Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Fa

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ez < | index | > Fb
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Faas法斯法斯FǎsīFaat-sī
Faba法巴法巴FǎbāFaat-bā
Fabbri法布里法布里FǎbùlǐFaat-bou-léih
Fabel费伯尔費伯爾Fèibó'ěrFai-ba-yíh
Faber法贝尔法貝爾Fǎbèi'ěrFaat-bui-yíh
Fabia法比亚法比亞FǎbǐyàFaat-béi-nga
Fabian法比安法比安Fǎbǐ'ānFaat-béi-ngōnfˈeɪbɪən
Fabian费比安費比安Fèibǐ'ānFai-béi-ngōnfˈeɪbɪən
Fabian; Fabyan费边費邊FèibiānFai-bīnfˈeɪbɪən
Fabiani法比亚尼法比亞尼FǎbǐyàníFaat-béi-nga-nèih
Fabiano法比亚诺法比亞諾FǎbǐyànuòFaat-béi-nga-nohk
Fabien法比恩法比恩Fǎbǐ'ēnFaat-béi-yān
Fabienne法比耶娜法比耶娜FǎbǐyēnàFaat-béi-yèh-nàh
Fabienne法比耶纳法比耶納FǎbǐyēnàFaat-béi-yèh-naahp
Fabio法比奥法比奧Fǎbǐ'àoFaat-béi-ou
Fabio法维奥法維奧Fǎwéi'àoFaat-wàih-ou
Fabiola法维奥拉法維奧拉Fǎwéi'àolāFaat-wàih-ou-lāai
Fabius法比尤斯法比尤斯FǎbǐyóusīFaat-béi-yàuh-sī
Fable法布勒法布勒FǎbùlèFaat-bou-lahk
Fable (name)费布尔費布爾Fèibù'ěrFai-bou-yíh
Fabre法布尔法布爾Fǎbù'ěrFaat-bou-yíh
Fabregas; Fàbregas; Fábregas法布雷加斯法布雷加斯FǎbùléijiāsīFaat-bou-lèuih-gā-sī
Fabregat法布雷加特法布雷加特FǎbùléijiātèFaat-bou-lèuih-gā-dahk
fabricator (fictional device)制造器制造器zhìzàoqìjai-jouh-hei
Fabrice法布里斯法布里斯FǎbùlǐsīFaat-bou-léih-sī
Fabricio法夫里西奥法夫里西奧Fǎfūlǐxī'àoFaat-fū-léih-sāi-ou
Fabricius法布里修斯法布里修斯FǎbùlǐxiūsīFaat-bou-léih-sāu-sī
Fabrick法布里克法布里克FǎbùlǐkèFaat-bou-léih-hāk
fabric softener衣物柔顺剂衣物柔順劑yīwù róushùnjìyī-maht yàuh-seuhn-jāi
Fabrizio法布里佐法布里佐FǎbùlǐzuǒFaat-bou-léih-jo
Fabrizio法布里奇奥法布里奇奧Fǎbùlǐqí'àoFaat-bou-léih-kèih-ou
Fabrizio法布里齐奥法布里齊奧Fǎbùlǐqí'àoFaat-bou-léih-chàih-ou
Fabron法布隆法布隆FǎbùlóngFaat-bou-lùhng
face (a problem etc)直面直面zhímiànjihk-mihn
Facebook脸书臉書LiǎnshūLíhm-syū
Facebook面簿面簿MiànbùMihn-bouh
face-changing (image processing software etc)换脸換臉huàn liǎnwuhn líhm
faced with water shortages面临供水不足面臨供水不足miànlín gōngshuǐ bùzúmihn-làhm gūng-séui bāt-jūk
face great pressure (stress)面对很大的压力面對很大的壓力miànduì hěn dà de yālìmihn-deui hán daaih dīk ngaat-lihk
facepalm (expressing frustration etc)捂脸捂臉wǔliǎnwú-líhm
face photograph脸照臉照liǎnzhàolíhm-jiu
face recognition刷脸刷臉shuāliǎnchaat-líhm
