Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: De

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Da < | index | > Dh
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
De'an (county, in Jiangxi)德安县德安縣Dé'ān XiànDāk-ngōn Yún
De'e (town)德峨镇德峨鎮Dé'ézhènDāk-ngòh-jan
Dea迪娅迪婭DíyàDihk-a
dead (count, in disaster)死亡人数死亡人數sǐwáng rénshùséi-mòhng yàhn-sou
deadline最后期限最後期限zuìhòu qīxiànjeui-hauh kèih-haahn
deadly virus致命病毒致命病毒zhìmìng bìngdúji-mihng behng-duhk
Dead Sea scrolls死海古卷死海古卷Sǐ Hǎi gǔjuànSéi Hói gú-gyún
<netspeak> dead tired累觉不爱累覺不愛lèijuébù'àileuih-gok-bāt-ngoi
Deady戴迪戴迪DàidíDaai-dihk
deaf; unable to hear听障聽障tīngzhàngting-jeung
deaf-blind person盲聋人盲聾人mánglóngrénmàahng-lùhng-yàhn
deaf-blind person聋盲人聾盲人lóngmángrénlùhng-màahng-yàhn
deaf community听障人士聽障人士tīngzhàng rénshìting-jeung yàhn-sih
deaf person聋人聾人lóngrénlùhng-yàhn
deaf woman听障女士聽障女士tīngzhàng nǚshìting-jeung néuih-sih
Deakin迪金迪金DíjīnDihk-gām
Deakin; Dicken迪肯迪肯DíkěnDihk-háng
Deakins迪金斯迪金斯DíjīnsīDihk-gām-sī
Deal (name)迪尔迪爾Dí'ěrDihk-yíh
deal treacherously诡诈背信詭詐背信guǐzhà-bèixìngwái-ja-bui-seun
Dealy; Deeley; Deely; Dilley迪利迪利DílìDihk-leih
de Andrade德安德拉德德安德拉德Dé'āndélādéDāk-ngōn-dāk-lāai-dāk
Deanes迪恩斯迪恩斯Dí'ēnsīDihk-yān-sī
Deangelo迪安杰洛迪安傑洛Dí'ānjiéluòDihk-ngōn-giht-lohk
Deanna迪安娜迪安娜Dí'ānnàDihk-ngōn-nàh
Dean (name)狄恩狄恩Dí'ēnDihk-yān
Dean (name)甸恩甸恩Diàn'ēnDihn-yān
Deanne迪安迪安Dí'ānDihk-ngōn
Deanne迪恩迪恩Dí'ēnDihk-yān
Dearbourne迪尔伯恩迪爾伯恩Dí'ěrbó'ēnDihk-yíh-ba-yān
<topol./NE> dear child宝子寶子bǎozǐbóu-jí
Deardorff迪尔多夫迪爾多夫Dí'ěrduōfūDihk-yíh-dō-fū
Dearing迪尔林迪爾林Dí'ěrlínDihk-yíh-làhm
Dearmond德阿蒙德阿蒙Dé'āměngDāk-a-mùhng
Dearnley迪恩利迪恩利Dí'ēnlìDihk-yān-leih
Dease; Deese; Dirk; Dis迪斯迪斯DísīDihk-sī
death as a metaphorical place死域死域sǐyùséi-wihk
death march(es)死亡行军死亡行軍sǐwáng xíngjūnséi-mòhng hàhng-gwān
death match (in Quake game etc)死亡决赛死亡決賽sǐwáng juésàiséi-mòhng kyut-choi
death penalty pronouncement (in writing)死刑判决书死刑判決書sǐxíng pànjuéshūséi-yìhng pun-kyut-syū
deaths (in a disaster)死亡者死亡者sǐwángzhěséi-mòhng-jé
death-stake死刑柱死刑柱sǐxíngzhùséi-yìhng-chyúh
death threat (in letter etc)死亡恐吓死亡恐嚇sǐwáng kǒnghèséi-mòhng húng-haak
Deaton迪顿迪頓DídùnDihk-deuhn
Deavers迪弗斯迪弗斯DífúsīDihk-fāt-sī
Deb德布德布DébùDāk-bou
Debaca德巴卡德巴卡DébākǎDāk-bā-kā
Debaltsevo杰巴利采沃傑巴利采沃JiébālìcǎiwòGiht-bā-leih-chói-yūk
Debao (county, in Guangxi)德保县德保縣Débǎo XiànDāk-bóu Yún
Debarros德巴罗斯德巴羅斯DébāluósīDāk-bā-lòh-sī
debater辩手辯手biànshǒubihn-sáudˌɪbˈeɪtɚ
debating society辩论社辯論社biànlùnshèbihn-leuhn-séh
debating team辩论队辯論隊biànlùnduìbihn-leuhn-deuih
Debauche德鲍什德鮑什DébàoshíDāk-bāau-sahp
DeBaun德本德本DéběnDāk-bún
Debbi黛碧黛碧DàibìDoih-bīk
Debbie戴比戴比DàibǐDaai-béidˈɛbi
Debbie黛比黛比DàibǐDoih-béidˈɛbi
De Beers戴比尔斯戴比爾斯Dài Bǐ'ěrsīDaai Béi-yíh-sī
De Beers (alternative translation)德比尔斯德比爾斯Dé Bǐ'ěrsīDāk Béi-yíh-sī
De Beers Consolidated Mines (company)戴比尔斯联合矿业公司戴比爾斯聯合礦業公司Dài Bǐ'ěrsī Liánhé Kuàngyè GōngsīDaai Béi-yíh-sī Lyùhn-hahp Kwong-yihp Gūng-sī
Debel德贝尔德貝爾Débèi'ěrDāk-bui-yíh
Debenham德本汉姆德本漢姆DéběnhànmǔDāk-bún-hon-móuh
Debenham德贝纳姆德貝納姆DébèinàmǔDāk-bui-naahp-móuh
Debenhams (company)德本汉姆公司德本漢姆公司Déběnhànmǔ gōngsīDāk-bún-hon-móuh gūng-sī
Debera黛波拉黛波拉DàibōlāDoih-bō-lāai
Deberry德伯里德伯里DébólǐDāk-baak-léih
Debert德贝特德貝特DébèitèDāk-bui-dahk
debit/bank card金融卡金融卡jīnróngkǎgām-yùhng-kā
debit card借记卡借記卡jièjìkǎje-gei-kā
<PRC> debit card储蓄卡儲蓄卡chǔxùkǎchyúh-chūk-kā
<HK, Malaysia etc> debit card扣账卡扣賬卡kòuzhàngkǎkau-jeung-kā
debit card现金卡現金卡xiànjīnkǎyihn-gām-kā
debit card (Taiwan term)签帐金融卡簽帳金融卡qiānzhàng jīnróngkǎchīm-jeung gām-yùhng-kā
debit funds扣款扣款kòukuǎnkau-fún
Deblasio德布拉西奥德布拉西奧Débùlāxī'àoDāk-bou-lāai-sāi-ou
Debock德博克德博克DébókèDāk-bok-hāk
Debois德布瓦德布瓦DébùwǎDāk-bou-ngáh
Deborah (Bible)底波拉底波拉DǐbōlāDái-bō-lāaidˈɛbəɹə
Deborah (modern)德博拉德博拉DébólāDāk-bok-lāaidˈɛbəɹə
Deborah (modern)狄宝娜狄寶娜DíbǎonàDihk-bóu-nàhdˈɛbəɹə
Deborah (modern)狄波拉狄波拉DíbōlāDihk-bō-lāaidˈɛbəɹə
Deborah (modern)黛博拉黛博拉DàibólāDoih-bok-lāaidˈɛbəɹə
Debra黛布拉黛布拉DàibùlaDoih-bou-lāai
Debrecen德布勒森德布勒森DébùlèsēnDāk-bou-lahk-sām
debris from space太空垃圾太空垃圾tàikōng lājītaai-hūng laahp-saap
Debro德布罗德布羅DébùluóDāk-bou-lòh
Debruhl德布鲁尔德布魯爾Débùlǔ'ěrDāk-bou-lóuh-yíh
Debrum德布勒姆德布勒姆DébùlèmǔDāk-bou-lahk-móuh
De Bruyne德布劳德布勞DébùláoDāk-bou-lòuh
Debruyne德布鲁因德布魯因DébùlǔyīnDāk-bou-lóuh-yān
Debs; Derbes德布斯德布斯DébùsīDāk-bou-sī
debt crisis债务危机債務危機zhàiwù wēijījaai-mouh ngàih-gēi
debt dodger老赖老賴lǎolàilóuh-laaih
debt of sin罪债罪債zuìzhàijeuih-jaai
debtor欠债人欠債人qiànzhàirénhim-jaai-yàhndˈɛtɚ
debtor负债人負債人fùzhàirénfuh-jaai-yàhndˈɛtɚ
Debusk德巴斯克德巴斯克DébāsīkèDāk-bā-sī-hāk
Debussy德彪西德彪西DébiāoxīDāk-bīu-sāi
Debutts德巴茨德巴茨DébācíDāk-bā-chìh
decades (of experience etc)数十年數十年shùshíniánsou-sahp-nìhn
Decair德凯尔德凱爾Dékǎi'ěrDāk-hói-yíh
Decamps迪坎普迪坎普DíkǎnpǔDihk-hām-póu
Decapolis德卡波利斯德卡波利斯DékǎbōlìsīDāk-kā-bō-leih-sīdʌkˈæpəlɪs
Decapolis (old translation?)低加波利低加波利DījiābōlìDāi-gā-bō-leihdʌkˈæpəlɪs
Decarli德卡利德卡利DékǎlìDāk-kā-leih
Decaro德卡罗德卡羅DékǎluóDāk-kā-lòh
Decaro德坎罗德坎羅DékǎnluóDāk-hām-lòh
Decatur德凯特德凱特DékǎitèDāk-hói-dahk
Decatur迪凯特迪凱特DíkǎitèDihk-hói-dahk
Decca迪卡迪卡DíkǎDihk-kā
Decebal德切巴尔德切巴爾Déqièbā'ěrDāk-chit-bā-yíh
deceive骗倒騙倒piàndǎopin-dóu
deceiver欺骗者欺騙者qīpiànzhěhēi-pin-jédˌɪsˈivɚ
December十二月份十二月份Shí'èryuèfènSahp-yih-yuht-fahndˌɪsˈɛmbɚ
decency良俗良俗liángsúlèuhng-juhkdˈisənsi
decentralisation去中心化去中心化qùzhōngxīnhuàheui-jūng-sām-fa
