Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ni

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Nh < | index | > Nk
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Nia妮娅妮婭NīyàNèih-a
Niagara尼亚加拉尼亞加拉NíyàjiālāNèih-nga-gā-lāainaɪˈæɡɹə
Niagara Falls尼亚加拉大瀑布尼亞加拉大瀑布Níyàjiālā dàpùbùNèih-nga-gā-lāai daaih-buhk-bou
Niamey尼亚美尼亞美NíyàměiNèih-nga-méih
Nianbadou (town)廿八都镇廿八都鎮NiànbādōuzhènYah-baat-dōu-jan
Niandou (town)年陡镇年陡鎮NiándǒuzhènNìhn-dáu-jan
Nianfeng Township年丰乡年丰鄉Niánfēng XiāngNìhn-fūng Hēung
Niangxi (town)酿溪镇釀溪鎮NiàngxīzhènYeuhng-kāi-jan
Niangziguan (town)娘子关镇娘子關鎮NiángzǐguānzhènNèuhng-jí-gwāan-jan
Niangzishen Township娘子神乡娘子神鄉Niángzǐshén XiāngNèuhng-jí-sàhn Hēung
Nianpan Township碾盘乡碾盤鄉Niǎnpán XiāngNíhn-pùhn Hēung
Nianqiao (town)埝桥镇埝橋鎮NiànqiáozhènNāp-kìuh-jan
Nianyushan (town)鲇鱼山镇鯰魚山鎮Niányúshānzhèn
Nianyushan Township鲇鱼山乡鯰魚山鄉Niányúshān Xiāng
Nianyuxu (town)鲇鱼须镇鲇鱼须镇Niányúxūzhèn
Nianzhang (town)埝掌镇埝掌鎮NiànzhǎngzhènNāp-jéung-jan
Nianzhang Township碾张乡碾張鄉Niǎnzhāng XiāngNíhn-jēung Hēung
Nianzhuang (town)碾庄镇碾莊鎮NiǎnzhuāngzhènNíhn-jōng-jan
Nianzishan District碾子山区碾子山區Niǎnzǐshān QūNíhn-jí-sāan Kēui
Niaosong District (in Kaohsiung)鸟松区鳥松區Niǎosōng QūNíuh-chùhng Kēui
Nias (island)尼亚斯岛尼亞斯島NíyàsīdǎoNèih-nga-sī-dóu
Nias (language)尼亚斯语尼亞斯語NíyàsīyǔNèih-nga-sī-yúh
Nibelungenlied尼伯龙根之歌尼伯龍根之歌Níbólónggēn Zhī GēNèih-baak-lùhng-gān Jī Gō
Nibelungenlied (13th-century story inspiring Wagner's Ring)尼贝龙根之歌尼貝龍根之歌Níbèilónggēn Zhī GēNèih-bui-lùhng-gān Jī Gō
Nibhaz尼哈尼哈NíhāNèih-hānˈɪbhæz
Nibley尼布利尼布利NíbùlìNèih-bou-leih
Niblo尼布洛尼布洛NíbùluòNèih-bou-lohk
Niblock尼布洛克尼布洛克NíbùluòkèNèih-bou-lohk-hāk
Nibshan尼珊尼珊NíshānNèih-sāannˈɪbʃæn
Nicaea尼斯尼斯NísīNèih-sī
Nicanor尼迦挪尼迦挪NíjiānuóNèih-gā-nòhnaɪkˈeɪnɑ
Nicasio尼卡西奥尼卡西奧Níkǎxī'àoNèih-kā-sāi-ou
Nicasio尼卡西欧尼卡西歐Níkǎxī'ōuNèih-kā-sāi-ngāu
Nicator尼卡托尼卡托NíkǎtuōNèih-kā-tok
