Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ar

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Aq < | index | > As
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ar亚珥亞珥Yà'ěrNga-yih
Ar亚珥城亞珥城Yà'ěr ChéngNga-yih Sìhng
Ara亚拉亞拉YàlāNga-lāaiˈeɪɹʌ
Arabah (incomplete)亚拉巴亞拉巴YàlābāNga-lāai-bāˈɛɹəbə
Arabel阿拉贝尔阿拉貝爾Ālābèi'ěrA-lāai-bui-yíh
Arabella阿拉贝拉阿拉貝拉ĀlābèilāA-lāai-bui-lāai
arabesque (Arab-style)阿拉伯式阿拉伯式ĀlābóshìA-lāai-ba-sīkˌæɹəbˈɛsk
Arab (in descent)阿拉伯裔阿拉伯裔ĀlābóyìA-lāai-ba-yeuih
Araceli阿拉丝丽阿拉絲麗ĀlāsīlìA-lāai-sī-laih
Arachne阿拉喀涅阿拉喀涅ĀlākānièA-lāai-haak-nihp
Arad亚拉得亞拉得YàlādéNga-lāai-dākˈeɪɹæd
Arafat阿拉法特阿拉法特ĀlāfǎtèA-lāai-faat-dahk
Arago阿拉格阿拉格ĀlāgéA-lāai-gaak
Aragon亚拉岗亞拉崗YàlāgǎngNga-lāai-gōng
Aragon阿拉贡阿拉貢ĀlāgòngA-lāai-gung
Aragonese (language)阿拉贡语阿拉貢語ĀlāgòngyǔA-lāai-gung-yúh
Aragua阿拉瓜阿拉瓜ĀlāguāA-lāai-gwā
Araki荒木荒木HuāngmùFōng-muhk
Aral (in Xinjiang)阿拉尔阿拉爾Ālā'ěrA-lāai-yíh
Aral (in Xinjiang)阿拉尔市阿拉爾市Ālā'ěr ShìA-lāai-yíh Síh
Aral Sea咸海咸海Xián HǎiHàahm Hói
Aram阿拉姆阿拉姆ĀlāmǔA-lāai-móuhˈeɪɹæm
Aram阿拉米阿拉米ĀlāmǐA-lāai-máihˈeɪɹæm
Aramaeans阿拉米人阿拉米人ĀlāmǐrénA-lāai-máih-yàhn
Aramaic language阿拉米语阿拉米語ĀlāmǐyǔA-lāai-máih-yúh
Aramaic (script)亚拉姆文亞拉姆文YàlāmǔwénNga-lāai-móuh-màhn
Araminta阿拉明塔阿拉明塔ĀlāmíngtǎA-lāai-mìhng-taap
Aram-naharaim阿拉米纳哈连阿拉米納哈連ĀlāmǐnàhāliánA-lāai-máih-naahp-hā-lìhnˌeɪɹəmnɑhʌɹˈeɪəm
Aram-Zobah阿拉米琐巴阿拉米瑣巴ĀlāmǐsuǒbāA-lāai-máih-só-bāˌeɪɹæmzˈəʊbʌ
Aran亚兰亞蘭YàlánNga-làahnˈeɪɹæn
Aran阿朗阿朗ĀlǎngA-lóhngˈeɪɹæn
Aranck阿兰克阿蘭克ĀlánkèA-làahn-hāk
Aranda阿兰达阿蘭達ĀlándáA-làahn-daaht
Arango阿朗戈阿朗戈ĀlǎnggēA-lóhng-gwō
Aran Islands阿伦群岛阿倫群島Ālún QúndǎoA-lèuhn Kwàhn-dóu
Arant埃伦特埃倫特ĀilúntèĀai-lèuhn-dahk
Araoz阿劳斯阿勞斯ĀláosīA-lòuh-sī
Arapaho (language)阿拉帕霍语阿拉帕霍語ĀlāpàhuòyǔA-lāai-paak-fok-yúh
Ararat亚拉腊亞拉臘YàlālàNga-lāai-laahpˈɛɹʌɹæt
Aras阿拉什阿拉什ĀlāshíA-lāai-sahp
Arasse; Arras阿拉斯阿拉斯ĀlāsīA-lāai-sī
Aratus阿拉托斯阿拉托斯ĀlātuōsīA-lāai-tok-sī
Araucanía阿劳卡尼亚阿勞卡尼亞ĀláokǎníyàA-lòuh-kā-nèih-nga
Araujo阿劳若阿勞若ĀláoruòA-lòuh-yeuhk
Araujo; Araújo阿劳霍阿勞霍ĀláohuòA-lòuh-fok
Araunah亚劳拿亞勞拿YàláonáNga-lòuh-nàhʌɹˈɑnʌ
Arauquita阿劳基塔阿勞基塔ĀláojītǎA-lòuh-gēi-taap
Arawak (person)阿拉瓦克人阿拉瓦克人ĀlāwǎkèrénA-lāai-ngáh-hāk-yàhn
Arax阿拉克斯阿拉克斯ĀlākèsīA-lāai-hāk-sī
Araya阿拉亚阿拉亞ĀlāyàA-lāai-nga
Arba亚巴亞巴YàbāNga-bāˈɑbʌ
Arbaugh阿博阿博ĀbóA-bok
arbeit macht frei; work makes free (Nazi camp sign)劳动带来自由勞動帶來自由láodòng dàilái zìyóulòuh-duhng daai-lòih jih-yàuh
Arbel亚比勒亞比勒YàbǐlèNga-béi-lahkˈɑbəl
Arben阿尔邦阿爾邦Ā'ěrbāngA-yíh-bōng