Dechang (county, in Sichuan)德昌县德昌縣Déchāng XiànDāk-chēung Yún
Dechang Township德昌乡德昌鄉Déchāng XiāngDāk-chēung Hēung
DeChant; Dechant德坎特德坎特DékǎntèDāk-hām-dahk
Decheng District德城区德城區Déchéng QūDāk-sìhng Kēui
Decher德谢尔德謝爾Déxiè'ěrDāk-jeh-yíh
de Choperena德乔佩雷娜德喬佩雷娜DéqiáopèiléinàDāk-kìuh-pui-lèuih-nàh
Decima德西玛德西瑪DéxīmǎDāk-sāi-máh
Decimus德西默斯德西默斯DéxīmòsīDāk-sāi-mahk-sī
Decin德钦德欽DéqīnDāk-yām
decision fatigue决策疲劳決策疲勞juécè píláokyut-chaak pèih-lòuh
decision paralysis选择困难症選擇困難症xuǎnzé kùnnánzhèngsyún-jaahk kwan-nàahn-jing
decision sciences决策科学決策科學juécè kēxuékyut-chaak fō-hohk
decision support system决策支持系统決策支持系統juécè zhīchí xìtǒngkyut-chaak jī-chìh haih-túng
decision tree决策树決策樹juécèshùkyut-chaak-syuh
Deckard德卡德德卡德DékǎdéDāk-kā-dāk
Decker德克尔德克爾Dékè'ěrDāk-hāk-yíhdˈɛkɚ
Declan德克兰德克蘭DékèlánDāk-hāk-làahn
Declan迪克兰迪克蘭DíkèlánDihk-hāk-làahn
declare righteous称义稱義chēngyìchīng-yih
decolonisation去殖民化去殖民化qùzhímínhuàheui-jihk-màhn-fa
decomposer (fungus, insect etc)分解者分解者fēnjiězhěfān-gáai-jé
de Compostela德孔波斯特拉德孔波斯特拉DékǒngbōsītèlāDāk-húng-bō-sī-dahk-lāai
decompress; unzip (a zip file)解压缩解壓縮jiě yāsuōgáai ngaat-sūkdˌikəmpɹˈɛs
decompress (data); dispel stress解压解壓jiěyāgáai-ngaatdˌikəmpɹˈɛs
Deconcini德孔西尼德孔西尼DékǒngxīníDāk-húng-sāi-nèihdəkɒntʃˈini
decongestant减充血剂減充血劑jiǎnchōngxuèjìgáam-chūng-hyut-jāi
deconstruction (literary)解构主义解構主義jiěgòuzhǔyìgáai-kau-jyú-yih
Decook德库克德庫克DékùkèDāk-fu-hāk
decorating the home居家布置居家布置jūjiā bùzhìgēui-gā bou-ji
decorative装饰用裝飾用zhuāngshìyòngjōng-sīk-yuhng
decorative panel装饰板裝飾板zhuāngshìbǎnjōng-sīk-báan
decouple解耦合解耦合jiě ǒuhégáai ngáuh-hahp
decouple; decoupling解耦解耦jiě'ǒugáai-ngáuh
Decourcey德库西德庫西DékùxīDāk-fu-sāi
Decter德克特德克特DékètèDāk-hāk-dahk
De Custine德屈斯蒂纳德屈斯蒂納DéqūsīdìnàDāk-wāt-sī-dai-naahp
Dedalus德达拉斯德達拉斯DédálāsīDāk-daaht-lāai-sī
Dedan底但底但DǐdànDái-daahndˈidæn
Dede迪德迪德DídéDihk-dāk
Dederer戴德勒戴德勒DàidélèDaai-dāk-lahk
Dederich戴德里奇戴德里奇DàidélǐqíDaai-dāk-léuih-kèih
Dederick; Dedrick戴德里克戴德里克DàidélǐkèDaai-dāk-léuih-hāk
dedicated chip专用芯片專用芯片zhuānyòng xīnpiànjyūn-yuhng sām-pin
Dedieu德迪厄德迪厄Dédí'èDāk-dihk-āak
Dedman戴德曼戴德曼DàidémànDaai-dāk-maahn
Dedmon戴德蒙戴德蒙DàidéměngDaai-dāk-mùhng
Dedo德多德多DéduōDāk-dō
Dedra戴特拉戴特拉DàitèlāDaai-dahk-lāai
Dedra黛德拉黛德拉DàidélāDoih-dāk-lāai
Dee; Duy迪伊迪伊DíyīDihk-yī
Deedee迪蒂迪蒂DídìDihk-dai
Deedee迪迪迪迪DídíDihk-dihk
Deegan迪根迪根DígēnDihk-gān
de Enciso德恩西索德恩西索Dé'ēnxīsuǒDāk-yān-sāi-sok
Deep; Depugh迪普迪普DípǔDihk-póu
Deepa; Dipa迪帕迪帕DípàDihk-paak
Deepak; Dipak迪帕克迪帕克DípàkèDihk-paak-hāk
deep brain stimulation (risky surgical procedure)深度大脑刺激深度大腦刺激shēndù dànǎo cìjīsām-douh daaih-nóuh chi-gīk
deep-cover spy; sleeper agent潜伏特工潛伏特工qiánfú tègōngchìhm-fuhk dahk-gūng
<comp.> deepfake深伪深偽shēnwěisām-ngaih
deep fake technology深度伪造技术深度偽造技術shēndù wěizào jìshùsām-douh ngaih-jouh geih-seuht
deep fried香炸香炸xiāngzháhēung-ja
deep hole深孔深孔shēnkǒngsām-húng
Deepika荻皮卡荻皮卡DípíkǎDihk-pèih-kā
Deepika迪皮卡迪皮卡DípíkǎDihk-pèih-kā
<comp.> deep learning深度学习深度學習shēndù xuéxísām-douh hohk-jaahp
deeply cherish (the following feeling)深怀深懷shēnhuáisām-wàaih
deeply grateful感激不禁感激不禁gǎnjī-bùjìngám-gīk-bāt-gam
deeply grieve深悲深悲shēnbēisām-bēi
deeply involved in热衷于熱衷於rèzhōng yúyiht-jūng yū
deeply love深爱深愛shēn'àisām-ngoi
deeply (of benefit etc)匪浅匪淺fěiqiǎnféi-chíndˈipli
deeply show深表深表shēnbiǎosām-bíu
deeply thank深谢深謝shēnxièsām-jeh
deep sleep深睡深睡shēnshuìsām-seuih
deep sleep深睡眠深睡眠shēn shuìmiánsām seuih-mìhn
deep space and deep earth深空深地深空深地shēnkōng shēndìsām-hūng sām-deih
Deep Space Nine (Star Trek series)深空九号深空九號Shēnkōng Jiǔ HàoSām-hūng Gáu Houh
Deep Wenli (early non-vernacular CUV edition)深文理深文理Shēn WénlǐSām Màhn-léih
Deerfield迪尔菲尔德迪爾菲爾德Dí'ěrfēi'ěrdéDihk-yíh-fēi-yíh-dāk
Deery迪尔里迪爾里Dí'ěrlǐDihk-yíh-léih
Deeth迪思迪思DísīDihk-sī
Deets; Dietz迪茨迪茨DícíDihk-chìh
Defalco德法尔科德法爾科Défǎ'ěrkēDāk-faat-yíh-fō
Defaria德法里亚德法里亞DéfǎlǐyàDāk-faat-léih-nga
default; preinstalled预设預設yùshèyuh-chitdˌɪfˈɔːlt
default font默认字体默認字體mòrèn zìtǐmahk-yihng jih-tái
Defazio德法西奥德法西奧Défǎxī'àoDāk-faat-sāi-ou
defeating enemies (in electronic games)击败敌人擊敗敵人jībài díréngīk-baaih dihk-yàhn
<mil.> defence in depth弹性防御彈性防御tánxìng fángyùdaahn-sing fòhng-yuh
<mil.> defence in depth深层防御深層防御shēncéng fángyùsām-chàhng fòhng-yuh
<mil.> defence in depth纵深防御縱深防御zòngshēn fángyùjung-sām fòhng-yuh
defend a religion护教護教hùjiàowuh-gaau
defend oneself (in court etc)自辩自辯zìbiànjih-bihn
defend the homeland (military slogan)保卫家园保衛家園bǎowèi jiāyuánbóu-waih gā-yùhn
defend the motherland (military slogan)保卫祖国保衛祖國bǎowèi zǔguóbóu-waih jóu-gwok
<comp.> defense in depth; deep defense深度防御深度防御shēndù fángyùsām-douh fòhng-yuh
defense lawyer辩护律师辯護律師biànhù lǜshībihn-wuh leuht-sī
defense side (of criminal case)辩方辯方biànfāngbihn-fōng
defense weapon防御武器防御武器fángyù wǔqìfòhng-yuh móuh-hei
defensive coding; defensive programming防御性编程防御性編程fángyùxìng biānchéngfòhng-yuh-sing pīn-chìhng
defer graduation延毕延畢yánbìyìhn-bāt
Deferred Prosecution Agreement; DPA延期起诉协议延期起訴協議Yánqī Qǐsù XiéyìYìhn-kèih Héi-sou Hip-yíh
defibrillator去颤器去顫器qùchànqìheui-jin-hei
deficit不足额不足額bùzú'ébāt-jūk-ngaahk
defile oneself玷污自己玷污自己diànwū zìjǐdim-wū jih-géi
defined as定义为定義為dìngyì wéidihng-yih wàih
definitely can't绝不能絕不能jué bùnéngjyuht bāt-nàhng
definitely cannot并不会並不會bìng bùhuìbihng bāt-wúih
definitely cannot绝不会絕不會jué bùhuìjyuht bāt-wúih
