Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: St

Last update: 2021-07-31
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ss < | index | > Su
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
St. Andrew's cross (X)圣安德烈十字聖安德烈十字Shèng Āndéliè shízìSing Ngōn-dāk-liht sahp-jih
St. Andrews圣安德鲁聖安德魯Shèng'āndélǔSing-ngōn-dāk-lóuh
St. Catherine's Monastery圣凯瑟琳修道院聖凱瑟琳修道院Shèng Kǎisèlín XiūdàoyuànSing Hói-sāt-làhm Sāu-douh-yún
St. Christopher圣克里斯托弗聖克里斯托弗ShèngkèlǐsītuōfúSing-hāk-léih-sī-tok-fāt
St. Croix圣克罗伊聖克羅伊ShèngkèluóyīSing-hāk-lòh-yī
St. Eustatius圣厄斯达聖厄斯達Shèng'èsīdáSing-āak-sī-daaht
St. Eustatius圣尤斯特歇斯聖尤斯特歇斯ShèngyóusītèxiēsīSing-yàuh-sī-dahk-hit-sī
St. Helens圣海伦斯聖海倫斯ShènghǎilúnsīSing-hói-lèuhn-sī
St. Kitts圣基茨聖基茨ShèngjīcíSing-gēi-chìh
St. Louis圣路易斯聖路易斯ShènglùyìsīSing-louh-yih-sī
St. Louis (alternate translation)圣路易聖路易ShènglùyìSing-louh-yih
St. Lucia圣卢西亚聖盧西亞ShènglúxīyàSing-lòuh-sāi-nga
St. Maarten; St. Martin (island)圣马丁聖馬丁ShèngmǎdīngSing-máh-dīng
St. Mary Magdalene (Catholic designation)圣女玛利亚玛达肋纳聖女瑪利亞瑪達肋納Shèngnǚ Mǎlìyà MǎdálèinàSing-néuih Máh-leih-nga Máh-daaht-lahk-naahp
St. Nicholas圣尼古拉聖尼古拉Shèng NígǔlāSing Nèih-gú-lāai
St. Petersburg圣彼得堡聖彼得堡Shèng BǐdébǎoSing Béi-dāk-bóu
St. Thomas (island)圣托马斯聖托馬斯ShèngtuōmǎsīSing-tok-máh-sī
St. Valentine圣华伦泰聖華倫泰Shèng HuálúntàiSing Wàh-lèuhn-taai
St. Vincent圣文森特聖文森特ShèngwénsēntèSing-màhn-sām-dahk
Staats斯塔茨斯塔茨SītǎcíSī-taap-chìh
<netspeak/gaming> stab a fallen enemy (to make sure they're really dead)补刀補刀bǔdāobóu-dōu
stab into刺入刺入cìrùchi-yahp
stable income稳定收入穩定收入wěndìng shōurùwán-dihng sāu-yahp
stab through; run through (with a sword)刺透刺透cìtòuchi-tau
Stace斯泰斯斯泰斯SītàisīSī-taai-sī
Stacey; Staci; Stacie斯蒂西斯蒂西SīdìxīSī-dai-sāi
Stach施塔赫施塔赫ShītǎhèSī-taap-hāk
Stachel施塔赫尔施塔赫爾Shītǎhè'ěrSī-taap-hāk-yíh
Staci斯塔奇斯塔奇SītǎqíSī-taap-kèih
Stacie史黛西史黛西ShǐdàixīSí-doih-sāi
Stackhouse斯塔克豪斯斯塔克豪斯SītǎkèháosīSī-taap-hāk-hòuh-sī
Stackpole斯塔克波尔斯塔克波爾Sītǎkèbō'ěrSī-taap-hāk-bō-yíh
Stackpoole斯塔克普尔斯塔克普爾Sītǎkèpǔ'ěrSī-taap-hāk-póu-yíh
Stacy斯泰西斯泰西SītàixīSī-taai-sāi
Stadden斯塔登斯塔登SītǎdēngSī-taap-dāng
Stadler斯塔德勒斯塔德勒SītǎdélèSī-taap-dāk-lahk
Stadnik斯塔德尼克斯塔德尼克SītǎdéníkèSī-taap-dāk-nèih-hāk
Staebler; Stebler斯特布勒斯特布勒SītèbùlèSī-dahk-bou-lahk
Staffa斯塔福斯塔福SītǎfúSī-taap-fūk
Staffen斯塔芬斯塔芬SītǎfēnSī-taap-fān
<TW> staff only (door sign)非工作人员请勿进入非工作人員請勿進入fēi gōngzuò rényuán qǐngwù jìnrùfēi gūng-jok yàhn-yùhn chíng-maht jeun-yahp
Stafford斯塔福德斯塔福德SītǎfúdéSī-taap-fūk-dākstˈæfəd
Staffordshire斯塔福德郡斯塔福德郡SītǎfúdéjùnSī-taap-fūk-dāk-gwahnstˈæfədʃɚ
<comp.> stage (for commit in Git)预存預存yùcúnyuh-chyùhn
stage lighting舞台灯光舞台燈光wǔtái dēngguāngmóuh-tòih dāng-gwōng
stagger步履蹒跚步履蹣跚bùlǚpánshānbouh-léih-pùhn-sāanstˈæɡɚ
stagger to荡到蕩到dàngdàodohng-dou
Staggs斯塔格斯斯塔格斯SītǎgésīSī-taap-gaak-sī
stag hunt (game theory)猎鹿博弈獵鹿博弈lièlù bóyìlihp-luhk bok-yihk
Stagner斯塔格纳斯塔格納SītǎgénàSī-taap-gaak-naahp
Stahler斯塔勒斯塔勒SītǎlèSī-taap-lahk
Stahlman斯塔尔曼斯塔爾曼Sītǎ'ěrmànSī-taap-yíh-maahn
stained-glass windows彩色玻璃窗彩色玻璃窗cǎisè bōlichuāngchói-sīk bō-lēi-chēung
stained glass windows彩绘玻璃窗彩繪玻璃窗cǎihuì bōlichuāngchói-kúi bō-lēi-chēung
Stairway台阶台階TáijiēTòih-gāai
Stairway大台阶大台階Dà TáijiēDaaih Tòih-gāai
stairwell楼梯井樓梯井lóutījǐnglàuh-tāi-jéng
Stakely; Steakley斯特克利斯特克利SītèkèlìSī-dahk-hāk-leih
Stakh斯塔克斯塔克SītǎkèSī-taap-hāk
Stakhova斯塔霍娃斯塔霍娃SītǎhuòwáSī-taap-fok-wā
stalemate in chess etc (no pieces can move)无子可动無子可動wúzǐkědòngmòuh-jí-hó-duhng
Staley斯特利斯特利SītèlìSī-dahk-leih
Stalin斯大林斯大林SīdàlínSī-daaih-làhmstˈælɪn
Stalin (alternate translation)史达林史達林ShǐdálínSí-daaht-làhmstˈælɪn
Stalin (old translation)史太林史太林ShǐtàilínSí-taai-làhmstˈælɪn
stall/booth (at a fair etc)展台展台zhǎntáijín-tòih
Stallings斯托林斯斯托林斯SītuōlínsīSī-tok-làhm-sī
Stallman斯托曼斯托曼SītuōmànSī-tok-maahn
Stallman斯托满斯托滿SītuōmǎnSī-tok-múhn
stall (of car engine etc)停转停轉tíngzhuàntìhng-jyún
Stallone斯塔隆斯塔隆SītǎlóngSī-taap-lùhngstəlˈəʊn
Stambaugh斯坦博斯坦博SītǎnbóSī-táan-bok
Stamer斯塔默斯塔默SītǎmòSī-taap-mahk
Stamey斯塔米斯塔米SītǎmǐSī-taap-máih
Stamos斯塔莫斯斯塔莫斯SītǎmòsīSī-taap-mohk-sī
Stan斯坦斯坦SītǎnSī-táan
Stanberry斯坦伯里斯坦伯里SītǎnbólǐSī-táan-baak-léih
Stanchik; Stanczyk斯坦奇克斯坦奇克SītǎnqíkèSī-táan-kèih-hāk
Stancil斯坦西尔斯坦西爾Sītǎnxī'ěrSī-táan-sāi-yíh
Stanciu斯坦丘斯坦丘SītǎnqiūSī-táan-yāu
Stancliff斯坦克利夫斯坦克利夫SītǎnkèlìfūSī-táan-hāk-leih-fū
<comp.> stand-alone program独立程序獨立程序dúlì chéngxùduhk-lahp chìhng-jeuih
stand; put up with抵受抵受dǐshòudái-sauh
standard-size (something)标准尺寸標准尺寸biāozhǔn chǐcùnbīu-jéun chek-chyun
<comp.> standard library标准库標准庫biāozhǔn kùbīu-jéun fu
Standard Model (particle physics theory)标准模型標准模型Biāozhǔn MóxíngBīu-jéun Mòuh-yìhng
standard of living生活标准生活標準shēnghuó biāozhǔnsāang-wuht bīu-jéun
standards-compliant; standard-compliant规范性規范性guīfànxìngkwāi-faahn-sing
standards of hygiene卫生标准衛生標準wèishēng biāozhǔnwaih-sāang bīu-jéun
standards of right and wrong是非标准是非標準shì-fēi biāozhǔnsih-fēi bīu-jéun