Arberry阿伯里阿伯里ĀbólǐA-ba-léih
arbiter; arbitrator; moderator仲裁者仲裁者zhòngcáizhějuhng-chòih-jéˈɑbɪtɚ
arbitrary; capricious反复无常反覆無常fǎnfù-wúchángfáan-fuhk-mòuh-sèuhngˈɑbɪtɹəɹi
arbitrary detention任意拘留任意拘留rènyì jūliúyahm-yi kēui-làuh
<comp.> arbitrary function任意函数任意函數rènyì hánshùyahm-yi hàahm-sou
Arboga阿尔博加阿爾博加Ā'ěrbójiāA-yíh-bok-gā
arborist; tree surgeon树艺师樹藝師shùyìshīsyuh-ngaih-sī
Arbuckle阿巴克尔阿巴克爾Ābākè'ěrA-bā-hāk-yíh
Arbuthnott; Arbuthnot阿巴思诺特阿巴思諾特ĀbāsīnuòtèA-bā-sī-nohk-dahk
arcade; covered passage拱廊街拱廊街gǒnglángjiēgúng-lòhng-gāai
Arcadia阿卡迪亚阿卡迪亞ĀkǎdíyàA-kā-dihk-nga
Arcand阿坎德阿坎德ĀkǎndéA-hām-dāk
Arcara阿卡拉阿卡拉ĀkǎlāA-kā-lāai
Arcari阿尔卡里阿爾卡里Ā'ěrkǎlǐA-yíh-kā-léih
Arceneaux阿西诺阿西諾ĀxīnuòA-sāi-nohk
Archaeoraptor (fake fossil)古盗鸟古盜鳥gǔdàoniǎogú-douh-níuh
Archambault阿尔尚博阿爾尚博Ā'ěrshàngbóA-yíh-seuhng-bok
archangel天使长天使長tiānshǐzhǎngtīn-si-jéungˈɑkeɪndʒəl
Archbishop of Canterbury坎特伯雷大主教坎特伯雷大主教Kǎntèbóléi dàzhǔjiàoHām-dahk-baak-lèuih daaih-jyú-gaau
Archelaus阿基劳斯阿基勞斯ĀjīláosīA-gēi-lòuh-sī
Archer阿奇尔阿奇爾Āqí'ěrA-kèih-yíhˈɑtʃɚ
Archer River阿彻河阿徹河Āchè héA-chit hòh
Archer (surname)阿彻阿徹ĀchèA-chitˈɑtʃɚ
Archey阿奇阿奇ĀqíA-kèih
Archibald阿奇博尔德阿奇博爾德Āqíbó'ěrdéA-kèih-bok-yíh-dāk
Archibong阿奇邦阿奇邦ĀqíbāngA-kèih-bōng
Archimedes阿基米德阿基米德ĀjīmǐdéA-gēi-máih-dāk
Archippus亚基布亞基布YàjībùNga-gēi-bou
Archite亚基人亞基人YàjīrénNga-gēi-yàhnˈɑkaɪt
architect建筑学家建築學家jiànzhùxuéjiāgin-jūk-hohk-gā
<comp.> architect架构师架構師jiàgòushīga-kau-sī
architectural designer建筑设计师建築設計師jiànzhù shèjìshīgin-jūk chit-gai-sī
architectural plans设计方案設計方案shèjì fāng'ànchit-gai fōng-ngon
architectural style建筑风格建築風格jiànzhù fēnggégin-jūk fūng-gaak
architectural team建筑组建築組jiànzhùzǔgin-jūk-jóu
architecture department (at university)建筑系建築系jiànzhùxìgin-jūk-haih
archived已封存已封存yǐ fēngcúnyíh fūng-chyùhn
Archives of Internal Medicine (journal)内科学文献內科學文獻Nèikēxué WénxiànNoih-fō-hohk Màhn-hin
Arch of Titus (Rome)提图斯凯旋门提圖斯凱旋門Títúsī kǎixuánménTàih-tòuh-sī hói-syùhn-mùhn
archway (monument)排楼排樓páilóupàaih-làuh
Arctic air mass北极气团北極氣團Běijí qìtuánBāk-gihk hei-tyùhn
Arctic Archipelago北极群岛北極群島Běijí QúndǎoBāk-gihk Kwàhn-dóu
Arctic ground squirrel北极地松鼠北極地松鼠Běijí dìsōngshǔBāk-gihk deih-chùhng-syú
Arctic (region)北极地区北極地區Běijí dìqūBāk-gihk deih-kēui
Arcuri阿库里阿庫里ĀkùlǐA-fu-léih
arc welding弧焊弧焊húhànwùh-hohn
arc welding电弧焊電弧焊diànhúhàndihn-wùh-hohn
Ard亚德亞德YàdéNga-dāk
Ardal阿尔达勒阿爾達勒Ā'ěrdálèA-yíh-daaht-lahk
Ardal阿尔达尔阿爾達爾Ā'ěrdá'ěrA-yíh-daaht-yíh
Ardara阿尔达拉阿爾達拉Ā'ěrdálāA-yíh-daaht-lāai
