Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Di

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Dh < | index | > Dj
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
diabetic foot糖尿病足糖尿病足tángniàobìng zútòhng-niuh-behng jūk
Diablo (violent computer games)迪亚布罗迪亞布羅DíyàbùluóDihk-nga-bou-lòh
diabolical ironclad beetle铁锭甲虫鐵錠甲蟲tiě dìng jiǎchóngtit ding gaap-chùhng
diagnose as诊断为診斷為zhěnduàn wéichán-tyúhn wàih
diagnosed as被诊断为被診斷為bèi zhěnduàn wéibeih chán-tyúhn wàih
<comp.> diagnostic data诊断数据診斷數據zhěnduàn shùjùchán-tyúhn sou-geui
Diallo迪亚洛迪亞洛DíyàluòDihk-nga-lohk
Diallo迪亚罗迪亞羅DíyàluóDihk-nga-lòh
<comp.> dialog box对话盒對話盒duìhuàhédeui-wah-hahp
dialog box; dialogue box对话框對話框duìhuàkuàngdeui-wah-kwāang
dial-up Internet (1990s etc)拨号上网撥號上網bōhào shàngwǎngbuht-houh séuhng-móhng
dial-up speeds (slow Internet)拨号上网的速度撥號上網的速度bōhào shàngwǎng de sùdùbuht-houh séuhng-móhng dīk chūk-douh
Diament; Diment; Dyment戴门特戴門特DàiméntèDaai-mùhn-dahk
diamond in the rough未经雕琢的钻石未經雕琢的鑽石wèijīng diāozhuó de zuànshímeih-gīng dīu-deuk dīk jyun-sehk
diamond point钻石针鑽石針zuànshízhēnjyun-sehk-jām
Diamánti迪亚曼蒂迪亞曼蒂DíyàmàndìDihk-nga-maahn-dai
Diana狄安娜狄安娜Dí'ānnàDihk-ngōn-nàhdˌaɪˈænə
Dianbai (district, in Guangdong)电白区電白區Diànbái QūDihn-baahk Kēui
Dianbao River (Taiwan)典宝溪典寶溪Diǎnbǎo XīDín-bóu Kāi
Dianba Township佃坝乡佃壩鄉Diànbà XiāngDihn-ba Hēung
Dianbu (town)店埠镇店埠鎮DiànbùzhènDim-fauh-jan
Diancheng (town)电城镇電城鎮DiànchéngzhènDihn-sìhng-jan
Diane戴安戴安Dài'ānDaai-ngōn
Dianfang (town)靛房镇靛房鎮DiànfángzhènDihn-fòhng-jan
Dianjiang (county, in Chongqing)垫江县墊江縣Diànjiāng XiànDin-gōng Yún
Dianji (town)店集镇店集鎮DiànjízhènDim-jaahp-jan
Dianji Township店集乡店集鄉Diànjí XiāngDim-jaahp Hēung
Dianjun District点军区點軍區Diǎnjūn QūDím-gwān Kēui
Diankou (town)店口镇店口鎮DiànkǒuzhènDim-háu-jan
Dianna戴安娜戴安娜Dài'ānnàDaai-ngōn-nàh
Dianna黛安娜黛安娜Dài'ānnàDoih-ngōn-nàh
Dianne戴安妮戴安妮Dài'ānnīDaai-ngōn-nèih
Dianne黛安黛安Dài'ānDoih-ngōn
Dianping (business reviews website)大众点评大眾點評Dàzhòng DiǎnpíngDaaih-jung Dím-pìhng
Dianping Township佃坪乡佃坪鄉Diànpíng XiāngDihn-pìhng Hēung
Dianqian (town)店前镇店前鎮DiànqiánzhènDim-chìhn-jan
Dianshanhu (town)淀山湖镇淀山湖鎮DiànshānhúzhènDihn-sāan-wùh-jan
Dianshui Township靛水乡靛水鄉Diànshuǐ XiāngDihn-séui Hēung
Diantou (town)点头镇點頭鎮DiǎntóuzhènDím-tàuh-jan
Dianwan (town)店湾镇店灣鎮DiànwānzhènDim-wāan-jan
Dianxia (town)店下镇店下鎮DiànxiàzhènDim-hah-jan
Dianya (town)店垭镇店埡鎮DiànyāzhènDim-a-jan
Dianzhuang (town)佃庄镇佃莊鎮DiànzhuāngzhènDihn-jōng-jan
Diao'e (town)雕鹗镇雕鶚鎮Diāo'èzhènDīu-ngohk-jan
Diaobingshan (in Liaoning)调兵山調兵山DiàobīngshānDiuh-bīng-sāan
Diaobingshan (in Liaoning)调兵山市調兵山市Diàobīngshān ShìDiuh-bīng-sāan Síh
Diaofeng Township钓峰乡釣峰鄉Diàofēng XiāngDiu-fūng Hēung
Diaojia Township刁家乡刁家鄉Diāojiā XiāngDīu-gā Hēung
Diaokou Township刁口乡刁口鄉Diāokǒu XiāngDīu-háu Hēung
Diaoling (town)刁翎镇刁翎鎮DiāolíngzhènDīu-lìhng-jan
Diao (town)刁镇刁鎮DiāozhènDīu-jan
Diaowei (town)钓渭镇釣渭鎮DiàowèizhènDiu-waih-jan
Diaowo Township刁窝乡刁窩鄉Diāowō XiāngDīu-wō Hēung
Diaoyu (town)钓鱼镇釣魚鎮DiàoyúzhènDiu-yùh-jan
Diaoyu Township钓鱼乡釣魚鄉Diàoyú XiāngDiu-yùh Hēung
diapycnal (crossing isopycnals)跨密度面跨密度面kuàmìdùmiànkwā-maht-douh-mihn
Diarmaid迪尔梅德迪爾梅德Dí'ěrméidéDihk-yíh-mùih-dāk
Diarmuid迪尔米德迪爾米德Dí'ěrmǐdéDihk-yíh-máih-dāk
Diarov季阿罗夫季阿羅夫Jì'āluófūGwai-a-lòh-fū
Dias迪亚斯迪亞斯DíyàsīDihk-nga-sī
Dias迪拉兹迪拉茲DílāzīDihk-lāai-jī
Diatessaron (combination of 4 Gospels)四福音合参四福音合參SìfúyīnhécānSei-fūk-yām-hahp-sām
diatomite硅藻土硅藻土guīzǎotǔgwāi-jóu-tóu
diatom (lit. silicon algae)硅藻硅藻guīzǎogwāi-jóu
Diaz迪亚兹迪亞茲DíyàzīDihk-nga-jī
Dibben迪本迪本DíběnDihk-bún
Dibbs迪布斯迪布斯DíbùsīDihk-bou-sī
Di Benedetto迪贝内代托迪貝內代托DíbèinèidàituōDihk-bui-noih-doih-tok
Diblasi迪布拉西迪布拉西DíbùlāxīDihk-bou-lāai-sāi
Dible迪布尔迪布爾Díbù'ěrDihk-bou-yíh
Dibley迪布利迪布利DíbùlìDihk-bou-leih
Dibon迪邦迪邦DíbāngDihk-bōngdˈaɪbɒn
Dibona迪博纳迪博納DíbónàDihk-bok-naahp
Dibon-gad底本迦得底本迦得DǐběnjiādéDái-bún-gā-dākdˈaɪbɒnɡæd