stand at站在站在zhàn zàijaahm joih
stand (away) to站到站到zhàndàojaahm-dou
Standefer斯坦德弗斯坦德弗SītǎndéfúSī-táan-dāk-fāt
stand erect立起来立起來lì qǐlailahp héi-lòih
stand (financial) loss赔上賠上péishangpùih-séuhng
standing charge; fixed charge固定费固定費gùdìngfèigu-dihng-fai
standing room only座无虚席座無虛席zuòwúxūxíjoh-mòuh-hēui-jihk
standing (stably)站得稳站得穩zhàndewěnjaahm-dāk-wán
Standish斯坦迪什斯坦迪什SītǎndíshíSī-táan-dihk-sahm
stand of copper (for basin, lit. seat)铜座銅座tóngzuòtùhng-joh
stand (posts etc) straight in the ground立直立直lìzhílahp-jihk
stand stably; keep standing立稳立稳lìwěnlahp-wán
stand up (from sitting etc)站起站起zhànqijaahm-héi
Stanfield斯坦菲尔德斯坦菲爾德Sītǎnfēi'ěrdéSī-táan-fēi-yíh-dāk
Stange (surname)施坦格施坦格ShītǎngéSī-táan-gaak
Stanislas (name)斯坦尼斯拉斯斯坦尼斯拉斯SītǎnnísīlāsīSī-táan-nèih-sī-lāai-sī
Stanislaus斯坦尼斯洛斯斯坦尼斯洛斯SītǎnnísīluòsīSī-táan-nèih-sī-lohk-sī
Stanislav斯坦尼斯拉夫斯坦尼斯拉夫SītǎnnísīlāfūSī-táan-nèih-sī-lāai-fū
Stanisław斯坦尼斯瓦夫斯坦尼斯瓦夫SītǎnnísīwǎfūSī-táan-nèih-sī-ngáh-fū
Stanko斯坦克斯坦克SītǎnkèSī-táan-hāk
Stanko斯坦科斯坦科SītǎnkēSī-táan-fō
Stanković斯坦科维奇斯坦科維奇SītǎnkēwéiqíSī-táan-fō-wàih-kèih
Stanley史丹利史丹利ShǐdānlìSí-dāan-leihstˈænli
Stanley斯坦利斯坦利SītǎnlìSī-táan-leihstˈænli
Stans斯坦斯斯坦斯SītǎnsīSī-táan-sī
Stansberry; Stansbury斯坦斯伯里斯坦斯伯里SītǎnsībólǐSī-táan-sī-baak-léih
Stansell斯坦塞尔斯坦塞爾Sītǎnsài'ěrSī-táan-choi-yíh
Stansted斯坦斯特德斯坦斯特德SītǎnsītèdéSī-táan-sī-dahk-dāk
Stanton斯坦顿斯坦頓SītǎndùnSī-táan-deuhn
Stanway斯坦韦斯坦韋SītǎnwéiSī-táan-wáih
Stanwick斯坦尼克斯坦尼克SītǎnníkèSī-táan-nèih-hāk
Stanwix斯坦尼克斯斯坦尼克斯SītǎnníkèsīSī-táan-nèih-hāk-sī
Stanwood斯坦五德斯坦五德SītǎnwǔdéSī-táan-ńgh-dāk
Stanwood斯坦伍德斯坦伍德SītǎnwǔdéSī-táan-ńgh-dāk
staple (for stapler)订书订訂書訂dìngshūdìngdēng-syū-dehng
staple (for stapler)订书针訂書針dìngshūzhēndēng-syū-jām
Stapleton斯台普顿斯台普頓SītáipǔdùnSī-tòih-póu-deuhn
Stapleton斯特普尔顿斯特普爾頓Sītèpǔ'ěrdùnSī-dahk-póu-yíh-deuhn
Starbird斯塔伯德斯塔伯德SītǎbódéSī-taap-ba-dāk
Starbuck斯塔巴克斯塔巴克SītǎbākèSī-taap-bā-hāk
Starbucks星巴克星巴克XīngbākèSīng-bā-hāk
star chamber (lit. star-room court)星室法庭星室法庭xīng shì fǎtíngsīng sāt faat-tìhng
star cluster恒星团恆星團héngxīngtuánhàhng-sīng-tyùhn
stare at老盯着老盯著lǎo dīngzhelóuh dīng-jyu
Starkey斯塔基斯塔基SītǎjīSī-taap-gēi
Starks斯塔克斯斯塔克斯SītǎkèsīSī-taap-hāk-sī
Starkweather斯塔克韦瑟斯塔克韋瑟SītǎkèwéisèSī-taap-hāk-wáih-sāt
Starla斯达拉斯達拉SīdálāSī-daaht-lāai
Starley斯塔利斯塔利SītǎlìSī-taap-leih
Starman斯塔曼斯塔曼SītǎmànSī-taap-maahn
Starmer斯塔摩斯塔摩SītǎmóSī-taap-mō
Star (name)丝达絲達SīdáSī-daaht
Starnes; Starns斯塔恩斯斯塔恩斯Sītǎ'ēnsīSī-taap-yān-sī
Starobin斯塔罗宾斯塔羅賓SītǎluóbīnSī-taap-lòh-bān
Starobinski斯塔罗宾斯基斯塔羅賓斯基SītǎluóbīnsījīSī-taap-lòh-bān-sī-gēi
Starobinskoye斯塔罗宾斯克斯塔羅賓斯克SītǎluóbīnsīkèSī-taap-lòh-bān-sī-hāk
star of a god星神星神xīngshénsīng-sàhn
Star of David; Shield of David (Jewish symbol since ~17th?-century CE)大卫之盾大衛之盾Dàwèi zhī dùnDaaih-waih jī téuhn
star performer (on TV etc)明星艺人明星藝人míngxīng yìrénmìhng-sīng ngaih-yàhn
Starr史塔尔史塔爾Shǐtǎ'ěrSí-taap-yíh
Starr斯塔尔斯塔爾Sītǎ'ěrSī-taap-yíh
Starr斯妲斯妲SīdáSī-daat
star rating星级星級xīngjísīng-kāp
Starrett斯塔雷特斯塔雷特SītǎléitèSī-taap-lèuih-dahk
Star River湟水湟水Huáng ShuǐWòhng Séui
stars众星眾星zhòngxīngjung-sīng
starship (fictional + SpaceX)星舰星艦xīngjiànsīng-laahm
start-up visa初创签证初創簽證chūchuàng qiānzhèngchō-chong chīm-jing
start broadcasting (or streaming etc)上播上播shàngbōséuhng-bo
start conversations展开话题展開話題zhǎnkāi huàtíjín-hōi wah-tàih
Startin斯塔廷斯塔廷SītǎtíngSī-taap-tìhng
(start) position (in racing)排位排位páiwèipàaih-wái
Star Trek星舰奇航记星艦奇航記Xīngjiàn Qí Háng JìSīng-laahm Kèih Hòhng Gei
<TW> Star Trek星舰迷航记星艦迷航記Xīngjiàn Míháng JìSīng-laahm Màih-hòhng Gei
Star Trek (Hong Kong translation)星空奇遇记星空奇遇記Xīngkōng QíyùjìSīng-hūng Kèih-yuh-gei
<HK> Star Trek The Next Generation新星空奇遇记新星空奇遇記Xīn Xīngkōng QíyùjìSān Sīng-hūng Kèih-yuh-gei
<PRC> Star Trek The Next Generation星际旅行下一代星際旅行下一代Xīngjì Lǚxíng XiàyīdàiSīng-jai Léuih-hàhng Háh-yāt-doih
<TW> Star Trek The Next Generation银河飞龙銀河飛龍Yínhé FēilóngNgàhn-hòh Fēi-lùhng
Star Trek (used of TOS and JJ Abrams violent 2009 version)星际争霸战星際爭霸戰Xīngjì ZhēngbàzhànSīng-jai Jāng-ba-jin
start school/university; be a fresher进校進校jìnxiàojeun-haauh
startup (business)初创企业初創企業chūchuàng qǐyèchō-chong kéih-yihp
startup incubator企业孵化器企業孵化器qǐyè fūhuàqìkéih-yihp fū-fa-hei
start work (at a new job)入职入職rùzhíyahp-jīk
Stasha斯塔沙斯塔沙SītǎshāSī-taap-sā
Stasha斯塔莎斯塔莎SītǎshāSī-taap-sā
Stashevskiy斯塔舍夫斯基斯塔舍夫斯基SītǎshèfūsījīSī-taap-sé-fū-sī-gēi
Stash (surname)斯塔什斯塔什SītǎshíSī-taap-sahm
Stasio斯塔肖斯塔肖SītǎxiàoSī-taap-chiu
Stassen史塔生史塔生ShǐtǎshēngSí-taap-sāang
state-funded; government funded国家资助國家資助guójiā zīzhùgwok-gā jī-joh
state-owned (company etc)国有独资國有獨資guóyǒu dúzīgwok-yáuh duhk-jī
state-owned enterprise国有企业國有企業guóyǒu qǐyègwok-yáuh kéih-yihp
state-run media; state media; state broadcaster国营媒体國營媒體guóyíng méitǐgwok-yìhng mùih-tái
<PRC> State Administration for Religious Affairs国家宗教事务局國家宗教事務局Guójiā Zōngjiào ShìwùjúGwok-gā Jūng-gaau Sih-mouh-guhk