Nice奈斯奈斯NàisīNoih-sī
Nicea尼西亚尼西亞NíxīyàNèih-sāi-nga
nice and flat平平整整平平整整píngpíng-zhěngzhěngpìhng-pìhng-jíng-jíng
Nicene Creed尼西亚信经尼西亞信經Níxīyà xìnjīngNèih-sāi-nga seun-gīng
Nicheli尼切里尼切里NíqièlǐNèih-chit-léih
Nichelle尼歇尔尼歇爾Níxiē'ěrNèih-hit-yíh
Nichol尼科勒尼科勒NíkēlèNèih-fō-lahk
Nicholas尼古拉斯尼古拉斯NígǔlāsīNèih-gú-lāai-sī
Nichols尼可斯尼可斯NíkěsīNèih-hó-sī
Nichols尼科尔斯尼科爾斯Níkē'ěrsīNèih-fō-yíh-sī
Nicholson尼克尔森尼克爾森Níkè'ěrsēnNèih-hāk-yíh-sāmnˈɪkəlsən
Nicholson尼科尔森尼科爾森Níkē'ěrsēnNèih-fō-yíh-sāmnˈɪkəlsən
Nick尼克尼克NíkèNèih-hāk
Nickel (surname)尼克尔尼克爾Níkè'ěrNèih-hāk-yíh
Nicki; Nickie; Nicky尼可尼可NíkěNèih-hó
Nicklas尼科拉斯尼科拉斯NíkēlāsīNèih-fō-lāai-sī
Nicklaus尼克劳斯尼克勞斯NíkèláosīNèih-hāk-lòuh-sī
Nickles尼克尔斯尼克爾斯Níkè'ěrsīNèih-hāk-yíh-sī
Nicklin尼克林尼克林NíkèlínNèih-hāk-làhm
nicknamed绰号叫綽號叫chuòhào jiàocheuk-houh giu
Nicky尼基尼基NíjīNèih-gēi
Niclaes尼克拉斯尼克拉斯NíkèlāsīNèih-hāk-lāai-sī
Nico; Nikko尼科尼科NíkēNèih-fō
Nico; Niko尼柯尼柯NíkēNèih-ō
Nicobar尼科巴尼科巴NíkēbāNèih-fō-bā
Nicobarese (language)尼科巴语尼科巴語NíkēbāyǔNèih-fō-bā-yúh
Nicodemus尼哥底母尼哥底母NígēdǐmǔNèih-gō-dái-móuhnɪkədˈiməs
Nicodemus尼哥德慕尼哥德慕NígēdémùNèih-gō-dāk-mouhnɪkədˈiməs
Nicodemus尼科迪默斯尼科迪默斯NíkēdímòsīNèih-fō-dihk-mahk-sīnɪkədˈiməs
Nicola妮古拉妮古拉NīgǔlāNèih-gú-lāainˈɪkələ
Nicola妮可拉妮可拉NīkělāNèih-hó-lāainˈɪkələ
Nicola尼可拉尼可拉NíkělāNèih-hó-lāainˈɪkələ
Nicolae尼库拉尼庫拉NíkùlāNèih-fu-lāainˈɪkəʊlaɪ
Nicolas尼科拉尼科拉NíkēlāNèih-fō-lāai
Nicolau尼克劳尼克勞NíkèláoNèih-hāk-lòuh
Nicolau尼古劳尼古勞NígǔláoNèih-gú-lòuh
Nicolaus尼哥拉尼哥拉NígēlāNèih-gō-lāainɪkəlˈeɪəs
Nicolaus; Nikolaus (Nicholas of Cusa)尼古劳斯尼古勞斯NígǔláosīNèih-gú-lòuh-sīnɪkəlˈeɪəs
Nicole妮可妮可NīkěNèih-hónˌɪkˈɒl
Nicole妮科勒妮科勒NīkēlèNèih-fō-lahknˌɪkˈɒl
Nicole妮科尔妮科爾Nīkē'ěrNèih-fō-yíhnˌɪkˈɒl
Nicolette妮珂莱特妮珂萊特NīkēláitèNèih-ō-lòih-dahk
Nicolette尼科莱特尼科萊特NíkēláitèNèih-fō-lòih-dahk
Nicolini尼科利尼尼科利尼NíkēlìníNèih-fō-leih-nèih
Nicoll尼科尔尼科爾Níkē'ěrNèih-fō-yíh