definitely don't绝不要絕不要juébù yàojyuht-bāt yiu
definitely don't identify with决不认同決不認同juébù rèntóngkyut-bāt yihng-tùhng
definitely shouldn't; would never want to绝不该絕不該jué bù gāijyuht bāt gōi
definition crying with laughter (less common version)哭笑哭笑kūxiàohūk-siu
Deford德福特德福特DéfútèDāk-fūk-dahk
Defrank德弗兰克德弗蘭克DéfúlánkèDāk-fāt-làahn-hāk
Defrees; Defries; Devries德弗里斯德弗里斯DéfúlǐsīDāk-fāt-léih-sī
Degan德根德根DégēnDāk-gān
de Gaulle戴高乐戴高樂DàigāolèDaai-gōu-lohk
Dege (county, in Sichuan)德格县德格縣Dégé XiànDāk-gaak Yún
Degener德格纳德格納DégénàDāk-gaak-naahp
<phy.> degeneracy简并簡併jiǎnbìnggáan-bihng
degenerative退行性退行性tuìxíngxìngteui-hàhng-sing
degenerative disease退行性疾病退行性疾病tuìxíngxìng jíbìngteui-hàhng-sing jaht-behng
Degenhardt德根哈特德根哈特DégēnhātèDāk-gān-hā-dahk
Degeorge德乔治德喬治DéqiáozhìDāk-kìuh-jih
Degler德格勒德格勒DégélèDāk-gaak-lahk
Degrasse德格拉斯德格拉斯DégélāsīDāk-gaak-lāai-sī
Degraw德格劳德格勞DégéláoDāk-gaak-lòuh
degree certificate学位证學位證xuéwèizhènghohk-wái-jing
(degree of) friendship/intimacy (among computer-game characters etc)亲密度親密度qīnmì dùchān-maht douh
degrees Celsius摄氏度攝氏度ShèshìdùSip-sih-douh
degrees Fahrenheit华氏度華氏度HuáshìdùWàh-sih-douh
Degregory德格雷戈里德格雷戈里DégéléigēlǐDāk-gaak-lèuih-gwō-léih
Degroat; Degroote德格罗特德格羅特DégéluótèDāk-gaak-lòh-dahk
Degroot德格鲁特德格魯特DégélǔtèDāk-gaak-lóuh-dahk
Degui (town)德归镇德歸鎮DéguīzhènDāk-gwāi-jan
Dehaan德哈恩德哈恩Déhā'ēnDāk-hā-yān
Dehaas德哈斯德哈斯DéhāsīDāk-hā-sī
Dehaene德阿纳德阿納Dé'ānàDāk-a-naahp
Deharde德哈德德哈德DéhādéDāk-hā-dāk
Dehart德哈特德哈特DéhātèDāk-hā-dahk
Dehaven德黑文德黑文DéhēiwénDāk-hāk-màhn
Dehay德海德海DéhǎiDāk-hói
Dehayes德哈耶斯德哈耶斯DéhāyēsīDāk-hā-yèh-sī
Dehayes德海斯德海斯DéhǎisīDāk-hói-sī
de Henares埃纳雷斯堡埃納雷斯堡ĀinàléisībǎoĀai-naahp-lèuih-sī-bóu
Deheyn德汉德漢DéhànDāk-hon
Dehmlow德姆洛德姆洛DémǔluòDāk-móuh-lohk
Dehoff德霍夫德霍夫DéhuòfūDāk-fok-fū
Dehua County德化县德化縣Déhuà XiànDāk-fa Yún
Dehui (in Jilin)德惠德惠DéhuìDāk-waih
Dehui (in Jilin)德惠市德惠市Déhuì ShìDāk-waih Síh
<HK> dehumidifier抽湿机抽濕機chōushījīchāu-sāp-gēi
dehydroacetic acid脱氢乙酸脫氫乙酸tuōqīngyǐsuāntyut-hīng-yuht-syūn
Deibler戴布勒戴布勒DàibùlèDaai-bou-lahk
Deidra丁德丁德DīngdéDīng-dāk
Deidre黛德丽黛德麗DàidélìDoih-dāk-laih
Deignan戴格南戴格南DàigénánDaai-gaak-nàahm
deindividuation去个体化去個體化qùgètǐhuàheui-go-tái-fa
deindividuation去个性化去個性化qùgèxìnghuàheui-go-sing-fa
deionised water去离子水去離子水qùlízǐshuǐheui-lèih-jí-séui
Deisler戴斯勒戴斯勒DàisīlèDaai-sī-lahk
Deiss; Des; Disa; Dise戴斯戴斯DàisīDaai-sī
Deiters戴特斯戴特斯DàitèsīDaai-dahk-sī
De Jager德雅格德雅格DéyǎgéDāk-ngáh-gaak
Dejan; Deyoung德扬德揚DéyángDāk-yèuhng
Dejardin德贾丁德賈丁DéjiǎdīngDāk-gá-dīng
Dejiang (county, in Guizhou)德江县德江縣Déjiāng XiànDāk-gōng Yún
Deka德卡德卡DékǎDāk-kā
Deke德凯德凱DékǎiDāk-hói
Deker底甲底甲DǐjiǎDái-gaapdˈikəː
Delacour德拉库尔德拉庫爾Délākù'ěrDāk-lāai-fu-yíh
Delacroix德拉克洛瓦德拉克洛瓦DélākèluòwǎDāk-lāai-hāk-lohk-ngáh
Delacroix德拉克罗瓦德拉克羅瓦DélākèluówǎDāk-lāai-hāk-lòh-ngáh
Delacruz德拉克鲁兹德拉克魯茲DélākèlǔzīDāk-lāai-hāk-lóuh-jī
dela Cruz德拉克鲁斯德拉克魯斯DélākèlǔsīDāk-lāai-hāk-lóuh-sī
Delafield德拉菲尔德德拉菲爾德Délāfēi'ěrdéDāk-lāai-fēi-yíh-dāk
Delahanty德拉汉蒂德拉漢蒂DélāhàndìDāk-lāai-hon-dai
Delahay; Delahaye德拉海德拉海DélāhǎiDāk-lāai-hói
Delahunt德拉亨特德拉亨特DélāhēngtèDāk-lāai-hāng-dahk
Delaine; Drey德莱德萊DéláiDāk-lòih
de la Luz德拉鲁斯德拉魯斯DélālǔsīDāk-lāai-lóuh-sī
Delamater德拉梅特德拉梅特DélāméitèDāk-lāai-mùih-dahk
Delander德兰德德蘭德DélándéDāk-làahn-dāk
Delane德莱恩德萊恩Délái'ēnDāk-lòih-yān
Delaney德莱尼德萊尼DéláiníDāk-lòih-nèih
Delano德拉诺德拉諾DélānuòDāk-lāai-nohk
Delanoy德拉诺伊德拉諾伊DélānuòyīDāk-lāai-nohk-yī
Delante德兰特德蘭特DélántèDāk-làahn-dahk
Delany德拉尼德拉尼DélāníDāk-lāai-nèih
Delap; Delapp德拉普德拉普DélāpǔDāk-lāai-póu
Delaplaine德拉普兰德拉普蘭DélāpǔlánDāk-lāai-póu-làahn
Delara德拉拉德拉拉DélālāDāk-lāai-lāai
Delargy德拉吉德拉吉DélājíDāk-lāai-gāt
Delarue德拉鲁德拉魯DélālǔDāk-lāai-lóuh
Delauder德劳德德勞德DéláodéDāk-lòuh-dāk
Delavan德拉万德拉萬DélāwànDāk-lāai-maahn
Delavega; de la Vega德拉韦加德拉韋加DélāwéijiāDāk-lāai-wáih-gā
Delaware (older translation?)德拉威州德拉威州Délāwēi ZhōuDāk-lāai-wāi Jāudˈɛləwɛə
delayed被耽误被耽誤bèi dānwubeih dāam-ngh
Delayna迪莱娜迪萊娜DíláinàDihk-lòih-nàh
Delbello德尔贝洛德爾貝洛Dé'ěrbèiluòDāk-yíh-bui-lohk
Delbert德尔波特德爾波特Dé'ěrbōtèDāk-yíh-bō-dahk
del Caguán德尔卡古安德爾卡古安Dé'ěrkǎgǔ'ānDāk-yíh-kā-gú-ngōn
Deleni代莱尼代萊尼DàiláiníDoih-lòih-nèih
Deleo德利奥德利奧Délì'àoDāk-leih-ou
Deleon德利昂德利昂Délì'ángDāk-leih-ngòhng
De Leon德莱昂德萊昂Délái'ángDāk-lòih-ngòhng
del Estero德尔埃斯特罗德爾埃斯特羅Dé'ěr'āisītèluóDāk-yíh-āai-sī-dahk-lòh
delete删除掉刪除掉shānchúdiàosāan-chèuih-diuh
deletion discussion (wiki)存废讨论存廢討論cún-fèi tǎolùnchyùhn-fai tóu-leuhn
Deleuze德勒兹德勒茲DélèzīDāk-lahk-jī
Delfina德尔菲娜德爾菲娜Dé'ěrfēinàDāk-yíh-fēi-nàh
Delfino德尔菲诺德爾菲諾Dé'ěrfēinuòDāk-yíh-fēi-nohk
Delfos德尔福斯德爾福斯Dé'ěrfúsīDāk-yíh-fūk-sī
Delfs德尔夫斯德爾夫斯Dé'ěrfūsīDāk-yíh-fū-sī
Delft代尔夫特代爾夫特Dài'ěrfūtèDoih-yíh-fū-dahk
Delgado德尔加多德爾加多Dé'ěrjiāduōDāk-yíh-gā-dō
Delhi德里德里DélǐDāk-léuihdˈɛli
Delia迪莉娅迪莉婭DílìyàDihk-leih-a
delicate subject敏感话题敏感話題mǐngǎn huàtímáhn-gám wah-tàih
Delich德利奇德利奇DélìqíDāk-leih-kèih
Delicia迪莉西娅迪莉西婭DílìxīyàDihk-leih-sāi-a
Delight (name)德莱特德萊特DéláitèDāk-lòih-dahk
Delight (name)迪莱特迪萊特DíláitèDihk-lòih-dahk
Delilah黛丽拉黛麗拉DàilìlāDoih-laih-lāaidʌlˈaɪlʌ
Delilah黛利拉黛利拉DàilìlāDoih-leih-lāaidʌlˈaɪlʌ
Delilah (modern)黛莉拉黛莉拉DàilìlāDoih-leih-lāaidʌlˈaɪlʌ
Delilah (old translation)大利拉大利拉DàlìlāDaaih-leih-lāaidʌlˈaɪlʌ
Delillo德利洛德利洛DélìluòDāk-leih-lohk
Delina德利娜德利娜DélìnàDāk-leih-nàh
Delingha (in Qinghai)德令哈德令哈DélìnghāDāk-lihng-hā
Delingha (in Qinghai)德令哈市德令哈市Délìnghā ShìDāk-lihng-hā Síh
