahn-sī-gēi
manslaughter (lit. accident-kill guilt)误杀罪誤殺罪wùshāzuìngh-saat-jeuihmˈænslɔːtɚ
manslayer杀人凶手殺人凶手shārén xiōngshǒusaat-yàhn hūng-sáu
manslayer杀人者殺人者shārénzhěsaat-yàhn-jé
Mansmann曼斯曼曼斯曼MànsīmànMaahn-sī-maahn
Manson曼森曼森MànsēnMaahn-sām
Mansur曼苏尔曼蘇爾Mànsū'ěrMaahn-sōu-yíh
Mantanghong Township满堂红乡滿堂紅鄉Mǎntánghóng XiāngMúhn-tòhng-hùhng Hēung
Mantang Manchu Township满堂满族乡滿堂滿族鄉Mǎntáng Mǎnzú XiāngMúhn-tòhng Múhn-juhk Hēung
Mantang (town)满塘镇滿塘鎮MǎntángzhènMúhn-tòhng-jan
manta ray蝠鲼蝠鱝fúfèn
manta ray (alternate translation)魔鬼鱼魔鬼魚móguǐ yúmō-gwái yùh
Mantas曼塔斯曼塔斯MàntǎsīMaahn-taap-sī
Mantel; Mantell曼特尔曼特爾Màntè'ěrMaahn-dahk-yíhmˈæntəl
Mantelli曼泰利曼泰利MàntàilìMaahn-taai-leih
Mantoux曼图克斯曼圖克斯MàntúkèsīMaahn-tòuh-hāk-sī
Mantovani曼托瓦尼曼托瓦尼MàntuōwǎníMaahn-tok-ngáh-nèih
mantra曼怛罗曼怛羅màndáluómaahn-daat-lòh
<Budd.> mantra末法末法mòfǎmuht-faat
mantra (Sanskrit for formula)曼特罗曼特羅màntèluómaahn-dahk-lòh
Mantua曼图亚曼圖亞MàntúyàMaahn-tòuh-nga
Mantz曼茨曼茨MàncíMaahn-chìh
manual duplicating machine手动印刷机手動印刷機shǒudòng yìnshuājīsáu-duhng yan-chaat-gēi
manual setting; manually set手动设定手動設定shǒudòng shèdìngsáu-duhng chit-dihng
manual translation人工翻译人工翻譯réngōng fānyìyàhn-gūng fāan-yihk
Manuel曼努埃尔曼努埃爾Mànnǔ'āi'ěrMaahn-nóuh-āai-yíhmˈænwɛl
Manuel曼努尔曼努爾Mànnǔ'ěrMaahn-nóuh-yíhmˈænwɛl
Manuel曼纽尔曼紐爾Mànniǔ'ěrMaahn-náu-yíhmˈænwɛl
Manuela曼努埃拉曼努埃拉Mànnǔ'āilāMaahn-nóuh-āai-lāai
Manuela曼妞拉曼妞拉MànniūlāMaahn-náu-lāai
Manuela蔓努埃拉蔓努埃拉Mànnǔ'āilāMàahn-nóuh-āai-lāai
manufacturer生产商生產商shēngchǎnshāngsāng-cháan-sēungmˌænjʊfˈæktʃəɹɚ
Manuli玛努利瑪努利MǎnǔlìMáh-nóuh-leih
Manulife (insurance company)宏利宏利HónglìWàhng-leih
manuscript for a talk讲稿全文講稿全文jiǎnggǎo quánwéngóng-góu chyùhn-màhn
Manus Island马纳斯馬納斯MǎnàsīMáh-naahp-sī
Manville曼维尔曼維爾Mànwéi'ěrMaahn-wàih-yíh
Manwell曼威尔曼威爾Mànwēi'ěrMaahn-wāi-yíh
Manx (language)马恩语馬恩語Mǎ'ēnyǔMáh-yān-yúh
many; a lot很多很多hěn duōhán dō
Manya; Manea马尼亚馬尼亞MǎníyàMáh-nèih-nga
many and mixed; multi-topic blog杂博雜博zábójaahp-bok
many battles百战百戰bǎizhànbaak-jin
many benefits and no harm百利而无一害百利而無一害bǎilì'érwúyīhàibaak-leih-yìh-mòuh-yāt-hoih
(many) crates; (many) boxes一箱箱一箱箱yī xiāng xiāngyāt sēung sēung
many kinds of很多种很多種hěn duō zhǒnghán dō júng
many paths (e.g. in a meteor shower)一道道一道道yīdàodàoyāt-douh-douh
many-sided多面多面duōmiàndō-mihn
many tests/trials重重考验重重考驗chóngchóng kǎoyànchùhng-chùhng háau-yihm
many times好几次好幾次hǎojǐ cìhóu-géi chi
many times increase(?)倍添倍添bèitiānpúih-tīm
Manyue Township满月乡滿月鄉Mǎnyuè XiāngMúhn-yuht Hēung
many years ago多年前多年前duō nián qiándō nìhn chìhn
Manzanares曼萨纳雷斯曼薩納雷斯MànsànàléisīMaahn-saat-naahp-lèuih-sī
Manzano曼扎诺曼扎諾MànzhānuòMaahn-jaat-nohk
Manzhouli (in Inner Mongolia)满洲里滿洲里MǎnzhōulǐMúhn-jāu-léuih
Manzhouli (in Inner Mongolia)满洲里市滿洲里市Mǎnzhōulǐ ShìMúhn-jāu-léuih Síh
Manzhuang (town)满庄镇滿莊鎮MǎnzhuāngzhènMúhn-jōng-jan
Manzini曼齐尼曼齊尼MànqíníMaahn-chàih-nèih
Manzoni曼佐尼曼佐尼MànzuǒníMaahn-jo-nèih
Mané; Mañé马内馬內MǎnèiMáh-noih
Maoba (town)毛坝镇毛壩鎮MáobàzhènMòuh-ba-jan
Maoba Township毛坝乡毛壩鄉Máobà XiāngMòuh-ba Hēung
Maocaojie (town)茅草街镇茅草街鎮MáocǎojiēzhènMàauh-chóu-gāai-jan
Maoch玛俄瑪俄Mǎ'éMáh-ngòhmˈeɪɒkh
Maochen (town)毛陈镇毛陳鎮MáochénzhènMòuh-chàhn-jan
Mao County茂县茂縣Mào XiànMauh Yún
Maocun (town)毛村镇毛村鎮MáocūnzhènMòuh-chyūn-jan
Maocun (town)茅村镇茅村鎮MáocūnzhènMàauh-chyūn-jan
Maodian (town)茅店镇茅店鎮MáodiànzhènMàauh-dim-jan
Maodouzhan (town)毛都站镇毛都站鎮MáodōuzhànzhènMòuh-dōu-jaahm-jan
Maodu Township茅渡乡茅渡鄉Máodù XiāngMàauh-douh Hēung
Maogan Township毛感乡毛感鄉Máogǎn XiāngMòuh-gám Hēung
Maogou (town)毛沟镇毛溝鎮MáogōuzhènMòuh-kāu-jan
Maojian District茅箭区茅箭區Máojiàn QūMàauh-jin Kēui
Maojianshan Township毛尖山乡毛尖山鄉Máojiānshān XiāngMòuh-jīm-sāan Hēung
Maojingba Township茅荆坝乡茅荊壩鄉Máojīngbà XiāngMàauh-gīng-ba Hēung
Maoji (town)毛集镇毛集鎮MáojízhènMòuh-jaahp-jan
Maojun (town)毛俊镇毛俊鎮MáojùnzhènMòuh-jeun-jan
Maokou Bouyei Miao Township毛口布依族苗族乡毛口布依族苗族鄉Máokǒu Bùyīzú Miáozú XiāngMòuh-háu Bou-yī-juhk Mìuh-juhk Hēung
Maolin District (near Kaohsiung)茂林区茂林區Màolín QūMauh-làhm Kēui
Maoling Township茅岭乡茅嶺鄉Máolǐng XiāngMàauh-léhng Hēung
Maolin (town)茂林镇茂林鎮MàolínzhènMauh-làhm-jan
Maoli (town)茅栗镇茅栗鎮MáolìzhènMàauh-leuht-jan
Maoluo River (Taiwan)猫罗溪貓羅溪Māoluó XīMāau-lòh Kāi
Maoming (in Guangdong)茂名茂名MàomíngMauh-mìhng
Maoming (in Guangdong)茂名市茂名市Màomíng ShìMauh-mìhng Síh
Maon玛安瑪安Mǎ'ānMáh-ngōnmˈeɪɒn
Maonan District茂南区茂南區Màonán QūMauh-nàahm Kēui
Maon (old translation?)玛云瑪雲MǎyúnMáh-wàhnmˈeɪɒn
Maoping (town)茅坪镇茅坪鎮MáopíngzhènMàauh-pìhng-jan
Maoping Township茅坪乡茅坪鄉Máopíng XiāngMàauh-pìhng Hēung
Mao (place name e.g. in Dominican Republic)马奥馬奧Mǎ'àoMáh-ou
Maoqi (town)毛祁镇毛祁鎮MáoqízhènMòuh-kèih-jan
Maor马奥尔馬奧爾Mǎ'ào'ěrMáh-ou-yíh
Maori毛利人毛利人MáolìrénMòuh-leih-yàhnmˈaʊɹi
Maori (language)毛利语毛利語MáolìyǔMòuh-leih-yúhmˈaʊɹi
Maori (tribe)毛利族毛利族MáolìzúMòuh-leih-juhkmˈaʊɹi
Maoshan (town)茅山镇茅山鎮MáoshānzhènMàauh-sāan-jan
Maoshe Township茅畲乡茅畲鄉Máoshē XiāngMàauh-yùh Hēung
Maoshi (town)毛市镇毛市鎮MáoshìzhènMòuh-síh-jan
Maoshi (town)毛石镇毛石鎮MáoshízhènMòuh-sehk-jan
Maoshi (town)茅市镇茅市鎮MáoshìzhènMàauh-síh-jan
Maotanchang (town)毛坦厂镇毛坦廠鎮MáotǎnchǎngzhènMòuh-táan-chóng-jan
Maotang (town)茅塘镇茅塘鎮MáotángzhènMàauh-tòhng-jan
Maotian (town)毛田镇毛田鎮MáotiánzhènMòuh-tìhn-jan
Maotian Township茅田乡茅田鄉Máotián XiāngMàauh-tìhn Hēung
Maoyang (town)毛阳镇毛陽鎮MáoyángzhènMòuh-yèuhng-jan
Maoyang Township毛垟乡毛垟鄉Máoyáng XiāngMòuh-yèuhng Hēung
Maoyanhe (town)茅岩河镇茅岩河鎮MáoyánhézhènMàauh-ngàahm-hòh-jan
Maoyun Township毛云乡毛雲鄉Máoyún XiāngMòuh-wàhn Hēung
Maozhuang (town)毛庄镇毛莊鎮MáozhuāngzhènMòuh-jōng-jan