(face-to-face) meeting; meet and greet见面会見面會jiànmiànhuìgin-mihn-wúi
face-to-face (sthg)面对面的面對面的miànduìmiàn demihn-deui-mihn dīk
face toward望去望去wàngqumohng-heui
Facey费西費西FèixīFai-sāi
<HK/TW?> facial palsy颜面麻痺顏面麻痺yánmiàn mábìngàahn-mihn màh-bei
Fackler; Fakler法克勒法克勒FǎkèlèFaat-hāk-lahk
fact checking事实查核事實查核shìshí cháhésih-saht chàh-haht
fact checking事实核查事實核查shìshí héchásih-saht haht-chàh
fact-finding trip考察之旅考察之旅kǎochá zhī lǚháau-chaat jī léuih
factory default (setting)出厂设置出廠設置chūchǎng shèzhìchēut-chóng chit-ji
factory reset工厂重置工廠重置gōngchǎng chóngzhìgūng-chóng chùhng-ji
facts; (bits of) general knowledge小常识小常識xiǎo chángshísíu sèuhng-sīk
Facundo法昆多法昆多FǎkūnduōFaat-kwān-dō
Fada Township发达乡發達鄉Fādá XiāngFaat-daaht Hēung
Faddei法杰伊法傑伊FǎjiéyīFaat-giht-yī
Fadden; Faden法登法登FǎdēngFaat-dāng
fade away (lit. feeble and incomplete/injured)衰残衰殘shuāicánsēui-chàahn
Fadeley法德利法德利FǎdélìFaat-dāk-leih
Fadeley法德里法德里FǎdélǐFaat-dāk-léuih
Fadhil法迪尔法迪爾Fǎdí'ěrFaat-dihk-yíh
Fadi; Fardy法迪法迪FǎdíFaat-dihk
Fadl法德勒法德勒FǎdélèFaat-dāk-lahk
Fadl法德尔法德爾Fǎdé'ěrFaat-dāk-yíh
Fadwa法德娃法德娃FǎdéwáFaat-dāk-wā
Fae法埃法埃Fǎ'āiFaat-āai
Faenza法恩扎法恩扎Fǎ'ēnzhāFaat-yān-jaat
Faeroe法罗法羅FǎluóFaat-lòh
Faeth; Faith; Feith; Feth费思費思FèisīFai-sī
Fagaly法加利法加利FǎjiālìFaat-gā-leih
Fagan; Fagen费根費根FèigēnFai-gān
Fagan (surname)法甘法甘FǎgānFaat-gām
Fager法杰法傑FǎjiéFaat-giht
Fagerbakke法格巴克法格巴克FǎgébākèFaat-gaak-bā-hāk
Fagor; Fagg法格法格FǎgéFaat-gaak
Fahd法赫德法赫德FǎhèdéFaat-hāk-dākfɑd
Faheem; Fahim法希姆法希姆FǎxīmǔFaat-hēi-móuh
Fahmi法赫米法赫米FǎhèmǐFaat-hāk-máih
Fahn法恩法恩Fǎ'ēnFaat-yān
Fahnestock法恩斯托克法恩斯托克Fǎ'ēnsītuōkèFaat-yān-sī-tok-hāk
Fahringer法林格法林格FǎlíngéFaat-làhm-gaak
Fahrion法里昂法里昂Fǎlǐ'ángFaat-léih-ngòhng
Fahrney; Farnly法尔尼法爾尼Fǎ'ěrníFaat-yíh-nèih
Fai; Fay; Fey法伊法伊FǎyīFaat-yī
Faiella费埃拉費埃拉Fèi'āilāFai-āai-lāai
Faigel法伊格尔法伊格爾Fǎyīgé'ěrFaat-yī-gaak-yíh
Faigle费格尔費格爾Fèigé'ěrFai-gaak-yíh
Faika; Faiqa法伊卡法伊卡FǎyīkǎFaat-yī-kā
failed state失败国家失敗國家shībài guójiāsāt-baaih gwok-gā
Failes; Fales费尔斯費爾斯Fèi'ěrsīFai-yíh-sī
Failey费利費利FèilìFai-leih