Ardea阿尔代亚阿爾代亞Ā'ěrdàiyàA-yíh-doih-nga
Ardell艾黛儿艾黛兒Àidài'érNgaaih-doih-yìh
Ardell阿戴尔阿戴爾Ādài'ěrA-daai-yíh
Ardern阿尔登阿爾登Ā'ěrdēngA-yíh-dāng
Ardern阿德恩阿德恩Ādé'ēnA-dāk-yān
Ardis娅迪丝婭迪絲YàdísīA-dihk-sī
Ardison阿迪森阿迪森ĀdísēnA-dihk-sām
Ardith; Artis阿迪斯阿迪斯ĀdísīA-dihk-sī
Ardrey阿德里阿德里ĀdélǐA-dāk-léuih
Arduino (Dorsum mountains)阿尔杜伊诺阿爾杜伊諾Ā'ěrdùyīnuòA-yíh-douh-yī-nohk
area; pocket片区片區piànqūpin-kēui
area studies区域研究區域研究qūyù yánjiūkēui-wihk yìhn-gau
Arecibo阿雷西沃阿雷西沃ĀléixīwòA-lèuih-sāi-yūk
Arecibo Observatory阿雷西沃天文台阿雷西沃天文台Āléixīwò TiānwéntáiA-lèuih-sāi-yūk Tīn-màhn-tòih
Areg阿雷格阿雷格ĀléigéA-lèuih-gaak
Arega阿雷加阿雷加ĀléijiāA-lèuih-gā
Areli亚列利亞列利YàlièlìNga-liht-leihʌɹˈilaɪ
Arellano阿雷利亚诺阿雷利亞諾ĀléilìyànuòA-lèuih-leih-nga-nohk
Arellano阿雷拉诺阿雷拉諾ĀléilānuòA-lèuih-lāai-nohk
Arenal (volcano)阿雷纳尔阿雷納爾Āléinà'ěrA-lèuih-naahp-yíh
Arenberg阿伦伯格阿倫伯格ĀlúnbógéA-lèuhn-baak-gaak
Arendal阿伦达尔阿倫達爾Ālúndá'ěrA-lèuhn-daaht-yíh
Arendall阿伦德尔阿倫德爾Ālúndé'ěrA-lèuhn-dāk-yíh
Arends阿伦兹阿倫茲ĀlúnzīA-lèuhn-jī
Arendt阿伦特阿倫特ĀlúntèA-lèuhn-dahk
Arensberg阿伦斯伯格阿倫斯伯格ĀlúnsībógéA-lèuhn-sī-baak-gaak
Arenys de Mar滨海阿雷尼斯濱海阿雷尼斯Bīnhǎi'āléinísīBān-hói-a-lèuih-nèih-sī
Areopagus亚略巴古亞略巴古YàlüèbāgǔNga-leuhk-bā-gúɛɹiˈɒpʌɡəs
Ares阿雷斯阿雷斯ĀléisīA-lèuih-sī
Areta阿雷塔阿雷塔ĀléitǎA-lèuih-taap
Aretha艾瑞莎艾瑞莎ÀiruìshāNgaaih-seuih-sā
Aretha阿勒达阿勒達ĀlèdáA-lahk-daaht
are there any other comments?还有评论吗還有評論嗎hái yǒu pínglùn mawàahn yáuh pìhng-leuhn mā
Arethusa阿瑞托萨阿瑞托薩ĀruìtuōsàA-seuih-tok-saat
<TW?> are watermelons sweet? (photograph "say cheese" equivalent)西瓜甜不甜西瓜甜不甜xīguā tián bù tiánsāi-gwā tìhm bāt tìhm
Argall阿高尔阿高爾Āgāo'ěrA-gōu-yíh
Argand阿尔甘阿爾甘Ā'ěrgānA-yíh-gām
Argelich阿格里奇阿格里奇ĀgélǐqíA-gaak-léih-kèih
Argenis阿赫尼斯阿赫尼斯ĀhènísīA-hāk-nèih-sī
Argent阿金特阿金特ĀjīntèA-gām-dahk
Argentina (name)阿尔真蒂纳阿爾真蒂納Ā'ěrzhēndìnàA-yíh-jān-dai-naahpˌɑdʒəntˈinə
Argo阿尔戈阿爾戈Ā'ěrgēA-yíh-gwō
Argob亚珥歌伯亞珥歌伯Yà'ěrgēbóNga-yih-gō-baakˈɑɡɒb
Arguelles阿圭列斯阿圭列斯ĀguīlièsīA-gwāi-liht-sī
<netspeak> argumentative person杠精杠精gàngjīnggong-jīng
Argus阿格斯阿格斯ĀgésīA-gaak-sī
Argyle阿盖尔阿蓋爾Āgài'ěrA-goi-yíh
Argyle阿盖尔地阿蓋爾地Āgài'ěrdìA-goi-yíh-deih
Argyris阿吉里斯阿吉里斯ĀjílǐsīA-gāt-léih-sī
Argyros阿吉罗斯阿吉羅斯ĀjíluósīA-gāt-lòh-sī
Ar Horqin (banner, in Inner Mongolia)阿鲁科尔沁旗阿魯科爾沁旗Ālǔkē'ěrqìn QíA-lóuh-fō-yíh-sam Kèih
Arhuaco (language)阿尔瓦科语阿爾瓦科語Ā'ěrwǎkēyǔA-yíh-ngáh-fō-yúh
Ariadna艾妮安娜艾妮安娜Àinī'ānnàNgaaih-nèih-ngōn-nàh
Ariadna阿里亚德娜阿里亞德娜ĀlǐyàdénàA-léih-nga-dāk-nàh
Ariadne阿里阿德涅阿里阿德涅Ālǐ'ādénièA-léih-a-dāk-nihp