Dibuono迪博诺迪博諾DíbónuòDihk-bok-nohk
DiCaprio迪卡普里奥迪卡普里奧Díkǎpǔlǐ'àoDihk-kā-póu-léih-ou
Dicarlo迪卡洛迪卡洛DíkǎluòDihk-kā-lohk
dichotomous thinking二分思维二分思維èrfēn sīwéiyih-fahn sī-wàih
Dichter迪希特迪希特DíxītèDihk-hēi-dahk
Dickens; Dickons迪肯斯迪肯斯DíkěnsīDihk-háng-sīdˈɪkɪnz
Dickens (Charles)狄更斯狄更斯DígēngsīDihk-gāng-sīdˈɪkɪnz
Dickert迪克特迪克特DíkètèDihk-hāk-dahk
Dickey; Dickie迪基迪基DíjīDihk-gēidˈɪki
Dickinson狄金森狄金森DíjīnsēnDihk-gām-sām
Dickinson迪金森迪金森DíjīnsēnDihk-gām-sām
Dickler迪克勒迪克勒DíkèlèDihk-hāk-lahk
Dickmann迪克曼迪克曼DíkèmànDihk-hāk-maahn
Dick (name)狄克狄克DíkèDihk-hāk
Dick (name)迪克迪克DíkèDihk-hāk
Dickson迪克松迪克松DíkèsōngDihk-hāk-chùhng
Dickson迪克森迪克森DíkèsēnDihk-hāk-sām
Dickstein迪克斯坦迪克斯坦DíkèsītǎnDihk-hāk-sī-táan
Dict.cn (website)海词海詞HǎicíHói-chìh
dictation function听写功能聽寫功能tīngxiě gōngnéngting-sé gūng-nàhng
Dicun Township堤村乡堤村鄉Dīcūn XiāngTàih-chyūn Hēung
Dicun Township邸村乡邸村鄉Dǐcūn XiāngDái-chyūn Hēung
Didao District滴道区滴道區Dīdào QūDihk-douh Kēui
Diderot狄德罗狄德羅DídéluóDihk-dāk-lòh
Didian (town)底店镇底店鎮DǐdiànzhènDái-dim-jan
Didian (town)翟店镇翟店鎮DídiànzhènDihk-dim-jan
DiDi Cloud (cloud-computing service)滴滴云滴滴雲DīdīyúnDihk-dihk-wàhn
Didier迪迪亚迪迪亞DídíyàDihk-dihk-nga
Didier迪迪埃迪迪埃Dídí'āiDihk-dihk-āai
did indeed确曾確曾quècéngkok-chàhng
Didio迪迪奥迪迪奧Dídí'àoDihk-dihk-ou
didn't find in search搜索不到搜索不到sōusuǒ bùdàosáu-sok bāt-dou
didn't learn (of)学不到學不到xuébudàohohk-bāt-dou
didn't receive没收到沒收到méi shōudàomuht sāu-dou
didn't receive; unable to receive收不到收不到shōubudàosāu-bāt-dou
did not say a word不发一言不發一言bùfāyīyánbāt-faat-yāt-yìhn
Dido蒂朵蒂朵DìduǒDai-dó
Dido迪多迪多DíduōDihk-dō
Didomenico迪多梅尼科迪多梅尼科DíduōméiníkēDihk-dō-mùih-nèih-fō
Didou (town)地豆镇地豆鎮DìdòuzhènDeih-dauh-jan
Didrika迪迪卡迪迪卡DídíkǎDihk-dihk-kā
did something badly做得不好做得不好zuò de bùhǎojouh dāk bāt-hóu
Didur迪杜迪杜DídùDihk-douh
Didur迪杜尔迪杜爾Dídù'ěrDihk-douh-yíh
Die! (exclamation while playing electronic games)去死吧去死吧qù sǐ baheui séi bah
Diebel迪贝尔迪貝爾Díbèi'ěrDihk-bui-yíh
Diebu (county, in Gansu)迭部县迭部縣Diébù XiànDiht-bouh Yún
Diecai District叠彩区疊彩區Diécǎi QūDihp-chói Kēui
Diederich迪德里希迪德里希DídélǐxīDihk-dāk-léuih-hēi
Diederichs迪德里希斯迪德里希斯DídélǐxīsīDihk-dāk-léuih-hēi-sī
Diederick; Diedrich迪德里克迪德里克DídélǐkèDihk-dāk-léuih-hāk
died naturally (animal)自死自死zìsǐjih-séi
Diefenbach迪芬巴赫迪芬巴赫DífēnbāhèDihk-fān-bā-hāk
Diefendorf迪芬多夫迪芬多夫DífēnduōfūDihk-fān-dō-fū
Diega迪埃加迪埃加Dí'āijiāDihk-āai-gā
Diego叠戈疊戈DiégēDihp-gwō
Diego迪亚哥迪亞哥DíyàgēDihk-nga-gō
Diego迪亚戈迪亞戈DíyàgēDihk-nga-gwō
Diego迪亚高迪亞高DíyàgāoDihk-nga-gōu
Diego迭戈迭戈DiégēDiht-gwō
Dieguez迭格斯迭格斯DiégésīDiht-gaak-sī
Die Hard (movies; lit. "ultimate detective")终极警探終極警探zhōngjí jǐngtànjūng-gihk gíng-taam
Diehm迪姆迪姆DímǔDihk-móuh
die in prison死于狱中死於獄中sǐ yú yù zhōngséi yū yuhk jūng
Diekema迪克马迪克馬DíkèmǎDihk-hāk-máh
Diella迪耶拉迪耶拉DíyēlāDihk-yèh-lāai
Diemand戴曼德戴曼德DàimàndéDaai-maahn-dāk
Diependaele迪彭丹迪彭丹DípéngdānDihk-pàahng-dāan
Dierdorff迪多夫迪多夫DíduōfūDihk-dō-fū
Dierlam迪拉姆迪拉姆DílāmǔDihk-lāai-móuh
Diers迪尔斯迪爾斯Dí'ěrsīDihk-yíh-sī
Diesel (name)迪塞尔迪塞爾Dísài'ěrDihk-choi-yíh
Diesen迪森迪森DísēnDihk-sām
Dieshan (town)叠山镇疊山鎮DiéshānzhènDihp-sāan-jan
dietary fibre膳食纤维膳食纖維shànshí xiānwéisihn-sihk chīm-wàih
dietary recommendation; serving suggestion饮食建议飲食建議yǐnshí jiànyìyám-sihk gin-yíh
dietary supplement; vitamin pill保健品保健品bǎojiànpǐnbóu-gihn-bán
dietary supplements膳食补充剂膳食補充劑shànshí bǔchōngjìsihn-sihk bóu-chūng-jāi
Dieter迪特迪特DítèDihk-dahk
Dieter迪特尔迪特爾Dítè'ěrDihk-dahk-yíh
diet (foods one eats)餐单餐單cāndānchāan-dāan
Diethelm迪特黑尔姆迪特黑爾姆Dítèhēi'ěrmǔDihk-dahk-hāk-yíh-móuh
Dietmar迪特马尔迪特馬爾Dítèmǎ'ěrDihk-dahk-máh-yíh
Dietmeyer迪特迈尔迪特邁爾Dítèmài'ěrDihk-dahk-maaih-yíh
Dietrich迪特里希迪特里希DítèlǐxīDihk-dahk-léih-hēidˈitɹɪk
Dietsch迪奇迪奇DíqíDihk-kèih
Dietze迪策迪策DícèDihk-chaak
Dietzel; Diezel迪泽尔迪澤爾Dízé'ěrDihk-jaahk-yíh
Dietzen迪岑迪岑DícénDihk-sàhm
Dieuwke; Diggory迪戈里迪戈里DígēlǐDihk-gwō-léih
die young英年早逝英年早逝yīngnián zǎoshìyīng-nìhn jóu-saih