failing power (of an aged one)力衰力衰lìshuāilihk-sēui
fail (interim examination) and have to drop out挂科掛科guàkēgwa-fō
fail to return (a loan)不还不還bù huánbāt wàahn
failure is not an option失败不是一个选项失敗不是一個選項shībài bù shì yī ge xuǎnxiàngsāt-baaih bāt sih yāt go syún-hohng
Faiq法伊克法伊克FǎyīkèFaat-yī-hāk
fair and objective (report etc)客观公正客觀公正kèguān gōngzhènghaak-gūn gūng-jing
Fairbairn费尔贝恩費爾貝恩Fèi'ěrbèi'ēnFai-yíh-bui-yānfˈɛəbɛən
Fairbanks费尔班克斯費爾班克斯Fèi'ěrbānkèsīFai-yíh-bāan-hāk-sīfˈɛətbænks
Fairbourn费尔伯恩費爾伯恩Fèi'ěrbó'ēnFai-yíh-ba-yān
Fairbrother费尔布拉泽費爾布拉澤Fèi'ěrbùlāzéFai-yíh-bou-lāai-jaahk
Fairchild费尔柴尔德費爾柴爾德Fèi'ěrchái'ěrdéFai-yíh-chàaih-yíh-dāk
Faircloth费尔克洛思費爾克洛思Fèi'ěrkèluòsīFai-yíh-hāk-lohk-sī
Fairey费尔雷費爾雷Fèi'ěrléiFai-yíh-lèuih
Fairfield费尔菲尔德費爾菲爾德Fèi'ěrfēi'ěrdéFai-yíh-fēi-yíh-dāk
Fairgrieve费尔格里夫費爾格里夫Fèi'ěrgélǐfūFai-yíh-gaak-léih-fū
Fair Havens佳港佳港JiāgǎngGāai-góng
Fairhope费尔霍普費爾霍普Fèi'ěrhuòpǔFai-yíh-fok-póu
Fairless费尔利斯費爾利斯Fèi'ěrlìsīFai-yíh-leih-sī
Fairley; Fairlie费尔利費爾利Fèi'ěrlìFai-yíh-leih
Fair (name)费尔費爾Fèi'ěrFai-yíhfˈɛə
fairness and justice公平正义公平正義gōngpíng zhèngyìgūng-pìhng jing-yih
Fairuza费尔鲁扎費爾魯扎Fèi'ěrlǔzhāFai-yíh-lóuh-jaat
Fairy (name)费尔里費爾里Fèi'ěrlǐFai-yíh-léihfˈɛəɹi
fairy tale; children's story童话故事童話故事tónghuà gùshitùhng-wah gu-sih
Faisal; Faysal费萨尔費薩爾Fèisà'ěrFai-saat-yíh
Faison费森費森FèisēnFai-sām
faithful, clear and elegant (of translation)信达雅信達雅xìn-dá-yǎseun-daaht-ngáh
faithful in what is least在最小的事上忠心在最小的事上忠心zài zuìxiǎo de shì shang zhōngxīnjoih jeui-síu dīk sih séuhng jūng-sām
faithfully; honestly衷心地衷心地zhōngxīn dejūng-sām deihfˈeɪθfəli
faithfully do one's duty as a subject (?)尽忠职守盡忠職守jìnzhōng-zhíshǒujeuhn-jūng-jīk-sáu
Faithful (name)费思富尔費思富爾Fèisīfù'ěrFai-sī-fu-yíh
Faith (given name)费丝費絲FèisīFai-sī
Faith (name)菲丝菲絲FēisīFēi-sī
Faiz法伊兹法伊茲FǎyīzīFaat-yī-jī
Faiza法伊扎法伊扎FǎyīzhāFaat-yī-jaat
Faizal; Feazel; Feazell费泽尔費澤爾Fèizé'ěrFai-jaahk-yíh
Fajardo法哈多法哈多FǎhāduōFaat-hā-dō
Fajula法朱拉法朱拉FǎzhūlāFaat-jyū-lāai
fake accident scam (breaking unwanted goods and claiming damages)碰瓷碰瓷pèngcípung-chìh