Nicolosi尼科洛西尼科洛西NíkēluòxīNèih-fō-lohk-sāi
Nicolò尼科洛尼科洛NíkēluòNèih-fō-lohk
Nicopolis尼哥波立尼哥波立NígēbōlìNèih-gō-bō-lahpnɪkˈɒpəlɪs
Nicosia尼科西亚尼科西亞NíkēxīyàNèih-fō-sāi-nga
nicosulfuron烟嘧磺隆煙嘧磺隆yānmìhuánglóngyīn-maht-wòhng-lùhng
Nicoya尼科亚尼科亞NíkēyàNèih-fō-nga
Nida尼达尼達NídáNèih-daaht
Nidderau尼德劳尼德勞NídéláoNèih-dāk-lòuh
Nidia尼蒂娅尼蒂婭NídìyàNèih-dai-a
Niebrugge尼鲁格尼魯格NílǔgéNèih-lóuh-gaak
Niebuhr尼布尔尼布爾Níbù'ěrNèih-bou-yíh
Niece (name)妮思妮思NīsīNèih-sī
niece (on brother's side)姪女姪女zhínǚjaht-néuih
Niederdorf下多夫下多夫XiàduōfūHah-dō-fū
Niederer尼德雷尔尼德雷爾Nídéléi'ěrNèih-dāk-lèuih-yíh
Niederhagen下哈根下哈根XiàhāgēnHah-hā-gān
Niedermeyer尼德迈耶尼德邁耶NídémàiyēNèih-dāk-maaih-yèh
Niedou Township聂都乡聶都鄉Nièdōu XiāngNihp-dōu Hēung
Nied (river)尼德河尼德河Nídé HéNèih-dāk Hòh
Niehaus尼豪斯尼豪斯NíháosīNèih-hòuh-sī
Niehoff尼霍夫尼霍夫NíhuòfūNèih-fok-fū
Nielamu County聂拉木县聶拉木縣Nièlāmù XiànNihp-lāai-muhk Yún
Nield尼尔德尼爾德Ní'ěrdéNèih-yíh-dāk
Niels尼尔士尼爾士Ní'ěrshìNèih-yíh-sih
Nielsen尼尔逊尼爾遜Ní'ěrxùnNèih-yíh-seun
Niemczuk尼祖克尼祖克NízǔkèNèih-jóu-hāk
Niemi涅米涅米NièmǐNihp-máih
Nieminen涅米宁涅米寧NièmǐníngNihp-máih-nìhng
Niemöller; Niemoeller尼默勒尼默勒NímòlèNèih-mahk-lahk
Nienna (fictional character)妮恩娜妮恩娜Nī'ēnnàNèih-yān-nàh
Nieporte尼波蒂尼波蒂NíbōdìNèih-bō-dai
Nieqiao (town)聂桥镇聶橋鎮NièqiáozhènNihp-kìuh-jan
Nierenberg尼伦贝格尼倫貝格NílúnbèigéNèih-lèuhn-bui-gaak
Nierong County聂荣县聶榮縣Nièróng XiànNihp-wìhng Yún
Nieshi (town)聂市镇聶市鎮NièshìzhènNihp-síh-jan
Niestetal尼斯特塔尔尼斯特塔爾Nísītètǎ'ěrNèih-sī-dahk-taap-yíh
Nieto涅托涅托NiètuōNihp-tok
Nietzsche尼采尼采NícǎiNèih-chói
Nieul尼约勒尼約勒NíyuēlèNèih-yeuk-lahk
Nieve尼芙尼芙NífúNèih-fùh
Nieying (town)聂营镇聶營鎮NièyíngzhènNihp-yìhng-jan
Nifontova尼菲多娃尼菲多娃NífēiduōwáNèih-fēi-dō-wā
Nigan奈根奈根NàigēnNoih-gān
Nigel奈杰尔奈傑爾Nàijié'ěrNoih-giht-yíh
Nigellus奈杰勒斯奈傑勒斯NàijiélèsīNoih-giht-lahk-sī
Niger尼结尼結NíjiéNèih-gitnˌiʒˈɛə
Niger (alternate translation)尼日尼日NírìNèih-yahtnˌiʒˈɛə