Maozhu (town)茅竹镇茅竹鎮MáozhúzhènMàauh-jūk-jan
Maozui (town)毛嘴镇毛嘴鎮MáozuǐzhènMòuh-jéui-jan
<comp.> map (data structure)映射表映射表yìngshèbiǎoyíng-seh-bíu
Mapel马佩尔馬佩爾Mǎpèi'ěrMáh-pui-yíh
Mapeng (town)马棚镇馬棚鎮MǎpéngzhènMáh-pàahng-jan
Mapes梅普斯梅普斯MéipǔsīMùih-póu-sī
Mapfumo马普富莫馬普富莫MǎpǔfùmòMáh-póu-fu-mohk
Maping (town)马坪镇馬坪鎮MǎpíngzhènMáh-pìhng-jan
Maping Township马坪乡馬坪鄉Mǎpíng XiāngMáh-pìhng Hēung
Mapi Township马皮乡馬皮鄉Mǎpí XiāngMáh-pèih Hēung
Maple (name)玛普尔瑪普爾Mǎpǔ'ěrMáh-póu-yíh
<comp.> map operation映射操作映射操作yìngshè cāozuòyíng-seh chōu-jok
Mapo (town)马坡镇馬坡鎮MǎpōzhènMáh-bō-jan
Mapo Township马坡乡馬坡鄉Mǎpō XiāngMáh-bō Hēung
mapping; drawing maps图谱绘制圖譜繪制túpǔ huìzhìtòuh-póu kúi-jai
Mapplethorpe梅普尔索普梅普爾索普Méipǔ'ěrsuǒpǔMùih-póu-yíh-sok-póumˈeɪpəlθɔːp
(map) projection投影法投影法tóuyǐngfǎtàuh-yíng-faat
Mapps马普斯馬普斯MǎpǔsīMáh-póu-sī
maps area (in library)地图区地圖區dìtúqūdeih-tòuh-kēui
map to hidden treasures寻宝图尋寶圖xúnbǎotúchàhm-bóu-tòuh
Mapuche people马普切人馬普切人MǎpǔqièrénMáh-póu-chit-yàhn
Mapudungun (language)阿劳坎语阿勞坎語ĀláokǎnyǔA-lòuh-hām-yúh
Mapudungún; Mapuche (language)马普切语馬普切語MǎpǔqièyǔMáh-póu-chit-yúh
Maputo马普托馬普托MǎpǔtuōMáh-póu-tok
Maqiaohe (town)马桥河镇馬橋河鎮MǎqiáohézhènMáh-kìuh-hòh-jan
Maqiao (town)马桥镇馬橋鎮MǎqiáozhènMáh-kìuh-jan
Maqin (county, in Qinghai)玛沁县瑪沁縣Mǎqìn XiànMáh-sam Yún
Maqsood马克苏德馬克蘇德MǎkèsūdéMáh-hāk-sōu-dāk
Maquan (town)马荃镇馬荃鎮MǎquánzhènMáh-chyùhn-jan
Maqu (county, in Gansu)玛曲县瑪曲縣Mǎqǔ XiànMáh-kūk Yún
Mar玛尔瑪爾Mǎ'ěrMáh-yíh
Mara玛拉瑪拉MǎlāMáh-lāaimˈeɪɹʌ
Marable马拉布尔馬拉布爾Mǎlābù'ěrMáh-lāai-bou-yíh
Maracaibo马拉开波馬拉開波MǎlākāibōMáh-lāai-hōi-bōmˌæɹəkˈaɪbəʊ
Maracay马拉凯馬拉凱MǎlākǎiMáh-lāai-hói
Maradona马拉多纳馬拉多納MǎlāduōnàMáh-lāai-dō-naahp
Marah马拉馬拉MǎlāMáh-lāaimˈeɪɹæh
Marais马雷馬雷MǎléiMáh-lèuih
Maram玛拉姆瑪拉姆MǎlāmǔMáh-lāai-móuh
Marama马拉马馬拉馬MǎlāmǎMáh-lāai-máh
Maranaw (language)马拉瑙语馬拉瑙語MǎlānǎoyǔMáh-lāai-nóuh-yúh
Maranda玛兰达瑪蘭達MǎlándáMáh-làahn-daaht
Marangoni马兰戈尼馬蘭戈尼MǎlángēníMáh-làahn-gwō-nèih
Maranhão (state)马拉尼昂州馬拉尼昂州Mǎlāní'ángzhōuMáh-lāai-nèih-ngòhng-jāu
Marans马兰斯馬蘭斯MǎlánsīMáh-làahn-sī
Marathi (language)马拉地语馬拉地語MǎlādìyǔMáh-lāai-deih-yúh
Marathi (language)马拉提语馬拉提語MǎlātíyǔMáh-lāai-tàih-yúh
Marbach马巴赫馬巴赫MǎbāhèMáh-bā-hāk
Marbella马尔韦利亚馬爾韋利亞Mǎ'ěrwéilìyàMáh-yíh-wáih-leih-nga
Marbella马贝拉馬貝拉MǎbèilāMáh-bui-lāai
Marble Arch大理石拱门大理石拱門Dàlǐshí GǒngménDaaih-léih-sehk Gúng-mùhn
Marble Arch (by Hyde Park)玉石牌楼玉石牌樓Yùshí PáilouYuhk-sehk Pàaih-làuh
Marblehead马布尔黑德馬布爾黑德Mǎbù'ěrhēidéMáh-bou-yíh-hāk-dāk
marble pillar大理石柱大理石柱dàlǐshízhùdaaih-léih-sehk-chyúh
Marbot马尔博馬爾博Mǎ'ěrbóMáh-yíh-bok
Marburg马尔堡馬爾堡Mǎ'ěrbǎoMáh-yíh-bóu
Marburger马伯格馬伯格MǎbógéMáh-baak-gaak
Marbury马伯里馬伯里MǎbólǐMáh-baak-léih
Marc马尔馬爾Mǎ'ěrMáh-yíh
Marc马尔克馬爾克Mǎ'ěrkèMáh-yíh-hāk
Marcade马凯德馬凱德MǎkǎidéMáh-hói-dāk
Marcano马卡诺馬卡諾MǎkǎnuòMáh-kā-nohk
Marceau马尔索馬爾索Mǎ'ěrsuǒMáh-yíh-sok
Marceglia马切格利亚馬切格利亞MǎqiègélìyàMáh-chit-gaak-leih-nga
Marcel马塞尔馬塞爾Mǎsāi'ěrMáh-choi-yíh
Marcela玛塞拉瑪塞拉MǎsāilāMáh-choi-lāai
Marcela马塞拉馬塞拉MǎsàilāMáh-choi-lāai
Marcelin马瑟林馬瑟林MǎsèlínMáh-sāt-làhm
Marceline马塞利娜馬塞利娜MǎsèlìnàMáh-choi-leih-nàh
Marcelino马塞利诺馬塞利諾MǎsāilìnuòMáh-choi-leih-nohk
Marcella玛西拉瑪西拉MǎxīlāMáh-sāi-lāai
Marcellin马塞兰馬塞蘭MǎsāilánMáh-choi-làahn
Marcello马切洛馬切洛MǎqièluòMáh-chit-lohk
Marcello马尔切洛馬爾切洛Mǎ'ěrqièluòMáh-yíh-chit-lohk
Marcello马尔切罗馬爾切羅Mǎ'ěrqièluóMáh-yíh-chit-lòh
Marcellus马塞勒斯馬塞勒斯MǎsèlèsīMáh-choi-lahk-sī
Marcelo马些路馬些路MǎxiēlùMáh-sē-louh
Marcelo马塞洛馬塞洛MǎsàiluòMáh-choi-lohk
March三月份三月份SānyuèfènSāam-yuht-fahn
Marchand马钱德馬錢德MǎqiándéMáh-chín-dāk
Marche; Marquaix; Marquay马尔凯馬爾凱Mǎ'ěrkǎiMáh-yíh-hói
Marchek马尔切克馬爾切克Mǎ'ěrqièkèMáh-yíh-chit-hāk
Marchetti马尔凯蒂馬爾凱蒂Mǎ'ěrkǎidìMáh-yíh-hói-dai
March of the Volunteers (PRC anthem)义勇军进行曲義勇軍進行曲Yìyǒngjūn JìnxíngqǔYih-yúhng-gwān Jeun-hàhng-kūk
Marcia马绍馬紹MǎshàoMáh-siuh
Marcia马西娅馬西婭MǎxīyàMáh-sāi-a
Marcial马西亚尔馬西亞爾Mǎxīyà'ěrMáh-sāi-nga-yíh
Marciano马西亚诺馬西亞諾MǎxīyànuòMáh-sāi-nga-nohk
Marcie玛茜瑪茜MǎxīMáh-sāi
Marcie; Marcy玛西瑪西MǎxīMáh-sāi
Marcil马西尔馬西爾Mǎxī'ěrMáh-sāi-yíh
Marcin马尔钦馬爾欽Mǎ'ěrqīnMáh-yíh-yām
Marcine马辛馬辛MǎxīnMáh-sān
Marcion马西昂馬西昂Mǎxī'ángMáh-sāi-ngòhng
Marclay马克雷馬克雷MǎkèléiMáh-hāk-lèuih
Marco马尔科馬爾科Mǎ'ěrkēMáh-yíh-fō
Marco马高馬高MǎgāoMáh-gōu
Marconi马可尼馬可尼MǎkěníMáh-hó-nèih
Marco Polo马可波罗馬可波羅Mǎkě BōluóMáh-hó Bō-lòh
Marcos马可斯馬可斯MǎkěsīMáh-hó-sīmˈɑkɒs
Marcos马科斯馬科斯MǎkēsīMáh-fō-sīmˈɑkɒs
Marcos马高斯馬高斯MǎgāosīMáh-gōu-sīmˈɑkɒs
Marcum马库姆馬庫姆MǎkùmǔMáh-fu-móuh
Marcuse马库塞馬庫塞MǎkùsàiMáh-fu-choi
Mardian马迪安馬迪安Mǎdí'ānMáh-dihk-ngōn
Marduk马尔杜克馬爾杜克Mǎ'ěrdùkèMáh-yíh-douh-hāk
Marduka马度卡馬度卡MǎdùkǎMáh-douh-kā
Mareal玛里尔瑪里爾Mǎlǐ'ěrMáh-léuih-yíhmˈɑɹiɛl
Marek马立克馬立克MǎlìkèMáh-lahp-hāk
Marek马雷克馬雷克MǎléikèMáh-lèuih-hāk
Marelius莫雷柳斯莫雷柳斯MòléiliǔsīMohk-lèuih-láuh-sī
Marella马雷拉馬雷拉MǎléilāMáh-lèuih-lāai
Maren马朗馬朗MǎlǎngMáh-lóhng
Mares马雷斯馬雷斯MǎléisīMáh-lèuih-sī
Maresca马雷斯卡馬雷斯卡MǎléisīkǎMáh-lèuih-sī-kā
Maresh马雷什馬雷什MǎléishíMáh-lèuih-sahp
Mareshah玛利沙瑪利沙MǎlìshāMáh-leih-sāmʌɹˌiʃɑ
Marett马雷特馬雷特MǎléitèMáh-lèuih-dahk
Mareyev马列耶夫馬列耶夫MǎlièyēfūMáh-liht-yèh-fū
Marfa马尔法馬爾法Mǎ'ěrfǎMáh-yíh-faat
Margao马尔高馬爾高Mǎ'ěrgāoMáh-yíh-gōu
Margaret玛格丽特瑪格麗特MǎgélìtèMáh-gaak-laih-dahkmˈɑɡɹɪt
Margaret玛格莉特瑪格莉特MǎgélìtèMáh-gaak-leih-dahkmˈɑɡɹɪt
Margarete玛嘉烈瑪嘉烈MǎjiālièMáh-gā-liht
Margarette玛格蕾塔瑪格蕾塔MǎgélěitǎMáh-gaak-lèuih-taap
Margarette玛格蕾蒂瑪格蕾蒂MǎgélěidìMáh-gaak-lèuih-dai
Margarita玛加丽塔瑪加麗塔MǎjiālìtǎMáh-gā-laih-taap
Margarita玛格丽塔瑪格麗塔MǎgélìtǎMáh-gaak-laih-taap
Margaryan马尔加良馬爾加良Mǎ'ěrjiāliángMáh-yíh-gā-lèuhng
Margate马盖特馬蓋特MǎgàitèMáh-goi-dahk
Margaux马尔戈馬爾戈Mǎ'ěrgēMáh-yíh-gwō
Margeson马杰森馬傑森MǎjiésēnMáh-giht-sām