State Council Information Office; scio.gov.cn国务院新闻办公室國務院新聞辦公室Guówùyuàn Xīnwén BàngōngshìGwok-mouh-yún Sān-màhn Baahn-gūng-sāt
state finance国家财政國家財政guójiā cáizhènggwok-gā chòih-jing
State Grid (China's National Grid)国家电网國家電網Guójiā DiànwǎngGwok-gā Dihn-móhng
statement (in conference etc)声明稿聲明稿shēngmínggǎosēng-mìhng-góu
Staten (island)斯塔登岛斯塔登島SītǎdēngdǎoSī-taap-dāng-dóustˈætən
state of Gujarat (in India)古吉拉特邦古吉拉特邦Gǔjílātè bāngGú-gāt-lāai-dahk bōng
state of Karnataka (in India)卡纳塔克邦卡納塔克邦Kǎnàtǎkè bāngKā-naahp-taap-hāk bōng
state of national emergency国家紧急状态國家緊急狀態guójiā jǐnjí zhuàngtàigwok-gā gán-gāp johng-taai
state of Zhao (403 BCE to 222 CE)赵国趙國ZhàoguóJiuh-gwok
State Pension (UK)国家养老金國家養老金Guójiā YǎnglǎojīnGwok-gā Yéuhng-lóuh-gām
Statham斯坦森斯坦森SītǎnsēnSī-táan-sām
Stathis斯塔西斯斯塔西斯SītǎxīsīSī-taap-sāi-sī
<comp.> static type checker静态类型检查器靜態類型檢查器jìngtài lèixíng jiǎncháqìjihng-taai leuih-yìhng gím-chàh-hei
statin (drug type)他汀他汀tātīngtā-tīng
station staff站务人员站務人員zhànwù rényuánjaahm-mouh yàhn-yùhn
statistical data统计数据統計數據tǒngjì shùjùtúng-gai sou-geui
statistical inference推论统计推論統計tuīlùn tǒngjìtēui-leuhn túng-gai
statistical machine translation; SMT统计机器翻译統計機器翻譯tǒngjì jīqì fānyìtúng-gai gēi-hei fāan-yihk
statistical models统计模型統計模型tǒngjì móxíngtúng-gai mòuh-yìhng
statistics; data数据统计數據統計shùjù tǒngjìsou-geui túng-gai
Statman斯塔特曼斯塔特曼SītǎtèmànSī-taap-dahk-maahn
Staton斯塔顿斯塔頓SītǎdùnSī-taap-deuhn
statue of a calf牛犊像牛犢像niúdúxiàngngàuh-duhk-jeuhng
Statue of Liberty自由女神像自由女神像Zìyóu NǚshénxiàngJih-yàuh Néuih-sàhn-jeuhng
Statue of Liberty (old translation)自由神像自由神像Zìyóu ShénxiàngJih-yàuh Sàhn-jeuhng
<comp.> status bar状态栏狀態欄zhuàngtàilánjohng-taai-làahn
statute of limitations追诉期追訴期zhuīsù qījēui-sou kèih
Staub; Stobbe斯托布斯托布SītuōbùSī-tok-bou
Staudinger斯陶丁格斯陶丁格SītáodīnggéSī-tòuh-dīng-gaak
Stauffer斯托弗斯托弗SītuōfúSī-tok-fāt
Staunton斯汤顿斯湯頓SītāngdùnSī-tōng-deuhn
Staunton (city)斯汤顿市斯湯頓市Sītāngdùn ShìSī-tōng-deuhn Síh
stauros (older transliteration)史特劳斯史特勞斯shǐtèláosīsí-dahk-lòuh-sī
stauros (σταυρός)斯陶罗斯斯陶羅斯sītáoluósīsī-tòuh-lòh-sī
Stavanger斯塔万格斯塔萬格SītǎwàngéSī-taap-maahn-gaak
Staven斯塔文斯塔文SītǎwénSī-taap-màhn
Stavig斯塔维格斯塔維格SītǎwéigéSī-taap-wàih-gaak
Stavri斯塔夫里斯塔夫里SītǎfūlǐSī-taap-fū-léih
Stavropol斯塔夫罗波尔斯塔夫羅波爾Sītǎfūluóbō'ěrSī-taap-fū-lòh-bō-yíh
Stavros斯塔夫罗斯斯塔夫羅斯SītǎfūluósīSī-taap-fū-lòh-sī
Stawski斯塔夫斯基斯塔夫斯基SītǎfūsījīSī-taap-fū-sī-gēi
stay-at-home家里蹲家里蹲jiālǐdūngā-léuih-chyùhn
stay/keep close by; closely follow紧紧跟随緊緊跟隨jǐnjǐn gēnsuígán-gán gān-chèuih
stay abroad in Britain留英留英liú Yīnglàuh Yīng
stay at home呆在家里呆在家里dāi zài jiā lidāai joih gā léuih
stay at home (for most of the time etc)留在家中留在家中liú zài jiā zhōnglàuh joih gā jūng
stay awake时刻警醒時刻警醒shíkè jǐngxǐngsìh-hāk gíng-síng
stay awake (lit. should-always [be] awake)总要警醒總要警醒zǒngyào jǐngxǐngjúng-yiu gíng-síng
stay beyond ...; keep more than ...留过留過liú guòlàuh gwo
stay home留在家留在家liú zài jiālàuh joih gā
stay hydrated (by drinking water)补充水分補充水分bǔchōng shuǐfènbóu-chūng séui-fahn
staying polite; without losing politeness不失礼貌不失禮貌bùshī lǐmàobāt-sāt láih-maauh
Stayman斯泰曼斯泰曼SītàimànSī-taai-maahn
Stayner斯泰纳斯泰納SītàinàSī-taai-naahp
stay overnight (one night)呆一夜呆一夜dāi yī yèngòih yāt yeh
Stayton斯泰顿斯泰頓SītàidùnSī-taai-deuhn
stay up late for oneself (after being occupied by others all day)报复性熬夜報復性熬夜bàofuxìng áoyèbou-fuhk-sing ngòuh-yeh
Steadman斯特德曼斯特德曼SītèdémànSī-dahk-dāk-maahn
Stead (surname)斯特德斯特德SītèdéSī-dahk-dāk
Steagall斯蒂高尔斯蒂高爾Sīdìgāo'ěrSī-dai-gōu-yíh
steal窃走竊走qièzǒusit-jáu
steal (and carry off)偷去偷去tōuqutāu-heui
steal and publish (somebody else's research)抢发搶發qiǎngfāchéung-faat
steal the limelight抢风头搶風頭qiǎng fēngtouchéung fūng-tàuh
stealthiness隐蔽性隱蔽性yǐnbìxìngyán-bai-sing
Stearley斯蒂利斯蒂利SīdìlìSī-dai-leih
Stearns斯特恩斯斯特恩斯Sītè'ēnsīSī-dahk-yān-sīstˈəːɹənz
Steber斯蒂伯斯蒂伯SīdìbóSī-dai-baak
Steckel斯特克尔斯特克爾Sītèkè'ěrSī-dahk-hāk-yíh
Stecker斯特克斯特克SītèkèSī-dahk-hāk
Steckler斯特克勒斯特克勒SītèkèlèSī-dahk-hāk-lahk
Stecko斯特科斯特科SītèkēSī-dahk-fō
Stede斯蒂德斯蒂德SīdìdéSī-dai-dāk
Steedman; Studeman斯蒂德曼斯蒂德曼SīdìdémànSī-dai-dāk-maahn
steel-stud轻钢輕鋼qīnggānghīng-gong
steel belt钢带鋼帶gāngdàigong-daai
steel comb钢针梳子鋼針梳子gāngzhēn shūzigong-jām sō-jí
steel drum (industrial)钢桶鋼桶gāngtǒnggong-túng
Steele史提尔史提爾Shǐtí'ěrSí-tàih-yíh
Steele斯梯尔斯梯爾Sītī'ěrSī-tāi-yíh
Steele斯蒂尔斯蒂爾Sīdì'ěrSī-dai-yíh
steel frame; steel rafter钢架鋼架gāngjiàgong-ga
steel framework钢梁架鋼梁架gāngliángjiàgong-lèuhng-ga
Steelman斯蒂尔曼斯蒂爾曼Sīdì'ěrmànSī-dai-yíh-maahn
steel roof truss屋顶钢梁架屋頂鋼梁架wūdǐng gāngliángjiàngūk-déng gong-lèuhng-ga
Steen; Stern斯蒂恩斯蒂恩Sīdì'ēnSī-dai-yān
Steenbock斯廷博克斯廷博克SītíngbókèSī-tìhng-bok-hāk
steenbok小岩羚小岩羚xiǎo yánlíngsíu ngàahm-lìhng
Steensen; Stinson斯廷森斯廷森SītíngsēnSī-tìhng-sām
steep rock; craggy place陡岩陡岩dǒuyándáu-ngàahm
steer into (a port etc)駛進驶进shǐjìnsái-jeun
