Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Wy

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Wu < | index | > Xa
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Wyandotte (place)怀恩多特懷恩多特Huái'ēnduōtèWàaih-yān-dō-dahk
Wyant怀恩特懷恩特Huái'ēntèWàaih-yān-dahk
Wyatt怀亚特懷亞特HuáiyàtèWàaih-nga-dahk
Wyche威奇威奇WēiqíWāi-kèih
Wyckoff威科夫威科夫WēikēfūWāi-fō-fū
Wycliffe威克里夫威克里夫WēikèlǐfūWāi-hāk-léih-fū
Wycliffe (old translation)威克利夫威克利夫WēikèlìfūWāi-hāk-leih-fū
Wyeth (American pharmaceutical brand)惠氏惠氏HuìshìWaih-sih
Wykes怀克斯懷克斯HuáikèsīWàaih-hāk-sī
Wykle威克尔威克爾Wēikè'ěrWāi-hāk-yíh
Wykoff怀科夫懷科夫HuáikēfūWàaih-fō-fū
Wyle怀尔懷爾Huái'ěrWàaih-yíh
Wyles怀尔斯懷爾斯Huái'ěrsīWàaih-yíh-sī
Wylie怀利懷利HuáilìWàaih-leih
Wyndham温德姆溫德姆WēndémǔWān-dāk-móuh
Wyner维内尔維內爾Wéinèi'ěrWàih-noih-yíh
Wyngarden温加登溫加登WēnjiādēngWān-gā-dāng
Wynkoop温库普溫庫普WēnkùpǔWān-fu-póu
Wynstra温斯特拉溫斯特拉WēnsītèlāWān-sī-dahk-lāai
Wynward温纳德溫納德WēnnàdéWān-naahp-dāk
Wyoming怀俄明州懷俄明州Huái'émíng ZhōuWàaih-ngòh-mìhng Jāu
Wyre维尔維爾Wéi'ěrWàih-yíh
Wysocki维索茨基維索茨基WéisuǒcíjīWàih-sok-chìh-gēi
Wyson怀森懷森HuáisēnWàaih-sām
Wyth威思威思WēisīWāi-sī
Wythenshawe威森肖威森肖WēisēnxiàoWāi-sām-chiu
Wyttenbach维滕巴赫維滕巴赫WéiténgbāhèWàih-tàhng-bā-hāk
Wu < | index | > Xa
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.