delirium谵妄症譫妄症zhānwàngzhèngjīm-móhng-jing
Delisi德利西德利西DélìxīDāk-leih-sāi
Delisi (town)得利寺镇得利寺鎮DélìsìzhènDāk-leih-jih-jan
Delisle德莱尔德萊爾Délái'ěrDāk-lòih-yíh
Delissa德利萨德利薩DélìsàDāk-leih-saat
Deli (surname)德利德利DélìDāk-leih
Deli (surname)戴利戴利DàilìDaai-leih
Delitzsch代利奇代利奇DàilìqíDoih-leih-kèih
Delitzsch德烈治德烈治DélièzhìDāk-liht-jih
Delius德利厄斯德利厄斯Délì'èsīDāk-leih-āak-sī
deliver (a package etc)派送派送pàisòngpaai-sungdˌɪlˈɪvɚ
delivered up to (execution etc)交去交去jiāoqugāau-heui
deliver (parcel etc)配送配送pèisòngpui-sungdˌɪlˈɪvɚ
<HK?> delivery派递派遞pàidìpaai-daih
delivery box (for mail, forms etc)投递箱投遞箱tóudìxiāngtàuh-daih-sēung
delivery charge配送费配送費pèisòngfèipui-sung-fai
delivery driver物流司机物流司機wùliú sījīmaht-làuh sī-gēi
delivery person; deliveryman配送员配送員pèisòngyuánpui-sung-yùhn
Delk德尔克德爾克Dé'ěrkèDāk-yíh-hāk
Dellas德拉斯德拉斯DélāsīDāk-lāai-sī
Dell (company)戴尔戴爾Dài'ěrDaai-yíh
Dell (given name)德尔德爾Dé'ěrDāk-yíh
Dellinger德林格德林格DélíngéDāk-làhm-gaak
Dellis德利斯德利斯DélìsīDāk-leih-sī
Dello德洛德洛DéluòDāk-lohk
Dellosso德洛索德洛索DéluòsuǒDāk-lohk-sok
Delma黛尔玛黛爾瑪Dài'ěrmǎDoih-yíh-máh
Delma; Delmar德尔玛德爾瑪Dé'ěrmǎDāk-yíh-máh
Delman德尔曼德爾曼Dé'ěrmànDāk-yíh-maahn
Del Mar戴尔玛戴爾瑪Dài'ěrmǎDaai-yíh-máh
Delmas德尔马斯德爾馬斯Dé'ěrmǎsīDāk-yíh-máh-sī
Delmas戴尔马戴爾馬Dài'ěrmǎDaai-yíh-máh
Delmer德尔梅尔德爾梅爾Dé'ěrméi'ěrDāk-yíh-mùih-yíh
Delmer德尔默德爾默Dé'ěrmòDāk-yíh-mahk
del Monte德尔蒙特德爾蒙特Dé'ěrméngtèDāk-yíh-mùhng-dahk
Delmore德尔莫尔德爾莫爾Dé'ěrmò'ěrDāk-yíh-mohk-yíh
Deloach德洛克德洛克DéluòkèDāk-lohk-hāk
Deloney; Delony德洛尼德洛尼DéluòníDāk-lohk-nèih
Delonge德隆德隆DélóngDāk-lùhng
Delora德洛拉德洛拉DéluòlāDāk-lohk-lāai
Delorenzo德洛伦索德洛倫索DéluòlúnsuǒDāk-lohk-lèuhn-sok
Delores德洛丽丝德洛麗絲DéluòlìsīDāk-lohk-laih-sī
Delores德洛尔德洛爾Déluò'ěrDāk-lohk-yíh
Delores德罗斯德羅斯DéluósīDāk-lòh-sī
Delorey德洛里德洛里DéluòlǐDāk-lohk-léih
Deloria德洛里亚德洛里亞DéluòlǐyàDāk-lohk-léih-nga
Delorme德洛姆德洛姆DéluòmǔDāk-lohk-móuh
Delph德尔夫德爾夫Dé'ěrfūDāk-yíh-fū
Delphi德尔斐德爾斐Dé'ěrfěiDāk-yíh-féi
Delphi黛尔菲黛爾菲Dài'ěrfēiDoih-yíh-fēi
Delphine德尔芬德爾芬Dé'ěrfēnDāk-yíh-fān
Delroy德尔罗伊德爾羅伊Dé'ěrluóyīDāk-yíh-lòh-yī
Delson德尔森德爾森Dé'ěrsēnDāk-yíh-sām
delta (Greek letter)德尔塔德爾塔dé'ěrtǎdāk-yíh-taapdˈɛltə
deltamethrin溴氰菊酯溴氰菊酯xiùqíngjúzhǐchau-chīng-gūk-jí
Delton德尔东德爾東Dé'ěrdōngDāk-yíh-dūng
Delton德尔顿德爾頓Dé'ěrdùnDāk-yíh-deuhn
Deluca德卢卡德盧卡DélúkǎDāk-lòuh-kā
Delucia德卢西亚德盧西亞DélúxīyàDāk-lòuh-sāi-nga
delusional disorder妄想症妄想症wàngxiǎngzhèngmóhng-séung-jing
Delval德尔瓦尔德爾瓦爾Dé'ěrwǎ'ěrDāk-yíh-ngáh-yíh
del Valle德尔瓦耶德爾瓦耶Dé'ěrwǎyēDāk-yíh-ngáh-yèh
Delvin; Delwin; Derwin德尔温德爾溫Dé'ěrwēnDāk-yíh-wān
Delzell德尔泽尔德爾澤爾Dé'ěrzé'ěrDāk-yíh-jaahk-yíh
Delía德利亚德利亞DélìyàDāk-leih-nga
Dema德玛德瑪DémǎDāk-máh
Dema; Demar德马德馬DémǎDāk-máh
de Macorís德马科里斯德馬科里斯DémǎkēlǐsīDāk-máh-fō-léih-sī
Deman德曼德曼DémànDāk-maahn
demand a fight讨战討戰tǎozhàntóu-jin
demand an explanation质问说質問說zhìwèn shuōjāt-mahn syut
Demand-Side Platform; DSP (in RTB advertising)需求方平台需求方平台Xūqiú Fāng PíngtáiSēui-kàuh Fōng Pìhng-tòih
Demara德马拉德馬拉DémǎlāDāk-máh-lāai
Demaray德马雷德馬雷DémǎléiDāk-máh-lèuih
Demarce德马斯德馬斯DémǎsīDāk-máh-sī
Demarco德马尔科德馬爾科Démǎ'ěrkēDāk-máh-yíh-fō
Demarco德马科德馬科DémǎkēDāk-máh-fō
Demarcus德马克斯德馬克斯DémǎkèsīDāk-máh-hāk-sī
Demarcus德马库斯德馬庫斯DémǎkùsīDāk-máh-fu-sī
Demarest德马雷斯特德馬雷斯特DémǎléisītèDāk-máh-lèuih-sī-dahk
Demaria德马里亚德馬里亞DémǎlǐyàDāk-máh-léuih-nga
Demaris德马里斯德馬里斯DémǎlǐsīDāk-máh-léuih-sī
Demartino德马蒂诺德馬蒂諾DémǎdìnuòDāk-máh-dai-nohk
Demas底马底馬DǐmǎDái-máhdˈiməs
Dembe丹比丹比DānbǐDāan-béi
Dembowski登博夫斯基登博夫斯基DēngbófūsījīDāng-bok-fū-sī-gēi
Dembélé登贝莱登貝萊DēngbèiláiDāng-bui-lòih
Demeester德米斯特尔德米斯特爾Démǐsītè'ěrDāk-máih-sī-dahk-yíh
Demel德梅尔德梅爾Déméi'ěrDāk-mùih-yíh
Dement德门特德門特DéméntèDāk-mùhn-dahk
dementia失智症失智症shīzhìzhèngsāt-ji-jing
Demeny德梅尼德梅尼DéméiníDāk-mùih-nèih
Demer德默德默DémòDāk-mahk
Demeritte德梅里特德梅里特DéméilǐtèDāk-mùih-léih-dahk
Demers德迈尔德邁爾Démài'ěrDāk-maaih-yíh
Demers德默斯德默斯DémòsīDāk-mahk-sī
Demeter得墨忒耳得墨忒耳Démòtè'ěrDāk-mahk-tīk-yíh
Demeter德米特德米特DémǐtèDāk-máih-dahk
Demetra德梅特拉德梅特拉DéméitèlāDāk-mùih-dahk-lāai
Demetria德梅特里亚德梅特里亞DéméitèlǐyàDāk-mùih-dahk-léih-nga
Demetrio德梅特里奥德梅特里奧Déméitèlǐ'àoDāk-mùih-dahk-léih-ou
Demetrius (bishop of Alexandria)德米特里德米特里DémǐtèlǐDāk-máih-dahk-léihdʌmˈitɹiəs
Demetrius (modern)德米特里厄斯德米特里厄斯Démǐtèlǐ'èsīDāk-máih-dahk-léih-āak-sīdʌmˈitɹiəs
Demetrius (modern)迪米特里厄斯迪米特里厄斯Dímǐtèlǐ'èsīDihk-máih-dahk-léih-āak-sīdʌmˈitɹiəs
Demetrius (old translation?)底米丢底米丟DǐmǐdiūDái-máih-dīudʌmˈitɹiəs
Demi黛米黛米DàimǐDoih-máih
Demian德米安德米安Démǐ'ānDāk-máih-ngōn
Demichelis德米凯利斯德米凱利斯DémǐkǎilìsīDāk-máih-hói-leih-sī
Demidov杰米多夫傑米多夫JiémǐduōfūGiht-máih-dō-fū
Demidovich吉米多维奇吉米多維奇JímǐduōwéiqíGāt-máih-dō-wàih-kèih
Demille德米尔德米爾Démǐ'ěrDāk-máih-yíh
Demirci德米尔吉德米爾吉Démǐ'ěrjíDāk-máih-yíh-gāt
Demis德米斯德米斯DémǐsīDāk-máih-sī
Demissie德米西德米西DémǐxīDāk-máih-sāi
demist除雾除霧chúwùchèuih-mouhdˌimˈɪst
Demmert德默特德默特DémòtèDāk-mahk-dahk
Demmler德姆勒德姆勒DémǔlèDāk-móuh-lahk
Democratic Republic of Congo刚果民主共和国剛果民主共和國Gāngguǒ Mínzhǔ GònghéguóGōng-gwó Màhn-jyú Guhng-wòh-gwok
Democratic Youth League (Japan Communist Party)民主青年联盟民主青年聯盟Mínzhǔ Qīngnián LiánméngMàhn-jyú Chīng-nìhn Lyùhn-màhng
Demond德蒙德德蒙德DéměngdéDāk-mùhng-dāk
demonise妖魔化妖魔化yāomóhuàyīu-mō-fa
demon possessed被鬼附身被鬼附身bèi guǐ fùshēnbeih gwái fuh-sān
demon possession邪灵附身邪靈附身xiélíng fùshēnchèh-lìhng fuh-sān
demon(s) (older translation)鬼灵鬼靈guǐlínggwái-lìhng
demonstrator示范员示范員shìfànyuánsih-faahn-yùhndˈɛmənstɹeɪtɚ
Demonte德蒙特德蒙特DéměngtèDāk-mùhng-dahk