Arian阿里乌斯阿里烏斯ĀlǐwūsīA-léih-wū-sī
Ariane阿丽亚娜阿麗亞娜ĀlìyànàA-laih-nga-nàh
Ariane阿丽安阿麗安Ālì'ānA-laih-ngōn
Arianna阿蕊安娜阿蕊安娜Āruǐ'ānnàA-yéuih-ngōn-nàh
Arianrod阿丽安罗德阿麗安羅德Ālì'ānluódéA-laih-ngōn-lòh-dāk
Arias阿里亚斯阿里亞斯ĀlǐyàsīA-léih-nga-sī
Arica阿里卡阿里卡ĀlǐkǎA-léih-kā
Aridatha亚利大他亞利大他YàlìdàtāNga-leih-daaih-tāˌɑɹədˈeɪθʌ
Arid (surname)阿里德阿里德ĀlǐdéA-léih-dāk
Arieh亚利耶亞利耶YàlìyēNga-leih-yèhəɹˈaɪʌ
Ariel (Bible)亚利伊勒亞利伊勒YàlìyīlèNga-leih-yī-lahkˈeɪɹɪɛl
Ariella阿瑞拉阿瑞拉ĀruìlāA-seuih-lāai
Ariella阿雷拉阿雷拉ĀléilāA-lèuih-lāai
Arielle阿丽尔阿麗爾Ālì'ěrA-laih-yíh
Ariel (modern given name)阿里尔阿里爾Ālǐ'ěrA-léuih-yíhˈeɪɹɪɛl
Ariel (modern name)埃里尔埃里爾Āilǐ'ěrĀai-léuih-yíhˈeɪɹɪɛl
Ariel (modern name)阿列尔阿列爾Āliè'ěrA-liht-yíhˈeɪɹɪɛl
Ariel (modern name)阿里埃勒阿里埃勒Ālǐ'āilèA-léih-āai-lahkˈeɪɹɪɛl
Arif阿里夫阿里夫ĀlǐfūA-léih-fū
Arigo; Arrigo阿里戈阿里戈ĀlǐgēA-léih-gwō
Arik阿里克阿里克ĀlǐkèA-léih-hāk
Arimathea亚利马太亞利馬太YàlìmǎtàiNga-leih-máh-taaiɛɹɪməθˈiə
Arin; Ary艾瑞艾瑞ÀiruìNgaaih-seuih
Arina阿莉娜阿莉娜ĀlìnàA-leih-nàh
Arina; Alina阿林娜阿林娜ĀlínnàA-làhm-nàh
Arioch亚略亞略YàlüèNga-leuhkˈɛəɹiɒk
arise by chance碰巧产生碰巧產生pèngqiǎo chǎnshēngpung-háau cháan-sāang
Ariss阿里斯阿里斯ĀlǐsīA-léih-sī
Aristarchus亚里达古亞里達古YàlǐdágǔNga-léih-daaht-gúˌɛɹɪstˈɑkʌs
Aristide阿里斯蒂德阿里斯蒂德ĀlǐsīdìdéA-léih-sī-dai-dāk
Aristides阿里斯提得斯阿里斯提得斯ĀlǐsītídésīA-léih-sī-tàih-dāk-sī
Aristotle亚里士多德亞里士多德YàlǐshìduōdéNga-léih-sih-dō-dāk
Aristotle亚里斯多德亞里斯多德YàlǐsīduōdéNga-léih-sī-dō-dāk
Aristovo阿里斯托沃阿里斯托沃ĀlǐsītuōwòA-léih-sī-tok-yūk
Arius阿莱亚斯阿萊亞斯ĀláiyàsīA-lòih-nga-sī
Arius阿里乌阿里烏ĀlǐwūA-léih-wū
Arizona亚利桑那州亞利桑那州Yàlìsāngnà ZhōuNga-leih-sōng-náh Jāuˌæɹɪzˈəʊnə
Arjan阿尔扬阿爾揚Ā'ěryángA-yíh-yèuhng
Arjan阿尔琼阿爾瓊Ā'ěrqióngA-yíh-kìhng
Arjen阿里扬阿里揚ĀlǐyángA-léih-yèuhng
Arjona阿霍纳阿霍納ĀhuònàA-fok-naahp
Arjun阿君阿君ĀjūnA-gwān
Arjun阿琼阿瓊ĀqióngA-kìhng
Arjuna阿君娜阿君娜ĀjūnnàA-gwān-nàh
Arjuna阿周那阿周那ĀzhōunàA-jāu-náh
Arjuna阿朱那阿朱那ĀzhūnàA-jyū-náh
Arjuna阿诸那阿諸那ĀzhūnàA-jyū-náh
Arkadiy阿凯迪阿凱迪ĀkǎidíA-hói-dihk
Arkady阿卡迪阿卡迪ĀkǎdíA-kā-dihk
Arkady阿尔卡季阿爾卡季Ā'ěrkǎjìA-yíh-kā-gwai
Arkhangel'sk阿尔汉格尔斯克阿爾漢格爾斯克Ā'ěrhàngé'ěrsīkèA-yíh-hon-gaak-yíh-sī-hāk
Arkhangelsk (region in Russia)阿尔汉格尔斯克州阿爾漢格爾斯克州Ā'ěrhàngé'ěrsīkè ZhōuA-yíh-hon-gaak-yíh-sī-hāk Jāu
Arkhipov阿尔希波夫阿爾希波夫Ā'ěrxībōfūA-yíh-hēi-bō-fū
Arkins阿尔金斯阿爾金斯Ā'ěrjīnsīA-yíh-gām-sī
Arkite阿基人阿基人ĀjīrénA-gēi-yàhnˈɑkaɪt
Arkle阿克尔阿克爾Ākè'ěrA-hāk-yíh
Arklow阿克洛阿克洛ĀkèluòA-hāk-lohk
Ark (name)阿基阿基ĀjīA-gēi
Ark (of covenant) poles柜杠櫃杠guìgànggwaih-gong
ark of the covenant约柜約櫃yuēguìyeuk-gwaih
ark of wood; wood cabinet木柜木櫃mùguìmuhk-gwaih