Marget马吉特馬吉特MǎjítèMáh-gāt-dahk
marginalised边缘化邊緣化biānyuánhuàbīn-yùhn-fa
marginal notes页边注释頁邊注釋yèbiān zhùshìyihp-bīn jyu-sīk
Margit玛吉特瑪吉特MǎjítèMáh-gāt-dahk
Margolin马戈林馬戈林MǎgēlínMáh-gwō-làhm
Margolis玛高丽丝瑪高麗絲MǎgāolìsīMáh-gōu-laih-sī
Margolis马戈利斯馬戈利斯MǎgēlìsīMáh-gwō-leih-sī
Margot玛戈瑪戈MǎgēMáh-gwōmˈɑɡəʊ
Margot玛戈特瑪戈特MǎgētèMáh-gwō-dahkmˈɑɡəʊ
Margot玛歌瑪歌MǎgēMáh-gōmˈɑɡəʊ
Margot马戈特馬戈特MǎgētèMáh-gwō-dahkmˈɑɡəʊ
Margotta马戈塔馬戈塔MǎgētǎMáh-gwō-taap
Margottin马戈廷馬戈廷MǎgētíngMáh-gwō-tìhng
Margottini马戈迪尼馬戈迪尼MǎgēdíníMáh-gwō-dihk-nèih
Margulis马古利斯馬古利斯MǎgǔlìsīMáh-gú-leih-sī
Marhanets马尔加涅茨馬爾加涅茨Mǎ'ěrjiāniècíMáh-yíh-gā-nihp-chìh
Maria玛丽亚瑪麗亞MǎlìyàMáh-laih-ngamˌəɹˈɪə
Maria玛利亚瑪利亞MǎlìyàMáh-leih-ngamˌəɹˈɪə
Maria玛莉亚瑪莉亞MǎlìyàMáh-leih-ngamˌəɹˈɪə
Maria玛莉娅瑪莉婭MǎlìyàMáh-leih-amˌəɹˈɪə
Maria马丽亚馬麗亞MǎlìyàMáh-laih-ngamˌəɹˈɪə
Mariage d'amour (1979 Senneville/Clayderman piano piece)梦中的婚礼夢中的婚禮Mèngzhōng De HūnlǐMuhng-jūng Dīk Fān-láih
Mariamma玛莉安瑪莉安Mǎlì'ānMáh-leih-ngōn
Marian玛丽安瑪麗安Mǎlì'ānMáh-laih-ngōnmˈæɹɪən
Marian马里安馬里安Mǎlǐ'ānMáh-léuih-ngōnmˈæɹɪən
Mariana玛丽安娜瑪麗安娜Mǎlì'ānnàMáh-laih-ngōn-nàh
Mariana马里亚纳馬里亞納MǎlǐyànàMáh-léuih-nga-naahp
Mariana (alternate translation)马里安纳馬里安納Mǎlǐ'ānnàMáh-léuih-ngōn-naahp
Mariana Trench马里亚纳海沟馬里亞納海溝Mǎlǐyànà HǎigōuMáh-léuih-nga-naahp Hói-kāu
Mariann玛莉恩瑪莉恩Mǎlì'ēnMáh-leih-yān
Marianne玛丽安娜瑪麗安娜Mǎlì'ānnàMáh-laih-ngōn-nàhmæɹɪˈæn
Mariano马里亚诺馬里亞諾MǎlǐyànuòMáh-léuih-nga-nohk
Marib马里卜馬里卜MǎlǐbǔMáh-léuih-būk
Maribel玛里伯瑪里伯MǎlǐbóMáh-léih-baak
Maribor马里博尔馬里博爾Mǎlǐbó'ěrMáh-léuih-bok-yíh
Maricela玛丽塞拉瑪麗塞拉MǎlìsāilāMáh-laih-choi-lāai
Maricle马里克尔馬里克爾Mǎlǐkè'ěrMáh-léuih-hāk-yíh
Maricá马里卡馬里卡MǎlǐkǎMáh-léuih-kā
Maridi马里迪馬里迪MǎlǐdíMáh-léuih-dihk
Marie马里耶馬里耶MǎlǐyēMáh-léuih-yèhmˌəɹˈi
Mariel玛丽尔瑪麗爾Mǎlì'ěrMáh-laih-yíh
Mari El马里埃尔馬里埃爾Mǎlǐ'āi'ěrMáh-léuih-āai-yíh
Marielle玛丽埃尔瑪麗埃爾Mǎlì'āi'ěrMáh-laih-āai-yíh
Marielle玛丽里瑪麗里MǎlìlǐMáh-laih-léih
Marienthal马林塔尔馬林塔爾Mǎlíntǎ'ěrMáh-làhm-taap-yíh
Marieta玛丽埃塔瑪麗埃塔Mǎlì'āitǎMáh-laih-āai-taap
Marietta; Marita玛丽塔瑪麗塔MǎlìtǎMáh-laih-taapmˌæɹɪˈɛtə
Mariette玛丽叶特瑪麗葉特MǎlìyètèMáh-laih-yihp-dahk
Marignac马里尼亚克馬里尼亞克MǎlǐníyàkèMáh-léuih-nèih-nga-hāk
Marignano马里尼亚诺馬里尼亞諾MǎlǐníyànuòMáh-léuih-nèih-nga-nohk
Marigold玛丽戈尔德瑪麗戈爾德Mǎlìgē'ěrdéMáh-laih-gwō-yíh-dāk
Marigot马里戈馬里戈MǎlǐgēMáh-léuih-gwō
Marija马里加馬里加MǎlǐjiāMáh-léuih-gā
Marika玛丽卡瑪麗卡MǎlìkǎMáh-laih-kā
Marika玛莉卡瑪莉卡MǎlìkǎMáh-leih-kā
Mari (language)马里语馬里語MǎlǐyǔMáh-léuih-yúh
Marilee玛丽莉瑪麗莉MǎlìlìMáh-laih-leih
Marilena玛丽莱娜瑪麗萊娜MǎlìláinàMáh-laih-lòih-nàh
Marilla玛丽拉瑪麗拉MǎlìlāMáh-laih-lāai
Marilou玛丽露瑪麗露MǎlìlùMáh-laih-louh
Marilu玛丽卢瑪麗盧MǎlìlúMáh-laih-lòuh
Marilyn玛丽莲瑪麗蓮MǎlìliánMáh-laih-lìhnmˈæɹɪlɪn
Marilyn; Maryellen玛丽琳瑪麗琳MǎlìlínMáh-laih-làhmmˈæɹɪlɪn
Marina玛丽娜瑪麗娜MǎlìnàMáh-laih-nàhmˌəɹˈinə
Marina玛莉娜瑪莉娜MǎlìnàMáh-leih-nàhmˌəɹˈinə
Marina马丽娜馬麗娜MǎlìnàMáh-laih-nàhmˌəɹˈinə
marinate腌入味腌入味yānrùwèiyip-yahp-meih
marine biologist海洋生物学家海洋生物學家hǎiyáng shēngwùxuéjiāhói-yèuhng sāang-maht-hohk-gā
marine engineering海洋工程海洋工程hǎiyáng gōngchénghói-yèuhng gūng-chìhng
marine science海洋科学海洋科學hǎiyáng kēxuéhói-yèuhng fō-hohk
Marini马里尼馬里尼MǎlǐníMáh-léuih-nèih
Marino马里诺馬里諾MǎlǐnuòMáh-léuih-nohk
Marinoff马里诺夫馬里諾夫MǎlǐnuòfūMáh-léuih-nohk-fū
Marinos马里诺斯馬里諾斯MǎlǐnuòsīMáh-léuih-nohk-sī
Marinus马里纳斯馬里納斯MǎlǐnàsīMáh-léuih-naahp-sī
Mario马利奥馬利奧Mǎlì'àoMáh-leih-ou
Mario马利欧馬利歐Mǎlì'ōuMáh-leih-ngāu
Mario马力欧馬力歐Mǎlì'ōuMáh-lihk-ngāu
Marion玛丽恩瑪麗恩Mǎlì'ēnMáh-laih-yān
Marion玛丽昂瑪麗昂Mǎlì'ángMáh-laih-ngòhng
Marion马莉恩馬莉恩Mǎlì'ēnMáh-leih-yān
Marion马里昂馬里昂Mǎlǐ'ángMáh-léuih-ngòhng
Marios马里奥斯馬里奧斯Mǎlǐ'àosīMáh-léuih-ou-sī
Maripasoula马里帕苏拉馬里帕蘇拉MǎlǐpàsūlāMáh-léuih-paak-sōu-lāai
Maripá马里帕馬里帕MǎlǐpàMáh-léuih-paak
Mariquita马里基塔馬里基塔MǎlǐjītǎMáh-léuih-gēi-taap
Maris玛丽丝瑪麗絲MǎlìsīMáh-laih-sī
Marisa马莉沙馬莉沙MǎlìshāMáh-leih-sā
Marisa马里莎馬里莎MǎlǐshāMáh-léuih-sā
Marisa马里萨馬里薩MǎlǐsàMáh-léuih-saat
Marisol玛丽索尔瑪麗索爾Mǎlìsuǒ'ěrMáh-laih-sok-yíh
Marisol马里索馬里索MǎlǐsuǒMáh-léuih-sok
Marisol马里索尔馬里索爾Mǎlǐsuǒ'ěrMáh-léuih-sok-yíh
Marissa玛丽萨瑪麗薩MǎlìsàMáh-laih-saat
Marit玛丽特瑪麗特MǎlìtèMáh-laih-dahk
marital breakup婚姻破碎婚姻破碎hūnyīn pòsuìfān-yān po-seui
marital problems婚姻问题婚姻問題hūnyīn wèntífān-yān mahn-tàih
<law> marital property婚姻财产婚姻財產hūnyīn cáichǎnfān-yān chòih-cháan
maritime city近海城市近海城市jìnhǎi chéngshìgahn-hói sìhng-síh
Maritza玛丽察瑪麗察MǎlìcháMáh-laih-chaat
Maritza玛莉莎瑪莉莎MǎlìshāMáh-leih-sā
Maritza马里查馬里查MǎlǐcháMáh-léuih-chàh
Mariupol马里乌波尔馬里烏波爾Mǎlǐwūbō'ěrMáh-léuih-wū-bō-yíh
Mariupol (alternate translation)马力波馬力波MǎlìbōMáh-lihk-bō
Mariupol (city)马里乌波尔市馬里烏波爾市Mǎlǐwūbō'ěr ShìMáh-léuih-wū-bō-yíh Síh
Marius缪利斯繆利斯MiàolìsīMàuh-leih-sī
Marius马吕斯馬呂斯MǎlǚsīMáh-léuih-sī
Marius马里乌斯馬里烏斯MǎlǐwūsīMáh-léuih-wū-sī
Marius马里厄斯馬里厄斯Mǎlǐ'èsīMáh-léuih-āak-sī
Mariussen马吕森馬呂森MǎlǚsēnMáh-léuih-sām
Mariusz马里乌什馬里烏什MǎlǐwūshíMáh-léuih-wū-sahp
Mariusz马里乌兹馬里烏茲MǎlǐwūzīMáh-léuih-wū-jī
Mariza玛丽扎瑪麗扎MǎlìzhāMáh-laih-jaat
Marja马尔贾馬爾賈Mǎ'ěrjiǎMáh-yíh-gá
Marjolein马基林馬基林MǎjīlínMáh-gēi-làhm
Marjorie玛乔丽瑪喬麗MǎqiáolìMáh-kìuh-laihmˈɑdʒəɹi
Marjorie马乔莉馬喬莉MǎqiáolìMáh-kìuh-leihmˈɑdʒəɹi
Marjorie马乔里馬喬里MǎqiáolǐMáh-kìuh-léihmˈɑdʒəɹi
<comp.> mark and sweep (GC)标记清除算法標記清除算法biāojì qīngchú suànfǎbīu-gei chīng-chèuih syun-faat
Mark (book, Catholic version)马尔谷福音馬爾谷福音Mǎ'ěrgǔfúyīnMáh-yíh-gūk-fūk-yām
Markel; Markell马克尔馬克爾Mǎkè'ěrMáh-hāk-yíh
marker; bookmark (variant form)书籤書籤shūqiānsyū-chīmmˈɑkɚ
<loan> marker pen马克笔馬克筆mǎkèbǐmáh-hāk-bāt
Markert马克特馬克特MǎkètèMáh-hāk-dahk
Markeson; Markson; Maxson马克森馬克森MǎkèsēnMáh-hāk-sām
market forces市场驱动力市場驅動力shìchǎng qūdònglìsíh-chèuhng kēui-duhng-lihk
