Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Zu

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Zt < | index | > Zv
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Zu'an (town)祖庵镇祖庵鎮Zǔ'ānzhènJóu-ām-jan
Zuber朱伯朱伯ZhūbóJyū-baak
Zubieta苏维塔蘇維塔SūwéitǎSōu-wàih-taap
Zubiran祖比兰祖比蘭ZǔbǐlánJóu-béi-làahn
Zubizarreta祖比扎雷塔祖比扎雷塔ZǔbǐzhāléitǎJóu-béi-jaat-lèuih-taap
Zubko祖布科祖布科ZǔbùkēJóu-bou-fō
Zubkov祖布科夫祖布科夫ZǔbùkēfūJóu-bou-fō-fū
Zubrod朱布罗德朱布羅德ZhūbùluódéJyū-bou-lòh-dāk
Zucca朱卡朱卡ZhūkǎJyū-kā
zucchini (US), courgette (UK) - a small summer squash小西葫芦小西葫蘆xiǎoxīhúlúsíu-sāi-wùh-lòuhzˌʊkˈini
Zuccolini祖科利尼祖科利尼ZǔkēlìníJóu-fō-leih-nèih
Zucconelli祖科科内利祖科科內利ZǔkēkēnèilìJóu-fō-fō-noih-leih
Zuck; Zuk朱克朱克ZhūkèJyū-hāk
Zucker扎克尔扎克爾Zhākè'ěrJaat-hāk-yíh
Zuckerberg扎克伯格扎克伯格ZhākèbógéJaat-hāk-baak-gaak
Zuckerman朱克曼朱克曼ZhūkèmànJyū-hāk-maahn
Zuckerman祖克曼祖克曼ZǔkèmànJóu-hāk-maahn
zuclopenthixol (drug used for schizophrenia etc)珠氯噻醇珠氯噻醇zhūlǜsāichúnjyū-luhk-sāk-sèuhn
Zudian Township俎店乡俎店鄉Zǔdiàn XiāngJó-dim Hēung
Zudun Township祖墩乡祖墩鄉Zǔdūn XiāngJóu-dān Hēung
Zuercher祖切尔祖切爾Zǔqiè'ěrJóu-chit-yíh
Zugdidi祖格迪迪祖格迪迪ZǔgédídíJóu-gaak-dihk-dihk
Zula朱拉朱拉ZhūlāJyū-lāai
Zula祖拉祖拉ZǔlāJóu-lāai
Zulauf朱洛夫朱洛夫ZhūluòfūJyū-lohk-fū
Zulay苏莱蘇萊SūláiSōu-lòih
Zuleta朱利塔朱利塔ZhūlìtǎJyū-leih-taap
Zulfikar佐勒菲卡尔佐勒菲卡爾Zuǒlèfēikǎ'ěrJo-lahk-fēi-kā-yíh
Zulia苏利亚蘇利亞SūlìyàSōu-leih-nga
Zuliani祖里亚尼祖里亞尼ZǔlǐyàníJóu-léih-nga-nèih
Zuli River祖厉河祖厲河Zǔlì HéJóu-laih Hòh
Zulma朱尔玛朱爾瑪Zhū'ěrmǎJyū-yíh-máh
Zulou (town)祖楼镇祖樓鎮ZǔlóuzhènJóu-làuh-jan
Zululand祖鲁兰祖魯蘭ZǔlǔlánJóu-lóuh-làahn
Zulu (language)祖鲁语祖魯語ZǔlǔyǔJóu-lóuh-yúh
Zumba dance尊巴舞尊巴舞ZūnbāwǔJyūn-bā-móuh
Zumbrunn祖姆布伦祖姆布倫ZǔmǔbùlúnJóu-móuh-bou-lèuhn
Zumwalt朱姆沃尔特朱姆沃爾特Zhūmǔwò'ěrtèJyū-móuh-yūk-yíh-dahk
Zundel曾德尔曾德爾Céngdé'ěrChàhng-dāk-yíh
Zunhuadian (town)遵化店镇遵化店鎮ZūnhuàdiànzhènJēun-fa-dim-jan
Zunhua (in Hebei)遵化遵化ZūnhuàJēun-fa
Zunhua (in Hebei)遵化市遵化市Zūnhuà ShìJēun-fa Síh
Zunhua (town)遵化镇遵化鎮ZūnhuàzhènJēun-fa-jan
Zuniga苏尼加蘇尼加SūníjiāSōu-nèih-gā
Zuni (language)祖尼语祖尼語ZǔníyǔJóu-nèih-yúh
Zunqiao Township尊桥乡尊橋鄉Zūnqiáo XiāngJyūn-kìuh Hēung
Zuntan (town)遵谭镇遵譚鎮ZūntánzhènJēun-tàahm-jan