Steevens斯蒂文斯斯蒂文斯SīdìwénsīSī-dai-màhn-sī
Steeves斯蒂夫斯斯蒂夫斯SīdìfūsīSī-dai-fū-sī
Stef; Steve斯蒂夫斯蒂夫SīdìfūSī-dai-fū
Stefani斯蒂芬尼斯蒂芬尼SīdìfēnníSī-dai-fān-nèih
Stefania斯特凡妮娅斯特凡妮婭SītèfánnīyàSī-dahk-fàahn-nèih-a
Stefania斯蒂芬妮娅斯蒂芬妮婭SīdìfēnnīyàSī-dai-fān-nèih-a
Stefanov斯蒂芬诺斯蒂芬諾SīdìfēnnuòSī-dai-fān-nohk
Steffan斯迪芬斯迪芬SīdífēnSī-dihk-fān
Steffee斯特菲斯特菲SītèfēiSī-dahk-fēi
Steffen斯特芬斯特芬SītèfēnSī-dahk-fān
Steffensdorfer史帝芬朵夫史帝芬朵夫ShǐdìfēnduǒfūSí-dai-fān-dó-fū
Steffes斯特弗斯斯特弗斯SītèfúsīSī-dahk-fāt-sī
Steggel斯特格尔斯特格爾Sītègé'ěrSī-dahk-gaak-yíh
Stegmann斯特格曼斯特格曼SītègémànSī-dahk-gaak-maahn
Stegner斯特格纳斯特格納SītègénàSī-dahk-gaak-naahp
Steib斯泰布斯泰布SītàibùSī-taai-bou
Steichen斯泰肯斯泰肯SītàikěnSī-taai-háng
Steidle斯泰德尔斯泰德爾Sītàidé'ěrSī-taai-dāk-yíh
Steiger斯泰格尔斯泰格爾Sītàigé'ěrSī-taai-gaak-yíh
Steigman斯泰格曼斯泰格曼SītàigémànSī-taai-gaak-maahn
Steil斯泰尔斯泰爾Sītài'ěrSī-taai-yíh
Stein斯泰因斯泰因SītàiyīnSī-taai-yānstˈin
Steinach施泰纳赫施泰納赫ShītàinàhèSī-taai-naahp-hāk
Steinacher施泰纳赫尔施泰納赫爾Shītàinàhè'ěrSī-taai-naahp-hāk-yíh
Steinar斯泰纳尔斯泰納爾Sītàinà'ěrSī-taai-naahp-yíh
Steinbach斯坦巴克斯坦巴克SītǎnbākèSī-táan-bā-hāk
Steinberg斯坦伯格斯坦伯格SītǎnbógéSī-táan-baak-gaak
Steinberger施泰因贝格尔施泰因貝格爾Shītàiyīnbèigé'ěrSī-taai-yān-bui-gaak-yíh
Steindler斯坦德勒斯坦德勒SītǎndélèSī-táan-dāk-lahk
Steiner斯坦纳斯坦納SītǎnnàSī-táan-naahp
Steiner施泰纳施泰納ShītàinàSī-taai-naahp
Steinert斯坦纳特斯坦納特SītǎnnàtèSī-táan-naahp-dahk
Steinhart斯坦哈特斯坦哈特SītǎnhātèSī-táan-hā-dahk
Steinhaus斯坦豪斯斯坦豪斯SītǎnháosīSī-táan-hòuh-sī
Steininger施泰宁格施泰寧格ShītàinínggéSī-taai-nìhng-gaak
Steinitz斯泰尼茨斯泰尼茨SītàinícíSī-taai-nèih-chìh
Steinman斯坦曼斯坦曼SītǎnmànSī-táan-maahn
Steinway斯坦威斯坦威SītǎnwēiSī-táan-wāi
Steitz施泰茨施泰茨ShītàicíSī-taai-chìh
Stelian斯泰利安斯泰利安Sītàilì'ānSī-taai-leih-ngōn
Stelk斯特尔克斯特爾克Sītè'ěrkèSī-dahk-yíh-hāk
Stella丝特拉絲特拉SītèlāSī-dahk-lāaistˈɛlə
Stella丝黛拉絲黛拉SīdàilāSī-doih-lāaistˈɛlə
Stella史黛拉史黛拉ShǐdàilāSí-doih-lāaistˈɛlə
Stella斯特拉斯特拉SītèlāSī-dahk-lāaistˈɛlə
Stella施特拉施特拉ShītèlāSī-dahk-lāaistˈɛlə
Stellenbosch斯坦陵布什斯坦陵布什SītǎnlíngbùshíSī-táan-lìhng-bou-sahm
Stellman斯特尔曼斯特爾曼Sītè'ěrmànSī-dahk-yíh-maahn
Stempler斯坦普勒斯坦普勒SītǎnpǔlèSī-táan-póu-lahk
Stender斯滕德斯滕德SīténgdéSī-tàhng-dāk
Stenehjem斯特内耶姆斯特內耶姆SītènèiyēmǔSī-dahk-noih-yèh-móuh
Stenger斯滕格斯滕格SīténggéSī-tàhng-gaak
Stenhouse斯滕豪斯斯滕豪斯SīténgháosīSī-tàhng-hòuh-sī
Stennis斯滕尼斯斯滕尼斯SīténgnísīSī-tàhng-nèih-sī
Stenzel斯滕泽尔斯滕澤爾Sīténgzé'ěrSī-tàhng-jaahk-yíh
Steorts斯图茨斯圖茨SītúcíSī-tòuh-chìh
Stepan斯杰潘斯傑潘SījiépānSī-giht-pūn
Stepanek斯特帕尼克斯特帕尼克SītèpàníkèSī-dahk-paak-nèih-hāk
Stepan (name)斯捷潘斯捷潘SījiépānSī-jiht-pūn
Stepanov斯捷潘诺夫斯捷潘諾夫SījiépānnuòfūSī-jiht-pūn-nohk-fū
step (as in stepfamilies)继亲繼親jìqīngai-chān
step by step (lessons/exercises); following the schedule按表操课按表操課àn biǎo cāokèon bíu chōu-fo
step chains (ornament, lit. foot chain)足链足鏈zúliànjūk-lín
stepchildren继子女繼子女jìzǐnǚgai-jí-néuih
step dry (dry something by stepping on it)踏乾踏干tàgāndaahp-gōn
stepfamily; stepfamilies继亲家庭繼親家庭jìqīn jiātínggai-chān gā-tìhng
Stephan斯蒂芬斯蒂芬SīdìfēnSī-dai-fān
Stephanie丝黛芬妮絲黛芬妮SīdàifēnnīSī-doih-fān-nèihstˈɛfəni
Stephanie斯蒂芬妮斯蒂芬妮SīdìfēnnīSī-dai-fān-nèihstˈɛfəni
Stephanos斯泰法诺斯斯泰法諾斯SītàifǎnuòsīSī-taai-faat-nohk-sī
Stephanus斯特凡尼斯斯特凡尼斯SītèfánnísīSī-dahk-fàahn-nèih-sī
Stephen司提反司提反SītífǎnSī-tàih-fáan
Stephen (Hawking)史蒂芬史蒂芬ShǐdìfēnSí-dai-fān
Stephens斯蒂芬斯斯蒂芬斯SīdìfēnsīSī-dai-fān-sī
Stephenson史蒂芬森史蒂芬森ShǐdìfēnsēnSí-dai-fān-sām
Stephenson斯蒂芬森斯蒂芬森SīdìfēnsēnSī-dai-fān-sām
step into (a place)踏进踏進tàjìndaahp-jeun
step on; (start) walking on踏上踏上tàshangdaahp-séuhng
Stepp斯特普斯特普SītèpǔSī-dahk-póu
Stepping on sedge (poem)踏莎行踏莎行Tà Suō XíngDaahp Sā Hàhng
Stepps斯特普斯斯特普斯SītèpǔsīSī-dahk-póu-sī
Steptoe斯特普托斯特普托SītèpǔtuōSī-dahk-póu-tok
step towards步向步向bùxiàngbouh-heung
Sterba斯特巴斯特巴SītèbāSī-dahk-bā
stereo (equipment) volume音响音量音響音量yīnxiǎng yīnliàngyām-héung yām-leuhng
stereotypical标签化標簽化biāoqiānhuàbīu-chīm-fastˌɛɹɪətˈɪpəkəl
stereotypical impression (usually unfairly bad)刻板印象刻板印象kèbǎn yìnxiànghāk-báan yan-jeuhng
sterilization surgery绝育手术絕育手術juéyù shǒushùjyuht-yuhk sáu-seuht
Sterling (name)斯德林斯德林SīdélínSī-dāk-làhm
Sterling (surname)斯特林斯特林SītèlínSī-dahk-làhm
Sternberg斯滕伯格斯滕伯格SīténgbógéSī-tàhng-baak-gaak
Sternfeld斯滕菲尔德斯滕菲爾德Sīténgfēi'ěrdéSī-tàhng-fēi-yíh-dāk
Sternhagen斯滕黑根斯滕黑根SīténghēigēnSī-tàhng-hāk-gān
Sternheimer施特恩海默施特恩海默Shītè'ēnhǎimòSī-dahk-yān-hói-mahk
Stern (surname)斯特恩斯特恩Sītè'ēnSī-dahk-yān
Sterrett斯特雷特斯特雷特SītèléitèSī-dahk-lèuih-dahk
Sterry斯特里斯特里SītèlǐSī-dahk-léih
Stetson斯特森斯特森SītèsēnSī-dahk-sām
Stettin斯德丁斯德丁SīdédīngSī-dāk-dīng
Stettner斯泰特纳斯泰特納SītàitènàSī-taai-dahk-naahp
Stetz斯特茨斯特茨SītècíSī-dahk-chìh
Stevan斯特万斯特萬SītèwànSī-dahk-maahn
Steve史提夫史提夫ShǐtífūSí-tàih-fū
Steve史蒂夫史蒂夫ShǐdìfūSí-dai-fū
Steven史提芬史提芬ShǐtífēnSí-tàih-fān
Steven史蒂文史蒂文ShǐdìwénSí-dai-màhn
Steven史迪芬史迪芬ShǐdífēnSí-dihk-fān
Steven斯蒂文斯蒂文SīdìwénSī-dai-màhn
Stevens史提芬斯史提芬斯ShǐtífēnsīSí-tàih-fān-sī
Stevens史蒂文斯史蒂文斯ShǐdìwénsīSí-dai-màhn-sī