Arkus阿库斯阿庫斯ĀkùsīA-fu-sī
Arkwright阿克赖特阿克賴特ĀkèlàitèA-hāk-laaih-dahk
Arlando阿兰多阿蘭多ĀlánduōA-làahn-dō
Arledge阿利奇阿利奇ĀlìqíA-leih-kèih
Arlen阿兰恩阿蘭恩Ālán'ēnA-làahn-yān
Arlene阿琳阿琳ĀlínA-làhm
Arlette娅莱特婭萊特YàláitèA-lòih-dahk
Arley阿磊阿磊ĀlěiA-léuih
Arlo阿洛阿洛ĀluòA-lohk
Arlotto阿洛托阿洛托ĀluòtuōA-lohk-tok
Arluk阿卢克阿盧克ĀlúkèA-lòuh-hāk
Armacost阿马科斯特阿馬科斯特ĀmǎkēsītèA-máh-fō-sī-dahk
Armagh阿马阿馬ĀmǎA-máhˌɑmˈɑ
Armaly阿马利阿馬利ĀmǎlìA-máh-leih
Arman阿尔曼阿爾曼Ā'ěrmànA-yíh-maahn
Armand阿尔芒阿爾芒Ā'ěrmángA-yíh-mòhng
Armando阿尔曼多阿爾曼多Ā'ěrmànduōA-yíh-maahn-dō
Armando阿曼多阿曼多ĀmànduōA-maahn-dō
Armao阿莫阿莫ĀmòA-mohk
Armas阿玛斯阿瑪斯ĀmǎsīA-máh-sī
Armas阿马斯阿馬斯ĀmǎsīA-máh-sī
Armavir阿尔马维尔阿爾馬維爾Ā'ěrmǎwéi'ěrA-yíh-máh-wàih-yíh
Armbrust安布拉斯特安布拉斯特ĀnbùlāsītèNgōn-bou-lāai-sī-dahk
Armbruster安布鲁斯特安布魯斯特ĀnbùlǔsītèNgōn-bou-lóuh-sī-dahk
armed man (bandit?)武匪武匪wǔfěimóuh-féi
armed members; militants武装分子武裝分子wǔzhuāng fènzǐmóuh-jōng fahn-jí
armed police; heavily armed law enforcement officers武装警察武裝警察wǔzhuāng jǐngchámóuh-jōng gíng-chaat
Armen阿尔缅阿爾緬Ā'ěrmiǎnA-yíh-míhn
Armen阿芒阿芒ĀmángA-mòhng
Armendariz阿门达里兹阿門達里茲ĀméndálǐzīA-mùhn-daaht-léih-jī
Armenia亚美尼亚亞美尼亞YàměiníyàNga-méih-nèih-nga
Armenian (language)亚美尼亚语亞美尼亞語YàměiníyàyǔNga-méih-nèih-nga-yúhˈɑmɪnɪən
Armenians亚美尼亚人亞美尼亞人YàměiníyàrénNga-méih-nèih-nga-yàhn
Arment阿门特阿門特ĀméntèA-mùhn-dahk
Armer阿默阿默ĀmòA-mahk
Armfield阿姆菲尔德阿姆菲爾德Āmǔfēi'ěrdéA-móuh-fēi-yíh-dāk
Armida阿尔米达阿爾米達Ā'ěrmǐdáA-yíh-máih-daaht
Armida阿米达阿米達ĀmǐdáA-máih-daaht
Armilla阿米利亚阿米利亞ĀmǐlìyàA-máih-leih-nga
Armillaria ostoyae; honey fungus密环菌密環菌mìhuánjùnmaht-wàahn-kwán
Arminda阿明达阿明達ĀmíngdáA-mìhng-daaht
Arminius阿米尼乌斯阿米尼烏斯ĀmǐníwūsīA-máih-nèih-wū-sī
Armison阿米森阿米森ĀmǐsēnA-máih-sām
Armitage阿米蒂奇阿米蒂奇ĀmǐdìqíA-máih-dai-kèih
Armond阿门德阿門德ĀméndéA-mùhn-dāk
Armoni亚摩尼亞摩尼YàmóníNga-mō-nèihˌɑmˈəʊnaɪ
arm (on octopus)腕足腕足wànzúwún-jūk
arms (curved around sthg)臂弯臂彎bìwānbei-wāan
Armstrong阿姆斯壮阿姆斯壯ĀmǔsīzhuàngA-móuh-sī-jong
Armstrong阿姆斯朗阿姆斯朗ĀmǔsīlǎngA-móuh-sī-lóhng
Armstrong阿姆斯特朗阿姆斯特朗ĀmǔsītèlǎngA-móuh-sī-dahk-lóhng
<TW> Army Aviation and Special Forces Command航特部航特部HángtèbùHòhng-dahk-bouh
<TW> Army Aviation and Special Forces Command陆军航空特战指挥部陸軍航空特戰指揮部Lùjūn Hángkōng Tèzhàn ZhǐhuībùLuhk-gwān Hòhng-hūng Dahk-jin Jí-fāi-bouh
army chaplain (Protestant)随军牧师隨軍牧師suíjūn mùshīchèuih-gwān muhk-sī
Arnaldo阿纳尔多阿納爾多Ānà'ěrduōA-naahp-yíh-dō
Arnan阿珥南阿珥南Ā'ěrnánA-yih-nàahmˈɑnən
Arnatt阿纳特阿納特ĀnàtèA-naahp-dahk
Arnau阿尔瑙阿爾瑙Ā'ěrnǎoA-yíh-nóuh
Arnaud阿瑙德阿瑙德ĀnǎodéA-nóuh-dāk