Nigeria (alternate translation)奈及利亚奈及利亞NàijílìyàNoih-kahp-leih-nganˌaɪdʒˈɪəɹɪə
Nigerian Pidgin (language)尼日利亚皮钦语尼日利亞皮欽語Nírìlìyà PíqīnyǔNèih-yaht-leih-nga Pèih-yām-yúh
Nigerians尼日利亚人尼日利亞人NírìlìyàrénNèih-yaht-leih-nga-yàhn
Niger River尼日尔河尼日爾河Nírì'ěr HéNèih-yaht-yíh Hòh
Niger River (alternate translation)尼日河尼日河Nírì HéNèih-yaht Hòh
nightclub; night market stall夜店夜店yèdiànyeh-dim
Nightingale南丁格尔南丁格爾Nándīnggé'ěrNàahm-dīng-gaak-yíh
Night Mail (1936)夜邮夜郵yèyóuyeh-yàuh
night mode夜间模式夜間模式yèjiān móshìyeh-gāan mòuh-sīk
night mode (of camera)夜景模式夜景模式yèjǐng móshìyeh-gíng mòuh-sīk
night watch(es)夜更夜更yègēngyeh-gāang
night watchman夜间守卫员夜間守衛員yèjiān shǒuwèiyuányeh-gāan sáu-waih-yùhn
Nigou (town)泥沟镇泥溝鎮NígōuzhènNàih-kāu-jan
Nigou Township泥沟乡泥溝鄉Nígōu XiāngNàih-kāu Hēung
Nigro尼格罗尼格羅NígéluóNèih-gaak-lòh
Nihad尼哈德尼哈德NíhādéNèih-hā-dāk
Nihart尼哈特尼哈特NíhātèNèih-hā-dahk
nihongo (Japanese word for Japanese language)日本语日本語RìběnyǔYaht-bún-yúh
Niigata (Japan prefecture)新潟新潟XīnxìSān-cheuk
Niigata Prefecture (Japan)新潟县新潟縣Xīnxì XiànSān-cheuk Yún
Niihau (Hawaiian island)尼豪尼豪NíháoNèih-hòuh
Niihau (island)尼毫岛尼毫島NíháodǎoNèih-hòuh-dóu
Niina; Nina妮娜妮娜NīnàNèih-nàh
Niinimaa尼尼玛尼尼瑪NínímǎNèih-nèih-máh
Niinistö尼尼斯托尼尼斯托NínísītuōNèih-nèih-sī-tok
Nika妮卡妮卡NīkǎNèih-kā
Nika尼卡尼卡NíkǎNèih-kā
Nikaidou二阶堂二階堂ÈrjiētángYih-gāai-tòhng
Nikas尼卡斯尼卡斯NíkǎsīNèih-kā-sī
<Budd.> Nikaya部经部經BùjīngBouh-gīng
Nike奈基奈基NàijīNoih-gēi
Nike (brand)耐克耐克NàikèNoih-hāk
Nikephoros尼基弗鲁斯尼基弗魯斯NíjīfúlǔsīNèih-gēi-fāt-lóuh-sī
Nikesh尼科什尼科什NíkēshíNèih-fō-sahp
Niki妮基妮基NījīNèih-gēi
Niki尼奇尼奇NíqíNèih-kèih
Nikifor尼基福尔尼基福爾Níjīfú'ěrNèih-gēi-fūk-yíh
Nikiforov尼基福罗夫尼基福羅夫NíjīfúluófūNèih-gēi-fūk-lòh-fū
Nikita尼基塔尼基塔NíjītǎNèih-gēi-taapnɪkˈitə
Nikki妮凯妮凱NīkǎiNèih-hói
Nikki妮姬妮姬NījīNèih-gēi
Nikko尼戈尼戈NígēNèih-gwō
Nikolaas尼可拉斯尼可拉斯NíkělāsīNèih-hó-lāai-sī
Nikolaevsk-on-Amur尼古拉耶夫斯克尼古拉耶夫斯克NígǔlāyēfūsīkèNèih-gú-lāai-yèh-fū-sī-hāk