fake anti-virus software假防病毒软件假防病毒軟件jiǎ fángbìngdú ruǎnjiàngá fòhng-behng-duhk yúhn-gín
fake divorce (to break property quota laws etc)假离婚假離婚jiǎ líhūngá lèih-fān
fake language; dummy text (as placeholder etc)假文假文jiǎwéngá-màhn
fake news假新闻假新聞jiǎ xīnwéngá sān-màhn
fake news虚假新闻虛假新聞xūjiǎ xīnwénhēui-gá sān-màhn
fake review (of product etc)虚假评论虛假評論xūjiǎ pínglùnhēui-gá pìhng-leuhn
fake virus warning (in advertisements etc)假病毒警告假病毒警告jiǎ bìngdú jǐnggàogá behng-duhk gíng-gou
fake Web site冒名网站冒名網站màomíng wǎngzhànmouh-mìhng móhng-jaahm
Fakhr法赫尔法赫爾Fǎhè'ěrFaat-hāk-yíh
Fakhraddin法赫拉丁法赫拉丁FǎhèlādīngFaat-hāk-lāai-dīng
Fakhri法赫里法赫里FǎhèlǐFaat-hāk-léih
Fakir法基尔法基爾Fǎjī'ěrFaat-gēi-yíhfˈeɪkɪə
Fakiya法基亚法基亞FǎjīyàFaat-gēi-nga
Faku (county, in Liaoning)法库县法庫縣Fǎkù XiànFaat-fu Yún
Faku (town)法库镇法庫鎮FǎkùzhènFaat-fu-jan
Falaise法莱斯法萊斯FǎláisīFaat-lòih-sī
Falala法拉拉法拉拉FǎlālāFaat-lāai-lāai
Falam法兰法蘭FǎlánFaat-làahn
Falb法尔布法爾布Fǎ'ěrbùFaat-yíh-bou
Falber福尔伯福爾伯Fú'ěrbóFūk-yíh-baak
Falco法尔科法爾科Fǎ'ěrkēFaat-yíh-fō
falcon隼鸟隼鳥sǔnniǎojéun-níuhfˈɔːlkən
Falcone法尔科内法爾科內Fǎ'ěrkēnèiFaat-yíh-fō-noih
Falcon (name)法尔孔法爾孔Fǎ'ěrkǒngFaat-yíh-húngfˈɔːlkən
Falcon (name)福尔肯福爾肯Fú'ěrkěnFūk-yíh-hángfˈɔːlkən
Falcón State (Venezuela)法尔孔州法爾孔州Fǎ'ěrkǒng ZhōuFaat-yíh-húng Jāu
Faleen; Farin; Farrin法林法林FǎlínFaat-làhm
Faletti法莱蒂法萊蒂FǎláidìFaat-lòih-dai
Falgueras法格拉斯法格拉斯FǎgélāsīFaat-gaak-lāai-sī
Falise; Fallis法利斯法利斯FǎlìsīFaat-leih-sī
Falisha法莉莎法莉莎FǎlìshāFaat-leih-sā
Falk福尔克福爾克Fú'ěrkèFūk-yíh-hāk
Falker法尔克法爾克Fǎ'ěrkèFaat-yíh-hāk
Falkirk福尔柯克福爾柯克Fú'ěrkēkèFūk-yíh-ō-hākfˈɔːlkəːk
Falkland福克兰福克蘭FúkèlánFūk-hāk-làahn
fall among robbers (on a journey)遇劫遇劫yùjiéyuh-gip
fall and die倒地身亡倒地身亡dǎodì-shēnwángdóu-deih-sān-mòhng
Fallaw福洛福洛FúluòFūk-lohk
fall back; set back an hour (of clocks leaving BST/DST)往回拨一个小时往回撥一個小時wǎng huí bō yī ge xiǎoshíwóhng wùih buht yāt go síu-sìh
fall behind (sthg)落后于落后於luòhòu yúlohk-hauh yū
fall down仆倒仆倒pūdǎobuhk-dóu
fall down toward摔到摔到shuāidàosēut-dou
fallen angel堕落天使墮落天使duòluò tiānshǐdoh-lohk tīn-si
fallen autumn leaves黄叶地黃葉地huáng yè dìwòhng yihp deih