differance (in Derrida theory)延异延異yányìyìhn-yih
(difference between) right and wrong是非对错是非對錯shìfēi-duìcuòsih-fēi-deui-cho
differences and similarities异同点異同點yìtóngdiǎnyih-tùhng-dím
different from human/person跟人不一样跟人不一樣gēn rén bù yīyànggān yàhn bāt yāt-yeuhng
differential equation微分方程微分方程wēifēn fāngchéngmèih-fān fōng-chìhng
differential pressure差压差壓chāyāchā-ngaat
differential pricing差异化定价差異化定價chāyìhuà dìngjiàchā-yih-fa dihng-ga
differentiated; differential差异化差異化chāyìhuàchā-yih-fa
differentiated into分别为分別為fēnbié wéifān-biht wàih
difficult times艰苦的岁月艱苦的歲月jiānkǔ de suìyuègāan-fú dīk seui-yuht
difficult to control (restrain)难以管束難以管束nányǐ guǎnshùnàahn-yíh gún-chūk
difficult to count难以胜数難以勝數nányǐ-shèngshǔnàahn-yíh-sing-sóu
difficult to endure难忍難忍nán rěnnàahn yán
difficulty and worry困忧困憂kùnyōukwan-yāu
Diffley迪夫利迪夫利DífūlìDihk-fū-leih
diffraction绕射繞射ràoshèyíu-seh
dig/bore through (a wall etc)挖通挖通wātōngwaat-tūng
Digang (town)荻港镇荻港鎮DígǎngzhènDihk-góng-jan
Digbeu迪格布迪格布DígébùDihk-gaak-bou
dig deep挖深挖深wāshēnwaat-sām
dig deeper深入挖掘深入挖掘shēnrù wājuésām-yahp waat-gwaht
dig deeper; understand a bit more多了解一点多了解一點duō liǎojiě yīdiǎndō líuh-gáai yāt-dím
digestive biscuit消化饼干消化餅干xiāohuà bǐnggānsīu-fa béng-gōn
Dige (town)底阁镇底閣鎮DǐgézhènDái-gok-jan
Dige Township邸阁乡邸閣鄉Dǐgé XiāngDái-gok Hēung
digging for buried treasure挖宝藏挖寶藏wā bǎozàngwaat bóu-johng
Diggle迪格尔迪格爾Dígé'ěrDihk-gaak-yíh
Diggs迪格斯迪格斯DígésīDihk-gaak-sī
dig into (a place, lit. dig penetrate)挖穿挖穿wāchuānwaat-chyūn
digital accessible information system; DAISY数字信息无障碍系统數字信息無障礙系統shùzì xìnxī wú zhàng'ài xìtǒngsou-jih seun-sīk mòuh jeung-ngoih haih-túng
digital age数字时代數字時代shùzì shídàisou-jih sìh-doih
digital amnesia数码失忆數碼失憶shùmǎ shīyìsou-máh sāt-yīk
digital audio tape; DAT数码录音磁带數碼錄音磁帶shùmǎ lùyīn cídàisou-máh luhk-yām chìh-daai
digital audio workstation数字音频工作站數字音頻工作站shùzì yīnpín gōngzuòzhànsou-jih yām-pàhn gūng-jok-jaahm
digital audio workstation (alternate translation)数位音乐工作站數位音樂工作站shùwèi yīnyuè gōngzuòzhànsou-wái yām-ngohk gūng-jok-jaahm
digital avatar; digital twin数字分身數字分身shùzì fēnshēnsou-jih fān-sān
digital currency数字货币數字貨幣shùzì huòbìsou-jih fo-baih
"digital detox"网瘾戒治網癮戒治wǎng yǐn jiè zhìmóhng yáhn gaai jih
digital devices数码产品數碼產品shùmǎ chǎnpǐnsou-máh cháan-bán
digital divide数位落差數位落差shùwèi luòchāsou-wái lohk-chā
digital foundation (IT infrastructure of organisation)数字化基础數字化基礎shùzìhuà jīchǔsou-jih-fa gēi-chó
digital humanities数字人文數字人文shùzì rénwénsou-jih yàhn-màhn
digitalisation; informationisation; information technology信息化信息化xìnxīhuàseun-sīk-fa
digital marketing数字营销數字營銷shùzì yíngxiāosou-jih yìhng-sīu
digital media数字媒体數字媒體shùzì méitǐsou-jih mùih-tái
Digital Minister (government post in some countries)数位部长數位部長Shùwèi BùzhǎngSou-wái Bouh-jéung
digital nomad数字游民數字游民shùzì yóumínsou-jih yàuh-màhn
digital pet电子宠物電子寵物diànzǐ chǒngwùdihn-jí chúng-maht
digital resources数位资源數位資源shùwèi zīyuánsou-wái jī-yùhn
digital security; cybersecurity数安數安shù'ānsou-ngōn
digital signal processor; DSP数位讯号处理器數位訊號處理器shùwèi xùnhào chǔlǐqìsou-wái seun-houh chyúh-léih-hei
digital society数字社会數字社會shùzì shèhuìsou-jih séh-wúi
digital technology数字技术數字技術shùzì jìshùsou-jih geih-seuht
digital television数字电视數字電視shùzì diànshìsou-jih dihn-sih
<TW?> digital thinking数位思考數位思考shùwèi sīkǎosou-wái sī-háau
digital tools (software); electronic tools电子工具電子工具diànzǐ gōngjùdihn-jí gūng-geuih
digitisation电子化電子化diànzǐhuàdihn-jí-fa
Dignan迪格南迪格南DígénánDihk-gaak-nàahm
Digne迪涅迪涅DínièDihk-nihp
Digne; Dijana迪亚娜迪亞娜DíyànàDihk-nga-nàh
dignified体体面面體體面面tǐtǐ-miànmiàntái-tái-mihn-mihn
Digor (language)迪戈尔语迪戈爾語Dígē'ěryǔDihk-gwō-yíh-yúh
Digou (town)迪沟镇迪溝鎮DígōuzhènDihk-kāu-jan
dig to挖到挖到wādàowaat-dou
Digweed迪格威德迪格威德DígéwēidéDihk-gaak-wāi-dāk
dihu (low-pitched huqin)低胡低胡dīhúdāi-wùh
Dijl迪杰尔迪傑爾Díjié'ěrDihk-giht-yíh
Dijon第戎第戎DìróngDaih-yùhngdˈiʒɒŋ