Nikolai尼古莱尼古萊NígǔláiNèih-gú-lòihnˈɪkəʊlaɪ
Nikolai尼可莱尼可萊NíkěláiNèih-hó-lòihnˈɪkəʊlaɪ
Nikolai; Mykola; Nikolay尼古拉尼古拉NígǔlāNèih-gú-lāainˈɪkəʊlaɪ
Nikolaidis尼古拉迪斯尼古拉迪斯NígǔlādísīNèih-gú-lāai-dihk-sī
Nikolayev尼古拉耶夫尼古拉耶夫NígǔlāyēfūNèih-gú-lāai-yèh-fū
Nikolayevich尼古拉耶维奇尼古拉耶維奇NígǔlāyēwéiqíNèih-gú-lāai-yèh-wàih-kèih
Nikole尼可儿尼可兒Níkě'érNèih-hó-yìh
Nikolić尼科利奇尼科利奇NíkēlìqíNèih-fō-leih-kèih
Nikolsk尼科利斯克尼科利斯克NíkēlìsīkèNèih-fō-leih-sī-hāk
Nikolskiy尼科利斯基尼科利斯基NíkēlìsījīNèih-fō-leih-sī-gēi
Nikos尼科斯尼科斯NíkēsīNèih-fō-sī
Nikulin尼库林尼庫林NíkùlínNèih-fu-làhm
Nile尼罗尼羅NíluóNèih-lòh
Niles奈尔斯奈爾斯Nài'ěrsīNoih-yíh-sī
Nilescu尼莱斯库尼萊斯庫NíláisīkùNèih-lòih-sī-fu
Nili; Nyree尼里尼里NílǐNèih-léih
Nilka (county, in Xinjiang)尼勒克县尼勒克縣Nílèkè XiànNèih-lahk-hāk Yún
Nilla尼拉尼拉NílāNèih-lāai
Nilles尼勒斯尼勒斯NílèsīNèih-lahk-sī
Nils尼尔斯尼爾斯Ní'ěrsīNèih-yíh-sī
Nilsen尼尔森尼爾森Ní'ěrsēnNèih-yíh-sām
Nilsson尼尔松尼爾松Ní'ěrsōngNèih-yíh-chùhng
Nilza尼尔扎尼爾扎Ní'ěrzhāNèih-yíh-jaat
Nima County尼玛县尼瑪縣Nímǎ XiànNèih-máh Yún
Nimetz尼米兹尼米茲NímǐzīNèih-máih-jī
Nimier尼米耶尼米耶NímǐyēNèih-máih-yèh
Nimmons尼蒙斯尼蒙斯NíměngsīNèih-mùhng-sī
Nimrah宁拉寧拉NínglāNìhng-lāainˈɪmɹɑ
Nimrim宁林寧林NínglínNìhng-làhmnˈɪmɹɪm
Nimrod宁录寧錄NínglùNìhng-luhknˈɪmɹɒd
Nimrod (modern)尼姆罗德尼姆羅德NímǔluódéNèih-móuh-lòh-dāknˈɪmɹɒd
Nimrud尼姆鲁德尼姆魯德NímǔlǔdéNèih-móuh-lóuh-dāk
Nimu County尼木县尼木縣Nímù XiànNèih-muhk Yún
Nimue妮穆艾妮穆艾Nīmù'àiNèih-muhk-ngaaih
Nina尼娜尼娜NínàNèih-nàhnˈinə
Ninebot (company that bought Segway)九号机器人九號機器人Jiǔ Hào JīqìrénGáu Houh Gēi-hei-yàhn
nine-dash line (S.China sea claims)九段线九段線jiǔ duàn xiàngáu dyuhn sin
nine o'clock九点钟九點鐘jiǔ diǎnzhōnggáu dím-jūng
Nineteen Eighty-four一九八四一九八四YījiǔbāsìYāt-gáu-baat-sei
nineties; aged 91-99九十几岁九十幾歲jiǔshíjǐ suìgáu-sahp-géi seui
Ninette尼内特尼內特NínèitèNèih-noih-dahk
Nineveh尼尼微尼尼微NíníwēiNèih-nèih-mèihnˈɪnɪvə
Ninevite尼尼微人尼尼微人NíníwēirénNèih-nèih-mèih-yàhnnˈɪnɪvaɪt
