Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Os

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Or < | index | > Ot
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
O'Shea奥谢伊奧謝伊ÀoxièyīOu-jeh-yī
O'Sullivan奥沙利文奧沙利文ÀoshālìwénOu-sā-leih-màhn
Osa奥萨奧薩ÀosàOu-saat
Osadchuk奥萨德丘克奧薩德丘克ÀosàdéqiūkèOu-saat-dāk-yāu-hāk
Osbert奥斯伯特奧斯伯特ÀosībótèOu-sī-baak-dahk
Osborne; Osborn奥斯本奧斯本ÀosīběnOu-sī-bún
Oscar (first name)奥斯卡奧斯卡ÀosīkǎOu-sī-kāˈɒskɚ
Oscar (prize)奥斯卡奖奧斯卡獎Àosīkǎ jiǎngOu-sī-kā jéungˈɒskɚ
Oscar (prize)奥斯卡金像奖奧斯卡金像獎Àosīkǎ jīn xiàng jiǎngOu-sī-kā gām jeuhng jéungˈɒskɚ
Osceola奥西奥拉奧西奧拉Àoxī'àolāOu-sāi-ou-lāai
Oschatz奥沙茨奧沙茨ÀoshācíOu-sā-chìh
Osei奥赛奧賽ÀosàiOu-choi
Osh奥什奧什ÀoshíOu-sahp
Oshawa奥沙瓦奧沙瓦ÀoshāwǎOu-sā-ngáh
Osheroff奥谢罗夫奧謝羅夫ÀoxièluófūOu-jeh-lòh-fū
Oshkosh奥什科什奧什科什ÀoshíkēshíOu-sahp-fō-sahp
Osh (town)奥什市奧什市Àoshí ShìOu-sahp Síh
Osiander奥西安德尔奧西安德爾Àoxī'āndé'ěrOu-sāi-ngōn-dāk-yíh
Osip奥西普奧西普ÀoxīpǔOu-sāi-póu
Osiris俄赛里斯俄賽里斯ÉsàilǐsīNgòh-choi-léih-sī
Osk奥斯克奧斯克ÀosīkèOu-sī-hāk
Oskari奥斯卡里奧斯卡里ÀosīkǎlǐOu-sī-kā-léih
Oskol; Oskil奥斯科尔奧斯科爾Àosīkē'ěrOu-sī-fō-yíh
Oskol River; Oskil River奥斯科尔河奧斯科爾河Àosīkē'ěr HéOu-sī-fō-yíh Hòh
Oslo奥斯陆奧斯陸ÀosīlùOu-sī-luhk
Osma奥斯马奧斯馬ÀosīmǎOu-sī-máh
Osma奥西马奧西馬ÀoxīmǎOu-sāi-máh
Osman奥斯曼奧斯曼ÀosīmànOu-sī-maahn
Osmanski奥斯曼斯基奧斯曼斯基ÀosīmànsījīOu-sī-maahn-sī-gēi
Osmanya (written language)奥斯曼亚文奧斯曼亞文ÀosīmànyàwénOu-sī-maahn-nga-màhn
Osmon奥斯蒙奧斯蒙ÀosīměngOu-sī-mùhng
Osmond奥斯蒙德奧斯蒙德ÀosīměngdéOu-sī-mùhng-dāk
Osmyk奥什米克奧什米克ÀoshímǐkèOu-sahp-máih-hāk
Osolin奥索林奧索林ÀosuǒlínOu-sok-làhm
Osorio奥索里奥奧索里奧Àosuǒlǐ'àoOu-sok-léih-ou
Osorkon奥索康奧索康ÀosuǒkāngOu-sok-hōng
Ossama奥萨马奧薩馬ÀosàmǎOu-saat-máh
Ossenfort奥森福特奧森福特ÀosēnfútèOu-sām-fūk-dahk
Ossetian (language, pinyin uncertain)奥塞梯语奧塞梯語ÀosètīyǔOu-choi-tāi-yúh
Ossian奥西恩奧西恩Àoxī'ēnOu-sāi-yān
Ossu奥苏奧蘇ÀosūOu-sōu
Ostapenko奥斯塔片科奧斯塔片科ÀosītǎpiànkēOu-sī-taap-pin-fō
Ostby奥斯特比奧斯特比ÀosītèbǐOu-sī-dahk-béi
Ostend奥斯坦德奧斯坦德ÀosītǎndéOu-sī-táan-dāk