Arnaz阿纳斯阿納斯ĀnàsīA-naahp-sī
Arndt阿尔恩特阿爾恩特Ā'ěr'ēntèA-yíh-yān-dahk
Arndt阿恩特阿恩特Ā'ēntèA-yān-dahk
Arne阿尔内阿爾內Ā'ěrnèiA-yíh-noih
Arne阿恩阿恩Ā'ēnA-yān
Arnell阿内尔阿內爾Ānèi'ěrA-noih-yíh
Arneson阿尼森阿尼森ĀnísēnA-nèih-sām
Arne (Swedish given name)艾恩艾恩Ài'ēnNgaaih-yān
Arnett; Arnette阿内特阿內特ĀnèitèA-noih-dahk
Arnez阿内斯阿內斯ĀnèisīA-noih-sī
Arni阿珥尼阿珥尼Ā'ěrníA-yih-nèihˈɑnaɪ
Arnia阿瑞纳阿瑞納ĀruìnàA-seuih-naahp
Arnie阿尼阿尼ĀníA-nèih
Arning阿宁阿寧ĀníngA-nìhng
Arno阿尔诺阿爾諾Ā'ěrnuòA-yíh-nohk
Arno阿诺阿諾ĀnuòA-nohk
Arnoff阿诺夫阿諾夫ĀnuòfūA-nohk-fū
Arnold阿诺尔德阿諾爾德Ānuò'ěrdéA-nohk-yíh-dākˈɑnəld
Arnold阿诺德阿諾德ĀnuòdéA-nohk-dākˈɑnəld
Arnoldi阿诺尔迪阿諾爾迪Ānuò'ěrdíA-nohk-yíh-dihk
Arnoldo阿诺多阿諾多ĀnuòduōA-nohk-dō
Arnoldo阿诺尔阿諾爾Ānuò'ěrA-nohk-yíh
Arnon亚嫩亞嫩YànènNga-nyuhnˈɑnɒn
Arnon阿尔农阿爾農Ā'ěrnóngA-yíh-nùhngˈɑnɒn
Arnon阿瑞恩阿瑞恩Āruì'ēnA-seuih-yānˈɑnɒn
Arnon river亚嫩河亞嫩河Yànèn HéNga-nyuhn Hòh
Arnott阿诺特阿諾特ĀnuòtèA-nohk-dahk
Arns阿恩斯阿恩斯Ā'ēnsīA-yān-sī
Arntson阿恩森阿恩森Ā'ēnsēnA-yān-sām
Arntz阿恩茨阿恩茨Ā'ēncíA-yān-chìh
Arntzen阿恩岑阿恩岑Ā'ēncénA-yān-sàhm
Arnulfo阿努尔福阿努爾福Ānǔ'ěrfúA-nóuh-yíh-fūk
Aro; Arrow (name)阿罗阿羅ĀluóA-lòh
Arocha阿罗查阿羅查ĀluócháA-lòh-chàh
Arod亚律亞律YàlǜNga-leuhtˈɑɹɒd
Arod阿罗德阿羅德ĀluódéA-lòh-dākˈɑɹɒd
Aroer亚罗珥亞羅珥Yàluó'ěrNga-lòh-yihʌɹˈəʊʌ
Aroha阿罗哈阿羅哈ĀluóhāA-lòh-hā
Aromanian (language)阿罗马尼亚语阿羅馬尼亞語ĀluómǎníyàyǔA-lòh-máh-nèih-nga-yúh
aromatic oils芳香精油芳香精油fāngxiāng jīngyóufōng-hēung jīng-yàuh
Aronica阿罗尼卡阿羅尼卡ĀluóníkǎA-lòh-nèih-kā
Aronin阿罗宁阿羅寧ĀluóníngA-lòh-nìhng
Aronoff阿罗诺夫阿羅諾夫ĀluónuòfūA-lòh-nohk-fū
Aronofsky阿罗诺夫斯基阿羅諾夫斯基ĀluónuòfūsījīA-lòh-nohk-fū-sī-gēi
Aronowitz阿罗诺维茨阿羅諾維茨ĀluónuòwéicíA-lòh-nohk-wàih-chìh
Aronson阿伦森阿倫森ĀlúnsēnA-lèuhn-sām
Arora阿罗拉阿羅拉ĀluólāA-lòh-lāai
arouse interest引发兴趣引發興趣yǐnfā xìngqùyáhn-faat hing-cheui
Arpachshad亚法撒亞法撒YàfǎsāNga-faat-saatɑpˈækʃæd
Arpad亚珥拔亞珥拔Yà'ěrbáNga-yih-bahtˈɑpæd
Arpad阿帕德阿帕德ĀpàdéA-paak-dākˈɑpæd
Arphic (font+foundry)文鼎文鼎WéndǐngMàhn-díng
Arpino阿尔皮诺阿爾皮諾Ā'ěrpínuòA-yíh-pèih-nohk
Arpoador阿波阿杜尔阿波阿杜爾Ābō'ādù'ěrA-bō-a-douh-yíh
Arquette阿奎特阿奎特ĀkuítèA-fūi-dahk
arraignment到庭答复控罪到庭答復控罪dàotíng dáfù kòngzuìdou-tìhng daap-fuhk hung-jeuihˌəɹˈeɪnmənt
arrange a meal (with someone)约个饭約個飯yuē ge fànyeuk go faahn
arrange a meal (with someone)约饭約飯yuēfànyeuk-faahn
arrange as布置为布置為bùzhì wéibou-ji wàih
arrange (completely)安排好安排好ānpái hǎongōn-pàaih hóuˌəɹˈeɪndʒ
arrangement (musical)改编曲改編曲gǎibiānqǔgói-pīn-kūkˌəɹˈeɪndʒmənt
arranger (of music)编曲家編曲家biānqǔjiāpīn-kūk-gā
Arras (town)阿拉斯市阿拉斯市Ālāsī ShìA-lāai-sī Síhˈæɹəs