De Montfort德蒙福特德蒙福特DéméngfútèDāk-mùhng-fūk-dahk
De Montfort University德蒙福特大学德蒙福特大學Déméngfútè DàxuéDāk-mùhng-fūk-dahk Daaih-hohk
Demorest德莫雷斯特德莫雷斯特DémòléisītèDāk-mohk-lèuih-sī-dahk
Demos迪莫斯迪莫斯DímòsīDihk-mohk-sī
Demoss德莫斯德莫斯DémòsīDāk-mohk-sī
Demosthenes德摩斯梯尼德摩斯梯尼DémósītīníDāk-mō-sī-tāi-nèih
Demosthenes狄摩西尼狄摩西尼DímóxīníDihk-mō-sāi-nèih
DeMotte迪莫特迪莫特DímòtèDihk-mohk-dahk
Demoulin德莫林德莫林DémòlínDāk-mohk-làhm
demountable可拆卸可拆卸kěchāixièhó-chaak-se
Demouy德穆伊德穆伊DémùyīDāk-muhk-yī
Demps登普斯登普斯DēngpǔsīDāng-póu-sī
Dempsey德姆西德姆西DémǔxīDāk-móuh-sāi
Dempsey登普西登普西DēngpǔxīDāng-póu-sāi
Dempster登普斯特登普斯特DēngpǔsītèDāng-póu-sī-dahk
Demri德姆里德姆里DémǔlǐDāk-móuh-léih
Demski德姆斯基德姆斯基DémǔsījīDāk-móuh-sī-gēi
Demus德穆斯德穆斯DémùsīDāk-muhk-sī
Demuthová德穆托娃德穆托娃DémùtuōwáDāk-muhk-tok-wā
Demyan杰米扬傑米揚JiémǐyángGiht-máih-yèuhng
Dena; Dina迪娜迪娜DínàDihk-nàh
Denain德南德南DénánDāk-nàahmdˌənˈeɪn
Denardo德纳多德納多DénàduōDāk-naahp-dō
Denberg登伯格登伯格DēngbógéDāng-baak-gaak
dendrites (neural tree connections)树突樹突shùtūsyuh-daht
dendrochronology (lit. "tree chronology")树木年代学樹木年代學shùmù niándàixuésyuh-muhk nìhn-doih-hohk
Dene德内德內DénèiDāk-noih
Denecke; Deneke德内克德內克DénèikèDāk-noih-hāk
Denes德内斯德內斯DénèisīDāk-noih-sī
Denevan德内文德內文DénèiwénDāk-noih-màhn
Denfeld登费尔德登費爾德Dēngfèi'ěrdéDāng-fai-yíh-dāk
Deng Ai (d.264CE)邓艾鄧艾Dèng ÀiDahng Ngaaih
Dengate登盖特登蓋特DēnggàitèDāng-goi-dahk
Dengbu (town)邓埠镇鄧埠鎮DèngbùzhènDahng-fauh-jan
Dengbu Township登步乡登步鄉Dēngbù XiāngDāng-bouh Hēung
Dengchang Manchu Township邓厂满族乡鄧廠滿族鄉Dèngchǎng Mǎnzú XiāngDahng-chóng Múhn-juhk Hēung
Dengcheng (town)邓城镇鄧城鎮DèngchéngzhènDahng-sìhng-jan
Dengcun Township邓村乡鄧村鄉Dèngcūn XiāngDahng-chyūn Hēung
Dengfeng (in Henan)登封登封DēngfēngDāng-fūng
Dengfeng (in Henan)登封市登封市Dēngfēng ShìDāng-fūng Síh
Dengjia Township邓家乡鄧家鄉Dèngjiā XiāngDahng-gā Hēung
Dengkou (county, in Inner Mongolia)磴口县磴口縣Dèngkǒu XiànDang-háu Yún
Dengler丹格拉丹格拉DāngélāDāan-gaak-lāai
Denglong Township登龙乡登龍鄉Dēnglóng XiāngDāng-lùhng Hēung
Dengmingsi (town)灯明寺镇燈明寺鎮DēngmíngsìzhènDāng-mìhng-jih-jan
Dengo登戈登戈DēnggēDāng-gwō
Dengshahe (town)登沙河镇登沙河鎮DēngshāhézhènDāng-sā-hòh-jan
Dengta (in Liaoning)灯塔市燈塔市Dēngtǎ ShìDāng-taap Síh
Dengtang (town)登塘镇登塘鎮DēngtángzhènDāng-tòhng-jan
Dengta (town)灯塔镇燈塔鎮DēngtǎzhènDāng-taap-jan
Dengta Township灯塔乡燈塔鄉Dēngtǎ XiāngDāng-taap Hēung
dengue登革热登革熱dēnggérèdāng-gaak-yiht
dengue fever登革热病登革熱病dēnggérèbìngdāng-gaak-yiht-behng
Dengwan Township邓湾乡鄧灣鄉Dèngwān XiāngDahng-wāan Hēung
Dengxiang (town)邓襄镇鄧襄鎮DèngxiāngzhènDahng-sēung-jan
Dengyoufang (town)邓油坊镇鄧油坊鎮DèngyóufángzhènDahng-yàuh-fōng-jan
Dengyuantai (town)邓元泰镇鄧元泰鎮DèngyuántàizhènDahng-yùhn-taai-jan
Dengyun (town)登云镇登雲鎮DēngyúnzhènDāng-wàhn-jan
Dengzhou (in Henan)邓州鄧州DèngzhōuDahng-jāu
Dengzhou (in Henan)邓州市鄧州市Dèngzhōu ShìDahng-jāu Síh
Dengzhuang (town)邓庄镇鄧莊鎮DèngzhuāngzhènDahng-jōng-jan
Dengzhuang Township邓庄乡鄧莊鄉Dèngzhuāng XiāngDahng-jōng Hēung
Denhardt登哈特登哈特DēnghātèDāng-hā-dahk
Denhof登霍夫登霍夫DēnghuòfūDāng-fok-fū
Deniece德尼瑟德尼瑟DénísèDāk-nèih-sāt
denied (of appeal)遭驳回遭駁回zāo bóhuíjōu bok-wùih
Deniel德尼尔德尼爾Déní'ěrDāk-nèih-yíh
Denig德尼格德尼格DénígéDāk-nèih-gaak
Denike德尼克德尼克DéníkèDāk-nèih-hāk
Deniro德尼罗德尼羅DéníluóDāk-nèih-lòh
Denis丹尼士丹尼士DānníshìDāan-nèih-sih
Denis德尼德尼DéníDāk-nèih
Denisa德尼莎德尼莎DéníshāDāk-nèih-sā
Denise丹妮丝丹妮絲DānnīsīDāan-nèih-sīdˌənˈiz
Denise丹尼丝丹尼絲DānnísīDāan-nèih-sīdˌənˈiz
Denison丹尼森丹尼森DānnísēnDāan-nèih-sām
Deniz德尼兹德尼茲DénízīDāk-nèih-jī
Deniz德尼茨德尼茨DénícíDāk-nèih-chìh
Denker登克尔登克爾Dēngkè'ěrDāng-hāk-yíh
Denkler登克勒登克勒DēngkèlèDāng-hāk-lahk
Denley; Denly登利登利DēnglìDāng-leih
Denn登恩登恩Dēng'ēnDāng-yān
Dennard登纳德登納德DēngnàdéDāng-naahp-dāk
Dennehy丹尼希丹尼希DānníxīDāan-nèih-hēi
Dennery德内里德內里DénèilǐDāk-noih-léih
Dennett丹尼特丹尼特DānnítèDāan-nèih-dahk
Dennin丹宁丹寧DānníngDāan-nìhng
Dennis丹尼斯丹尼斯DānnísīDāan-nèih-sī
Denomme德诺姆德諾姆DénuòmǔDāk-nohk-móuh
Denoon; Denune德农德農DénóngDāk-nùhng
Denoyer德诺耶德諾耶DénuòyēDāk-nohk-yèh
dense forests茂密的森林茂密的森林màomì de sēnlínmauh-maht dīk sām-làhm
densely populated areas人口稠密的地区人口稠密的地區rénkǒu chóumì de dìqūyàhn-háu chàuh-maht dīk deih-kēui
dense mountain forest (or its reflection in water)楼林樓林lóulínlàuh-làhm
Densen; Denson登森登森DēngsēnDāng-sām
Densmore登斯莫尔登斯莫爾Dēngsīmò'ěrDāng-sī-mohk-yíh
Denson邓森鄧森DèngsēnDahng-sām
dental brace; orthodontic case; cap; crown牙套牙套yátàongàh-tou
dental braces牙齿矫正器牙齒矯正器yáchǐ jiǎozhèngqìngàh-chí gíu-jing-hei
dental bridge牙桥牙橋yáqiáongàh-kìuh
dental drill钻牙机鑽牙機zuānyájījyun-ngàh-gēi
dental hospital牙科医院牙科醫院yákē yīyuànngàh-fō yī-yún
(dental) implant植牙植牙zhíyájihk-ngàh
(dental) implant (alternate translation)种牙種牙zhòngyájung-ngàh
denti-alveolar consonant (pinyin z, c, s)平舌音平舌音píngshéyīnpìhng-siht-yām
Dentice登蒂斯登蒂斯DēngdìsīDāng-dai-sī
dentistry (studies)牙医学牙醫學yáyīxuéngàh-yī-hohkdˈɛntɪstɹi
Dentler登特勒登特勒DēngtèlèDāng-dahk-lahk
Dent (name)登特登特DēngtèDāng-dahk
Denton丹顿丹頓DāndùnDāan-deuhn
Denton登顿登頓DēngdùnDāng-deuhn
Denys德尼斯德尼斯DénísīDāk-nèih-sī
Denz登茨登茨DēngcíDāng-chìh
Denzil丹泽尔丹澤爾Dānzé'ěrDāan-jaahk-yíh
Denzil登齐尔登齊爾Dēngqí'ěrDāng-chàih-yíh
Deo德奥德奧Dé'àoDāk-ou
Deo; Dior迪奥迪奧Dí'àoDihk-ou
Deodatus德奥达图斯德奧達圖斯Dé'àodátúsīDāk-ou-daaht-tòuh-sī
deodorant除体臭剂除體臭劑chútǐchòujìchèuih-tái-chau-jāi
deodorant spray除臭喷雾剂除臭噴霧劑chúchòu pēnwùjìchèuih-chau pan-mouh-jāi
Deonte德恩特德恩特Dé'ēntèDāk-yān-dahk
Deonte德翁特德翁特DéwēngtèDāk-yūng-dahk
Depalma德帕尔马德帕爾馬Dépà'ěrmǎDāk-paak-yíh-máh
Depardieu德帕迪约德帕迪約DépàdíyuēDāk-paak-dihk-yeuk