Stevenson史蒂文森史蒂文森ShǐdìwénsēnSí-dai-màhn-sām
Stevenson斯蒂文森斯蒂文森SīdìwénsēnSī-dai-màhn-sām
stew炖汤炖湯dùntāngdahn-tōng
Steward史都华德史都華德ShǐdōuhuádéSí-dōu-wàh-dākstjˈʊəd
Stewart斯蒂沃特斯蒂沃特SīdìwòtèSī-dai-yūk-dahk
Stewart (surname)斯图尔特斯圖爾特Sītú'ěrtèSī-tòuh-yíh-dahk
Stewart (surname, alternate translation)史都华史都華ShǐdōuhuáSí-dōu-wàh
Steyaert斯泰亚特斯泰亞特SītàiyàtèSī-taai-nga-dahk
Steyer施泰尔施泰爾Shītài'ěrSī-taai-yíh
(sthg) good for the brain脑补腦補nǎo bǔnóuh bóu
Sthiramati (6th-cent Buddhist monk)安慧安慧ĀnhuìNgōn-waih
Stian什蒂安什蒂安Shídì'ānSahm-dai-ngōn
Stickley斯蒂克利斯蒂克利SīdìkèlìSī-dai-hāk-leih
Stickney斯蒂克尼斯蒂克尼SīdìkèníSī-dai-hāk-nèih
stick onto; attach贴附貼附tiēfùtip-fuh
stick over (? or stick something firm?)黏牢黏牢niánláonīm-lòuh
stick to (lit. never abandon)永不放弃永不放棄yǒngbú fàngqìwíhng-bāt fong-hei
Stiebel斯蒂贝尔斯蒂貝爾Sīdìbèi'ěrSī-dai-bui-yíh
Stieg斯蒂格斯蒂格SīdìgéSī-dai-gaak
Stiehler斯蒂勒斯蒂勒SīdìlèSī-dai-lahk
Stier施蒂尔施蒂爾Shīdì'ěrSī-dai-yíh
Stifel施蒂费尔施蒂費爾Shīdìfèi'ěrSī-dai-fai-yíh
Stiffler斯蒂夫勒斯蒂夫勒SīdìfūlèSī-dai-fū-lahk
Stig史蒂格史蒂格ShǐdìgéSí-dai-gaak
Stigler施蒂格勒施蒂格勒ShīdìgélèSī-dai-gaak-lahk
Stiglitz施蒂格利茨施蒂格利茨ShīdìgélìcíSī-dai-gaak-leih-chìh
stigmatise污名化污名化wūmínghuàwū-mìhng-fa
stigmatized被污名化被污名化bèi wūmínghuàbeih wū-mìhng-fastˈɪɡmətaɪzd
Stika斯蒂卡斯蒂卡SīdìkǎSī-dai-kā
Stiles斯泰尔斯斯泰爾斯Sītài'ěrsīSī-taai-yíh-sī
Stiles斯蒂尔斯斯蒂爾斯Sīdì'ěrsīSī-dai-yíh-sī
stiletto heeled shoe细跟鞋細跟鞋xìgēnxiésai-gān-hàaih
still-moist tree青树青樹qīngshùchīng-syuh
still a child还是个孩子還是個孩子háishi ge háiziwàahn-sih go hàaih-jí
<netspeak> still haven't还末還末hái mòwàahn muht
still haven't还没還沒hái méiwàahn muht
still haven't (Cantonese version)仲未仲未zhòng wèijuhng meih
still living还在世還在世hái zàishìwàahn joih-sai
still needs尚欠尚欠shàng qiànseuhng him
Stilton (cheese)斯蒂尔顿干酪斯蒂爾頓乾酪Sīdì'ěrdùn gānlàoSī-dai-yíh-deuhn gōn-lok
Stimpson斯廷普森斯廷普森SītíngpǔsēnSī-tìhng-póu-sām
stimulate the thinking faculties激发思考激發思考jīfā sīkǎogīk-faat sī-háau
Stina斯特娜斯特娜SītènàSī-dahk-nàh
Stina斯特纳斯特納SītènàSī-dahk-naahp
Stine斯泰恩斯泰恩Sītài'ēnSī-taai-yān
Stiner斯蒂纳斯蒂納SīdìnàSī-dai-naahp
Stinespring斯坦斯普林斯坦斯普林SītǎnsīpǔlínSī-táan-sī-póu-làhm
Stingel斯廷格尔斯廷格爾Sītínggé'ěrSī-tìhng-gaak-yíh
stinging nettle (lit. big nettle)大荨麻大蕁麻dàqiánmádaaih-chàhm-màh
sting operation突击行动突擊行動tūjī xíngdòngdaht-gīk hàhng-duhng
stinking weeds臭草臭草chòucǎochau-chóu
Stinton斯廷顿斯廷頓SītíngdùnSī-tìhng-deuhn
Stipp斯蒂普斯蒂普SīdìpǔSī-dai-póu
stir; poke (coals etc)挑一挑挑一挑tiǎo yi tiǎotīu yāt tīu
Stirland斯特兰斯特蘭SītèlánSī-dahk-làahn
Stirling; Sterling (place)斯特灵斯特靈SītèlíngSī-dahk-lìhng
Stirrat斯特拉特斯特拉特SītèlātèSī-dahk-lāai-dahk
Stirton斯特顿斯特頓SītèdùnSī-dahk-deuhn
stir up挑旺挑旺tiǎowàngtīu-wohng
Stites斯蒂茨斯蒂茨SīdìcíSī-dai-chìh
Stitt斯蒂特斯蒂特SīdìtèSī-dai-dahk
St Ives圣艾夫斯聖艾夫斯Shèng'àifūsīSing-ngaaih-fū-sī
Stix斯蒂克斯斯蒂克斯SīdìkèsīSī-dai-hāk-sī
St Mary's Cathedral; Great St Mary's Church圣玛丽大教堂聖瑪麗大教堂Shèng Mǎlì DàjiàotángSing Máh-laih Daaih-gaau-tòhng
Stobart斯托巴特斯托巴特SītuōbātèSī-tok-bā-dahk
Stobaugh斯托博斯托博SītuōbóSī-tok-bok
stochastic resonance随机共振隨機共振suíjī gòngzhènchèuih-gēi guhng-jan
Stockard斯托卡德斯托卡德SītuōkǎdéSī-tok-kā-dāk
stock broker券商券商quànshānggyun-sēung
Stockburger斯托克伯格斯托克伯格SītuōkèbógéSī-tok-hāk-baak-gaak
Stockham斯托克姆斯托克姆SītuōkèmǔSī-tok-hāk-móuh
Stockhausen斯托克豪森斯托克豪森SītuōkèháosēnSī-tok-hāk-hòuh-sām
Stockholm (older translation)斯德歌尔摩斯德歌爾摩Sīdégē'ěrmóSī-dāk-gō-yíh-mō
Stockholm syndrome斯德哥尔摩综合征斯德哥爾摩綜合征Sīdégē'ěrmó zōnghézhēngSī-dāk-gō-yíh-mō jung-hahp-jīng
stock image; stock photograph库存图片庫存圖片kùcún túpiànfu-chyùhn tòuh-pin
stock index股价指数股價指數gǔjià zhǐshùgú-ga jí-sou
stocks and bonds股票与债券股票與債券gǔpiào yǔ zhàiquàngú-piu yúh jaai-hyun
stocks and shares certificate股单股單gǔdāngú-dāan
Stockton斯托克顿斯托克頓SītuōkèdùnSī-tok-hāk-deuhn
Stodart斯托达特斯托達特SītuōdátèSī-tok-daaht-dahk
Stoddard斯托达德斯托達德SītuōdádéSī-tok-daaht-dāk
Stoeckel斯托克尔斯托克爾Sītuōkè'ěrSī-tok-hāk-yíh
Stoessel斯托塞尔斯托塞爾Sītuōsè'ěrSī-tok-choi-yíh
Stoessinger斯托辛格斯托辛格SītuōxīngéSī-tok-sān-gaak
Stoffel斯托费尔斯托費爾Sītuōfèi'ěrSī-tok-fai-yíh
Stohlman斯托尔曼斯托爾曼Sītuō'ěrmànSī-tok-yíh-maahn
Stoic斯多葛斯多葛SīduōgéSī-dō-gotstˈəʊɪk
Stoic斯多葛派斯多葛派SīduōgépàiSī-dō-got-paaistˈəʊɪk
Stoicism斯多葛主义斯多葛主義SīduōgézhǔyìSī-dō-got-jyú-yih
Stoics斯多亚斯多亞SīduōyàSī-dō-nga
Stoke斯托克斯托克SītuōkèSī-tok-hāk
Stoke-on-Trent特伦特河畔斯托克特倫特河畔斯托克Tèlúntè hépàn SītuōkèDahk-lèuhn-dahk hòh-buhn Sī-tok-hāk
Stokely; Stokley斯托克利斯托克利SītuōkèlìSī-tok-hāk-leih
Stokes斯托克斯斯托克斯SītuōkèsīSī-tok-hāk-sī
Stokesley斯托克斯利斯托克斯利SītuōkèsīlìSī-tok-hāk-sī-leih
Stokoe斯托科斯托科SītuōkēSī-tok-fō
Stokowski斯托科夫斯基斯托科夫斯基SītuōkēfūsījīSī-tok-fō-fū-sī-gēi
<comp.> stolen account被盗号被盜號bèidào hàobeih-douh houh
stolen (and brought here)偷来偷來tōulaitāu-lòih
Stolk斯托尔克斯托爾克Sītuō'ěrkèSī-tok-yíh-hāk
Stoller斯托勒斯托勒SītuōlèSī-tok-lahk
Stolper施托尔珀施托爾珀Shītuō'ěrpòSī-tok-yíh-paak
Stolt; Stolte斯托尔特斯托爾特Sītuō'ěrtèSī-tok-yíh-dahk
Stolz斯托尔兹斯托爾茲Sītuō'ěrzīSī-tok-yíh-jī
Stolz施托尔茨施托爾茨Shītuō'ěrcíSī-tok-yíh-chìh
Stolzenbach斯托曾巴赫斯托曾巴赫SītuōcéngbāhèSī-tok-chàhng-bā-hāk