Ning'an (in Heilongjiang)宁安市寧安市Níng'ān ShìNìhng-ngōn Síh
Ning'an (town)宁安镇寧安鎮Níng'ānzhènNìhng-ngōn-jan
Ning'er (county, in Yunnan)宁洱县寧洱縣Níng'ěr XiànNìhng-yíh Yún
Ningbo寜波寜波Níngbō
Ningbo (in Zhejiang)宁波寧波NíngbōNìhng-bō
Ningbo (in Zhejiang)宁波市寧波市Níngbō ShìNìhng-bō Síh
Ningcheng (county, in Inner Mongolia)宁城县寧城縣Níngchéng XiànNìhng-sìhng Yún
Ning County宁县寧縣Nìng XiànNìhng Yún
Ningde dialect (topolect in NE Fujian)宁德话寧德話NíngdéhuàNìhng-dāk-wah
Ningde (in Fujian)宁德寧德NíngdéNìhng-dāk
Ningde (in Fujian)宁德市寧德市Níngdé ShìNìhng-dāk Síh
Ningdu (county, in Jiangxi)宁都县寧都縣Níngdū XiànNìhng-dōu Yún
Ningguo (in Anhui)宁国寧國NíngguóNìhng-gwok
Ningguo (in Anhui)宁国市寧國市Níngguó ShìNìhng-gwok Síh
Ninghai (county, in Zhejiang)宁海县寧海縣Nínghǎi XiànNìhng-hói Yún
Ninghe District (in Tianjin)宁河区寧河區Nìnghé QūNìhng-hòh Kēui
Ninghua (county, in Fujian)宁化县寧化縣Nínghuà XiànNìhng-fa Yún
Ningjiang District宁江区寧江區Nìngjiāng QūNìhng-gōng Kēui
Ningjiaping (town)宁家坪镇寧家坪鎮NíngjiāpíngzhènNìhng-gā-pìhng-jan
Ningjin County宁津县寧津縣Nìngjīn XiànNìhng-jēun Yún
Ningjin (county, in Hebei)宁晋县寧晉縣Níngjìn XiànNìhng-jeun Yún
Ninglang (county, in Yunnan)宁蒗县寧蒗縣Nínglàng XiànNìhng-lohng Yún
Ningling (county, in Henan)宁陵县寧陵縣Nínglíng XiànNìhng-lìhng Yún
Ningming (county, in Guangxi)宁明县寧明縣Níngmíng XiànNìhng-mìhng Yún
Ningnan (county, in Sichuan)宁南县寧南縣Níngnán XiànNìhng-nàahm Yún
Ningqiang (county, in Shaanxi)宁强县寧強縣Níngqiáng XiànNìhng-kèuhng Yún
Ning River宁江寧江Nìng JiāngNìhng Gōng
Ningshan (county, in Shaanxi)宁陕县寧陝縣Níngshǎn XiànNìhng-sím Yún
Ningwu (county, in Shanxi)宁武县寧武縣Níngwǔ XiànNìhng-móuh Yún
Ningxiang (in Hunan)宁乡寧鄉NíngxiāngNìhng-hēung
Ningxiang (in Hunan)宁乡市寧鄉市Níngxiāng ShìNìhng-hēung Síh
Ningyang County宁阳县寧陽縣Nìngyáng XiànNìhng-yèuhng Yún
Ningyuan (county, in Hunan)宁远县寧遠縣Níngyuǎn XiànNìhng-yúhn Yún
Ninian尼尼安尼尼安Níní'ānNèih-nèih-ngōn
Nininger尼宁格尼寧格NínínggéNèih-nìhng-gaak