department meeting; departmental meeting部门会议部門會議bùmén huìyìbouh-mùhn wuih-yíh
Department of Health and Social Care (UK)英国卫生和社会保健部英國衛生和社會保健部Yīngguó Wèishēng Hé Shèhuì Bǎojiàn BùYīng-gwok Waih-sāang Wòh Séh-wúi Bóu-gihn Bouh
Department of Homeland Security (USA)土安全部土安全部Tǔ'ānquán BùTóu-ngōn-chyùhn Bouh
Department of Mechanical Engineering机械系機械系jīxièxìgēi-haaih-haih
<PRC> Department of Public Security公安厅公安廳Gōng'āntīngGūng-ngōn-tēng
Department of Transportation运输部運輸部YùnshūbùWahn-syū-bouh
department of veterinary medicine (at university)兽医系獸醫系shòuyī xìsau-yī haih
department secretary系秘系秘xìmìhaih-bei
departure gate (at airport)登机口登機口dēngjīkǒudāng-gēi-háu
Depaulo德保罗德保羅DébǎoluóDāk-bóu-lòh
Depauw德波德波DébōDāk-bō
dependent towns周围乡镇周圍鄉鎮zhōuwéi xiāngzhènjāu-wàih hēung-jan
dependent towns邻近乡镇鄰近鄉鎮línjìn xiāngzhènlèuhn-gahn hēung-jan
dependent towns (old translation)邻近的乡镇鄰近的鄉鎮línjìn de xiāngzhènlèuhn-gahn dīk hēung-jan
depending on circumstances; be guided by circumstances看情况而定看情況而定kàn qíngkuàng ér dìnghon chìhng-fong yìh dihng
depend on each other互相补足互相補足hùxiāng bǔzúwuh-sēung bóu-jūk
dephlogisticated脱燃素脫燃素tuō ránsùtyut yìhn-sou
Deping (town)德平镇德平鎮DépíngzhènDāk-pìhng-jan
deplatforming去平台化去平台化qù píngtái huàheui pìhng-tòih fa
deplete (a water supply)抽干抽乾chōugānchāu-gōn
deplete natural resources耗尽自然资源耗盡自然資源hàojìn zìrán zīyuánhou-jeuhn jih-yìhn jī-yùhn
deported遭遣返遭遣返zāo qiǎnfǎnjōu hín-fáan
deport to虏到虜到lǔdàolóuh-dou
deport to虏往虜往lǔwǎnglóuh-wóhng
deposit; down-payment订金訂金dìngjīndehng-gām
deposit certificate; savings proof存款证明存款證明cúnkuǎn zhèngmíngchyùhn-fún jing-mìhng
deposit (for a place)留位费留位費liúwèifèilàuh-wái-fai
deposit interest rate; savings interest rate存款利率存款利率cúnkuǎn lìlǜchyùhn-fún leih-leuht
Deppe德普德普DépǔDāk-póu
<vulgar> depraved sexual act爆菊爆菊bàojúbaau-gūk
<comp.> deprecate(d)弃用棄用qìyònghei-yuhng
<comp.> deprecation warning弃用警告棄用警告qìyòng jǐnggàohei-yuhng gíng-gou
depression (in house wall)凹斑凹斑āobānlāp-bāan
depression (medical)抑郁病抑郁病yìyùbìngyīk-wāt-behng
depression (medical)抑郁症抑郁症yìyùzhèngyīk-wāt-jing
Deprez; Despres; Deupree德普雷德普雷DépǔléiDāk-póu-lèuih
Deptford德特福德德特福德DétèfúdéDāk-dahk-fūk-dāk
<elec.> depth of discharge放电深度放電深度fàngdiàn shēndùfong-dihn sām-douh
deputy chief of province副省长副省長fù shěngzhǎngfu sáang-jéung
deputy director-general副署长副署長fùshǔzhǎngfu-chyúh-jéung
deputy director (of bureau etc)副局长副局長fù júzhǎngfu guhk-jéung
Depuy德普伊德普伊DépǔyīDāk-póu-yī
Deqin (county, in Yunnan)德钦县德欽縣Déqīn XiànDāk-yām Yún
Deqing (county, in Guangdong)德庆县德慶縣Déqìng XiànDāk-hing Yún
Deqing (county, in Zhejiang)德清县德清縣Déqīng XiànDāk-chīng Yún
Derakhshani德拉赫克夏尼德拉赫克夏尼DélāhèkèxiàníDāk-lāai-hāk-hāk-hah-nèih
Deran; Dran德兰德蘭DélánDāk-làahn
Derbe德贝德貝DébèiDāk-buidˈəːbi
Derbe特庇特庇TèbìDahk-beidˈəːbi
Derby德比德比DébǐDāk-béi
Derbyshire德贝郡德貝郡DébèijùnDāk-bui-gwahndˈɑbɪʃɚ
Derderian戴德里安戴德里安Dàidélǐ'ānDaai-dāk-léuih-ngōn
Derecho德雷科德雷科DéléikēDāk-lèuih-fō
Derek德里克德里克DélǐkèDāk-léuih-hāk
Derek; Derrick; Drake德瑞克德瑞克DéruìkèDāk-seuih-hāk
Deren德朗德朗DélǎngDāk-lóhng
Derevyagina列维亚金列維亞金LièwéiyàjīnLiht-wàih-nga-gām
Dergacheva杰尔加乔娃傑爾加喬娃Jié'ěrjiāqiáowáGiht-yíh-gā-kìuh-wā
Derham德勒姆德勒姆DélèmǔDāk-lahk-móuh
Derian; Derrian德里安德里安Délǐ'ānDāk-léuih-ngōn
Dericco德里科德里科DélǐkēDāk-léuih-fō
Derieg德里格德里格DélǐgéDāk-léuih-gaak
Derifield; Driffield德里菲尔德德里菲爾德Délǐfēi'ěrdéDāk-léuih-fēi-yíh-dāk
Derik代里克代里克DàilǐkèDoih-léih-hāk
Derin德林德林DélínDāk-làhm
<comp.> derivation (of classes)派生派生pàishēngpaai-sāang
derivativeness衍生性衍生性yǎnshēngxìngyín-sāang-sing
derivative work (of film/drama/etc)二次创作二次創作èrcì chuàngzuòyih-chi chong-jok
Derleth德莱思德萊思DéláisīDāk-lòih-sī
Dermody德莫迪德莫迪DémòdíDāk-mohk-dihk
Dermot德莫特德莫特DémòtèDāk-mohk-dahk
Derocco德罗科德羅科DéluókēDāk-lòh-fō
Deroche德罗什德羅什DéluóshíDāk-lòh-sahp
derogatory term; pejorative term贬义词语貶義詞語biǎnyì cíyǔbín-yih chìh-yúh
Derome德罗姆德羅姆DéluómǔDāk-lòh-móuh
Deron; Drong; Delonghi德龙德龍DélóngDāk-lùhng
Deronde德龙德德龍德DélóngdéDāk-lùhng-dāk
Derong (county, in Sichuan)得荣县得榮縣Déróng XiànDāk-wìhng Yún
Derosa德罗莎德羅莎DéluóshāDāk-lòh-sā
Derosier德罗西耶德羅西耶DéluóxīyēDāk-lòh-sāi-yèh
Derrick德立克德立克DélìkèDāk-lahp-hāk
Derrick戴睿克戴睿克DàiruìkèDaai-yeuih-hāk
Derrickson德里克森德里克森DélǐkèsēnDāk-léuih-hāk-sām
Derrida德里达德里達DélǐdáDāk-léuih-daaht
Derrington德林顿德林頓DélíndùnDāk-làhm-deuhn
Dershowitz德绍维茨德紹維茨DéshàowéicíDāk-siuh-wàih-chìh
Dershowitz德肖维茨德肖維茨DéxiàowéicíDāk-chiu-wàih-chìh
Derthick德西克德西克DéxīkèDāk-sāi-hāk
Derval; Dewall德瓦尔德瓦爾Déwǎ'ěrDāk-ngáh-yíh
Des德斯德斯DésīDāk-sī
Desa德莎德莎DéshāDāk-sā
Desa德萨德薩DésàDāk-saat
Desai德赛德賽DésàiDāk-choi
Desanctis德桑克蒂斯德桑克蒂斯DésāngkèdìsīDāk-sōng-hāk-dai-sī
Desanti德桑蒂德桑蒂DésāngdìDāk-sōng-dai
Desantis德桑蒂斯德桑蒂斯DésāngdìsīDāk-sōng-dai-sī
Desbonnes德博纳德博納DébónàDāk-bok-naahp
Descartes笛卡儿笛卡兒Díkǎ'érDehk-kā-yìh
Descartes笛卡尔笛卡爾Díkǎ'ěrDehk-kā-yíh
descend to give (figuratively)降给降給jiànggěigong-kāp
Desch德施德施DéshīDāk-sī
Deschamp德尚德尚DéshàngDāk-seuhng
describe as形容为形容為xíngróng wéiyìhng-yùhng wàih
describe as描述为描述為miáoshù wéimìuh-seuht wàih
described as; called被描述为被描述為bèi miáoshù wéibeih mìuh-seuht wàih
described flatteringly as吹捧为吹捧為chuīpěng wéichēui-púng wàih
descriptive描述性描述性miáoshùxìngmìuh-seuht-sing
Desena德塞纳德塞納DésàinàDāk-choi-naahp
Deseret (written language)德塞莱特文德塞萊特文DésāiláitèwénDāk-choi-lòih-dahk-màhndˈɛsɛɹɪt
Deserie德塞里德塞里DésàilǐDāk-choi-léih