Dikan Township迪坎乡迪坎鄉Díkǎn XiāngDihk-hām Hēung
Dikeman; Dykman戴克曼戴克曼DàikèmànDaai-hāk-maahn
Dikhtyar季赫佳尔季赫佳爾Jìhèjiā'ěrGwai-hāk-gāai-yíh
Dikla迪克拉迪克拉DíkèlāDihk-hāk-lāai
Diklah德拉德拉DélāDāk-lāaidˈɪklɑ
Diklić迪格里克迪格里克DígélǐkèDihk-gaak-léih-hāk
Dikou (town)迪口镇迪口鎮DíkǒuzhènDihk-háu-jan
Dila迪拉迪拉DílāDihk-lāai
Dilan; Duran迪朗迪朗DílǎngDihk-lóhng
Dilauro迪劳罗迪勞羅DíláoluóDihk-lòuh-lòh
Dilbeck迪尔贝克迪爾貝克Dí'ěrbèikèDihk-yíh-bui-hāk
Dildah迪尔达迪爾達Dí'ěrdáDihk-yíh-daaht
Dilday迪尔迪迪爾迪Dí'ěrdíDihk-yíh-dihk
Dilean底连底連DǐliánDái-lìhndˈaɪliən
Dileo迪莱奥迪萊奧Dílái'àoDihk-lòih-ou
Dilger迪尔格迪爾格Dí'ěrgéDihk-yíh-gaak
Dili帝力帝力DìlìDai-lihk
Dili (alternate translation)狄力狄力DílìDihk-lihk
Diliman迪里曼迪里曼DílǐmànDihk-léih-maahn
Dilip迪利亚迪利亞DílìyàDihk-leih-nga
Dilip迪利普迪利普DílìpǔDihk-leih-póu
Diliutun Township第六屯乡第六屯鄉Dìliùtún XiāngDaih-luhk-tyùhn Hēung
Dillan迪兰迪蘭DílánDihk-làahn
Dillard迪拉德迪拉德DílādéDihk-lāai-dāk
Dillaway迪拉韦迪拉韋DílāwéiDihk-lāai-wáih
Dillen迪里安迪里安Dílǐ'ānDihk-léih-ngōn
Dillenback迪伦巴克迪倫巴克DílúnbākèDihk-lèuhn-bā-hāk
Dillinger迪林杰迪林傑DílínjiéDihk-làhm-giht
Dillingham迪林厄姆迪林厄姆Dílín'èmǔDihk-làhm-āak-móuh
Dillion迪龙迪龍DílóngDihk-lùhng
Dillion; Dillon; Dilon迪隆迪隆DílóngDihk-lùhng
Dillon; Dylon狄龙狄龍DílóngDihk-lùhng
Dillow迪洛迪洛DíluòDihk-lohk
Dillworth迪尔沃思迪爾沃思Dí'ěrwòsīDihk-yíh-yūk-sī
Dillwyn; Dilwyn迪尔温迪爾溫Dí'ěrwēnDihk-yíh-wān
Dilma迪尔玛迪爾瑪Dí'ěrmǎDihk-yíh-máh
Dilmurat迪力木拉提迪力木拉提DílìmùlātíDihk-lihk-muhk-lāai-tàih
Dilts迪尔茨迪爾茨Dí'ěrcíDihk-yíh-chìh
Dima迪门迪門DíménDihk-mùhn
Dima迪马迪馬DímǎDihk-máh
Dima迪麻迪麻DímáDihk-màh
Dimaggio迪马乔迪馬喬DímǎqiáoDihk-máh-kìuh
dim (a lamp)调暗調暗tiáo'àntìuh-ngam
dim and without light黯淡无光黯淡無光àndàn-wúguāngám-daahm-mòuh-gwōng
Dimants迪芒特迪芒特DímángtèDihk-mòhng-dahk
Dimario迪马里奥迪馬里奧Dímǎlǐ'àoDihk-máh-léuih-ou
Dimas迪马斯迪馬斯DímǎsīDihk-máh-sī
Dimatteo迪马特奥迪馬特奧Dímǎtè'àoDihk-máh-dahk-ou
dimensionality reduction降维降維jiàngwéigong-wàih
Dimeo迪梅奥迪梅奧Díméi'àoDihk-mùih-ou
dimer二聚体二聚體èrjùtǐyih-jeuih-tái
Dimiao (town)底庙镇底廟鎮DǐmiàozhènDái-miuh-jan
Dimick; Dimmick迪米克迪米克DímǐkèDihk-máih-hāk
diminishing returns报酬递减報酬遞減bàochóu dìjiǎnbou-chàuh daih-gáam
diminishing returns (in profit)收益递减收益遞減shōuyì dìjiǎnsāu-yīk daih-gáam
Dimitar迪米塔尔迪米塔爾Dímǐtǎ'ěrDihk-máih-taap-yíh
Dimitar迪米特尔迪米特爾Dímǐtè'ěrDihk-máih-dahk-yíh
Dimitra迪米特拉迪米特拉DímǐtèlāDihk-máih-dahk-lāai
Dimitre迪米特迪米特DímǐtèDihk-máih-dahk
Dimitrie; Dimitrije迪米特里耶迪米特里耶DímǐtèlǐyēDihk-máih-dahk-léih-yèh
Dimitrios季米特里奥斯季米特里奧斯Jìmǐtèlǐ'àosīGwai-máih-dahk-léuih-ou-sī
Dimitris季米特里斯季米特里斯JìmǐtèlǐsīGwai-máih-dahk-léih-sī
Dimitris迪米特里奥斯迪米特里奧斯Dímǐtèlǐ'àosīDihk-máih-dahk-léuih-ou-sī
Dimitris迪米特里斯迪米特里斯DímǐtèlǐsīDihk-máih-dahk-léih-sī
Dimitrov季米特洛夫季米特洛夫JìmǐtèluòfūGwai-máih-dahk-lohk-fū
Dimitrova季米特洛娃季米特洛娃JìmǐtèluòwáGwai-máih-dahk-lohk-wā
Dimitrovgrad季米特洛夫格勒季米特洛夫格勒JìmǐtèluòfūgélèGwai-máih-dahk-lohk-fū-gaak-lahk
Dimitrovskiy季米特洛夫斯基季米特洛夫斯基JìmǐtèluòfūsījīGwai-máih-dahk-lohk-fū-sī-gēi
dimmer (circuit)调光器調光器tiáoguāngqìtìuh-gwōng-heidˈɪmɚ
dimmer switch调光器开关調光器開關tiáoguāngqì kāiguāntìuh-gwōng-hei hōi-gwāan
dimmer switch调光开关調光開關tiáoguāng kāiguāntìuh-gwōng hōi-gwāan
Dimnah丁拿丁拿DīngnáDīng-nàhdˈɪmnʌ
Dimock迪莫克迪莫克DímòkèDihk-mohk-hāk
Dimov季莫夫季莫夫JìmòfūGwai-mohk-fū
Dina; Dinah迪那迪那DínàDihk-náh
Dinah底拿底拿DǐnáDái-nàhdˈaɪnʌ
Dinah黛娜黛娜DàinàDoih-nàhdˈaɪnʌ
Dinan迪南迪南DínánDihk-nàahm
Dinar第纳尔第納爾Dìnà'ěrDaih-naahp-yíh
Dinara季娜拉季娜拉JìnàlāGwai-nàh-lāai
Dinara迪娜拉迪娜拉DínàlāDihk-nàh-lāai
Dinechin迪内钦迪內欽DínèiqīnDihk-noih-yām
Dinelli迪尼利迪尼利DínílìDihk-nèih-leih
Dinerman迪纳曼迪納曼DínàmànDihk-naahp-maahn
Dinerstein迪纳斯坦迪納斯坦DínàsītǎnDihk-naahp-sī-táan
Dinesen迪内森迪內森DínèisēnDihk-noih-sām
Dinesh迪内希迪內希DínèixīDihk-noih-hēi
Dinette迪内特迪內特DínèitèDihk-noih-dahk
Ding'an County定安县定安縣Dìng'ān XiànDihng-ngōn Yún
Dingbian (county, in Shaanxi)定边县定邊縣Dìngbiān XiànDihng-bīn Yún
Dingchang (town)定昌镇定昌鎮DìngchāngzhènDihng-chēung-jan
Dingcheng District鼎城区鼎城區Dǐngchéng QūDíng-sìhng Kēui