Ninive尼尼维尼尼維NíníwéiNèih-nèih-wàih
Ninković宁科维奇寧科維奇níngkēwéiqínìhng-fō-wàih-kèih
Nino妮诺妮諾NīnuòNèih-nohk
Nino尼诺尼諾NínuòNèih-nohk
Ninon尼嫩尼嫩NínènNèih-nyuhn
Ninurta尼努尔塔尼努爾塔Nínǔ'ěrtǎNèih-nóuh-yíh-taap
Niobe尼俄伯尼俄伯Ní'ébóNèih-ngòh-baaknˈaɪəbi
Niobe尼俄柏尼俄柏Ní'ébóNèih-ngòh-paaknˈaɪəbi
Nioki尼奥基尼奧基Ní'àojīNèih-ou-gēi
Niort尼奥尔尼奧爾Ní'ào'ěrNèih-ou-yíh
Nipa尼帕尼帕NípàNèih-paak
nip off; cut out (of recording etc)掐掉掐掉qiādiàohaap-diuh
Nippur尼普尔尼普爾Nípǔ'ěrNèih-póu-yíh
niqab (face covering)尼卡布尼卡布níkǎbùnèih-kā-bou
Niqiu (town)倪邱镇倪邱鎮NíqiūzhènNgàih-yāu-jan
Niquet尼奎特尼奎特NíkuítèNèih-fūi-dahk
Niquette尼克特尼克特NíkètèNèih-hāk-dahk
Nirad尼拉特尼拉特NílātèNèih-lāai-dahk
Niraj尼拉日尼拉日NílārìNèih-lāai-yaht
Niraj尼拉杰尼拉傑NílājiéNèih-lāai-giht
Nirdlinger尼德林格尼德林格NídélíngéNèih-dāk-làhm-gaak
Nirenberg尼伦伯格尼倫伯格NílúnbógéNèih-lèuhn-baak-gaak
Nirmal尼马尔尼馬爾Nímǎ'ěrNèih-máh-yíh
<budd.> Nirvana-Myousim涅盘妙心涅盤妙心Nièpán MiàoxīnNihp-pùhn Miuh-sām
Nisa尼莎尼莎NíshāNèih-sā
Nisan尼散月尼散月NísànyuèNèih-saan-yuhtnˈaɪsæn
Nisbet尼斯比尼斯比NísībǐNèih-sī-béi
Nisbet尼斯比特尼斯比特NísībǐtèNèih-sī-béi-dahk
Nishantha尼尚塔尼尚塔NíshàngtǎNèih-seuhng-taap
Niskanen尼斯卡宁尼斯卡寧NísīkǎníngNèih-sī-kā-nìhng
Nisleit尼斯莱特尼斯萊特NísīláitèNèih-sī-lòih-dahk
Nisley奈斯利奈斯利NàisīlìNoih-sī-leih
Nisreen妮丝琳妮絲琳NīsīlínNèih-sī-làhm
Nisroch尼斯洛尼斯洛NísīluòNèih-sī-lohknˈɪsɹɒk
Nissa妮莎妮莎NīshāNèih-sā
Nissel尼塞尔尼塞爾Nísài'ěrNèih-choi-yíh
Nissenbaum尼森鲍姆尼森鮑姆NísēnbàomǔNèih-sām-bāau-móuh
Nister尼斯特尔尼斯特爾Nísītè'ěrNèih-sī-dahk-yíh
Nistor尼斯托尼斯托NísītuōNèih-sī-tok
Nistor尼斯托尔尼斯托爾Nísītuō'ěrNèih-sī-tok-yíh
Niswander尼斯旺德尼斯旺德NísīwàngdéNèih-sī-wohng-dāk
Niswonger尼斯旺格尼斯旺格NísīwànggéNèih-sī-wohng-gaak
Nita妮塔妮塔NītǎNèih-taap
Nitika尼提卡尼提卡NítíkǎNèih-tàih-kā
nitpick找碴找碴zhǎochájáau-chàh
nitpick找茬找茬zhǎochájáau-chìh
nitrites亚硝酸盐亞硝酸鹽yàxiāosuānyánnga-sīu-syūn-yìhm
nitrogen cycle氮循环氮循環dàn xúnhuándaahm chèuhn-wàahn
nitrogen dioxide二氧化氮二氧化氮èryǎnghuàdànyih-yéuhng-fa-daahm
