Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Vr

Last update: 2021-07-31
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Vo < | index | > Vu
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Vratislaus弗拉季斯拉夫弗拉季斯拉夫FúlājìsīlāfūFāt-lāai-gwai-sī-lāai-fū
Vreeland弗里兰弗里蘭FúlǐlánFāt-léih-làahn
Vrindavan沃林达文沃林達文WòlíndáwénYūk-làhm-daaht-màhn
Vrooman弗鲁曼弗魯曼FúlǔmànFāt-lóuh-maahn
Vo < | index | > Vu
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.