Dingcheng (town)定城镇定城鎮DìngchéngzhènDihng-sìhng-jan
Dingcun Township丁村乡丁村鄉Dīngcūn XiāngDīng-chyūn Hēung
Dingdang (town)丁当镇丁当镇DīngdāngzhènDīng-dōng-jan
Dingfangshui Township定方水乡定方水鄉Dìngfāngshuǐ XiāngDihng-fōng-séui Hēung
Dinghai District定海区定海區Dìnghǎi QūDihng-hói Kēui
Dinghu District鼎湖区鼎湖區Dǐnghú QūDíng-wùh Kēui
Dinghu (town)鼎湖镇鼎湖鎮DǐnghúzhènDíng-wùh-jan
Dingjiang (town)定江镇定江鎮DìngjiāngzhènDihng-gōng-jan
Dingjie County定结县定結縣Dìngjié XiànDihng-git Yún
Dingley丁利丁利DīnglìDīng-leih
Ding Liren (Chess player)丁立人丁立人Dīng LìrénDīng Lahp-yàhn
Dinglong Township鼎龙乡鼎龍鄉Dǐnglóng XiāngDíng-lùhng Hēung
Dingman丁曼丁曼DīngmànDīng-maahn
Dingnan (county, in Jiangxi)定南县定南縣Dìngnán XiànDihng-nàahm Yún
Dingningdian (town)叮咛店镇叮嚀店鎮DīngníngdiànzhènDīng-nìhng-dim-jan
dingo (Australian wild dog)澳洲野犬澳洲野犬Àozhōu yěquǎnOu-jāu yéh-hyún
Dingqing County丁青县丁青縣Dīngqīng XiànDīng-chīng Yún
Dingri County定日县定日縣Dìngrì XiànDihng-yaht Yún
Dingshan (town)定山镇定山鎮DìngshānzhènDihng-sāan-jan
Dingshan Township顶山乡頂山鄉Dǐngshān XiāngDíng-sāan Hēung
Dingshui (town)定水镇定水鎮DìngshuǐzhènDihng-séui-jan
DingTalk (corporate IM platform)钉钉釘釘DīngdīngDēng-dēng
Dingtang (town)定塘镇定塘鎮DìngtángzhènDihng-tòhng-jan
Dingtao District定陶区定陶區Dìngtáo QūDihng-tòuh Kēui
Dingtao (town)定陶镇定陶鎮DìngtáozhènDihng-tòuh-jan
Dingwall丁沃尔丁沃爾Dīngwò'ěrDīng-yūk-yíh
Dingxiang (county, in Shanxi)定襄县定襄縣Dìngxiāng XiànDihng-sēung Yún
Dingxiang (town)丁香镇丁香鎮DīngxiāngzhènDīng-hēung-jan
Dingxi (in Gansu)定西定西DìngxīDihng-sāi
Dingxi (in Gansu)定西市定西市Dìngxī ShìDihng-sāi Síh
Dingxing (county, in Hebei)定兴县定興縣Dìngxīng XiànDihng-hīng Yún
Dingyuan (county, in Anhui)定远县定遠縣Dìngyuǎn XiànDihng-yúhn Yún
Dingyuan Township定远乡定遠鄉Dìngyuǎn XiāngDihng-yúhn Hēung
Dingyuanzhai Township定远寨乡定遠寨鄉Dìngyuǎnzhài XiāngDihng-yúhn-jaaih Hēung
Dingzhou (in Hebei)定州定州DìngzhōuDihng-jāu
Dingzhou (in Hebei)定州市定州市Dìngzhōu ShìDihng-jāu Síh
Dinham迪纳姆迪納姆DínàmǔDihk-naahp-móuh
Dinis; Diniz迪尼兹迪尼茲DínízīDihk-nèih-jī
Dinis; Diniz迪尼斯迪尼斯DínísīDihk-nèih-sī
Diniz; Dino迪诺迪諾DínuòDihk-nohk
DINK; double-income no children (working couple)丁克主义丁克主義dīngkèzhǔyìdīng-hāk-jyú-yih
Dinka (language)丁卡语丁卡語DīngkǎyǔDīng-kā-yúh
Dinkins丁金斯丁金斯DīngjīnsīDīng-gām-sī
Dinneen丁南丁南DīngnánDīng-nàahm
dinnerware set; dinner set餐套餐套cāntàochāan-tou
Dinorah迪诺拉迪諾拉DínuòlāDihk-nohk-lāai
Dinos迪诺斯迪諾斯DínuòsīDihk-nohk-sī
Dinskaya金斯卡亚金斯卡亞JīnsīkǎyàGām-sī-kā-nga
Dinsmore丁斯莫尔丁斯莫爾Dīngsīmò'ěrDīng-sī-mohk-yíh
Dinwiddie丁威迪丁威迪DīngwēidíDīng-wāi-dihk
Diocletian戴克里先戴克里先DàikèlǐxiānDaai-hāk-léih-sīn
Diodorus狄奥多罗斯狄奧多羅斯Dí'àoduōluósīDihk-ou-dō-lòh-sī
Diogenes第欧根尼第歐根尼Dì'ōugēnníDaih-ngāu-gān-nèihdaɪˈɔːdʒəniz
Diogo迪奥戈迪奧戈Dí'àogēDihk-ou-gwō
Diomedes迪奥梅德斯迪奧梅德斯Dí'àoméidésīDihk-ou-mùih-dāk-sī
Dion迪昂迪昂Dí'ángDihk-ngòhng
Dion迪翁迪翁DíwēngDihk-yūng
Diona迪奥内迪奧內Dí'àonèiDihk-ou-noih
Diona迪奥纳迪奧納Dí'àonàDihk-ou-naahp
Dionisio迪奥尼西奥迪奧尼西奧Dí'àoníxī'àoDihk-ou-nèih-sāi-ou
Dionysius丢尼修丟尼修DiūníxiūDīu-nèih-sāudˌaɪʌnˈɪsiəs
Dionysus狄俄尼索斯狄俄尼索斯Dí'énísuǒsīDihk-ngòh-nèih-sok-sī
Dionysus狄奥尼索斯狄奧尼索斯Dí'àonísuǒsīDihk-ou-nèih-sok-sī
Diop迪奥普迪奧普Dí'àopǔDihk-ou-póu
Dios迪欧斯迪歐斯Dí'ōusīDihk-ngāu-sī
Dioscorides迪奥斯科里迪奧斯科里Dí'àosīkēlǐDihk-ou-sī-fō-léih
Diosdado迪奥斯达多迪奧斯達多Dí'àosīdáduōDihk-ou-sī-daaht-dō
Diotte迪奥特迪奧特Dí'àotèDihk-ou-dahk
Diouf迪乌夫迪烏夫DíwūfūDihk-wū-fū
Dipasquale迪帕斯奎尔迪帕斯奎爾Dípàsīkuí'ěrDihk-paak-sī-fūi-yíh
Diphath迪法特迪法特DífǎtèDihk-faat-dahk
diphtheria白喉白喉báihóubaahk-hàuhdˌɪfθˈɪəɹɪə
Dipiazza迪皮亚扎迪皮亞扎DípíyàzhāDihk-pèih-nga-jaat
Dipietro迪彼得罗迪彼得羅DíbǐdéluóDihk-béi-dāk-lòh
diploma; graduation certificate毕业证畢業證bìyèzhèngbāt-yihp-jingdˌɪplˈəʊmə
Dipofi迪波菲迪波菲DíbōfēiDihk-bō-fēi
Dipold迪波德迪波德DíbōdéDihk-bō-dāk
Dipollina迪波利纳迪波利納DíbōlìnàDihk-bō-leih-naahp
Diponio迪波尼奥迪波尼奧Díbōní'àoDihk-bō-nèih-ou
Dipo (town)翟坡镇翟坡鎮DípōzhènDihk-bō-jan
dipping sauces蘸酱蘸醬zhànjiàngjaam-jeung
Dipple迪普尔迪普爾Dípǔ'ěrDihk-póu-yíh
Dippolito迪波利托迪波利托DíbōlìtuōDihk-bō-leih-tok
Diqiu Township狄邱乡狄邱鄉Díqiū XiāngDihk-yāu Hēung