fallen countenance沉下脸沉下臉chénxialiǎnchàhm-hah-líhm
Falletta法利塔法利塔FǎlìtǎFaat-leih-taap
Falley; Farley法利法利FǎlìFaat-leih
fall into (a net etc)堕进墮進duòjìndoh-jeun
fall off and all gone掉光掉光diàoguāngdiuh-gwōng
Fallon佛伦佛倫FólúnFaht-lèuhn
Fallon; Farran; Farren法伦法倫FǎlúnFaat-lèuhn
fall over; collapse搞崩搞崩gǎobēnggáau-bāng
Fallowfield法洛菲尔德法洛菲爾德Fǎluòfēi'ěrdéFaat-lohk-fēi-yíh-dāk
Fallows法洛斯法洛斯FǎluòsīFaat-lohk-sī
fall sharply (of stocks and shares etc)骤跌驟跌zhòudiējaauh-dit
fall to落到落到luòdàolohk-dou
fall to降为降為jiàng wéigong wàih
fall to the ground掉一地掉一地diào yi dìdiuh yāt deih
fall to the ground掉地掉地diàodìdiuh-deih
fall towards倒向倒向dǎoxiàngdóu-heung
Falon; Faloon法隆法隆FǎlóngFaat-lùhng
false acceptance rate (of recognition systems); FAR误识率誤識率wùshílǜngh-sīk-leuht
false alarm假警报假警報jiǎ jǐngbàogá gíng-bou
false alarm错误的警报錯誤的警報cuòwù de jǐngbàocho-ngh dīk gíng-bou
false apostles假使徒假使徒jiǎ-shǐtúgá-si-tòuh
false Christians假基督徒假基督徒jiǎ-Jīdūtúgá-gēi-dūk-tòuh
false Christs假基督假基督jiǎ-Jīdūgá-gēi-dūk
false confession假供假供jiǎgònggá-gūng
false god假神假神jiǎshéngá-sàhn
false impression; wrong impression错误的印象錯誤的印象cuòwù de yìnxiàngcho-ngh dīk yan-jeuhng
false imprisonment (lit. innocent imprisoned)无辜坐牢無辜坐牢wúgū zuòláomòuh-gū chóh-lòuh
falsely called伪称偽稱wěichēngngaih-chīng
falsely charged with被诬告被誣告bèi wūgàobeih mòuh-gou
falsely claim that诬告说誣告說wūgào shuōmòuh-gou syut
falsely report as; turn into (in report)虚报为虛報為xūbào wéihēui-bou wàih
falsely use (as a pretext)假藉假藉jiǎjiègá-jihk
false messengers假使者假使者jiǎ shǐzhěgá si-jé
false Messiah假弥赛亚假彌賽亞jiǎ-Mísàiyàgá-mèih-choi-nga
false prophecy假预言假預言jiǎ-yùyángá-yuh-yìhn
false prophet假先知假先知jiǎ-xiānzhīgá-sīn-jī
false rejection rate (of recognition systems); FRR拒识率拒識率jùshílǜkéuih-sīk-leuht
false reports (in media)不实的报导不實的報導bùshí de bàodǎobāt-saht dīk bou-douh
false testimony虚假证言虛假證言xūjiǎ zhèngyánhēui-gá jing-yìhn
false witnessing假见证假見證jiǎ-jiànzhènggá-gin-jing
falsifiability可证伪性可證偽性kězhèngwěixìnghó-jing-ngaih-sing
falsificationism证伪主义證偽主義zhèngwěizhǔyìjing-ngaih-jyú-yih