stomach lining胃内壁胃內壁wèinèibìwaih-noih-bīk
stomach pills胃药胃藥wèiyàowaih-yeuhk
Stombaugh斯通博斯通博SītōngbóSī-tūng-bok
stone-fruit trees核果树核果樹héguǒshùhaht-gwó-syuh
stone-saw (tool for sawing stones)断石锯斷石鋸duànshíjùtyúhn-sehk-geui
Stonebraker斯通布雷克斯通布雷克SītōngbùléikèSī-tūng-bou-lèuih-hāk
stone fruit硬核水果硬核水果yìnghé shuǐguǒngaahng-haht séui-gwó
Stonehenge巨石阵巨石陣JùshízhènGeuih-sehk-jahn
Stonehouse斯通豪斯斯通豪斯SītōngháosīSī-tūng-hòuh-sī
Stone Lake石湖石湖Shí HúSehk Wùh
stone of Bohan波罕石波罕石BōhǎnshíBō-hón-sehk
Stoner斯托纳斯托納SītuōnàSī-tok-naahp
Stonestreet斯通斯特里特斯通斯特里特SītōngsītèlǐtèSī-tūng-sī-dahk-léih-dahk
Stone (surname)史东史東ShǐdōngSí-dūng
Stone (surname)斯通斯通SītōngSī-tūng
stone tablet inscribed with a poem诗碑詩碑shībēisī-bēi
Stoney斯托尼斯托尼SītuōníSī-tok-nèih
Stookey斯图基斯圖基SītújīSī-tòuh-gēi
stool for childbirth (Egypt)产座產座chǎnzuòcháan-joh
stop-gap treatment (lit. foot pain treat foot; might be incorrect if root cause is elsewhere)脚痛医脚腳痛醫腳jiǎotòngyījiǎogeuk-tung-yī-geuk
stop and restrain阻抑阻抑zǔyìjó-yīk
stop at this就此罢休就此罷休jiùcǐ-bàxiūjauh-chí-bah-yāu
stop broadcasting下播下播xiàbōhah-bo
stop bugging me! (lit. don't trouble me)别烦我別煩我bié fán wǒbiht fàahn ngóh
stop flag (for bus etc)站牌站牌zhànpáijaahm-pàaih
stop flights (to a country etc)断航斷航duànhángtyúhn-hòhng
stop funding; defund停止资助停止資助tíngzhǐ zīzhùtìhng-jí jī-joh
<Cantonese> stopgap; hold one job etc while looking for a better骑牛揾马騎牛搵馬qíniúwènmǎkèh-ngàuh-wán-máh
stopgap; hold one job etc while looking for a better骑马寻马騎馬尋馬qímǎxúnmǎkèh-máh-chàhm-máh
stop lamp; brake light (on vehicle)制动灯制動燈zhìdòngdēngjai-duhng-dāng
stop one's ears and not listen掩耳不听掩耳不聽yǎn'ěr-bùtīngyím-yíh-bāt-ting
stopped smoking戒了烟戒了煙jièle yāngaai-líuh yīn
Stoppelman斯托普尔曼斯托普爾曼Sītuōpǔ'ěrmànSī-tok-póu-yíh-maahn
stop (work etc)停发停發tíngfātìhng-faat
Storace斯托雷斯斯托雷斯SītuōléisīSī-tok-lèuih-sī
storage-type (of water heater)储水式儲水式chǔshuǐshìchyúh-séui-sīk
storage (capacity etc)蓄存蓄存xùcúnchūk-chyùhn
storage heater蓄热加热器蓄熱加熱器xù rè jiārèqìchūk yiht gā-yiht-hei
storax安息香树安息香樹ānxīxiāng shùngōn-sīk-hēung syuh
storax tree香树香樹xiāngshùhēung-syuh
stored energy; energy storage储能儲能chǔnéngchyúh-nàhng
storehouses of the hail雹仓雹倉báocāngbohk-chōng
storehouses of the snow雪库雪庫xuěkùsyut-fu
store up (knowledge) and slow to give out厚积薄发厚積薄發hòujībófāháuh-jīk-bohk-faat
Storey (name)斯多里斯多里SīduōlǐSī-dō-léihstˈɔːɹi
storge (Greek word)斯托格斯托格sītuōgésī-tok-gaak
Storie; Story斯托里斯托里SītuōlǐSī-tok-léuih
storm-water drainage system雨水排放系统雨水排放系統yǔshuǐ páifàng xìtǒngyúh-séui pàaih-fong haih-túng
Stormont斯托蒙特斯托蒙特SītuōměngtèSī-tok-mùhng-dahk
Stormy (name)斯托米斯托米SītuōmǐSī-tok-máihstˈɔːmi
Storr斯托尔斯托爾Sītuō'ěrSī-tok-yíh
Storrs斯托尔斯斯托爾斯Sītuō'ěrsīSī-tok-yíh-sī
storyboard (for animation)情节串连图板情節串連圖板qíngjié chuànlián túbǎnchìhng-jit chyun-lìhn tòuh-báan
story line (synopsis)故事情节故事情節gùshi qíngjiégu-sih chìhng-jit
Stothard斯托瑟德斯托瑟德SītuōsèdéSī-tok-sāt-dāk
Stott斯托特斯托特SītuōtèSī-tok-dahk
Stotts斯托茨斯托茨SītuōcíSī-tok-chìh
Stouch斯托奇斯托奇SītuōqíSī-tok-kèih
Stouder斯托德斯托德SītuōdéSī-tok-dāk
Stovall斯托瓦尔斯托瓦爾Sītuōwǎ'ěrSī-tok-ngáh-yíhstˈɒvæl
Stovell斯托韦尔斯托韋爾Sītuōwéi'ěrSī-tok-wáih-yíh
Stowell斯托厄尔斯托厄爾Sītuō'è'ěrSī-tok-āak-yíh
Stoy斯托伊斯托伊SītuōyīSī-tok-yī
St Peter's (church etc)圣彼得聖彼得Shèng BǐdéSing Béi-dāk
Strabo斯特拉博斯特拉博SītèlābóSī-dahk-lāai-bok
Strack斯特拉克斯特拉克SītèlākèSī-dahk-lāai-hāk
straddle-beam type (monorail)跨座式跨座式kuàzuòshìkwā-joh-sīk
Strader斯特拉德斯特拉德SītèlādéSī-dahk-lāai-dāk
Stradivarius斯特拉迪瓦里斯特拉迪瓦里SītèlādíwǎlǐSī-dahk-lāai-dihk-ngáh-léih
Stradley斯特拉德利斯特拉德利SītèlādélìSī-dahk-lāai-dāk-leih
Stradling斯特拉德林斯特拉德林SītèlādélínSī-dahk-lāai-dāk-làhm
Strahan斯特拉恩斯特拉恩Sītèlā'ēnSī-dahk-lāai-yān
straighten up (one's body etc)直起直起zhíqijihk-héi
straight man; heterosexual man (not homosexual)直男直男zhí nánjihk nàahm
straight wire; spur直丝直絲zhísījihk-sī
straight wire appliance (dental)直丝弓矫治器直絲弓矯治器zhísī gōng jiǎozhìqìjihk-sī gūng gíu-jih-hei
strain (of virus etc)毒株毒株dúzhūduhk-jyū
Straiton; Stretton斯特雷顿斯特雷頓SītèléidùnSī-dahk-lèuih-deuhn
Straits Times (a Singaporean newspaper)海峡时报海峽時報Hǎixiá ShíbàoHói-haahp Sìh-bou
Straka斯特拉卡斯特拉卡SītèlākǎSī-dahk-lāai-kā
Straney斯特兰尼斯特蘭尼SītèlánníSī-dahk-làahn-nèih
Strange (name)斯特兰奇斯特蘭奇SītèlánqíSī-dahk-làahn-kèih
strange or clumsy (?)怪怪怪怪guàiguàigwaai-gwaai
strangle箍颈箍頸gūjǐngkū-géng
Stranz施特兰茨施特蘭茨ShītèláncíSī-dahk-làahn-chìh
Strasbourg斯特拉斯堡斯特拉斯堡SītèlāsībǎoSī-dahk-lāai-sī-bóu
Strassburger斯特拉斯伯格斯特拉斯伯格SītèlāsībógéSī-dahk-lāai-sī-baak-gaak
Strasser斯特拉瑟斯特拉瑟SītèlāsèSī-dahk-lāai-sāt
Strassmaier斯特拉斯迈尔斯特拉斯邁爾Sītèlāsīmài'ěrSī-dahk-lāai-sī-maaih-yíh
Strassman斯特拉斯曼斯特拉斯曼SītèlāsīmànSī-dahk-lāai-sī-maahn
strategic advisor战略顾问戰略顧問zhànlüè gùwènjin-leuhk gu-mahn
strategic balance (between enemy countries etc)战略平衡戰略平衡zhànlüè pínghéngjin-leuhk pìhng-hàhng
strategic decisions (corporate)战略决策戰略決策zhànlüè juécèjin-leuhk kyut-chaak