Nitschke尼特舍克尼特舍克NítèshèkèNèih-dahk-sé-hāk
niubatui (another name for niutuiqin)牛巴腿牛巴腿niúbātuǐngàuh-bā-téui
Niuchehe (town)牛车河镇牛車河鎮NiúchēhézhènNgàuh-chē-hòh-jan
Niue纽埃紐埃Niǔ'āiNáu-āai
Niuean (language)纽埃语紐埃語Niǔ'āiyǔNáu-āai-yúh
Niujiaoba (town)牛角坝镇牛角壩鎮NiújiǎobàzhènNgàuh-gok-ba-jan
Niujiaodian (town)牛角店镇牛角店鎮NiújiǎodiànzhènNgàuh-gok-dim-jan
Niumaowu (town)牛毛坞镇牛毛塢鎮NiúmáowùzhènNgàuh-mòuh-wú-jan
Niumasi (town)牛马司镇牛馬司鎮NiúmǎsīzhènNgàuh-máh-sī-jan
Niurka纽尔卡紐爾卡Niǔ'ěrkǎNáu-yíh-kā
Niutoushan (town)牛头山镇牛頭山鎮NiútóushānzhènNgàuh-tàuh-sāan-jan
Niutouya (town)牛头崖镇牛頭崖鎮NiútóuyázhènNgàuh-tàuh-ngàaih-jan
niutuiqin (stringed instrument of Guizhou)牛腿琴牛腿琴niútuǐqínngàuh-téui-kàhm
Niuxinding (town)牛心顶镇牛心頂鎮NiúxīndǐngzhènNgàuh-sām-díng-jan
Niuxin (town)牛心镇牛心鎮NiúxīnzhènNgàuh-sām-jan
Niuxintuo Township牛心坨乡牛心坨鄉Niúxīntuó XiāngNgàuh-sām-tòh Hēung
Niv尼夫尼夫NífūNèih-fū
Nivek尼维克尼維克NíwéikèNèih-wàih-hāk
Nivison尼维森尼維森NíwéisēnNèih-wàih-sām
Niwu Town (in Tibet)尼屋乡尼屋鄉Níwū XiāngNèih-ngūk Hēung
Nix; Nyx尼克斯尼克斯NíkèsīNèih-hāk-sī
Nixon尼克森尼克森NíkèsēnNèih-hāk-sāmnˈɪksən
Nixon尼克逊尼克遜NíkèxùnNèih-hāk-seunnˈɪksən
Nixon (alternate translation)尼克松尼克松NíkèsōngNèih-hāk-chùhngnˈɪksən
Niyaz尼牙孜尼牙孜NíyázīNèih-ngàh-jī
Niyazov尼亚佐夫尼亞佐夫NíyàzuǒfūNèih-nga-jo-fū
Niyonkuru尼永库卢尼永庫盧NíyǒngkùlúNèih-wíhng-fu-lòuh
Nizam尼扎姆尼扎姆NízhāmǔNèih-jaat-móuh
Nizami尼扎米尼扎米NízhāmǐNèih-jaat-máih
Nizar尼扎尔尼扎爾Nízhā'ěrNèih-jaat-yíh
Nizar尼萨尔尼薩爾Nísà'ěrNèih-saat-yíh
Nizeyimana尼泽伊马纳尼澤伊馬納NízéyīmǎnàNèih-jaahk-yī-máh-naahp
Nizhnedevitsk下杰维茨克下傑維茨克XiàjiéwéicíkèHah-giht-wàih-chìh-hāk
Nizhnekamsk下卡姆斯克下卡姆斯克XiàkǎmǔsīkèHah-kā-móuh-sī-hāk
Nizhnevartovsk下瓦尔托夫斯克下瓦爾托夫斯克Xiàwǎ'ěrtuōfūsīkèHah-ngáh-yíh-tok-fū-sī-hāk
Nizhniy Novgorod下诺夫哥罗德下諾夫哥羅德XiànuòfūgēluódéHah-nohk-fū-gō-lòh-dāk
nîmedu尼米杜尼米杜nímǐdùnèih-máih-douh
Nh < | index | > Nk
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.