Dircks迪克斯迪克斯DíkèsīDihk-hāk-sī
directed energy weapons直接能量武器直接能量武器zhíjiē néngliàng wǔqìjihk-jip nàhng-leuhng móuh-hei
direct evidence直接证据直接證據zhíjiē zhèngjùjihk-jip jing-geui
directions for use使用说明使用說明shǐyòng shuōmíngsái-yuhng syut-mìhng
directly close in on?直逼直逼zhíbījihk-bīk
director's cut (of film)导剪版導剪版dǎojiǎnbǎndouh-jín-báan
direct output直出直出zhíchūjihk-chēut
direct output直接输出直接輸出zhíjiē shūchūjihk-jip syū-chēut
direct purchase直购直購zhígòujihk-kau
Diresta迪雷斯塔迪雷斯塔DíléisītǎDihk-lèuih-sī-taap
Diringer迪林格迪林格DílíngéDihk-làhm-gaak
Dirk德克德克DékèDāk-hāk
Dirk迪尔克迪爾克Dí'ěrkèDihk-yíh-hāk
Dirks德克斯德克斯DékèsīDāk-hāk-sī
dirt泥尘泥塵níchénnàih-chàhn
dirty joke黄笑话黃笑話huáng xiàohuawòhng siu-wá
(dirty) pit秽坑穢坑huìkēngwai-hāang
Disa迪萨迪薩DísàDihk-saat
<PRC> disability certificate残疾人证殘疾人證cánjírénzhèngchàahn-jaht-yàhn-jing
Disability Discrimination Act残疾歧视法殘疾歧視法Cánjí Qíshì FǎChàahn-jaht Kèih-sih Faat
disability equality残障平等殘障平等cánzhàng píngděngchàahn-jeung pìhng-dáng
disability pension残疾人救济金殘疾人救濟金cánjírén jiùjìjīnchàahn-jaht-yàhn gau-jai-gām
disability registration card残疾证殘疾證cánjízhèngchàahn-jaht-jing
disability rights残障权利殘障權利cánzhàng quánlìchàahn-jeung kyùhn-leih
disabled people残疾人士殘疾人士cánjí rénshìchàahn-jaht yàhn-sih
disabled (person)障碍者障礙者zhàng'àizhějeung-ngoih-jé
disabled (person/people)失能者失能者shīnéngzhěsāt-nàhng-jé
disabled sports event残运会殘運會cányùnhuìchàahn-wahn-wúi
disadvantaged child弱势孩子弱勢孩子ruòshì háiziyeuhk-sai hàaih-jí
disadvantaged children弱势儿童弱勢兒童ruòshì értóngyeuhk-sai yìh-tùhng
disadvantaged groups; vulnerable groups弱势群体弱勢群體ruòshì qúntǐyeuhk-sai kwàhn-tái
disagree with; disapprove不认同不認同bù rèntóngbāt yihng-tùhng
disaster/calamity灾劫災劫zāijiéjōi-gip
disaster film灾难片災難片zāinànpiànjōi-naahn-pin
Disaster Recovery Plan (of business etc)灾难恢复计划災難恢復計劃Zāinàn Huīfù JìhuàJōi-naahn Fūi-fuhk Gai-waahk
(disaster) relief supplies救灾物资救災物資jiùzāi wùzīgau-jōi maht-jī
disaster relief (work)救灾工作救災工作jiùzāi gōngzuògau-jōi gūng-jok
disaster relief work赈灾工作賑災工作zhènzāi gōngzuòjan-jōi gūng-jok
Disbro; Disbrow迪斯布罗迪斯布羅DísībùluóDihk-sī-bou-lòh
discarded currency (obsolete notes etc)废币廢幣fèibìfai-baih
discernment (lit. to distinguish principles)明辨事理明辨事理míngbiàn shìlǐmìhng-bihn sih-léih
discernment (the power to identify)辨识力辨識力biànshílìbihn-sīk-lihk
Disch迪施迪施DíshīDihk-sī
discharge of charge (to register end of mortgage)解押解押jiěyāgáai-aat
discharge semen排精排精páijīngpàaih-jīng
disclaimer免责声明免責聲明miǎnzé shēngmíngmíhn-jaak sēng-mìhngdˌɪsklˈeɪmɚ
disconnect a network subscriber断网斷網duànwǎngtyúhn-móhng
disconnect (cable etc)断联斷聯duànliántyúhn-lyùhn
disco (old translation)的士高的士高dīshìgāodīk-sih-gōu
discounted price优惠价優惠價yōuhuìjiàyāu-waih-ga
discounted price折扣价折扣價zhékòujiàjit-kau-ga
50% discount (half price)五折五折wǔ zhéńgh jit
90% discount (10% price)一折一折yī zhéyāt jit
30% discount (70% price)七折七折qī zhéchāt jit
70% discount (30% price)三折三折sān zhésāam jit
80% discount (20% price)二折二折èr zhéyih jit
20% discount (80% price)八折八折bā zhébaat jit
40% discount (60% price)六折六折liù zhéluhk jit
60% discount (40% price)四折四折sì zhései jit
discourse processing话语处理話語處理huàyǔ chǔlǐwah-yúh chyúh-léih
<chess> discovered check闪将閃將shǎnjiāngsím-jēung
Discovery Channel (on USA TV)探索频道探索頻道Tànsuǒ PíndàoTaam-sok Pàhn-douh
discretion; sympathetic善解人意善解人意shànjiě-rényìsihn-gáai-yàhn-yi
discriminating against China or Chinese歧华歧華qí-Huákèih-Wàh
discuss (in an article, lit. carefully analyze)仔细分析仔細分析zǐxì fēnxījí-sai fān-sīk
discussion class讨论课討論課tǎolùn kètóu-leuhn fo
discussion group; newsgroup讨论群討論群tǎolùnqúntóu-leuhn-kwàhn
discussion group (in instant messaging etc)讨论组討論組tǎolùnzǔtóu-leuhn-jóu
discussion group (Internet etc)讨论小组討論小組tǎolùn xiǎozǔtóu-leuhn síu-jóu
disease caused by excessive deposits of something沉着病沉著病chénzhuóbìngchàhm-jyu-behng
disease control疾控疾控jíkòngjaht-hung