arrested and imprisoned被捕入狱被捕入獄bèibǔ rùyùbeih-bouh yahp-yuhk
arrest warrant逮捕令逮捕令dàibǔ lìngdaih-bouh lihng
Arrhenius阿瑞尼阿斯阿瑞尼阿斯Āruìní'āsīA-seuih-nèih-a-sī
Arriana阿里亚纳阿里亞納ĀlǐyànàA-léih-nga-naahp
Arrindell阿林德尔阿林德爾Ālíndé'ěrA-làhm-dāk-yíh
Arrington阿灵顿阿靈頓ĀlíngdùnA-lìhng-deuhnˈæɹɪŋtən
Arriola阿里奥拉阿里奧拉Ālǐ'àolāA-léih-ou-lāai
Arrison阿里森阿里森ĀlǐsēnA-léih-sām
arrive in Beijing到京到京dào Jīngdou Gīng
<Cantonese> arrive safely到步到步dàobùdou-bouh
<netspeak> arrogant show-off霸气侧漏霸氣側漏bàqìcèlòuba-hei-jāk-lauh
Arrold阿罗尔德阿羅爾德Āluó'ěrdéA-lòh-yíh-dāk
Arrott阿罗特阿羅特ĀluótèA-lòh-dahk
arrow利箭利箭lìjiànleih-jin
Arrow (name)艾罗艾羅ÀiluóNgaaih-lòh
arrow snake箭蛇箭蛇jiànshéjin-sèh
Arroyo阿罗约阿羅約ĀluóyuēA-lòh-yeuk
Arsalan阿尔萨兰阿爾薩蘭Ā'ěrsàlánA-yíh-saat-làahn
Arsalan阿萨兰阿薩蘭ĀsàlánA-saat-làahn
Arsen阿尔森阿爾森Ā'ěrsēnA-yíh-sām
Arsenault阿瑟诺阿瑟諾ĀsènuòA-sāt-nohk
Arsenio阿塞尼奥阿塞尼奧Āsāiní'àoA-choi-nèih-ouɑsˈinɪəʊ
Arsenius阿西尼厄斯阿西尼厄斯Āxīní'èsīA-sāi-nèih-āak-sī
Artamonova阿尔塔莫诺娃阿爾塔莫諾娃Ā'ěrtǎmònuòwáA-yíh-taap-mohk-nohk-wā
Artan阿尔坦阿爾坦Ā'ěrtǎnA-yíh-táan
Artaxerxes亚达薛西亞達薛西YàdáxuēxīNga-daaht-sit-sāiɑtəzˈəːksiz
art collection (or item in one)艺术收藏品藝術收藏品yìshù shōucángpǐnngaih-seuht sāu-chòhng-bán
Art Department美术部美術部Měishù BùMéih-seuht Bouh
Artek阿尔泰克阿爾泰克Ā'ěrtàikèA-yíh-taai-hāk
Artem阿尔乔姆阿爾喬姆Ā'ěrqiáomǔA-yíh-kìuh-móuh
Artemas亚提马亞提馬YàtímǎNga-tàih-máhˈɑtʌmæs
Artemi阿尔捷米阿爾捷米Ā'ěrjiémǐA-yíh-jiht-máih
Artemi阿尔泰米阿爾泰米Ā'ěrtàimǐA-yíh-taai-máih
Artemidorus阿特米多鲁斯阿特米多魯斯ĀtèmǐduōlǔsīA-dahk-máih-dō-lóuh-sī
Artemis阿尔忒弥斯阿爾忒彌斯Ā'ěrtèmísīA-yíh-tīk-mèih-sīˈɑtʌmɪs
Artemis阿耳忒弥斯阿耳忒彌斯Ā'ěrtèmísīA-yíh-tīk-mèih-sīˈɑtʌmɪs
Artemis (alternate translation)亚底米亞底米YàdǐmǐNga-dái-máihˈɑtʌmɪs
Artemyev阿尔捷米耶夫阿爾捷米耶夫Ā'ěrjiémǐyēfūA-yíh-jiht-máih-yèh-fū
arteriovenous动静脉動靜脈dòngjìngmàiduhng-jihng-mahk
Artetxe阿泰切阿泰切ĀtàiqièA-taai-chit
art exhibition艺术展藝術展yìshùzhǎnngaih-seuht-jín
art gallery艺术画廊藝術畫廊yìshù huàlángngaih-seuht wá-lòhng
Arther亚哲亞哲YàzhéNga-jit
art history美术史美術史měishùshǐméih-seuht-sí
art history艺术史藝術史yìshùshǐngaih-seuht-sí
Arthog阿索格阿索格ĀsuǒgéA-sok-gaak
Arthur亚瑟亞瑟YàsèNga-sātˈɑθɚ
Arthur阿蒂尔阿蒂爾Ādì'ěrA-dai-yíhˈɑθɚ
Arthur; Aczel阿瑟阿瑟ĀsèA-sātˈɑθɚ
article (in periodical etc)刊文刊文kānwénhōn-màhn
article processing charge论文处理费論文處理費lùnwén chǔlǐ fèileuhn-màhn chyúh-léih fai
article rewriter; article spinner (plagiarism software that uses thesaurus badly)文章重写器文章重寫器wénzhāng chóngxiě qìmàhn-jēung chùhng-sé hei
articles for the blind; cecogramme盲人读物盲人讀物mángrén dúwùmàahng-yàhn duhk-maht