marketing市务市務shìwùsíh-mouh
marketing市场营销市場營銷shìchǎng yíngxiāosíh-chèuhng yìhng-sīu
marketing department市务部市務部shìwùbùsíh-mouh-bouh
marketing director市场总监市場總監shìchǎng zǒngjiānsíh-chèuhng júng-gāam
marketing platform (website etc)销售平台銷售平台xiāoshòu píngtáisīu-sauh pìhng-tòih
marketing specialist市场顾问市場顧問shìchǎng gùwènsíh-chèuhng gu-mahn
marketing trick营销手段營銷手段yíngxiāo shǒuduànyìhng-sīu sáu-dyuhn
marketing yourself (on CV etc)自我营销自我營銷zìwǒ yíngxiāojih-ngóh yìhng-sīu
market opportunity analysis市场机会分析市場機會分析shìchǎng jīhuì fēnxisíh-chèuhng gēi-wuih fān-sīk
marketplace市集广场市集廣場shìjí guǎngchǎngsíh-jaahp gwóng-chèuhng
market rate of exchange市场汇率市場匯率shìchǎng huìlǜsíh-chèuhng wuih-leuht
market rate of interest市场利率市場利率shìchǎng lìlǜsíh-chèuhng leih-leuht
market share市场占有率市場占有率shìchǎng zhànyǒulǜsíh-chèuhng jim-yáuh-leuht
market stall economy; street vendor economy地摊经济地攤經濟dìtān jīngjìdeih-tāan gīng-jai
Market Street市场街市場街Shìchǎng JiēSíh-chèuhng Gāai
market value (price)市场价值市場價值shìchǎng jiàzhísíh-chèuhng ga-jihk
Mark (gospel)马可福音馬可福音Mǎkě FúyīnMáh-hó Fūk-yām
Markham马卡姆馬卡姆MǎkǎmǔMáh-kā-móuh
Markillie马基利馬基利MǎjīlìMáh-gēi-leih
Markin马金馬金MǎjīnMáh-gām
marking plate (for vehicle visibility)标志板標志板biāozhìbǎnbīu-ji-báan
Markku马尔库馬爾庫Mǎ'ěrkùMáh-yíh-fu
Markku马库馬庫MǎkùMáh-fu
Markley马克利馬克利MǎkèlìMáh-hāk-leih
Marko马科馬科MǎkēMáh-fō
mark of the beast (666 in Revelation)野兽的记号野獸的記號yěshòu de jìhaoyéh-sau dīk gei-houh
Markov马尔可夫馬爾可夫Mǎ'ěrkěfūMáh-yíh-hó-fū
Markowitz马科维茨馬科維茨MǎkēwéicíMáh-fō-wàih-chìh
Mark (person); Marco (Polo)马可馬可MǎkěMáh-hó
Marks and Spencer马莎馬莎MǎshāMáh-sā
marks (for test question)提分提分tífēntàih-fān
Mark Twain马克吐温馬克吐溫Mǎkè TǔwēnMáh-hāk Tou-wān
<comp.> markup置标置標zhìbiāoji-bīu
markup language标记语言標記語言biāojì yǔyánbīu-gei yúh-yìhn
markup language置标语言置標語言zhìbiāo yǔyánji-bīu yúh-yìhn
Markus; Marcus马库斯馬庫斯MǎkùsīMáh-fu-sī
Markwardt马克沃特馬克沃特MǎkèwòtèMáh-hāk-yūk-dahk
Markwell马克韦尔馬克韋爾Mǎkèwéi'ěrMáh-hāk-wáih-yíh
Markwick马克威克馬克威克MǎkèwēikèMáh-hāk-wāi-hāk
Markéta马尔凯塔馬爾凱塔Mǎ'ěrkǎitǎMáh-yíh-hói-taap
Marla玛拉瑪拉MǎlāMáh-lāai
Marlar马拉尔馬拉爾Mǎlā'ěrMáh-lāai-yíh
Marlatt马拉特馬拉特MǎlātèMáh-lāai-dahk
Marlena玛琳娜瑪琳娜MǎlínnàMáh-làhm-nàh
Marlene马莱内馬萊內MǎláinèiMáh-lòih-noihmˌɑlˈin
Marlett马利特馬利特MǎlìtèMáh-leih-dahk
Marley马莉馬莉MǎlìMáh-leih
Marlin玛莲瑪蓮MǎliánMáh-lìhn
Marlon马龙馬龍MǎlóngMáh-lùhng
Marlot马洛馬洛MǎluòMáh-lohk
Marlow马罗馬羅MǎluóMáh-lòh
Marly马尔利馬爾利Mǎ'ěrlìMáh-yíh-leih
Marmaduke马默杜克馬默杜克MǎmòdùkèMáh-mahk-douh-hāk
Marmande马尔芒德馬爾芒德Mǎ'ěrmángdéMáh-yíh-mòhng-dāk
Marmara马尔马拉馬爾馬拉Mǎ'ěrmǎlāMáh-yíh-máh-lāai
Marmion马米恩馬米恩Mǎmǐ'ēnMáh-máih-yān
Marneuli马尔内乌利馬爾內烏利Mǎ'ěrnèiwūlìMáh-yíh-noih-wū-leih
Marnie玛妮瑪妮MǎnīMáh-nèih
Marnie马尼馬尼MǎníMáh-nèih
Marnin玛瑞恩瑪瑞恩Mǎruì'ēnMáh-seuih-yān
Maroa马罗阿馬羅阿Mǎluó'āMáh-lòh-a
Marold默罗尔德默羅爾德Mòluó'ěrdéMahk-lòh-yíh-dāk
Maroni马罗尼馬羅尼MǎluóníMáh-lòh-nèih
Maroni (river)马罗尼河馬羅尼河MǎluóníhéMáh-lòh-nèih-hòh
maroon (colour)赤褐赤褐chìhèchek-hotmˌəɹˈʉːn
Maroth玛律瑪律MǎlǜMáh-leuhtmˈeɪɹɒθ
Marotta马罗塔馬羅塔MǎluótǎMáh-lòh-taap
Maroussi; Amarousio阿马鲁西奥阿馬魯西奧Āmǎlǔxī'àoA-máh-lóuh-sāi-ou
Marquand马昆德馬昆德MǎkūndéMáh-kwān-dāk
Marquart马夸特馬誇特MǎkuātèMáh-kwā-dahk
Marquesas马克萨斯馬克薩斯MǎkèsàsīMáh-hāk-saat-sī
Marquesian (language)马克萨斯语馬克薩斯語MǎkèsàsīyǔMáh-hāk-saat-sī-yúh
Marquette马凯特馬凱特MǎkǎitèMáh-hói-dahk
Marquis马奎斯馬奎斯MǎkuísīMáh-fūi-sī
Marrazzo马拉佐馬拉佐MǎlāzuǒMáh-lāai-jo
Marrero马雷罗馬雷羅MǎléiluóMáh-lèuih-lòh
marriageable age适婚的年龄適婚的年齡shìhūn de niánlíngsīk-fān dīk nìhn-lìhng
marriage counsellor婚姻顾问婚姻顧問hūnyīn gùwènfān-yān gu-mahn
marriage feast婚宴婚宴hūnyànfān-yin
marriage relations夫妻之间夫妻之間fūqī zhījiānfū-chāi jī-gāan
marriage vow婚誓婚誓hūnshìfān-saih
marriage vows结婚誓词結婚誓詞jiéhūn shìcígit-fān saih-chìh
married结了婚結了婚jiéle hūngit-líuh fān
<netspeak> married donkey; overworked spouse婚驴婚驢hūn lǘfān lèuih
married life婚姻生活婚姻生活hūnyīn shēnghuófān-yān sāang-wuht
Marrim玛林瑪林MǎlínMáh-làhm
Marriner马里纳馬里納MǎlǐnàMáh-léuih-naahp
Marriot马里奥特馬里奧特Mǎlǐ'àotèMáh-léuih-ou-dahk
Marris马里斯馬里斯MǎlǐsīMáh-léuih-sī
Marroquín马罗金馬羅金MǎluójīnMáh-lòh-gām
marry down (in status)低嫁低嫁dījiàdāi-ga
Mars' Hill战神山戰神山Zhànshén ShānJin-sàhn Sāan
Marsalek马萨利克馬薩利克MǎsàlìkèMáh-saat-leih-hāk
Marsalis马萨利斯馬薩利斯MǎsàlìsīMáh-saat-leih-sīmæɹsˈæləs
Marsden马斯登馬斯登MǎsīdēngMáh-sī-dāng
Marsella马尔塞拉馬爾塞拉Mǎ'ěrsāilāMáh-yíh-choi-lāai
Marshak马沙克馬沙克MǎshākèMáh-sā-hāk
Marshalind玛莎琳瑪莎琳MǎshālínMáh-sā-làhm
Marshall玛歇尔瑪歇爾Mǎxiē'ěrMáh-hit-yíh
Marshall马歇尔馬歇爾Mǎxiē'ěrMáh-hit-yíh
Marshall马绍尔馬紹爾Mǎshào'ěrMáh-siuh-yíh
Marshallese (language)马绍尔语馬紹爾語Mǎshào'ěryǔMáh-siuh-yíh-yúh
Marshall Islands马绍尔群岛馬紹爾群島Mǎshào'ěr qúndǎoMáh-siuh-yíh kwàhn-dóu
Marshburn马什本馬什本MǎshíběnMáh-sahp-bún
Marshburn马士宾馬士賓MǎshìbīnMáh-sih-bān
marshes沼泽区沼澤區zhǎozéqūjíu-jaahk-kēui
marshmallow (plant, see notes)药蜀葵藥蜀葵yàoshǔkuíyeuhk-suhk-kwàihmˌɑʃmˈæləʊ
Marshman马殊曼馬殊曼MǎshūmànMáh-syùh-maahn
Marsh (surname)马什馬什MǎshíMáh-sahp
Marsland马斯兰馬斯蘭MǎsīlánMáh-sī-làahn
Mars (name)马尔斯馬爾斯Mǎ'ěrsīMáh-yíh-sī
Mars (surname)玛氏瑪氏MǎshìMáh-sih
Marsteller马斯特勒馬斯特勒MǎsītèlèMáh-sī-dahk-lahk
Marsten; Masten马斯滕馬斯滕MǎsīténgMáh-sī-tàhng
Marsters马斯特斯馬斯特斯MǎsītèsīMáh-sī-dahk-sī
marsupial (lit. with-pouch animal)有袋动物有袋動物yǒu dài dòngwùyáuh doih duhng-maht
Marsyas玛息阿瑪息阿Mǎxī'āMáh-sīk-a
Marta玛尔坦瑪爾坦Mǎ'ěrtǎnMáh-yíh-táan
Marta玛尔塔瑪爾塔Mǎ'ěrtǎMáh-yíh-taap
Marta马尔塔馬爾塔Mǎ'ěrtǎMáh-yíh-taap
Martakert马尔塔克尔特馬爾塔克爾特Mǎ'ěrtǎkè'ěrtèMáh-yíh-taap-hāk-yíh-dahk
MarTech; marketing technology (for campaign planning etc)营销技术營銷技術yíngxiāo jìshùyìhng-sīu geih-seuht