falsify; prove wrong证伪證偽zhèngwěijing-ngaihfˈɔːlsɪfaɪ
Falstaff法尔斯塔夫法爾斯塔夫Fǎ'ěrsītǎfūFaat-yíh-sī-taap-fū
Falstaff法斯塔夫法斯塔夫FǎsītǎfūFaat-sī-taap-fū
Falstaff (less-common translation)福斯塔夫福斯塔夫FúsītǎfūFūk-sī-taap-fū
Falvey法尔维法爾維Fǎ'ěrwéiFaat-yíh-wàih
Falwell福尔韦尔福爾韋爾Fú'ěrwéi'ěrFūk-yíh-wáih-yíh
Falzone法尔宗法爾宗Fǎ'ěrzōngFaat-yíh-jūng
Famagusta法马古斯塔法馬古斯塔FǎmǎgǔsītǎFaat-máh-gú-sī-taap
fame and wealth名成利就名成利就míngchéng-lìjiùmìhng-sìhng-leih-jauh
Famen (town)法门镇法門鎮FǎménzhènFaat-mùhn-jan
Famil法米尔法米爾Fǎmǐ'ěrFaat-máih-yíh
<med.> familial家族性家族性jiāzúxìnggā-juhk-sing
familiarity is a treasure人熟为宝人熟為寶rénshúwéibǎoyàhn-suhk-wàih-bóu
familiar name熟悉的名字熟悉的名字shúxī de míngzisuhk-sīk dīk mìhng-jih
familiar phrase常用语常用語chángyòngyǔsèuhng-yuhng-yúh
families of Judah犹大家猶大家YóudàjiāYàuh-daaih-gā
family and friends家人和朋友家人和朋友jiārén hé péngyougā-yàhn wòh pàhng-yáuh
family breakdown家庭破裂家庭破裂jiātíng pòliègā-tìhng po-liht
family conflict家庭的冲突家庭的衝突jiātíng de chōngtūgā-tìhng dīk chūng-daht
family court家事法庭家事法庭jiāshì fǎtínggā-sih faat-tìhng
Family Court (used in street addresses)家属院家屬院JiāshǔyuànGā-suhk-yún
family day家庭日家庭日jiātíngrìgā-tìhng-yaht
family doctor家庭医生家庭醫生jiātíng yīshēnggā-tìhng yī-sāang
family head (of country etc)大家长大家長dà jiāzhǎngdaaih gā-jéung
family help organizations家庭服务机构家庭服務機構jiātíng fúwù jīgòugā-tìhng fuhk-mouh gēi-kau
<law> family law家庭法家庭法jiātíngfǎgā-tìhng-faat
<law> family law家庭法律家庭法律jiātíng fǎlǜgā-tìhng faat-leuht
family law solicitor家庭法律师家庭法律師jiātíngfǎ lǜshīgā-tìhng-faat leuht-sī
family life家庭生活家庭生活jiātíng shēnghuógā-tìhng sāang-wuht
family matters家里的事家裡的事jiā li de shìgā léuih dīk sih
family members家人们家人們jiārénmengā-yàhn-mùhn
family office (wealth management of rich)家族办公室家族辦公室jiāzú bàngōngshìgā-juhk baahn-gūng-sāt
family of musicians音乐世家音樂世家yīnyuè shìjiāyām-ngohk sai-gā
family of Ram兰族人蘭族人LánzúrénLàahn-juhk-yàhn
family of three一家三口一家三口yī jiā sān kǒuyāt gā sāam háu
family-planning policy计划生育政策計劃生育政策jìhuà shēngyù zhèngcègai-waahk sāang-yuhk jing-chaak