Artie阿蒂阿蒂ĀdìA-daiˈɑti
artificial eye义眼義眼yìyǎnyih-ngáahn
artificial foot假脚假腳jiǎjiǎogá-geuk
artificial lung; ECMO machine人工肺人工肺réngōngfèiyàhn-gūng-fai
artificial pool人工池人工池réngōngchíyàhn-gūng-chìh
artificial scarcity人造稀缺人造稀缺rénzào xīquēyàhn-jouh hēi-kyut
artificial stupidity (satire of AI)人工智障人工智障réngōng zhìzhàngyàhn-gūng ji-jeung
artillery fire大炮轰击大炮轟擊dàpào hōngjīdaaih-paau gwāng-gīk
artist's impression想象画想象畫xiǎngxiànghuàséung-jeuhng-wá
artist's impression画家笔下畫家筆下huàjiā bǐxiàwá-gā bāt-hah
artistic有意境有意境yǒu yìjìngyáuh yi-gíng
artistic exercise (of body)艺术操藝術操yìshùcāongaih-seuht-chōu
artistic sense艺术感藝術感yìshùgǎnngaih-seuht-gám
Art (name)阿特阿特ĀtèA-dahk
Artness阿特纳斯阿特納斯ĀtènàsīA-dahk-naahp-sī
arts centre美术中心美術中心měishù zhōngxīnméih-seuht jūng-sām
arts students文科生文科生wénkēshēngmàhn-fō-sāang
Artur; Arthur (German)阿图尔阿圖爾Ātú'ěrA-tòuh-yíh
Arturas阿图拉斯阿圖拉斯ĀtúlāsīA-tòuh-lāai-sī
Arturas阿尔图拉斯阿爾圖拉斯Ā'ěrtúlāsīA-yíh-tòuh-lāai-sī
Arturo阿图罗阿圖羅ĀtúluóA-tòuh-lòh
Artur (Russian, Armenian etc)阿尔图尔阿爾圖爾Ā'ěrtú'ěrA-yíh-tòuh-yíh
Artus阿图斯阿圖斯ĀtúsīA-tòuh-sī
Artusi阿尔图西阿爾圖西Ā'ěrtúxīA-yíh-tòuh-sāi
Artux (in Xinjiang)阿图什阿圖什ĀtúshíA-tòuh-sahp
Artux (in Xinjiang)阿图什市阿圖什市Ātúshí ShìA-tòuh-sahp Síh
Aruba阿鲁巴阿魯巴ĀlǔbāA-lóuh-bā
Arumah亚鲁玛亞魯瑪YàlǔmǎNga-lóuh-máhʌɹˈʉːmʌ
Aruna阿鲁娜阿魯娜ĀlǔnàA-lóuh-nàh
Aruna阿鲁纳阿魯納ĀlǔnàA-lóuh-naahp
Arun (banner, in Inner Mongolia)阿荣旗阿榮旗Āróng QíA-wìhng Kèih
Arundhati阿兰达蒂阿蘭達蒂ĀlándádìA-làahn-daaht-dai
Arun River阿龙河阿龍河Ālóng HéA-lùhng Hòh
Arusha阿鲁沙阿魯沙ĀlǔshāA-lóuh-sā
Arvad亚瓦底亞瓦底YàwǎdǐNga-ngáh-dáiˈɑvæd
Arvadite亚瓦底人亞瓦底人YàwǎdǐrénNga-ngáh-dái-yàhnˈɑvʌdaɪt
Arve阿尔韦阿爾韋Ā'ěrwéiA-yíh-wáih
Arvel阿瓦尔阿瓦爾Āwǎ'ěrA-ngáh-yíh
Arvelo阿韦洛阿韋洛ĀwéiluòA-wáih-lohk
Arveson; Arvidson阿维森阿維森ĀwéisēnA-wàih-sām
Arvid艾维德艾維德ÀiwéidéNgaaih-wàih-dāk
Arvid阿尔维德阿爾維德Ā'ěrwéidéA-yíh-wàih-dāk
Arvid阿维德阿維德ĀwéidéA-wàih-dāk
Arvil艾薇儿艾薇兒Àiwēi'érNgaaih-mèih-yìh
Arvo阿尔沃阿爾沃Ā'ěrwòA-yíh-yūk
Arwel阿韦尔阿韋爾Āwéi'ěrA-wáih-yíh
Arwin阿文阿文ĀwénA-màhn
Arxan (in Inner Mongolia)阿尔山阿爾山Ā'ěrshānA-yíh-sāan
Arxan (in Inner Mongolia)阿尔山市阿爾山市Ā'ěrshān ShìA-yíh-sāan Síh
Arya阿里亚阿里亞ĀlǐyàA-léih-nga
Aryan阿里安阿里安Ālǐ'ānA-léih-ngōnˈɛəɹɪən
Aryan雅利安雅利安Yǎlì'ānNgáh-leih-ngōnˈɛəɹɪən
Aryan (people thought to have migrated to Indus Valley)雅利安人雅利安人Yǎlì'ānrénNgáh-leih-ngōn-yàhnˈɛəɹɪən
Arza亚察亞察YàcháNga-chaatˈɑzʌ
Arzt阿茨特阿茨特ĀcítèA-chìh-dahk
Arévalo阿雷瓦洛阿雷瓦洛ĀléiwǎluòA-lèuih-ngáh-lohk
Aq < | index | > As
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.