Martell; Matel马特尔馬特爾Mǎtè'ěrMáh-dahk-yíh
Martelli马特利馬特利MǎtèlìMáh-dahk-leih
Martens马滕斯馬滕斯MǎténgsīMáh-tàhng-sī
Martenson马滕森馬滕森MǎténgsēnMáh-tàhng-sām
Martha (Bible)马大馬大MǎdàMáh-daaihmˈɑθə
Martha (modern)玛达瑪達MǎdáMáh-daahtmˈɑθə
Martha (modern name)玛莎瑪莎MǎshāMáh-sāmˈɑθə
Marthe玛尔特瑪爾特Mǎ'ěrtèMáh-yíh-dahk
Martial马夏尔馬夏爾Mǎxià'ěrMáh-hah-yíh
Martie玛蒂瑪蒂MǎdìMáh-dai
Martin马汀馬汀MǎtīngMáh-tīng
Martina玛蒂娜瑪蒂娜MǎdìnàMáh-dai-nàh
Martina马丁娜馬丁娜MǎdīngnàMáh-dīng-nàh
Martina马丁那馬丁那MǎdīngnàMáh-dīng-náh
Martindell马丁德尔馬丁德爾Mǎdīngdé'ěrMáh-dīng-dāk-yíh
Martine玛婷瑪婷MǎtíngMáh-tìhng
Martinelli马丁内利馬丁內利MǎdīngnèilìMáh-dīng-noih-leih
Martinelli马蒂内利馬蒂內利MǎdìnèilìMáh-dai-noih-leih
Martinez马丁内兹馬丁內茲MǎdīngnèizīMáh-dīng-noih-jīmɑtənˈɛz
Martinez; Martínez马丁尼兹馬丁尼茲MǎdīngnízīMáh-dīng-nèih-jīmɑtənˈɛz
Martini马蒂尼馬蒂尼MǎdìníMáh-dai-nèihmˌɑtˈini
Martinique马提尼克馬提尼克MǎtíníkèMáh-tàih-nèih-hāk
Martinique (alternate translation)马丁尼克馬丁尼克MǎdīngníkèMáh-dīng-nèih-hāk
Martin (Luther, Rees)马丁馬丁MǎdīngMáh-dīng
Martin (name)马丹馬丹MǎdānMáh-dāan
Martino马蒂诺馬蒂諾MǎdìnuòMáh-dai-nohk
Martin Oei (HK commentator)黄世泽黃世澤Huáng ShìzéWòhng Sai-jaahk
Martinon马蒂农馬蒂農MǎdìnóngMáh-dai-nùhng
Martins马丁斯馬丁斯MǎdīngsīMáh-dīng-sī
Martins马田斯馬田斯MǎtiánsīMáh-tìhn-sī
Martinsburg马丁斯堡馬丁斯堡MǎdīngsībǎoMáh-dīng-sī-bóu
Martinus马丁尼斯馬丁尼斯MǎdīngnísīMáh-dīng-nèih-sī
Martinů马尔蒂努馬爾蒂努Mǎ'ěrdìnǔMáh-yíh-dai-nóuh
Martirosyan马尔季罗相馬爾季羅相Mǎ'ěrjìluóxiāngMáh-yíh-gwai-lòh-sēung
Martis马尔蒂斯馬爾蒂斯Mǎ'ěrdìsīMáh-yíh-dai-sī
Marton马顿馬頓MǎdùnMáh-deuhn
Martonik马托尼克馬托尼克MǎtuōníkèMáh-tok-nèih-hāk
Martorell马托雷尔馬托雷爾Mǎtuōléi'ěrMáh-tok-lèuih-yíh
Martorella马托雷拉馬托雷拉MǎtuōléilāMáh-tok-lèuih-lāai
Martorello马托雷洛馬托雷洛MǎtuōléiluòMáh-tok-lèuih-lohk
Martti马尔蒂馬爾蒂Mǎ'ěrdìMáh-yíh-dai
Martuni马尔图尼馬爾圖尼Mǎ'ěrtúníMáh-yíh-tòuh-nèih
Marty马蒂馬蒂MǎdìMáh-dai
Martynov马丁诺夫馬丁諾夫MǎdīngnuòfūMáh-dīng-nohk-fū
martyrology (book about martyrs)殉教史殉教史xùnjiàoshǐsēun-gaau-sí
martyr one's life (for a cause)以身殉道以身殉道yǐ shēn xùndàoyíh sān sēun-douh
Martínez马丁内斯馬丁內斯MǎdīngnèisīMáh-dīng-noih-sī
Martínez马天尼斯馬天尼斯MǎtiānnísīMáh-tīn-nèih-sī
Martõnov马托诺夫馬托諾夫MǎtuōnuòfūMáh-tok-nohk-fū
Maru玛鲁瑪魯MǎlǔMáh-lóuh
Maruca马鲁卡馬魯卡MǎlǔkǎMáh-lóuh-kā
Maruja马鲁哈馬魯哈MǎlǔhāMáh-lóuh-hā
Marumo马鲁莫馬魯莫MǎlǔmòMáh-lóuh-mohk
Marunov马鲁诺夫馬魯諾夫MǎlǔnuòfūMáh-lóuh-nohk-fū
Maruska马鲁斯卡馬魯斯卡MǎlǔsīkǎMáh-lóuh-sī-kā
Marusya玛鲁夏瑪魯夏MǎlǔxiàMáh-lóuh-hah
Marv马弗馬弗MǎfúMáh-fāt
Marvel (comics etc)漫威漫威MànwēiMaahn-wāi
Marvel (name)马弗尔馬弗爾Mǎfú'ěrMáh-fāt-yíh
Marvin马尔温馬爾溫Mǎ'ěrwēnMáh-yíh-wān
Marvin马文馬文MǎwénMáh-màhn
Marwa马尔瓦馬爾瓦Mǎ'ěrwǎMáh-yíh-ngáh
Marwan马尔万馬爾萬Mǎ'ěrwànMáh-yíh-maahn
Marwari (language)马尔瓦里语馬爾瓦里語Mǎ'ěrwǎlǐyǔMáh-yíh-ngáh-léih-yúh
Marxer马克瑟馬克瑟MǎkèsèMáh-hāk-sāt
Marxist (person)马克思主义者馬克思主義者MǎkèsīzhǔyìzhěMáh-hāk-sī-jyú-yih-jé
Marxist theory马克思主义理论馬克思主義理論Mǎkèsīzhǔyì lǐlùnMáh-hāk-sī-jyú-yih léih-leuhn
Maryam玛丽亚姆瑪麗亞姆MǎlìyàmǔMáh-laih-nga-móuh
Maryam马亚姆馬亞姆MǎyàmǔMáh-nga-móuh
Marybeth玛丽贝思瑪麗貝思MǎlìbèisīMáh-laih-bui-sī
Mary (Bible)马利亚馬利亞MǎlìyàMáh-leih-ngamˈɛɹi
Maryjane玛丽简瑪麗簡MǎlìjiǎnMáh-laih-gáan
Marylebone马里波恩馬里波恩Mǎlǐbō'ēnMáh-léuih-bō-yān
Mary (modern)玛莉瑪莉MǎlìMáh-leihmˈɛɹi
Mary (not Bible)玛丽瑪麗MǎlìMáh-laihmˈɛɹi
Maryon马里恩馬里恩Mǎlǐ'ēnMáh-léuih-yān
Marysville马里斯维尔馬里斯維爾Mǎlǐsīwéi'ěrMáh-léuih-sī-wàih-yíh
Marzio马尔齐奥馬爾齊奧Mǎ'ěrqí'àoMáh-yíh-chàih-ou
María马里亚馬里亞MǎlǐyàMáh-léuih-nga
Marín马林馬林MǎlínMáh-làhm
Masaaki雅章雅章YǎzhāngNgáh-jēung
Masada梅察达梅察達MéichádáMùih-chaat-daaht
Masai马赛人馬賽人MǎsàirénMáh-choi-yàhn
Masakazu Iwasaka岩坂正和岩阪正和Yánbǎn ZhènghéNgàahm-báan Jing-wòh
Masala马萨拉馬薩拉MǎsàlāMáh-saat-lāai
Masaya马萨亚馬薩亞MǎsàyàMáh-saat-nga
Masbate马斯巴特馬斯巴特MǎsībātèMáh-sī-bā-dahk
Mascagni马斯卡尼馬斯卡尼MǎsīkǎníMáh-sī-kā-nèih
Mascall马斯科尔馬斯科爾Mǎsīkē'ěrMáh-sī-fō-yíh
mascara (eyelash paste, in cosmetics)睫毛膏睫毛膏jiémáo gāojiht-mòuh gōumˌæskˈɑɹə
Mascarenhas马什卡雷尼亚什馬什卡雷尼亞什MǎshíkǎléiníyàshíMáh-sahp-kā-lèuih-nèih-nga-sahp
Masene玛珊瑪珊MǎshānMáh-sāan
Mash玛施瑪施MǎshīMáh-sī
Masha马沙馬沙MǎshāMáh-sā
Masha and the Bear (Russian children's TV series 2009-)玛莎与熊瑪莎與熊Mǎshā Yǔ XióngMáh-sā Yúh Hùhng
Mashal玛沙瑪沙MǎshāMáh-sāmˈeɪʃæl
Mashan (county, in Guangxi)马山县馬山縣Mǎshān XiànMáh-sāan Yún
Mashan District麻山区麻山區Máshān QūMàh-sāan Kēui
Mashang (town)马尚镇馬尚鎮MǎshàngzhènMáh-seuhng-jan
Mashang Township马上乡馬上鄉Mǎshàng XiāngMáh-seuhng Hēung
Mashankou (town)马山口镇馬山口鎮MǎshānkǒuzhènMáh-sāan-háu-jan
Mashan (town)马山镇馬山鎮MǎshānzhènMáh-sāan-jan
Mashan Township马山乡馬山鄉Mǎshān XiāngMáh-sāan Hēung
Mashburn马什伯恩馬什伯恩Mǎshíbó'ēnMáh-sahp-ba-yān
Mashek马谢克馬謝克MǎxièkèMáh-jeh-hāk
Mashenqiao (town)马伸桥镇馬伸橋鎮MǎshēnqiáozhènMáh-sān-kìuh-jan
Mashiach马希阿馬希阿Mǎxī'āMáh-hēi-a
Mashi (language)马希语馬希語MǎxīyǔMáh-hēi-yúh
Mashiping Township马市坪乡馬市坪鄉Mǎshìpíng XiāngMáh-síh-pìhng Hēung
Mashi (town)码市镇碼市鎮MǎshìzhènMáh-síh-jan
Mashi (town)马市镇馬市鎮MǎshìzhènMáh-síh-jan
Mashou Township马首乡馬首鄉Mǎshǒu XiāngMáh-sáu Hēung
Mashui (town)马水镇馬水鎮MǎshuǐzhènMáh-séui-jan
Masie马西埃馬西埃Mǎxī'āiMáh-sāi-āai
Masih马西馬西MǎxīMáh-sāi
Masina玛西娜瑪西娜MǎxīnàMáh-sāi-nàh
Masina马希纳馬希納MǎxīnàMáh-hēi-naahp
Masis马西斯馬西斯MǎxīsīMáh-sāi-sī
Masi Township马泗乡馬泗鄉Mǎsì XiāngMáh-si Hēung
masked police; masked security officials蒙面警察蒙面警察méngmiàn jǐngchámùhng-mihn gíng-chaat
Maskell马斯克尔馬斯克爾Mǎsīkè'ěrMáh-sī-hāk-yíh
Maskill马斯基尔馬斯基爾Mǎsījī'ěrMáh-sī-gēi-yíh
Maskin马斯金馬斯金MǎsījīnMáh-sī-gām
mask parade面具节面具節miànjùjiémihn-geuih-jit
Maslak马斯拉克馬斯拉克MǎsīlākèMáh-sī-lāai-hāk
Maslen马斯林馬斯林MǎsīlínMáh-sī-làhm
Masley马斯理馬斯理MǎsīlǐMáh-sī-léih
Maslov马斯洛夫馬斯洛夫MǎsīluòfūMáh-sī-lohk-fū
Maslow马斯洛馬斯洛MǎsīluòMáh-sī-lohk
Maslyanino马斯利亚尼诺馬斯利亞尼諾MǎsīlìyànínuòMáh-sī-leih-nga-nèih-nohk