deserted; empty空空荡荡空空蕩蕩kōngkōng-dàngdànghūng-hūng-dohng-dohng
<rude?> deserted; empty鸟不拉屎鳥不拉屎niǎobùlāshǐníuh-bāt-lāai-sí
deserted town; desolate city荒城荒城huāngchéngfōng-sìhng
deserts (in Israel; lit. deserted and wild mountains)荒山野岭荒山野嶺huāngshān-yělǐngfōng-sāan-yéh-léhng
deserve to get配受配受pèishòupui-sauh
Deseve德塞夫德塞夫DésèfūDāk-choi-fū
Deshan Township德善乡德善鄉Déshàn XiāngDāk-sihn Hēung
Deshaun; Deshawn德肖恩德肖恩Déxiào'ēnDāk-chiu-yān
Deshazo德谢佐德謝佐DéxièzuǒDāk-jeh-jo
Desheng (town)得胜镇得勝鎮DéshèngzhènDāk-sing-jan
Desheng (town)德胜镇德勝鎮DéshèngzhènDāk-sing-jan
Desheng Township德胜乡德勝鄉Déshèng XiāngDāk-sing Hēung
Desher德舍尔德舍爾Déshè'ěrDāk-sé-yíh
Desherlia德舍利亚德舍利亞DéshèlìyàDāk-se-leih-nga
Deshko德什科德什科DéshíkēDāk-sahp-fō
Deshmukh德什穆克德什穆克DéshímùkèDāk-sahp-muhk-hāk
Deshors德肖斯德肖斯DéxiàosīDāk-chiu-sī
Deshun Mongolian Township德顺蒙古族乡德順蒙古族鄉Déshùn Měnggǔzú XiāngDāk-seuhn Mùhng-gú-juhk Hēung
Desi; Dessy德西德西DéxīDāk-sāi
design (as a subject)设计学設計學shèjìxuéchit-gai-hohk
design-based learning设计导向学习設計導向學習shèjì dǎoxiàng xuéxíchit-gai douh-heung hohk-jaahp
design ethicist设计伦理学家設計倫理學家shèjì lúnlǐxuéjiāchit-gai lèuhn-léih-hohk-gā
design ethics设计伦理学設計倫理學shèjì lúnlǐxuéchit-gai lèuhn-léih-hohk
design ethics; ethical design设计伦理設計倫理shèjì lúnlǐchit-gai lèuhn-léih
<comp.> design pattern设计模式設計模式shèjì móshìchit-gai mòuh-sīk
design team设计团队設計團隊shèjì tuánduìchit-gai tyùhn-deuih
<PRC> design thinking设计思维設計思維shèjì sīwéichit-gai sī-wàih
<TW> design thinking设计思考設計思考shèjì sīkǎochit-gai sī-háau
design tool设计工具設計工具shèjì gōngjùchit-gai gūng-geuih
Desimone德西蒙德西蒙DéxīměngDāk-sāi-mùhng
de-Sinicization去中国化去中國化qù-Zhōngguóhuàheui-jūng-gwok-fa
Desio德西奥德西奧Déxī'àoDāk-sāi-ou
Desirae; Desiree黛丝莉黛絲莉DàisīlìDoih-sī-leih
desire or craving (variant)慾念慾念yùniànyuhk-nihm
desire to take私拿私拿sīnásī-nàh
desire (variant)慾望慾望yùwàngyuhk-mohng
Desislav德西斯拉夫德西斯拉夫DéxīsīlāfūDāk-sāi-sī-lāai-fū
Desislava德西斯拉娃德西斯拉娃DéxīsīlāwáDāk-sāi-sī-lāai-wā
Desjardins德贾斯丁德賈斯丁DéjiǎsīdīngDāk-gá-sī-dīng
Desk (in organisation)事务处事務處shìwùchùsih-mouh-chyu
desktop edition (of a website)电脑版電腦版diànnǎo bǎndihn-nóuh báan
<comp.> desktop environment桌面环境桌面環境zhuōmiàn huánjìngcheuk-mín wàahn-gíng
desktop (type of computer)桌上型桌上型zhuōshàngxíngchéuhk-seuhng-yìhng
Deslandes德朗德德朗德DélǎngdéDāk-lóhng-dāk
Desmarteau德马尔托德馬爾托Démǎ'ěrtuōDāk-máh-yíh-tok
desmodium金钱草金錢草jīnqiáncǎogām-chìhn-chóu
Desmond德斯蒙德德斯蒙德DésīméngdéDāk-sī-mùhng-dākdˈɛzmənd
Desmond戴斯蒙戴斯蒙DàisīměngDaai-sī-mùhngdˈɛzmənd
Desmond戴斯蒙德戴斯蒙德DàisīměngdéDaai-sī-mùhng-dākdˈɛzmənd
desolated place荒场荒場huāngchǎngfōng-chèuhng
desolate person凄凉人凄凉人qīliángrénchāi-lèuhng-yàhn
desolate place (lit. mound; for burial?)荒陵荒陵huānglíngfōng-lìhng
Desonia德索尼亚德索尼亞DésuǒníyàDāk-sok-nèih-nga
desonide地奈德地奈德dìnàidédeih-noih-dāk
Desoto德索托德索托DésuǒtuōDāk-sok-tok
De Souza德索萨德索薩DésuǒsàDāk-sok-saat
Despard德斯帕德德斯帕德DésīpàdéDāk-sī-paak-dāk
Despina德斯皮娜德斯皮娜DésīpínàDāk-sī-pèih-nàh
Despina黛丝碧娜黛絲碧娜DàisībìnàDoih-sī-bīk-nàh
despised romantic prattle土味情话土味情話tǔ wèi qínghuàtóu meih chìhng-wah
despise the oath背誓背誓bèishìbui-saih
despite this尽管如此儘管如此jǐnguǎn rúcǐjeuhn-gún yùh-chí
despoil/capture someone's life (by killing them)夺命奪命duómìngdyuht-mihng
des-Près德普雷斯德普雷斯DépǔléisīDāk-póu-lèuih-sī
Desrosiers德罗齐埃德羅齊埃Déluóqí'āiDāk-lòh-chàih-āai
Dessau德绍德紹DéshàoDāk-siuhdˈɛsaʊ
Dessauer德绍尔德紹爾Déshào'ěrDāk-siuh-yíh
Dessau (surname)德素德素DésùDāk-soudˈɛsaʊ
Dessecker德塞克德塞克DésàikèDāk-choi-hāk
Dessel德塞尔德塞爾Désài'ěrDāk-choi-yíh
Desser德瑟德瑟DésèDāk-sāt
dessert shop甜品店甜品店tiánpǐndiàntìhm-bán-dim
Dessie德西埃德西埃Déxī'āiDāk-sāi-āai
Desta德斯塔德斯塔DésītǎDāk-sī-taap
Destani德斯塔尼德斯塔尼DésītǎníDāk-sī-taap-nèih
Destin德坦德坦DétǎnDāk-táan
Destin德斯坦德斯坦DésītǎnDāk-sī-táan
Destinee; Destiney; Destini; Destiny德斯蒂妮德斯蒂妮DésīdìnīDāk-sī-dai-nèih
Destiny (name)德斯蒂尼德斯蒂尼DésīdìníDāk-sī-dai-nèihdˈɛstɪni
Destouches德图什德圖什DétúshíDāk-tòuh-sahp
destroy; wreck; bring to ruin毁去毀去huǐquwái-heui
destroy by flood冲灭沖滅chōngmièchūng-miht
destroyer毁灭者毀滅者huǐmièzhěwái-miht-jédˌɪstɹˈɔɪɚ
destroy the earth毁灭地球毀滅地球huǐmiè dìqiúwái-miht deih-kàuh
detached retina视网膜脱落視網膜脫落shìwǎngmó tuōluòsih-móhng-mohk tyut-lohk
detain (bring in custody) to押到押到yādàoaat-dou
detection device检测器檢測器jiǎncèqìgím-chāak-hei
detective chief inspector; DCI侦缉总督察偵緝總督察zhēnjī zǒngdūchájīng-chāp júng-dūk-chaat
detective story侦探推理小说偵探推理小說zhēntàn tuīlǐ xiǎoshuōjīng-taam tēui-léih síu-syut
detention camp; internment camp拘留营拘留營jūliúyíngkēui-làuh-yìhng
detention centre拘留中心拘留中心jūliú zhōngxīnkēui-làuh jūng-sām
Deterding德特丁德特丁DétèdīngDāk-dahk-dīng
deteriorated morality道德沦亡道德淪亡dàodé lúnwángdouh-dāk lèuhn-mòhng
Determan德特曼德特曼DétèmànDāk-dahk-maahn
determine; identify; fix鑑定鑑定jiàndìnggaam-dihng
determine the cause of death断定死因斷定死因duàndìng sǐyīntyúhn-dihng séi-yān
deterrent (military)阻吓阻嚇zǔhèjó-haakdˌɪtˈɛɹənt
deterritorialization解辖域化解轄域化jiěxiáyùhuàgáai-haht-wihk-fa
Dethloff德特洛夫德特洛夫DétèluòfūDāk-dahk-lohk-fū
Deting (town)德亭镇德亭鎮DétíngzhènDāk-tìhng-jan
Detlef德特勒夫德特勒夫DétèlèfūDāk-dahk-lahk-fū
Detmar; Dettmar德特马德特馬DétèmǎDāk-dahk-máh
Detouillon德图永德圖永DétúyǒngDāk-tòuh-wíhng
detox (in alternative medicine etc)排毒排毒páidúpàaih-duhk
Detra德特拉德特拉DétèlāDāk-dahk-lāai
Detrick德特里克德特里克DétèlǐkèDāk-dahk-léih-hāk
Dettol滴露滴露DīlùDihk-louh
Dettore; Dettorre德托雷德托雷DétuōléiDāk-tok-lèuih
Deuchar迪赫尔迪赫爾Díhè'ěrDihk-hāk-yíh
Deuel丢珥丟珥Diū'ěrDīu-yihdˈʉːɛl