Ostendorf奥斯滕多夫奧斯滕多夫ÀosīténgduōfūOu-sī-tàhng-dō-fū
osteoarthritis骨关节炎骨關節炎gǔ guānjiéyángwāt gwāan-jit-yìhm
osteoblasts成骨细胞成骨細胞chénggǔxìbāosìhng-gwāt-sai-bāau
osteoclasts破骨细胞破骨細胞pògǔxìbāopo-gwāt-sai-bāau
osteogenesis imperfecta成骨不全症成骨不全症chénggǔbùquánzhèngsìhng-gwāt-bāt-chyùhn-jing
osteoporosis骨质疏松症骨質疏鬆症gǔzhìshūsōngzhènggwāt-jāt-sō-sūng-jingˌɒstɪɒpɒɹˈəʊsəs
Oster奥斯特奧斯特ÀosītèOu-sī-dahk
Osterberg奥斯特伯格奧斯特伯格ÀosītèbógéOu-sī-dahk-baak-gaak
Osterhaus奥斯特豪斯奧斯特豪斯ÀosītèháosīOu-sī-dahk-hòuh-sī
Osterholm奥斯特霍尔姆奧斯特霍爾姆Àosītèhuò'ěrmǔOu-sī-dahk-fok-yíh-móuh
Osterholt奥斯特霍尔特奧斯特霍爾特Àosītèhuò'ěrtèOu-sī-dahk-fok-yíh-dahk
Osterhout奥斯特豪特奧斯特豪特ÀosītèháotèOu-sī-dahk-hòuh-dahk
Osterman奥斯特曼奧斯特曼ÀosītèmànOu-sī-dahk-maahn
Ostertag奥斯特塔格奧斯特塔格ÀosītètǎgéOu-sī-dahk-taap-gaak
Ostia (Roman port)奥斯蒂亚奧斯蒂亞ÀosīdìyàOu-sī-dai-nga
Ostling奥斯特林奧斯特林ÀosītèlínOu-sī-dahk-làhm
Ostlund奥斯特伦奧斯特倫ÀosītèlúnOu-sī-dahk-lèuhn
ostraca (lit. pottery slice)陶片陶片táopiàntòuh-pin
Ostrander奥斯特兰德奧斯特蘭德ÀosītèlándéOu-sī-dahk-làahn-dāk
Ostrava俄斯特拉俄斯特拉ÉsītèlāNgòh-sī-dahk-lāai
Ostrava (old translation)俄斯特拉发俄斯特拉發ÉsītèlāfāNgòh-sī-dahk-lāai-faat
Ostroff奥斯特罗夫奧斯特羅夫ÀosītèluófūOu-sī-dahk-lòh-fū
Ostrovsky奥斯特洛夫斯基奧斯特洛夫斯基ÀosītèluòfūsījīOu-sī-dahk-lohk-fū-sī-gēi
Ostry奥斯特里奧斯特里ÀosītèlǐOu-sī-dahk-léih
Ostróda奥斯特鲁达奧斯特魯達ÀosītèlǔdáOu-sī-dahk-lóuh-daaht
Osvaldo奥斯瓦尔多奧斯瓦爾多Àosīwǎ'ěrduōOu-sī-ngáh-yíh-dō
Oswald奥斯瓦尔德奧斯瓦爾德Àosīwǎ'ěrdéOu-sī-ngáh-yíh-dāk
Oswald奥斯维德奧斯維德ÀosīwéidéOu-sī-wàih-dāk
Oswaldo奥斯瓦多奧斯瓦多ÀosīwǎduōOu-sī-ngáh-dō
Oswalt奥斯华特奧斯華特ÀosīhuátèOu-sī-wàh-dahk
Oswestry奥斯沃斯特里奧斯沃斯特里ÀosīwòsītèlǐOu-sī-yūk-sī-dahk-léihˈɒzwɪstɹi
Oswin奥斯温奧斯溫ÀosīwēnOu-sī-wān
Oswy奥斯维奧斯維ÀosīwéiOu-sī-wàih
Öskemen厄斯克门厄斯克門ÈsīkèménĀak-sī-hāk-mùhn
Östen厄斯滕厄斯滕ÈsīténgĀak-sī-tàhng
Östergren厄斯特格伦厄斯特格倫ÈsītègélúnĀak-sī-dahk-gaak-lèuhn
Östlund奥斯特伦德奧斯特倫德ÀosītèlúndéOu-sī-dahk-lèuhn-dāk
Or < | index | > Ot
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.