Masoner马索纳馬索納MǎsuǒnàMáh-sok-naahp
masonry saw切砖机切磚機qiēzhuānjīchit-jyūn-gēi
Mason (surname)梅森梅森MéisēnMùih-sām
Masood马苏德馬蘇德MǎsūdéMáh-sōu-dāk
Masoretes马所拉馬所拉MǎsuǒlāMáh-só-lāai
Masoretes马所拉学士馬所拉學士Mǎsuǒlā xuéshìMáh-só-lāai hohk-sih
Masoretes马所拉学者馬所拉學者Mǎsuǒlā xuézhěMáh-só-lāai hohk-jé
Masoretic text马所拉文本馬所拉文本Mǎsuǒlā wénběnMáh-só-lāai màhn-bún
Masotti马苏迪馬蘇迪MǎsūdíMáh-sōu-dihk
Masrekah玛士利加瑪士利加MǎshìlìjiāMáh-sih-leih-gāmæsɹˈikɑ
Massa马萨馬薩MǎsàMáh-saatmˈæsʌ
Massachusetts麻省麻省MáshěngMàh-sáangmˌæsətʃˈʉːsɪts
Massachusetts Institute of Technology; MIT麻省理工大学麻省理工大學Máshěng Lǐgōng DàxuéMàh-sáang Léih-gūng Daaih-hohk
massacre; kill everything大开杀戒大開殺戒dàkāishājièdaaih-hōi-saat-gaai
Massad马萨德馬薩德MǎsàdéMáh-saat-dāk
<loan> massage马杀鸡馬殺雞mǎshājīmáh-saat-gāi
massager (device)按摩器按摩器ànmóqìon-mō-hei
Massah玛萨瑪薩MǎsàMáh-saatmˈæsɑ
Massah (old translation?)玛撒瑪撒MǎsāMáh-saatmˈæsɑ
Massamba马桑巴馬桑巴MǎsāngbāMáh-sōng-bā
Massaro马萨罗馬薩羅MǎsàluóMáh-saat-lòh
mass arrest大量逮捕大量逮捕dàliàng dàibǔdaaih-leuhng daih-bouh
Massey梅西梅西MéixīMùih-sāi
Massiel玛西尔瑪西爾Mǎxī'ěrMáh-sāi-yíh
Massimiliano马西米利亚诺馬西米利亞諾MǎxīmǐlìyànuòMáh-sāi-máih-leih-nga-nohk
Massimo马西莫馬西莫MǎxīmòMáh-sāi-mohk
Massingill马辛吉尔馬辛吉爾Mǎxīnjí'ěrMáh-sān-gāt-yíh
Massman马斯曼馬斯曼MǎsīmànMáh-sī-maahn
Masson马松馬松MǎsōngMáh-chùhng
mass-produce (sthg)大规模生产大規模生產dàguīmó shēngchǎndaaih-kwāi-mòuh sāng-cháan
Mastel马斯特尔馬斯特爾Mǎsītè'ěrMáh-sī-dahk-yíh
Master马斯特馬斯特MǎsītèMáh-sī-dahkmˈɑstɚ
master's degree硕士点碩士點shuòshìdiǎnsehk-sih-dím
<Budd.> Master's lyrics偈语偈語jìyǔgái-yúh
master's thesis硕士毕业论文碩士畢業論文shuòshì bìyè lùnwénsehk-sih bāt-yihp leuhn-màhn
master's thesis硕士论文碩士論文shuòshì lùnwénsehk-sih leuhn-màhn
MasterCard万事达卡萬事達卡WànshìdákǎMaahn-sih-daaht-kā
<TW> MasterCard晶片卡晶片卡JīngpiànkǎJīng-pin-kā
master of disguise伪装能手偽裝能手wěizhuāng néngshǒungaih-jōng nàhng-sáu
masterpiece; great work巨制巨制jùzhìgeuih-jai
Masterpieces of Piano Music (Wier 1918)钢琴名曲大全鋼琴名曲大全Gāngqín Míngqǔ DàquánGong-kàhm Mìhng-kūk Daaih-chyùhn
master race (Hitler's misguided evolutionary plan)优等民族優等民族yōuděng mínzúyāu-dáng màhn-juhk
Masters and PhD (students etc)硕博碩博shuò-bósehk-bok
Masterson马斯特森馬斯特森MǎsītèsēnMáh-sī-dahk-sām
Mastick马斯蒂克馬斯蒂克MǎsīdìkèMáh-sī-dai-hāk
Mastin马斯廷馬斯廷MǎsītíngMáh-sī-tìhng
Maston马斯顿馬斯頓MǎsīdùnMáh-sī-deuhn
mast ropes桅索桅索wéisuǒwàih-sok
<vulgar> masturbate打手枪打手槍dǎ shǒuqiāngdá sáu-chēung
<vulgar> masturbate打飞机打飛機dǎ fēijīdá fēi-gēi
<vulgar> masturbate撸管擼管lūguǎn
<netspeak, vulgar> masturbated已撸已擼yǐlū
Masucci马苏茨馬蘇茨MǎsūcíMáh-sōu-chìh
Masuhu马速忽馬速忽MǎsùhūMáh-chūk-fāt
Mat玛特瑪特MǎtèMáh-dahk
Mata马塔馬塔MǎtǎMáh-taap
Matadi马塔迪馬塔迪MǎtǎdíMáh-taap-dihk
Matagalpa马塔加尔帕馬塔加爾帕Mǎtǎjiā'ěrpàMáh-taap-gā-yíh-paak
Matamoros马塔莫罗斯馬塔莫羅斯MǎtǎmòluósīMáh-taap-mohk-lòh-sī
Matamoros (city)马塔莫罗斯市馬塔莫羅斯市Mǎtǎmòluósī ShìMáh-taap-mohk-lòh-sī Síh
Matang (town)马塘镇馬塘鎮MǎtángzhènMáh-tòhng-jan
Mataram马塔兰馬塔蘭MǎtǎlánMáh-taap-làahn
Matarazzo马塔拉佐馬塔拉佐MǎtǎlāzuǒMáh-taap-lāai-jo
Matas马塔斯馬塔斯MǎtǎsīMáh-taap-sī
matatu (Kenya-style bus)马塔特馬塔特mǎtǎtèmáh-taap-dahk
matcha (type of tea)抹茶抹茶mǒchámut-chàh
Matchett马奇特馬奇特MǎqítèMáh-kèih-dahk
match (for lighting fires)火柴枝火柴枝huǒcháizhīfó-chàaih-jī
Mateer马蒂尔馬蒂爾Mǎdì'ěrMáh-dai-yíh
Matella马泰拉馬泰拉MǎtàilāMáh-taai-lāai
Mateo马帝奥馬帝奧Mǎdì'àoMáh-dai-oumətˈeɪəʊ
Mateo马特奥馬特奧Mǎtè'àoMáh-dahk-oumətˈeɪəʊ
material consumption物质消费物質消費wùzhì xiāofèimaht-jāt sīu-fai
material (in chess); force子力子力zǐlìjí-lihk
materialism (theory)惟物论惟物論wéiwùlùnwàih-maht-leuhn
material is supreme (materialism)物质至上物質至上wùzhì zhìshàngmaht-jāt ji-seuhng
(material) made by twisting together捻成捻成niǎnchéngním-sìhng
material needs; things needed for life生活所需生活所需shēnghuó suǒ xūsāang-wuht só sēui
material non-public information; MNPI (in insider-trading law)重要非公开资讯重要非公開資訊zhòngyào fēigōngkāi zīxùnjuhng-yiu fēi-gūng-hōi jī-seun
materials science and engineering材料科学与工程材料科學與工程cáiliào kēxué yǔ gōngchéngchòih-líu fō-hohk yúh gūng-chìhng
materials science department (in a university)材料系材料系cáiliàoxìchòih-líu-haih
material standard of living物质生活水准物質生活水准wùzhì shēnghuó shuǐzhǔnmaht-jāt sāang-wuht séui-jéun
material support经济支持經濟支持jīngjì zhīchígīng-jai jī-chìh
maternal great-grandfather太姥爷太姥爺tài lǎoyetaai lóuh-yèh
maternal great-grandmother太姥姥太姥姥tài lǎolaotaai lóuh-lóuh
Materne马特尼馬特尼MǎtèníMáh-dahk-nèih
Mateu马特乌馬特烏MǎtèwūMáh-dahk-wū
Mateus马特乌斯馬特烏斯MǎtèwūsīMáh-dahk-wū-sī
Mateusz马特乌什馬特烏什MǎtèwūshíMáh-dahk-wū-sahp
Mathai; Mattei马泰馬泰MǎtàiMáh-taai
Mathea玛西娅瑪西婭MǎxīyàMáh-sāi-a
Mathebula马西布拉馬西布拉MǎxībùlāMáh-sāi-bou-lāai
Mathematical Bridge数学桥數學橋Shùxué QiáoSou-hohk Kìuh
mathematical formulae数学公式數學公式shùxué gōngshìsou-hohk gūng-sīk
Mathematical Principles of Natural Philosophy (Newton's publication); Philosophiae Naturalis Principia Mathematica自然哲学的数学原理自然哲學的數學原理Zìrán Zhéxué de Shùxué YuánlǐJih-yìhn Jit-hohk dīk Sou-hohk Yùhn-léih
Matheny马西尼馬西尼MǎxīníMáh-sāi-nèih
Matherly马瑟利馬瑟利MǎsèlìMáh-sāt-leih
Matherson马瑟森馬瑟森MǎsèsēnMáh-sāt-sām
Matheson马西森馬西森MǎxīsēnMáh-sāi-sām
Matheus马瑟斯馬瑟斯MǎsèsīMáh-sāt-sī
Mathias马提亚斯馬提亞斯MǎtíyàsīMáh-tàih-nga-sī
Mathias马蒂亚什馬蒂亞什MǎdìyàshíMáh-dai-nga-sahp
Mathieu; Matthieu马蒂厄馬蒂厄Mǎdì'èMáh-dai-āak
Mathilda马蒂尔达馬蒂爾達Mǎdì'ěrdáMáh-dai-yíh-daaht
MathML; Mathematical Markup Language数学标记语言數學標記語言Shùxué Biāojì YǔyánSou-hohk Bīu-gei Yúh-yìhn
MathML; Mathematical Markup Language数学置标语言數學置標語言Shùxué Zhìbiāo YǔyánSou-hohk Ji-bīu Yúh-yìhn
Mathot马托特馬托特MǎtuōtèMáh-tok-dahk
maths and (Chinese) language (at school)数学语文數學語文shùxué yǔwénsou-hohk yúh-màhn