Deuteronomy (Bible book)申命记申命記ShēnmìngjìSān-mihng-gei
Deuteronomy (Catholic version)申命纪申命紀ShēnmìngjìSān-mihng-géi
deutsche mark (West Germany before euro)西德马克西德馬克Xīdé MǎkèSāi-dāk Máh-hāk
Deva戴瓦戴瓦DàiwǎDaai-ngáh
Devadatta提婆达多提婆達多TípódáduōTàih-pòh-daaht-dō
Devaivre德瓦夫德瓦夫DéwǎfūDāk-ngáh-fū
Devan德万德萬DéwànDāk-maahn
Devan戴雯戴雯DàiwénDaai-màhn
Devanagari (written language)天城文天城文TiānchéngwénTīn-sìhng-màhn
Devane德瓦内德瓦內DéwǎnèiDāk-ngáh-noih
Devany德瓦尼德瓦尼DéwǎníDāk-ngáh-nèih
Devaughn德沃恩德沃恩Déwò'ēnDāk-yūk-yān
Deveaux迪威奥克斯迪威奧克斯Díwēi'àokèsīDihk-wāi-ou-hāk-sī
Deveer迪维尔迪維爾Díwéi'ěrDihk-wàih-yíh
develop and open to world business开发开放開發開放kāifā kāifànghōi-faat hōi-fong
develop-change(?)衍化衍化yǎnhuàyín-fa
develop (chemistry)配制出配製出pèizhìchūpui-jai-chēut
developed into演变为演變為yǎnbiàn wéiyín-bin wàih
developed rural areas强村富民強村富民qiángcūn-fùmínkèuhng-chyūn-fu-màhn
<comp.> developer mode (Windows 10+)开发人员模式開發人員模式kāifā rényuán móshìhōi-faat yàhn-yùhn mòuh-sīk
<comp.> developer (person)开发人员開發人員kāifā rényuánhōi-faat yàhn-yùhn
develop into发展成發展成fāzhǎnchéngfaat-jín-sìhng
developmental发育性發育性fāyùxìngfaat-yuhk-sing
developmental disorder发育障碍發育障礙fāyù zhàng'àifaat-yuhk jeung-ngoih
<PRC> development and reform发展和改革發展和改革fāzhǎn hé gǎigéfaat-jín wòh gói-gaak
<PRC> development and reform发改發改fā-gǎifaat-gói
<PRC> development and reform commission发展和改革委员会發展和改革委員會fāzhǎn hé gǎigé wěiyuánhuìfaat-jín wòh gói-gaak wái-yùhn-wúi
<PRC> development and reform commission发改委發改委fā-gǎi wěifaat-gói wái
development open to world business开放发展開放發展kāifàng fāzhǎnhōi-fong faat-jín
development opportunity发展机会發展機會fāzhǎn jīhuìfaat-jín gēi-wuih
<comp.> development platform开发平台開發平台kāifā píngtáihōi-faat pìhng-tòih
development process发展过程發展過程fāzhǎn guòchéngfaat-jín gwo-chìhng
development team开发团队開發團隊kāifā tuánduìhōi-faat tyùhn-deuih
development team开发组開發組kāifāzǔhōi-faat-jóu
development team leader开发组长開發組長kāifā zǔzhǎnghōi-faat jóu-jéung
development team (software etc)开发团队開發團隊kāifā tuánduìhōi-faat tyùhn-deuih
<comp.> development tool开发工具開發工具kāifā gōngjùhōi-faat gūng-geuih
develop (something)开发出開發出kāifāchūhōi-faat-chēut
develop websites制作网页製作網頁zhìzuò wǎngyèjai-jok móhng-yihp
Deven; Devin戴文戴文DàiwénDaai-màhn
Devendra德文达德文達DéwéndáDāk-màhn-daaht
Deveney迪夫尼迪夫尼DífūníDihk-fū-nèih
Devenney德文尼德文尼DéwénníDāk-màhn-nèih
Devenport德文波特德文波特DéwénbōtèDāk-màhn-bō-dahk
Devens德文斯德文斯DéwénsīDāk-màhn-sī
Deventer代芬特尔代芬特爾Dàifēntè'ěrDoih-fān-dahk-yíh
Devere; Deville德维尔德維爾Déwéi'ěrDāk-wàih-yíh
Devereaux德弗罗德弗羅DéfúluóDāk-fāt-lòh
Deverell德弗雷尔德弗雷爾Défúléi'ěrDāk-fāt-lèuih-yíh
Dever (pinyin uncertain)德弗德弗DéfúDāk-fāt
Devers德弗斯德弗斯DéfúsīDāk-fāt-sī
Devic德维克德維克DéwéikèDāk-wàih-hāk
Devidze德维泽德維澤DéwéizéDāk-wàih-jaahk
devil's ivy; epipremnum aureum绿萝綠蘿lǜluóluhk-lòh
Devil's Peak (HK)魔鬼山魔鬼山Móguǐ ShānMō-gwái Sāan
Devin德温德溫DéwēnDāk-wān
Devina; Delvinë德维纳德維納DéwéinàDāk-wàih-naahp
Devine (surname)迪瓦恩迪瓦恩Díwǎ'ēnDihk-ngáh-yān
Devino德维诺德維諾DéwéinuòDāk-wàih-nohk
devise or scheme (something)设谋設謀shèmóuchit-màuh
Devita德维塔德維塔DéwéitǎDāk-wàih-taap
Devitt德维特德維特DéwéitèDāk-wàih-dahk
Devivo德维沃德維沃DéwéiwòDāk-wàih-yūk
Devlin德夫林德夫林DéfūlínDāk-fū-làhm
Devlyn德芙琳德芙琳DéfúlínDāk-fùh-làhm
Devoe德沃德沃DéwòDāk-yūk
Devol迪沃尔迪沃爾Díwò'ěrDihk-yūk-yíh
Devon (name)戴望戴望DàiwàngDaai-mohng
Devonte德文特德文特DéwéntèDāk-màhn-dahk
Devore德沃尔德沃爾Déwò'ěrDāk-yūk-yíh
Devos; Devoss德沃斯德沃斯DéwòsīDāk-yūk-sī
devotee奉献者奉獻者fèngxiànzhěfuhng-hin-jé
devotees奉献者们奉獻者們fèngxiànzhěmenfuhng-hin-jé-mùhn
Devoto德沃托德沃托DéwòtuōDāk-yūk-tok
devourer吞噬者吞噬者tūnshìzhětān-saih-jé
devout Catholic虔诚的天主教徒虔誠的天主教徒qiánchéng de Tiānzhǔjiàotúkìhn-sìhng dīk Tīn-jyú-gaau-tòuh
Devoy德沃伊德沃伊DéwòyīDāk-yūk-yī
Devree德夫里德夫里DéfūlǐDāk-fū-léih
Devy德维德維DéwéiDāk-wàih
Devynn德维恩德維恩Déwéi'ēnDāk-wàih-yān
Dewald德瓦尔德德瓦爾德Déwǎ'ěrdéDāk-ngáh-yíh-dāk
Dewar迪尤尔迪尤爾Díyóu'ěrDihk-yàuh-yíh
Dewart德瓦特德瓦特DéwǎtèDāk-ngáh-dahk
(dew) drops of the night夜露夜露yèlùyeh-louh
Dewees; Deweese德威斯德威斯DéwēisīDāk-wāi-sī
Dewei德威德威DéwēiDāk-wāi
Dewell; Duer; Duerr; Durr杜尔杜爾Dù'ěrDouh-yíh
Dewes迪尤斯迪尤斯DíyóusīDihk-yàuh-sī
Dewey decimal (book-classification system)杜威十进制杜威十進制Dùwēi shíjìnzhìDouh-wāi sahp-jeun-jai
Dewhirst杜赫斯特杜赫斯特DùhèsītèDouh-hāk-sī-dahk
Dewhitt德惠特德惠特DéhuìtèDāk-waih-dahk
Dewi黛维黛維DàiwéiDoih-wàih
Dewick杜伊克杜伊克DùyīkèDouh-yī-hāk
Dewitt德威特德威特DéwēitèDāk-wāi-dahkdəwˈɪt
Dew (name)迪尤迪尤DíyóuDihk-yàuh
dew of the heavens天露天露tiānlùtīn-louh
dexamethasone地塞米松地塞米松dìsèmǐsōngdeih-choi-máih-chùhng
Dexiang Township德祥乡德祥鄉Déxiáng XiāngDāk-chèuhng Hēung
Dexing (in Jiangxi)德兴德興DéxīngDāk-hīng
Dexing (in Jiangxi)德兴市德興市Déxīng ShìDāk-hīng Síh
Dexing Manchu Township德兴满族乡德興滿族鄉Déxīng Mǎnzú XiāngDāk-hīng Múhn-juhk Hēung
Dexter德克斯特德克斯特DékèsītèDāk-hāk-sī-dahk
Dexter戴克斯特戴克斯特DàikèsītèDaai-hāk-sī-dahk
Dey戴伊戴伊DàiyīDaai-yī
Deyang (in Sichuan)德阳德陽DéyángDāk-yèuhng
Deyang (in Sichuan)德阳市德陽市Déyáng ShìDāk-yèuhng Síh
Deyoe戴约戴約DàiyuēDaai-yeuk
Deyunshe (crosstalk performance group)德云社德雲社DéyúnshèDāk-wàhn-séh
Dezheng (town)德政镇德政鎮DézhèngzhènDāk-jing-jan
Dezhou (in Shandong)德州德州DézhōuDāk-jāu
Dezhou (in Shandong)德州市德州市Dézhōu ShìDāk-jāu Síh
Dezotti德索蒂德索蒂DésuǒdìDāk-sok-dai
Débora德沃拉德沃拉DéwòlāDāk-yūk-lāai
déjà vu既视感既視感jìshìgǎngei-sih-gám
Dénes德奈什德奈什DénàishíDāk-noih-sahp
Désiré德西雷德西雷DéxīléiDāk-sāi-lèuih
Dědek德迪克德迪克DédíkèDāk-dihk-hāk
Da < | index | > Dh
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.