disease control and prevention疾病预防控制疾病預防控制jíbìng yùfáng kòngzhìjaht-behng yuh-fòhng hung-jai
disease prevention measures; COVID-19 restrictions防疫措施防疫措施fángyì cuòshīfòhng-yihk chou-sī
disease risk发病风险發病風險fābìng fēngxiǎnfaat-behng fūng-hím
disfigured teeth畸形的牙齿畸形的牙齒jīxíng de yáchǐkēi-yìhng dīk ngàh-chí
disguise sanity; pretend to be crazy装疯裝瘋zhuāngfēngjōng-fūng
Dishan底珊底珊DǐshānDái-sāandˈaɪʃæn
Disharoon迪沙伦迪沙倫DíshālúnDihk-sā-lèuhn
Disher迪舍迪舍DíshèDihk-sé
Dishon底顺底順DǐshùnDái-seuhndˈaɪʃɒn
dish types (culinary)菜式菜式càishìchoi-sīk
dishwasher洗碗碟机洗碗碟機xǐ wǎn-dié jīsái wún-dihp gēidˈɪʃwɒʃɚ
Disick迪西科迪西科DíxīkēDihk-sāi-fō
Disimone迪西蒙迪西蒙DíxīměngDihk-sāi-mùhng
disinfect消杀消殺xiāoshāsīu-saat
disinfectant消毒液消毒液xiāodúyèsīu-duhk-yihk
disinfection cabinet消毒柜消毒櫃xiāodúguìsīu-duhk-gwaih
disinfection (method)消毒法消毒法xiāodúfǎsīu-duhk-faat
disinformation campaign虚假宣传活动虛假宣傳活動xūjiǎ xuānchuán huódònghēui-gá syūn-chyùhn wuht-duhng
Disinger迪辛格迪辛格DíxīngéDihk-sān-gaak
disinterested; apathetic无感無感wúgǎnmòuh-gámdˌɪsˈɪntɹəstɪd
Di-situan (town)第四疃镇第四疃鎮Dì-sìtuǎnzhènDaih-sei-téun-jan
Disler迪斯勒迪斯勒DísīlèDihk-sī-lahk
dislike不喜欢不喜歡bù xǐhuanbāt héi-fūn
dislike可不喜欢可不喜歡kěbù xǐhuanhó-bāt héi-fūn
disloyal不忠贞不忠貞bù zhōngzhēnbāt jūng-jīng
dismantle into components分拆分拆fēnchāifān-chaak
dismember (a corpse)分尸分屍fēnshīfān-sīdˌɪsmˈɛmbɚ
dismiss; put out of (a stewardship etc)革去革去géqugaak-heui
dismiss a lawsuit驳回起诉駁回起訴bóhuí qǐsùbok-wùih héi-sou
dismiss with one laugh一笑而过一笑而過yīxiào'érguòyāt-siu-yìh-gwo
Disney迪士尼迪士尼DíshìníDihk-sih-nèihdˈɪzni
Disney迪斯尼迪斯尼DísīníDihk-sī-nèihdˈɪzni
Disneyland迪士尼乐园迪士尼樂園Díshìní LèyuánDihk-sih-nèih Lohk-yùhndˈɪznilænd
<med.> disorder失调症失調症shītiáozhèngsāt-tìuh-jing
disorderly (person etc; lit. not accept rule)不守规矩不守規矩bù shǒu guījubāt sáu kwāi-géuidˌɪsˈɔːdəli
(disorderly) pile of stones乱石堆亂石堆luànshíduīlyuhn-sehk-dēui
disown不认不認bù rènbāt yihng
disparaging name蔑称蔑稱mièchēngmiht-chīng
dispatch to (a place)派到派到pàidàopaai-dou
<comp.> display advertising显示广告顯示廣告xiǎnshì guǎnggàohín-sih gwóng-gou
display case (at exhibit)展示柜展示櫃zhǎnshì guìjín-sih gwaih
display incorrect price标错价標錯價biāo cuò jiàbīu cho ga
display incorrect price标错售价標錯售價biāo cuò shòujiàbīu cho sauh-ga
display kiosk展示亭展示亭zhǎnshìtíngjín-sih-tìhng
display outright hostility to公然敌视公然敵視gōngrán díshìgūng-yìhn dihk-sih
display rack; cart with display展示架展示架zhǎnshìjiàjín-sih-ga
disposable; throwaway; burner即弃式即棄式jíqìshìjīk-hei-sīk
<slang?> disposable hand warmer暖宝宝暖寶寶nuǎn bǎobǎonyúhn bóu-bóu
dispose of trash; empty the rubbish; throw out the garbage倒垃圾倒垃圾dào lājīdóu laahp-saap
disputed; controversial存在争议存在爭議cúnzài zhēngyìchyùhn-joih jāng-yíh
dispute resolution争议解决爭議解決zhēngyì jiějuéjāng-yíh gáai-kyut
disqualify oneself自我淘汰自我淘汰zìwǒ táotàijih-ngóh tòuh-taai
Disque迪斯克迪斯克DísīkèDihk-sī-hāk
Disraeli迪斯累里迪斯累里DísīlèilǐDihk-sī-leuih-léih
Disraeli迪斯雷利迪斯雷利DísīléilìDihk-sī-lèuih-leih
disregard facts罔顾事实罔顧事實wǎnggù shìshímóhng-gu sih-saht
disregard law; take law into own hands罔顾法律罔顧法律wǎnggù fǎlǜmóhng-gu faat-leuht
disruptive problems (lit. irritating problems)恼人难题惱人難題nǎorén nántínóuh-yàhn nàahn-tàih
dissatisfied with不满意不滿意bù mǎnyìbāt múhn-yi
<netspeak> dissatisfying皮皮虾皮皮蝦pípíxiāpèih-pèih-hā
dissenter (to a cause)异见者異見者yìjiànzhěyih-gin-jédˌɪsˈɛntɚ
<chem.> dissociation解离解離jiělígáai-lèih
distaff纺杆紡杆fǎnggānfóng-gōndˈɪstɑf
distance learning远程学习遠程學習yuǎnchéng xuéxíyúhn-chìhng hohk-jaahp
distant journey海阔天高海闊天高hǎikuòtiāngāohói-fut-tīn-gōu
distilled liquor蒸馏酒蒸餾酒zhēngliújiǔjīng-làuh-jáu
distinguish between区分出區分出qūfēnchūkēui-fān-chēut
distinguish (between etc)分辨出分辨出fēnbiànchūfān-bihn-chēut
Distler迪斯特勒迪斯特勒DísītèlèDihk-sī-dahk-lahk
distraught but keeping professional appearance懂事崩懂事崩dǒngshì bēngdúng-sih bāng
distress signal; SOS求救信号求救信號qiújiù xìnhàokàuh-gau seun-houh