maths department数学系數學系shùxuéxìsou-hohk-haih
maths question; mathematical exercise数学题數學題shùxuétísou-hohk-tàih
Mathys马提斯馬提斯MǎtísīMáh-tàih-sī
Mathys马泰斯馬泰斯MǎtàisīMáh-taai-sī
Mati马季馬季MǎjìMáh-gwai
Matia马缇亚馬緹亞MǎtíyàMáh-tàih-nga
Matian (town)马田镇馬田鎮MǎtiánzhènMáh-tìhn-jan
Matian (town)麻田镇麻田鎮MátiánzhènMàh-tìhn-jan
Matilda玛蒂尔达瑪蒂爾達Mǎdì'ěrdáMáh-dai-yíh-daaht
Matilde玛蒂尔德瑪蒂爾德Mǎdì'ěrdéMáh-dai-yíh-dāk
Matilde马蒂尔德馬蒂爾德Mǎdì'ěrdéMáh-dai-yíh-dāk
Matina马蒂纳馬蒂納MǎdìnàMáh-dai-naahp
Matisad麦提赛地麥提賽地MàitísàidìMahk-tàih-choi-deih
Matisse马蒂斯馬蒂斯MǎdìsīMáh-dai-sī
Mati (town)马蹄镇馬蹄鎮MǎtízhènMáh-tàih-jan
Matiu马蒂尤馬蒂尤MǎdìyóuMáh-dai-yàuh
Matla; Mattera马特拉馬特拉MǎtèlāMáh-dahk-lāai
Matlack马特拉克馬特拉克MǎtèlākèMáh-dahk-lāai-hāk
Matlin马特林馬特林MǎtèlínMáh-dahk-làhm
Mato Grosso (state in Brazil)马托格罗索州馬托格羅索州MǎtuōgéluósuǒzhōuMáh-tok-gaak-lòh-sok-jāu
Matoka马托卡馬托卡MǎtuōkǎMáh-tok-kā
Matola马托拉馬托拉MǎtuōlāMáh-tok-lāai
Matoujian Township马投涧乡馬投澗鄉Mǎtóujiàn XiāngMáh-tàuh-gaan Hēung
Matoury马图尔馬圖爾Mǎtú'ěrMáh-tòuh-yíh
Matovina马托维纳馬托維納MǎtuōwéinàMáh-tok-wàih-naahp
Matphey马特佩馬特佩MǎtèpèiMáh-dahk-pui
Matrashov马特拉绍夫馬特拉紹夫MǎtèlāshàofūMáh-dahk-lāai-siuh-fū
Matrena玛特丽娜瑪特麗娜MǎtèlìnàMáh-dahk-laih-nàh
matriculation ceremony入学仪式入學儀式rùxué yíshìyahp-hohk yìh-sīk
Matrite玛特利瑪特利MǎtèlìMáh-dahk-leih
Matrix (fictional character)梅崔克斯梅崔克斯MéicuīkèsīMùih-chēui-hāk-sī
Mats马茨馬茨MǎcíMáh-chìh
Matsang Tsangpo麻章藏布麻章藏布Mázhāng CángbùMàh-jēung Chòhng-bou
matt亚光亞光yàguāngnga-gwōng
matt哑光啞光yǎguāngá-gwōng
Mattan玛坦瑪坦MǎtǎnMáh-táanmˈætæn
Mattaniah玛探雅瑪探雅MǎtànyǎMáh-taam-ngáhmˌætənˈaɪʌ
Mattatha玛达塔瑪達塔MǎdátǎMáh-daaht-taapmˈætəθʌ
Mattatha马塔塔馬塔塔MǎtǎtǎMáh-taap-taapmˈætəθʌ
Matteo马泰奥馬泰奧Mǎtài'àoMáh-taai-ou
Matterhorn马特峰馬特峰MǎtèfēngMáh-dahk-fūng
Mattern马特恩馬特恩Mǎtè'ēnMáh-dahk-yān
matter of life and death生死攸关的问题生死攸關的問題shēngsǐ-yōuguān de wèntísāang-séi-yàuh-gwāan dīk mahn-tàih
Mattes马特斯馬特斯MǎtèsīMáh-dahk-sī
Matteson马特森馬特森MǎtèsēnMáh-dahk-sām
matte surface; matte finish雾面霧面wùmiànmouh-mihn
Mattfeld马特费尔德馬特費爾德Mǎtèfèi'ěrdéMáh-dahk-fai-yíh-dāk
Matthal马塔尔馬塔爾Mǎtǎ'ěrMáh-taap-yíh
Matthan马但馬但MǎdànMáh-daahnmˈætθæn
Matthat玛塔瑪塔MǎtǎMáh-taapmˈætθæt
Matthew (apostle)马太馬太MǎtàiMáh-taai
Matthew (book, Catholic version)玛窦福音瑪竇福音MǎdòufúyīnMáh-dauh-fūk-yām
Matthew (gospel)马太福音馬太福音Mǎtài FúyīnMáh-taai Fūk-yām
Matthew (modern)马修馬修MǎxiūMáh-sāu
Matthews马休斯馬休斯MǎxiūsīMáh-yāu-sī
Matthews马修斯馬修斯MǎxiūsīMáh-sāu-sī
Matthiae马蒂亚馬蒂亞MǎdìyàMáh-dai-nga
Matthias马赛厄斯馬賽厄斯Mǎsài'èsīMáh-choi-āak-sīmʌθˈaɪəs
Matthias (ancestor of Christ)玛他提亚瑪他提亞MǎtātíyàMáh-tā-tàih-ngamʌθˈaɪəs
Matthias (apostle in Acts 1)马提亚馬提亞MǎtíyàMáh-tàih-ngamʌθˈaɪəs
Matthias (modern)马蒂亚斯馬蒂亞斯MǎdìyàsīMáh-dai-nga-sīmʌθˈaɪəs
Matthieu马蒂乌馬蒂烏MǎdìwūMáh-dai-wū
Mattick马蒂克馬蒂克MǎdìkèMáh-dai-hāk
Mattie马田馬田MǎtiánMáh-tìhn
Mattila马蒂拉馬蒂拉MǎdìlāMáh-dai-lāai
Mattingly马丁利馬丁利MǎdīnglìMáh-dīng-leih
Mattinson马丁森馬丁森MǎdīngsēnMáh-dīng-sām
Mattithiah玛他提雅瑪他提雅MǎtātíyǎMáh-tā-tàih-ngáhmˌætəθaɪʌ
Matt (name)马特馬特MǎtèMáh-dahk
Mattos马托斯馬托斯MǎtuōsīMáh-tok-sī
Mattox马托克斯馬托克斯MǎtuōkèsīMáh-tok-hāk-sī
Matula马图拉馬圖拉MǎtúlāMáh-tòuh-lāai
Matun (town)马屯镇馬屯鎮MǎtúnzhènMáh-tyùhn-jan
Matuodian Township马坨店乡馬坨店鄉Mǎtuódiàn XiāngMáh-tòh-dim Hēung
mature lady (appearance-conscious)熟娘熟娘shúniángsuhk-nèuhng
Matveyeva马特维耶娃馬特維耶娃MǎtèwéiyēwáMáh-dahk-wàih-yèh-wā
Matzen马岑馬岑MǎcénMáh-sàhm
Matzke马茨克馬茨克MǎcíkèMáh-chìh-hāk
Matzura马祖拉馬祖拉MǎzǔlāMáh-jóu-lāai
Matějovský马乔弗斯基馬喬弗斯基MǎqiáofúsījīMáh-kìuh-fāt-sī-gēi
Maubach毛巴赫毛巴赫MáobāhèMòuh-bā-hāk
Maud莫德莫德MòdéMohk-dāk
Maudson莫德森莫德森MòdésēnMohk-dāk-sām
Maugans莫根斯莫根斯MògēnsīMohk-gān-sī
Mauger莫格莫格MògéMohk-gaak
Maui (island)毛伊岛毛伊島MáoyīdǎoMòuh-yī-dóu
Maui (island)茂宜岛茂宜島Màoyí DǎoMauh-yìh Dóu
Mauldin莫尔丁莫爾丁Mò'ěrdīngMohk-yíh-dīng
Mauleón毛莱昂毛萊昂Máolái'ángMòuh-lòih-ngòhng
Maulsby莫尔斯比莫爾斯比Mò'ěrsībǐMohk-yíh-sī-béi
Mault莫尔特莫爾特Mò'ěrtèMohk-yíh-dahk
Maumere毛梅雷毛梅雷MáoméiléiMòuh-mùih-lèuih
Mauna冒纳冒納MàonàMouh-naahp
Mauna Kea冒纳凯阿冒納凱阿Màonàkǎi'āMouh-naahp-hói-a
Mauna Loa冒纳罗亚冒納羅亞MàonàluóyàMouh-naahp-lòh-nga
Mauno毛诺毛諾MáonuòMòuh-nohk
Maupassant莫泊桑莫泊桑MòbósāngMohk-paak-sōng
Maupiti (island)莫皮蒂岛莫皮蒂島MòpídìdǎoMohk-pèih-dai-dóu
Maureen莫琳莫琳MòlínMohk-làhm
Maureen; Maurin莫林莫林MòlínMohk-làhm
Maurer毛雷尔毛雷爾Máoléi'ěrMòuh-lèuih-yíh
Mauriac莫里亚克莫里亞克MòlǐyàkèMohk-léih-nga-hāk
Mauriat莫里亚特莫里亞特MòlǐyàtèMohk-léih-nga-dahk
Maurice毛里斯毛里斯MáolǐsīMòuh-léih-sī
Maurice莫里斯莫里斯MòlǐsīMohk-léih-sī
Mauricio莫里西奥莫里西奧Mòlǐxī'àoMohk-léih-sāi-ou
Maurissa对莫里斯對莫里斯DuìmòlǐsīDeui-mohk-léih-sī
Mauritius毛里裘斯毛里裘斯MáolǐqiúsīMòuh-léih-kàuh-sīmˌəɹˈɪʃəs
Mauritius (alternate translation)模里西斯模里西斯MólǐxīsīMòuh-léih-sāi-sīmˌəɹˈɪʃəs
Maurizio毛里齐奥毛里齊奧Máolǐqí'àoMòuh-léih-chàih-ou
Maurizio莫里吉奥莫里吉奧Mòlǐjí'àoMohk-léih-gāt-ou
Mauro毛罗毛羅MáoluóMòuh-lòh
Mauroy莫鲁瓦莫魯瓦MòlǔwǎMohk-lóuh-ngáh
Maurus莫鲁斯莫魯斯MòlǔsīMohk-lóuh-sī
Maurício毛里西奥毛里西奧Máolǐxī'àoMòuh-léih-sāi-ou
Mauthausen毛特豪森毛特豪森MáotèháosēnMòuh-dahk-hòuh-sām
Mauve莫夫莫夫MòfūMohk-fūmˈəʊv
Maverick麦尔瑞克麥爾瑞克Mài'ěrruìkèMahk-yíh-seuih-hāk
Maverick (name)马弗里克馬弗里克MǎfúlǐkèMáh-fāt-léih-hāk
Mavis梅维斯梅維斯MéiwéisīMùih-wàih-sī
Mavis麦维斯麥維斯MàiwéisīMahk-wàih-sī
Mavor梅弗梅弗MéifúMùih-fāt
Mavor美弗美弗MěifúMéih-fāt
Mavrikov马夫里科夫馬夫里科夫MǎfūlǐkēfūMáh-fū-léih-fō-fū
Mawan (town)马湾镇馬灣鎮MǎwānzhènMáh-wāan-jan
Mawar玛娃瑪娃MǎwáMáh-wā
Mawei District马尾区馬尾區Mǎwěi QūMáh-méih Kēui
Mawei (town)马尾镇馬尾鎮MǎwěizhènMáh-méih-jan
Mawema马韦马馬韋馬MǎwéimǎMáh-wáih-máh
Mawenzi (lower peak of Kilimanjaro)马文济峰馬文濟峰MǎwénjìfēngMáh-màhn-jai-fūng
Mawu (town)马武镇馬武鎮MǎwǔzhènMáh-móuh-jan
Max迈克斯邁克斯MàikèsīMaaih-hāk-sī
Max麦克斯麥克斯MàikèsīMahk-hāk-sī