strategic philanthropy战略慈善戰略慈善zhànlüè císhànjin-leuhk chìh-sihn
strategist策略家策略家cèlüèjiāchaak-leuhk-gā
strategize制定策略制定策略zhìdìng cèlüèjai-dihng chaak-leuhk
strategy (game genre)策略类策略類cèlüèlèichaak-leuhk-leuihstɹˈætədʒi
strategy of attack攻战攻戰gōngzhàngūng-jin
strategy of attack攻战计攻戰計gōngzhànjìgūng-jin-gai
Stratemeyer斯特拉特迈耶斯特拉特邁耶SītèlātèmàiyēSī-dahk-lāai-dahk-maaih-yèh
Straten斯特拉滕斯特拉滕SītèlāténgSī-dahk-lāai-tàhng
Stratford斯特拉特福斯特拉特福SītèlātèfúSī-dahk-lāai-dahk-fūk
Stratford-upon-Avon埃文河畔斯特拉特福埃文河畔斯特拉特福Āiwén hépàn SītèlātèfúĀai-màhn hòh-buhn Sī-dahk-lāai-dahk-fūk
Stratford (upon Avon)斯特拉福德斯特拉福德SītèlāfúdéSī-dahk-lāai-fūk-dāk
Strathclyde思克莱德思克萊德SīkèláidéSī-hāk-lòih-dākstɹˌæθklˈaɪd
Strathclyde斯杰克莱斯傑克萊SījiékèláiSī-giht-hāk-lòihstɹˌæθklˈaɪd
Strathclyde斯特拉斯克莱德斯特拉斯克萊德SītèlāsīkèláidéSī-dahk-lāai-sī-hāk-lòih-dākstɹˌæθklˈaɪd
Strathearn斯特拉森斯特拉森SītèlāsēnSī-dahk-lāai-sām
Strathfield斯特拉斯菲尔德斯特拉斯菲爾德Sītèlāsīfēi'ěrdéSī-dahk-lāai-sī-fēi-yíh-dāk
Strato斯特拉托斯特拉托SītèlātuōSī-dahk-lāai-tok
Stratton斯特拉顿斯特拉頓SītèlādùnSī-dahk-lāai-deuhn
Straub; Straube斯特劳布斯特勞布SītèláobùSī-dahk-lòuh-bou
Straughan; Straughn斯特劳恩斯特勞恩Sītèláo'ēnSī-dahk-lòuh-yān
Strausbaugh斯特劳斯博斯特勞斯博SītèláosībóSī-dahk-lòuh-sī-bok
Strauser; Strauther斯特劳瑟斯特勞瑟SītèláosèSī-dahk-lòuh-sāt
Strauss斯特劳斯斯特勞斯SītèláosīSī-dahk-lòuh-sīstɹˈaʊs
Strauss施特劳斯施特勞斯ShītèláosīSī-dahk-lòuh-sīstɹˈaʊs
Stravinsky斯特拉文斯基斯特拉文斯基SītèlāwénsījīSī-dahk-lāai-màhn-sī-gēi
Stravinsky斯特拉温斯基斯特拉溫斯基SītèlāwēnsījīSī-dahk-lāai-wān-sī-gēi
straw麦秆麥稈màigǎnmahk-gón
strawberries and cream奶油草莓奶油草莓nǎiyóu cǎoméináaih-yàuh chóu-mùih
<Cantonese> strawberry士多啤梨士多啤梨shìduōpílísih-dō-bē-lèih
<TW> Strawberry generation (1980s+, "easily bruised")草莓族草莓族cǎoméizúchóu-mùih-juhk
strawberry jam草莓果酱草莓果醬cǎoméi guǒjiàngchóu-mùih gwó-jeung
streak of light光痕光痕guānghéngwōng-hàhn
streams of living water活水的江河活水的江河huóshuǐ de jiānghéwuht-séui dīk gōng-hòh
Strebel斯特雷贝尔斯特雷貝爾Sītèléibèi'ěrSī-dahk-lèuih-bui-yíh
Strecker斯特雷克斯特雷克SītèléikèSī-dahk-lèuih-hāk
Streeter斯特里特斯特里特SītèlǐtèSī-dahk-léih-dahk
street of the bakers饼铺街餅鋪街bǐngpùjiēbéng-pou-gāai
street party街头派对街頭派對jiētóu pàiduìgāai-tàuh paai-deui
Streicher施特赖歇尔施特賴歇爾Shītèlàixiē'ěrSī-dahk-laaih-hit-yíh
Streit斯特赖特斯特賴特SītèlàitèSī-dahk-laaih-dahk
Strengen; Stödtlen施特伦施特倫ShītèlúnSī-dahk-lèuhn
strengthen (a sick person etc; lit. raise robust)养壮養壯yǎngzhuàngyéuhng-jong
strengths and weaknesses强项和弱项強項和弱項qiángxiàng hé ruòxiàngkèuhng-hohng wòh yeuhk-hohng
(stretched luxury) limousine加长豪华轿车加長豪華轎車jiācháng háohuá jiàochēgā-chèuhng hòuh-wàh gíu-chē
stretching forward to the things ahead (lit. do-all-one-can toward-forward)奋力向前奮力向前fènlì xiàngqiánfáhn-lihk heung-chìhn
stretch oneself out舒身舒身shūshēnsyū-sān
stretch to; run to (in architecture etc)伸到伸到shēndàosān-dou
stretch toward伸向伸向shēnxiàngsān-heung
Stribling斯特里布林斯特里布林SītèlǐbùlínSī-dahk-léih-bou-làhm
Stricker斯特里克斯特里克SītèlǐkèSī-dahk-léih-hāk
Strickler斯特里克勒斯特里克勒SītèlǐkèlèSī-dahk-léih-hāk-lahk
Strickman斯特里克曼斯特里克曼SītèlǐkèmànSī-dahk-léih-hāk-maahn
strictly chosen; premium; finest严选嚴選yánxuǎnyìhm-syún
Strider斯特赖德斯特賴德SītèlàidéSī-dahk-laaih-dāk
Strieby斯特里比斯特里比SītèlǐbǐSī-dahk-léih-béi
Striegel施特里格尔施特里格爾Shītèlǐgé'ěrSī-dahk-léih-gaak-yíh
Striga (parasitic plant)独脚金獨腳金dújiǎojīnduhk-geuk-gām
strike/slap with the palm掌掴掌摑zhǎngguójéung-gwaak
strike by a great wind (lit. blow attack)吹袭吹襲chuīxíchēui-jaahp
strike down击杀擊殺jīshāgīk-saat
strike down; kill all of (a group etc)杀尽殺盡shājìnsaat-jeuhn
strike one's hand捶掌捶掌chuízhǎngchèuih-jéung
strike own foot while lifting stones; shoot oneself in the foot搬起石头砸自己的脚搬起石頭砸自己的腳bānqǐ shítou zá zìjǐ de jiǎobūn-héi sehk-tàuh jaap jih-géi dīk geuk
strike up (a melody)奏起奏起zòuqijau-héi
striking with the fist of wickedness恶拳相向惡拳相向èquán-xiāngxiàngngok-kyùhn-sēung-heung
string and flute (music)弦笛弦笛xiándíyìhn-dehk
stringed instruments (ancient?)拨弦撥弦bōxiánbuht-yìhn
stringed (of musical instrument)拉线类拉線類lāxiànlèilāai-sin-leuihstɹˈɪnɡd
Stringer斯特林格斯特林格SītèlíngéSī-dahk-làhm-gaak
Stringer斯金格斯金格SījīngéSī-gām-gaak
Stringfield斯特林菲尔德斯特林菲爾德Sītèlínfēi'ěrdéSī-dahk-làhm-fēi-yíh-dāk
Stringham斯特林厄姆斯特林厄姆Sītèlín'èmǔSī-dahk-làhm-āak-móuh
strip search (in a prison)脱光衣服搜身脫光衣服搜身tuōguāng yīfu sōushēntyut-gwōng yī-fuhk sáu-sān
strips of carrot胡萝卜丝胡蘿卜絲húluóbo sīwùh-lòh-baahk sī
Stritch斯特里奇斯特里奇SītèlǐqíSī-dahk-léih-kèih
Stritto斯特里托斯特里托SītèlǐtuōSī-dahk-léih-tok
strobe频闪頻閃pínshǎnpàhn-sím
Strobel斯特罗贝尔斯特羅貝爾Sītèluóbèi'ěrSī-dahk-lòh-bui-yíh
Stroessner斯特罗斯纳斯特羅斯納SītèluósīnàSī-dahk-lòh-sī-naahpstɹˈɒsnɚ
Stroh斯特罗斯特羅SītèluóSī-dahk-lòh
stroke a cat撸猫擼貓lū māo
stroke index笔画检字表筆畫檢字表bǐhuà jiǎnzìbiǎobāt-wá gím-jih-bíu
stroll around and eat (at restaurants etc)逛吃逛吃逛吃逛吃guàngchī-guàngchīgwaahng-hek-gwaahng-hek
Strollo斯特罗洛斯特羅洛SītèluóluòSī-dahk-lòh-lohk
Stroman斯特罗曼斯特羅曼SītèluómànSī-dahk-lòh-maahn
Stronach斯特罗纳克斯特羅納克SītèluónàkèSī-dahk-lòh-naahp-hākstɹˈɒnək
