Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Uz

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Uy < | index | > Va
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Uz乌斯烏斯WūsīWū-sī
Uzai乌赛烏賽WūsàiWū-choijˈʉːzaɪ
Uzbekistan乌兹别克斯坦烏茲別克斯坦WūzībiékèsītǎnWū-jī-biht-hāk-sī-táanʉːzbˈɛkɪstæn
Uzbekistan (alternate translation)乌兹别克烏茲別克WūzībiékèWū-jī-biht-hākʉːzbˈɛkɪstæn
Uzbek (language)乌兹别克语烏茲別克語WūzībiékèyǔWū-jī-biht-hāk-yúh
Uzhgorod乌日哥罗德烏日哥羅德WūrìgēluódéWū-yaht-gō-lòh-dāk
Uzon (caldera)乌兹恩烏茲恩Wūzī'ēnWū-jī-yān
Uzza乌萨烏薩WūsàWū-saatˈʌzʌ
Uzzah乌撒烏撒WūsāWū-saatˈʌzɑ
Uzzell乌扎烏扎WūzhāWū-jaat
Uzzi乌西烏西WūxīWū-sāiˈʌzaɪ
Uzzia乌西亚烏西亞WūxīyàWū-sāi-ngajˌʉːzˈaɪʌ
Uzziah乌西雅烏西雅WūxīyǎWū-sāi-ngáhjʉːzˈaɪə
Uzziel乌薛烏薛WūxuēWū-sitˈʌziɛl
Uy < | index | > Va
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.