Zunyi (in Guizhou)遵义市遵義市Zūnyì ShìJēun-yih Síh
Zunz祖恩茨祖恩茨Zǔ'ēncíJóu-yān-chìh
Zunzuzhuang Township尊祖庄乡尊祖莊鄉Zūnzǔzhuāng XiāngJyūn-jóu-jōng Hēung
Zuoba (town)左拔镇左拔鎮ZuǒbázhènJó-baht-jan
Zuoba Township佐坝乡佐壩鄉Zuǒbà XiāngJo-ba Hēung
Zuocheng Township胙城乡胙城鄉Zuòchéng XiāngJouh-sìhng Hēung
Zuocun (town)佐村镇佐村鎮ZuǒcūnzhènJo-chyūn-jan
Zuocun (town)柞村镇柞村鎮ZuòcūnzhènJah-chyūn-jan
Zuodian Township左店乡左店鄉Zuǒdiàn XiāngJó-dim Hēung
Zuogong County左贡县左貢縣Zuǒgòng XiànJó-gung Yún
Zuokou Township左口乡左口鄉Zuǒkǒu XiāngJó-háu Hēung
Zuolan Township左岚乡左嵐鄉Zuǒlán XiāngJó-làahm Hēung
Zuolong Township佐龙乡佐龍鄉Zuǒlóng XiāngJo-lùhng Hēung
Zuomu Township左木乡左木鄉Zuǒmù XiāngJó-muhk Hēung
Zuoquan (county, in Shanxi)左权县左權縣Zuǒquán XiànJó-kyùhn Yún
Zuoquan (town)左权镇左權鎮ZuǒquánzhènJó-kyùhn-jan
Zuo River左江左江Zuǒ JiāngJó Gōng
Zuoshi (town)柞市镇柞市鎮ZuòshìzhènJah-síh-jan
Zuowei (town)左卫镇左衛鎮ZuǒwèizhènJó-waih-jan
Zuoxi (town)左溪镇左溪鎮ZuǒxīzhènJó-kāi-jan
Zuoying District (in Kaohsiung)左营区左營區Zuǒyíng QūJó-yìhng Kēui
Zuoying Township左营乡左營鄉Zuǒyíng XiāngJó-yìhng Hēung
Zuoyun (county, in Shanxi)左云县左雲縣Zuǒyún XiànJó-wàhn Yún
Zuozhen District; Zuojhen District (in Tainan)左镇区左鎮區Zuǒzhèn QūJó-jan Kēui
Zuozhou (town)左州镇左州鎮ZuǒzhōuzhènJó-jāu-jan
Zuph苏弗蘇弗SūfúSōu-fātzˈʌf
Zur祖珥祖珥Zǔ'ěrJóu-yihzˈəː
Zurab祖拉布祖拉布ZǔlābùJóu-lāai-bou
Zurbriggen楚尔布里根楚爾布里根Chǔ'ěrbùlǐgēnChó-yíh-bou-léuih-gān
Zureen祖仁祖仁ZǔrénJóu-yàhn
Zurich苏黎世蘇黎世SūlíshìSōu-làih-saizjˈʊəɹɪk
Zurick祖里克祖里克ZǔlǐkèJóu-léih-hāk
Zuriel苏列蘇列SūlièSōu-lihtzˈəːɹiɛl
Zurinaga祖里纳加祖里納加ZǔlǐnàjiāJóu-léih-naahp-gā
Zurishaddai苏利沙代蘇利沙代SūlìshādàiSōu-leih-sā-doihzˌʉːɹɪʃˈædaɪ
Zurita祖里塔祖里塔ZǔlǐtǎJóu-léih-taap
Zurn朱恩朱恩Zhū'ēnJyū-yān
Zurong (town)足荣镇足榮鎮ZúróngzhènJūk-wìhng-jan
Zurzolo祖佐洛祖佐洛ZǔzuǒluòJóu-jo-lohk
Zusak祖萨克祖薩克ZǔsàkèJóu-saat-hāk
Zushan (town)祖山镇祖山鎮ZǔshānzhènJóu-sāan-jan
Zushidian (town)祖师殿镇祖師殿鎮ZǔshīdiànzhènJóu-sī-dihn-jan
Zushimiao Township祖师庙乡祖師廟鄉Zǔshīmiào XiāngJóu-sī-miuh Hēung
Zusman祖斯曼祖斯曼ZǔsīmànJóu-sī-maahn
Zuzim苏辛蘇辛SūxīnSōu-sānzˈʉːzɪm
Żuławski茹瓦夫斯基茹瓦夫斯基RúwǎfūsījīYùh-ngáh-fū-sī-gēi
Zt < | index | > Zv
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.