strong and powerful雄强雄強xióngqiánghùhng-kèuhng
strong country with weak citizens国强民弱國強民弱guó qiáng mín ruògwok kèuhng màhn yeuhk
strong earthquake强地震強地震qiáng dìzhènkèuhng deih-jan
strongly强强強強qiángqiángkèuhng-kèuhngstɹˈɒŋli
<netspeak> strongly recommend (like an Amway salesperson)安利安利ānlìngōn-leih
Strong (McClintock and)斯特朗斯特朗SītèlǎngSī-dahk-lóhng
strong nuclear force强核力強核力qiánghélìkèuhng-haht-lihk
strong point (of person etc)闪光点閃光點shǎnguāngdiǎnsím-gwōng-dím
Strope斯特罗普斯特羅普SītèluópǔSī-dahk-lòh-póu
Stroud斯特劳德斯特勞德SītèláodéSī-dahk-lòuh-dāk
Stroup斯特鲁普斯特魯普SītèlǔpǔSī-dahk-lóuh-póu
Strout斯特劳特斯特勞特SītèláotèSī-dahk-lòuh-dahk
Stroyan斯特罗扬斯特羅揚SītèluóyángSī-dahk-lòh-yèuhng
Struble斯特鲁布尔斯特魯布爾Sītèlǔbù'ěrSī-dahk-lóuh-bou-yíh
structural insulated panels; SIPs结构绝缘板結構絕緣板jiégòu juéyuán bǎngit-kau jyuht-yùhn báan
strudel (pastry dessert)果馅卷果餡卷guǒxiànjuǎngwó-háahm-gyún
Strunk斯特伦克斯特倫克SītèlúnkèSī-dahk-lèuhn-hāk
Strunz施特龙茨施特龍茨ShītèlóngcíSī-dahk-lùhng-chìh
Strutz斯特鲁茨斯特魯茨SītèlǔcíSī-dahk-lóuh-chìh
Struys斯特鲁斯斯特魯斯SītèlǔsīSī-dahk-lóuh-sī
Stryker斯特赖克斯特賴克SītèlàikèSī-dahk-laaih-hāk
Strängnäs斯特兰奈斯斯特蘭奈斯SītèlánnàisīSī-dahk-làahn-noih-sī
Stuart斯图亚特斯圖亞特SītúyàtèSī-tòuh-nga-dahk
Stuart斯图尔特斯圖爾特Sītú'ěrtèSī-tòuh-yíh-dahk
Stubbings斯塔宾斯斯塔賓斯SītǎbīnsīSī-taap-bān-sī
Stubblefield斯塔布菲尔德斯塔布菲爾德Sītǎbùfēi'ěrdéSī-taap-bou-fēi-yíh-dāk
stubble (of thorns etc)残秆殘稈cángǎn(r)chàahn-gón
Stubbs斯塔布斯斯塔布斯SītǎbùsīSī-taap-bou-sī
Stubenvoll施图本福尔施圖本福爾Shītúběnfú'ěrSī-tòuh-bún-fūk-yíh
Stucke斯图克斯圖克SītúkèSī-tòuh-hāk
Studdert斯塔德特斯塔德特SītǎdétèSī-taap-dāk-dahk
Studds斯塔兹斯塔茲SītǎzīSī-taap-jī
student ambassador (promoting their university)学生大使學生大使xuésheng dàshǐhohk-sāng daaih-si
student apartments学生公寓學生公寓xuéshēng gōngyùhohk-sāng gūng-yuh
student card学生卡學生卡xuésheng kǎhohk-sāng kā
student fees学生费學生費xuésheng fèihohk-sāng fai
student number; student ID学号學號xuéhàohohk-houh
student of special ability特长生特長生tèchángshēngdahk-chèuhng-sāang
student society学生社团學生社團xuésheng shètuánhohk-sāng séh-tyùhn
students studying abroad留学人员留學人員liúxué rényuánlàuh-hohk yàhn-yùhn
student visa学生签证學生簽證xuésheng qiānzhènghohk-sāng chīm-jing
<netspeak> student who studies only at last minute学渣學渣xuézhāhohk-jā
<netspeak> student who studies only at last minute学灰學灰xuéhuīhohk-fūi
Studholme斯塔德霍姆斯塔德霍姆SītǎdéhuòmǔSī-taap-dāk-fok-móuh
studio apartment; studio flat开放式单位開放式單位kāifàngshì dānwèihōi-fong-sīk dāan-wái
Studium Biblicum (abbreviation)思高思高Sī GāoSī Gōu
Studium Biblicum version思高译本思高譯本Sī Gāo YìběnSī Gōu Yihk-bún
studs of silver银钉銀釘yíndīngngàhn-dēng
study-abroad agency (company that helps with applications etc)留学中介留學中介liúxué zhōngjièlàuh-hohk jūng-gaai
study class研习班研習班yánxíbānyìhn-jaahp-bāan
study class研究班研究班yánjiūbānyìhn-gau-bāan
study for a PhD读博讀博dúbóduhk-bok
study for nothing白学白學báixuébaahk-hohk
study group研究小组研究小組yánjiū xiǎozǔyìhn-gau síu-jóu
studying abroad海外在读海外在讀hǎiwài zàidúhói-ngoih joih-duhk
study of ancient calligraphy书学書學shūxuésyū-hohk
study platform (online)学习平台學習平台xuéxí píngtáihohk-jaahp pìhng-tòih
study results研究结果研究結果yánjiū jiéguǒyìhn-gau git-gwó
study room学习室學習室xuéxíshìhohk-jaahp-sāt
study Xi strong country (2019 Xi Jinping/CCP app)学习强国學習強國Xué Xí QiángguóHohk Jaahp Kèuhng-gwok
Stuebing施蒂宾施蒂賓ShīdìbīnSī-dai-bān
stuff/block-up into (the midst of)塞进塞進sāijìnchoi-jeun
Stuhlman斯图尔曼斯圖爾曼Sītú'ěrmànSī-tòuh-yíh-maahn
Stukes斯图克斯斯圖克斯SītúkèsīSī-tòuh-hāk-sī
Stulce斯图尔斯斯圖爾斯Sītú'ěrsīSī-tòuh-yíh-sī
Stuller斯图勒斯圖勒SītúlèSī-tòuh-lahk
Stuman斯图曼斯圖曼SītúmànSī-tòuh-maahn
Stumberg斯顿伯格斯頓伯格SīdùnbógéSī-deuhn-baak-gaak
stumble and fall绊跌絆跌bàndiēbuhn-dit
Stumbo斯顿博斯頓博SīdùnbóSī-deuhn-bok
stump残干殘干cángānchàahn-gōn
Stumpf斯顿夫斯頓夫SīdùnfūSī-deuhn-fū
Stuntz斯顿茨斯頓茨SīdùncíSī-deuhn-chìh
stupid one愚昧人愚昧人yúmèirényùh-muih-yàhn
Stupnikov斯图普尼科夫斯圖普尼科夫SītúpǔníkēfūSī-tòuh-póu-nèih-fō-fū
Sturdivant斯特迪文特斯特迪文特SītèdíwéntèSī-dahk-dihk-màhn-dahk
Sturge斯特奇斯特奇SītèqíSī-dahk-kèih
Sturges斯特奇斯斯特奇斯SītèqísīSī-dahk-kèih-sī
Sturgill斯特吉尔斯特吉爾Sītèjí'ěrSī-dahk-gāt-yíh
Sturm斯特姆斯特姆SītèmǔSī-dahk-móuh
Sturm施图尔姆施圖爾姆Shītú'ěrmǔSī-tòuh-yíh-móuh
Sturtevant斯特蒂文特斯特蒂文特SītèdìwéntèSī-dahk-dai-màhn-dahk
Stutler斯塔特勒斯塔特勒SītǎtèlèSī-taap-dahk-lahk
Stutsman斯塔茨曼斯塔茨曼SītǎcímànSī-taap-chìh-maahn
Stutt斯塔特斯塔特SītǎtèSī-taap-dahk
Stuttgart斯图加特斯圖加特SītújiātèSī-tòuh-gā-dahkʃtˈʌtɡɑt
Stuttgarter (newspaper)斯图加特日报斯圖加特日報Sītújiātè rìbàoSī-tòuh-gā-dahk yaht-bou
Stutz施图茨施圖茨ShītúcíSī-tòuh-chìh
Stuyvesant施托伊弗桑特施托伊弗桑特ShītuōyīfúsāngtèSī-tok-yī-fāt-sōng-dahk
styling; dressing up穿搭穿搭chuāndāchyūn-daap
stylized depiction虚拟图虛擬圖xūnǐtúhēui-yíh-tòuh
stylus (of insect etc)尖针尖針jiānzhēnjīm-jām
styrene本乙烯本乙烯běnyǐxībún-yuht-hēi
Stéphane斯特凡纳斯特凡納SītèfánnàSī-dahk-fàahn-naahp
Stéphanie斯特凡娜斯特凡娜SītèfánnàSī-dahk-fàahn-nàh
Stöppler斯托佩斯托佩SītuōpèiSī-tok-pui
Ss < | index | > Su
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.