Max麦斯麥斯MàisīMahk-sī
Max; Marx马克思馬克思MǎkèsīMáh-hāk-sī
Maxcy马克西馬克西MǎkèxīMáh-hāk-sāi
Maxence马克桑斯馬克桑斯MǎkèsāngsīMáh-hāk-sōng-sī
Maxence马森斯馬森斯MǎsēnsīMáh-sām-sī
Maxfield马克斯菲尔德馬克斯菲爾德Mǎkèsīfēi'ěrdéMáh-hāk-sī-fēi-yíh-dāk
Maxian Township麻线乡麻線鄉Máxiàn XiāngMàh-sin Hēung
Maxim; Maksim马克西姆馬克西姆MǎkèxīmǔMáh-hāk-sāi-móuh
maximal margin classifier最大边界分类器最大邊界分類器zuìdà biānjiè fēnlèiqìjeui-daaih bīn-gaai fān-leuih-hei
Maximilian马克西米连馬克西米連MǎkèxīmǐliánMáh-hāk-sāi-máih-lìhn
Maximillian马克西米利安馬克西米利安Mǎkèxīmǐlì'ānMáh-hāk-sāi-máih-leih-ngōn
maximum speed (in units per hour)最高时速最高時速zuìgāo shísùjeui-gōu sìh-chūk
Maximus马克西姆斯馬克西姆斯MǎkèxīmǔsīMáh-hāk-sāi-móuh-sī
Maximus马克西莫斯馬克西莫斯MǎkèxīmòsīMáh-hāk-sāi-mohk-sī
Maxine玛克辛瑪克辛MǎkèxīnMáh-hāk-sānmˈæksin
Maxi Township马西乡馬西鄉Mǎxī XiāngMáh-sāi Hēung
Maxixe马希谢馬希謝MǎxīxièMáh-hēi-jeh
Max (name)马克斯馬克斯MǎkèsīMáh-hāk-sī
max out (credit)刷爆刷爆shuābàochaat-baau
Maxton马克斯顿馬克斯頓MǎkèsīdùnMáh-hāk-sī-deuhn
Maxwell马克斯韦尔馬克斯韋爾Mǎkèsīwéi'ěrMáh-hāk-sī-wáih-yíh
Maxwell麦克斯威尔麥克斯威爾Màikèsīwēi'ěrMahk-hāk-sī-wāi-yíh
Maxwell麦克斯韦麥克斯韋MàikèsīwéiMahk-hāk-sī-wáih
Maxwell麦斯威尔麥斯威爾Màisīwēi'ěrMahk-sī-wāi-yíh
Mayakovsky马雅可夫斯基馬雅可夫斯基MǎyǎkěfūsījīMáh-ngáh-hó-fū-sī-gēi
Maya (language)马雅语馬雅語MǎyǎyǔMáh-ngáh-yúh
Maya(n)马雅馬雅MǎyǎMáh-ngáh
Maya (name)玛娅瑪婭MǎyàMáh-a
Maya (name)马亚馬亞MǎyàMáh-nga
Mayang (county, in Hunan)麻阳县麻陽縣Máyáng XiànMàh-yèuhng Yún
Mayan Township马延乡馬延鄉Mǎyán XiāngMáh-yìhn Hēung
Maya (old translation)玛雅瑪雅MǎyǎMáh-ngáh
Mayar玛雅尔瑪雅爾Mǎyǎ'ěrMáh-ngáh-yíh
Mayara玛亚拉瑪亞拉MǎyàlāMáh-nga-lāai
Mayara马亚拉馬亞拉MǎyàlāMáh-nga-lāai
Maybank梅班克梅班克MéibānkèMùih-bāan-hāk
Maybell梅贝尔梅貝爾Méibèi'ěrMùih-bui-yíh
may boast (?)可夸可誇kěkuāhó-kwā
Maybrick梅布利克梅布利克MéibùlìkèMùih-bou-leih-hāk
Maycock梅科克梅科克MéikēkèMùih-fō-hāk
Mayeda梅耶达梅耶達MéiyēdáMùih-yèh-daaht
Mayela马耶拉馬耶拉MǎyēlāMáh-yèh-lāai
Mayenga马延加馬延加MǎyánjiāMáh-yìhn-gā
Mayenne (river)马耶讷河馬耶訥河Mǎyēnè HéMáh-yèh-naht Hòh
Mayenschein马延舍因馬延舍因MǎyánshèyīnMáh-yìhn-sé-yān
Mayer梅厄梅厄Méi'èMùih-āakmˈeɪəː
Mayer梅耶尔梅耶爾Méiyē'ěrMùih-yèh-yíhmˈeɪəː
Mayer; Maier麦尔麥爾Mài'ěrMahk-yíhmˈeɪəː
Mayerson; Meyerson迈耶森邁耶森MàiyēsēnMaaih-yèh-sām
Mayetta梅耶塔梅耶塔MéiyētǎMùih-yèh-taap
Mayeur马耶尔馬耶爾Mǎyē'ěrMáh-yèh-yíh
Mayfield梅菲尔德梅菲爾德Méifēi'ěrdéMùih-fēi-yíh-dāk
may in a big way?大可大可dàkědaaih-hó
may in a big way?大可以大可以dàkěyǐdaaih-hó-yíh
Maying (town)马影镇馬影鎮MǎyǐngzhènMáh-yíng-jan
Maying (town)马营镇馬營鎮MǎyíngzhènMáh-yìhng-jan
Maying Township马营乡馬營鄉Mǎyíng XiāngMáh-yìhng Hēung
Mayingzhuang Township马营庄乡馬營莊鄉Mǎyíngzhuāng XiāngMáh-yìhng-jōng Hēung
Mayi (town)玛依镇瑪依鎮MǎyīzhènMáh-yī-jan
(may I) trouble you to...麻烦你麻煩你máfan nǐmàh-fàahn néih
Maykop迈科普邁科普MàikēpǔMaaih-fō-póu
Maykopskiy迈科普斯基邁科普斯基MàikēpǔsījīMaaih-fō-póu-sī-gēi
Maylene梅莲梅蓮MéiliánMùih-lìhn
Mayli迈莉邁莉MàilìMaaih-leih
May (month)五月份五月份WǔyuèfènŃgh-yuht-fahn
May (name)马伊馬伊MǎyīMáh-yī
Maynard梅纳德梅納德MéinàdéMùih-naahp-dāk
Maynes梅恩斯梅恩斯Méi'ēnsīMùih-yān-sī
Mayniel梅尼尔梅尼爾Méiní'ěrMùih-nèih-yíh
Maynor梅诺梅諾MéinuòMùih-nohk
Mayock马约克馬約克MǎyuēkèMáh-yeuk-hāk
Mayon马荣馬榮MǎróngMáh-wìhng
Mayo (name)梅奥梅奧Méi'àoMùih-ou
mayonnaise; salad cream沙拉酱沙拉醬shālājiàngsā-lāai-jeung
Mayor's Cup (award)市长杯市長杯shìzhǎngbēisíh-jéung-būi
Mayora马约拉馬約拉MǎyuēlāMáh-yeuk-lāai
Mayor (surname)马约尔馬約爾Mǎyuē'ěrMáh-yeuk-yíhmˈɛə
Mayo (surname)米奥米奧Mǐ'àoMáih-ou
Mayotte马约特馬約特MǎyuētèMáh-yeuk-dahk
Mayouying Mongolian Township马友营蒙古族乡馬友營蒙古族鄉Mǎyǒuyíng Měnggǔzú XiāngMáh-yáuh-yìhng Mùhng-gú-juhk Hēung
Mayr迈尔邁爾Mài'ěrMaaih-yíh
Mayskiy迈斯基邁斯基MàisījīMaaih-sī-gēi
Mayu (town)马屿镇馬嶼鎮MǎyǔzhènMáh-yùh-jan
Mayu Township马峪乡馬峪鄉Mǎyù XiāngMáh-yuhk Hēung
Maywood梅伍德梅伍德MéiwǔdéMùih-ńgh-dāk
Maz马兹馬茲MǎzīMáh-jī
Mazanderani (language)马赞德兰语馬贊德蘭語MǎzàndélányǔMáh-jaan-dāk-làahn-yúh
Mazar马萨尔馬薩爾Mǎsà'ěrMáh-saat-yíh
Mazarura马扎鲁拉馬扎魯拉MǎzhālǔlāMáh-jaat-lóuh-lāai
Mazatlán马萨特兰馬薩特蘭MǎsàtèlánMáh-saat-dahk-làahn
Mazda (god)曼纽曼紐MànniǔMaahn-náu
Mazel马泽尔馬澤爾Mǎzé'ěrMáh-jaahk-yíh
Mazen; Mazin马赞馬贊MǎzànMáh-jaan
Maze (name)梅兹梅茲MéizīMùih-jī
Mazer马泽馬澤MǎzéMáh-jaahk
Mazhai (town)马宅镇馬宅鎮MǎzháizhènMáh-jaahk-jan
Mazhai (town)马寨镇馬寨鎮MǎzhàizhènMáh-jaaih-jan
Mazhai Township马寨乡馬寨鄉Mǎzhài XiāngMáh-jaaih Hēung
Mazhang District麻章区麻章區Mázhāng QūMàh-jēung Kēui
Mazhan (town)马站镇馬站鎮MǎzhànzhènMáh-jaahm-jan
Mazhao (town)马召镇馬召鎮MǎzhàozhènMáh-jiuh-jan
Mazhenfu Township马振抚乡馬振撫鄉Mǎzhènfǔ XiāngMáh-jan-fú Hēung
Mazhonghe (town)马仲河镇馬仲河鎮MǎzhònghézhènMáh-juhng-hòh-jan
Mazhou (town)麻州镇麻州鎮MázhōuzhènMàh-jāu-jan
Mazhuang Hui Township马庄回族乡馬莊回族鄉Mǎzhuāng Huízú XiāngMáh-jōng Wùih-juhk Hēung
Mazhuangqiao (town)马庄桥镇馬莊橋鎮MǎzhuāngqiáozhènMáh-jōng-kìuh-jan
Mazhuang (town)马庄镇馬莊鎮MǎzhuāngzhènMáh-jōng-jan
Mazhuang Township马庄乡馬莊鄉Mǎzhuāng XiāngMáh-jōng Hēung
Mazhu (town)马渚镇馬渚鎮MǎzhǔzhènMáh-jyú-jan
Mazie梅紫梅紫MéizǐMùih-jí
Mazongling (town)马鬃岭镇馬鬃嶺鎮MǎzōnglǐngzhènMáh-jūng-léhng-jan
Mazongshan (town)马鬃山镇馬鬃山鎮MǎzōngshānzhènMáh-jūng-sāan-jan
Mazurivka马祖里夫卡馬祖里夫卡MǎzǔlǐfūkǎMáh-jóu-léih-fū-kā
Mazzaroth玛查鲁瑪查魯MǎchálǔMáh-chàh-lóuh
Mazzocco马佐科馬佐科MǎzuǒkēMáh-jo-fō
Mazzola马佐拉馬佐拉MǎzuǒlāMáh-jo-lāai
Mazzoli马佐利馬佐利MǎzuǒlìMáh-jo-leih
Małgorzata马乌戈热塔馬烏戈熱塔MǎwūgērètǎMáh-wū-gwō-yiht-taap
mágos; magoi马吉馬吉mǎjímáh-gāt
Mário; Mario马里奥馬里奧Mǎlǐ'àoMáh-léuih-ou
Márquez马克丝馬克絲MǎkèsīMáh-hāk-sī
Márquez马尔克斯馬爾克斯Mǎ'ěrkèsīMáh-yíh-hāk-sī
Máximo马克西莫馬克西莫MǎkèxīmòMáh-hāk-sāi-mohk
Mârza默尔扎默爾扎Mò'ěrzhāMahk-yíh-jaat
Mäeväli马瓦利馬瓦利MǎwǎlìMáh-ngáh-leih
Mäkelä梅凯莱梅凱萊MéikǎiláiMùih-hói-lòih
März梅尔茨梅爾茨Méi'ěrcíMùih-yíh-chìh
Mătărîngă马陶朗加馬陶朗加MǎtáolǎngjiāMáh-tòuh-lóhng-gā
Ly < | index | > Mb
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.