distributed (type)分布式分布式fēnbù shìfān-bou sīkdˌɪstɹˈɪbjʉːtɪd
<comp.> distribution (of GNU/Linux etc); distro发行版發行版fāxíngbǎnfa-hòhng-báan
distributor (film etc)发行商發行商fāxíngshāngfa-hòhng-sēungdˌɪstɹˈɪbjʉːtɚ
District; river area河区河區héqūhòh-kēui
district chain (in some cities)连小区連小區liánxiǎoqūlìhn-síu-kēui
district level区级區級qū jíkēui kāp
district nurse; community nurse地段护士地段護士dìduàn hùshideih-dyuhn wuh-sih
district ruler分封侯分封侯fēnfēnghóufān-fūng-hàuh
<Cantonese> disturb打搞打搞dǎgǎodá-gáau
disturbed; unsettled (in thought)惊恐不安驚恐不安jīngkǒng-bù'āngīng-húng-bāt-ngōn
disturbing; serious冲击性衝擊性chòngjīxìngchūng-gīk-sing
disunited (lit. bowl of loose sand)一盆散沙一盆散沙yīpénsǎnshāyāt-pùhn-sáan-sā
Dita迪塔迪塔DítǎDihk-taap
Dita; Diva迪娃迪娃DíwáDihk-wā
Ditang Township棣棠乡棣棠鄉Dìtáng XiāngDaih-tòhng Hēung
Ditmars迪特马斯迪特馬斯DítèmǎsīDihk-dahk-máh-sī
Ditmore迪特莫尔迪特莫爾Dítèmò'ěrDihk-dahk-mohk-yíh
Dito迪托迪托DítuōDihk-tok
Ditore迪托尔迪托爾Dítuō'ěrDihk-tok-yíh
Di (town)翟镇翟鎮DízhènDihk-jan
Dittert迪泰特迪泰特DítàitèDihk-taai-dahk
Dittes迪特斯迪特斯DítèsīDihk-dahk-sī
Dittfach迪特法赫迪特法赫DítèfǎhèDihk-dahk-faat-hāk
Dittman迪特曼迪特曼DítèmànDihk-dahk-maahn
Dittmer迪特默迪特默DítèmòDihk-dahk-mahk
Dittrick迪特里克迪特里克DítèlǐkèDihk-dahk-léih-hāk
Divehi (language)迪维希语迪維希語DíwéixīyǔDihk-wàih-hēi-yúh
dive into the ocean俯冲进海里俯衝進海裡fǔchōng jìn hǎi lǐfú-chung jeun hói léuih
diversity and inclusion多元和包容多元和包容duōyuán hé bāoróngdō-yùhn wòh bāau-yùhng
diversity and inclusiveness多元化与包容性多元化與包容性duōyuánhuà yǔ bāoróngxìngdō-yùhn-fa yúh bāau-yùhng-sing
diversity and inclusiveness多元化和包容性多元化和包容性duōyuánhuà hé bāoróngxìngdō-yùhn-fa wòh bāau-yùhng-sing
diversity equity and inclusion; DEI多样性平等与包容性多樣性平等與包容性duōyàngxìng píngděng yǔ bāoróngxìngdō-yeuhng-sing pìhng-dáng yúh bāau-yùhng-sing
dive to the bottom坐底坐底zuòdǐchóh-dái
divide and package; package for distribution分装分裝fēnzhuāngfān-jōng
divided against itself分裂内讧分裂內訌fēnliè nèihòngfān-liht noih-hung
divide into划分成劃分成huàfēn chéngwaahk-fān sìhng
Dividend Aristocrats (S&P list)股息贵族股息貴族Gǔxī GuìzúGú-sīk Gwai-juhk
dividend (of stock)派息派息pàixīpaai-sīkdˈɪvɪdɛnd
dividend payout ratio派息率派息率pàixī lǜpaai-sīk leuht
dividend stocks股息股股息股gǔxī gǔgú-sīk gú
dividend yield (of stock)股息率股息率gǔxī lǜgú-sīk leuht
divine神性神性shénxìngsàhn-sing
Divine; Divo迪沃迪沃DíwòDihk-yūk
divine intervention上帝插手上帝插手Shàngdì chāshǒuSeuhng-dai chaap-sáu
Diviney迪维尼迪維尼DíwéiníDihk-wàih-nèih
divinity of Christ基督的神性基督的神性Jīdū de shénxìngGēi-dūk dīk sàhn-sing
divisional manager部门经理部門經理bùmén jīnglǐbouh-mùhn gīng-léih
division of Abijah亚比雅班亞比雅班YàbǐyǎbānNga-béi-ngáh-bāan
division of labour (in a project etc)人员分工人員分工rényuán fēngōngyàhn-yùhn fān-gūng
divisions (improper within brothers etc)分党分黨fēndǎngfān-dóng
Diviš迪维什迪維什DíwéishíDihk-wàih-sahp
divorce certificate离婚证離婚證líhūnzhènglèih-fān-jing
divorced beauty离媛離媛líyuánlèih-yùhn
Divya迪维亚迪維亞DíwéiyàDihk-wàih-nga
Diwali (Hindu lantern festival)排灯节排燈節páidēngjiépàaih-dāng-jit
Dix迪克希迪克希DíkèxīDihk-hāk-hēi
Di Xiao (pianist)肖荻肖荻Xiào DíChiu Dihk
di xiao (type of flute)笛箫笛簫díxiāodehk-sīu
Dixie迪克茜迪克茜DíkèxīDihk-hāk-sāidˈɪksi
Dixie迪克西迪克西DíkèxīDihk-hāk-sāidˈɪksi
Dixon狄克逊狄克遜DíkèxùnDihk-hāk-seun
Dixon (Cantonese version)迪臣迪臣DíchénDihk-sàhn
Diya季娅季婭JìyàGwai-a
Diyala (river)迪亚拉河迪亞拉河DíyàlāhéDihk-nga-lāai-hòh
Di-yiguan (town)第一关镇第一關鎮Dì-yīguānzhènDaih-yāt-gwāan-jan
Diying Township翟营乡翟營鄉Díyíng XiāngDihk-yìhng Hēung
Dizangsi Manchu Township地藏寺满族乡地藏寺滿族鄉Dìzàngsì Mǎnzú XiāngDeih-chòhng-jih Múhn-juhk Hēung
Dizard迪扎德迪扎德DízhādéDihk-jaat-dāk
Dizhang Township底张乡底張鄉Dǐzhāng XiāngDái-jēung Hēung
Dizhao (voice-chat platform)递爪遞爪DìzhǎoDaih-jáau
Dizhen (town)翟镇镇翟鎮鎮DízhènzhènDihk-jan-jan
Dizhuang (town)低庄镇低莊鎮DīzhuāngzhènDāi-jōng-jan
Diébédo迪埃贝多迪埃貝多Dí'āibèiduōDihk-āai-bui-dō
<Budd.> Dīpankara Buddha燃灯佛燃燈佛Rándēng FóYìhn-dāng Faht
Dh < | index | > Dj
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.