family problems家庭难题家庭難題jiātíng nántígā-tìhng nàahn-tàih
family relationships; blood ties; fleshly ties血缘关系血緣關係xuèyuán guānxihyut-yùhn gwāan-haih
family responsibilities家庭责任家庭責任jiātíng zérèngā-tìhng jaak-yahm
famous game (Chess etc)名局名局míngjúmìhng-guhk
famous novels; literary classics文学名著文學名著wénxué míngzhùmàhn-hohk mìhng-jyu
famous poem名诗名詩míngshīmìhng-sī
famous ruins著名遗址著名遺址zhùmíng yízhǐjyu-mìhng wàih-jí
famous university名校名校míngxiàomìhng-haauh
famous watch名表名表míngbiǎomìhng-bīu
Fanara法纳拉法納拉FǎnàlāFaat-naahp-lāai
Fanaro法纳罗法納羅FǎnàluóFaat-naahp-lòh
Fanchang (county, in Anhui)繁昌县繁昌縣Fánchāng XiànFàahn-chēung Yún
Fancheng District樊城区樊城區Fánchéng QūFàahn-sìhng Kēui
Fancheng (town)繁城镇繁城鎮FánchéngzhènFàahn-sìhng-jan
Fanchuan (town)樊川镇樊川鎮FánchuānzhènFàahn-chyūn-jan
fanciful legends荒诞传说荒誕傳說huāngdàn chuánshuōfōng-daan chyùhn-syut
fan club粉丝俱乐部粉絲俱樂部fěnsī jùlèbùfán-sī kēui-lohk-bouh
fan club粉丝团粉絲團fěnsītuánfán-sī-tyùhn
fan club (of book)书迷会書迷會shūmíhuìsyū-màih-wúi
fan club (of film)影迷会影迷會yǐngmíhuìyíng-màih-wúi
Fan County范县范縣Fàn XiànFaahn Yún
Fancunhe Township樊村河乡樊村河鄉Fáncūnhé XiāngFàahn-chyūn-hòh Hēung
Fancun (town)樊村镇樊村鎮FáncūnzhènFàahn-chyūn-jan
Fancun (town)范村镇范村鎮FàncūnzhènFaahn-chyūn-jan
Fancun Township樊村乡樊村鄉Fáncūn XiāngFàahn-chyūn Hēung
Fancun Township范村乡范村鄉Fàncūn XiāngFaahn-chyūn Hēung
Fandel范德尔范德爾Fàndé'ěrFaahn-dāk-yíh
Fane法内法內FǎnèiFaat-noih
fan fiction同人小说同人小說tóngrén xiǎoshuōtùhng-yàhn síu-syut
Fangareggi方加雷吉方加雷吉FāngjiāléijíFōng-gā-lèuih-gāt
Fangcheng (county, in Henan)方城县方城縣Fāngchéng XiànFōng-sìhng Yún
Fangcheng District防城区防城區Fángchéng QūFòhng-sìhng Kēui
Fangchenggang (in Guangxi)防城港防城港FángchénggǎngFòhng-sìhng-góng
Fangchenggang (in Guangxi)防城港市防城港市Fángchénggǎng ShìFòhng-sìhng-góng Síh
Fangcheng (town)放城镇放城鎮FàngchéngzhènFong-sìhng-jan
Fangcheng (town)方城镇方城鎮FāngchéngzhènFōng-sìhng-jan
Fangcheng (town)防城镇防城鎮FángchéngzhènFòhng-sìhng-jan
Fang County房县房縣Fáng XiànFòhng Yún
Fangcun (town)房村镇房村鎮FángcūnzhènFòhng-chyūn-jan
Fangcun (town)方村镇方村鎮FāngcūnzhènFōng-chyūn-jan
Fangcun (town)芳村镇芳村鎮FāngcūnzhènFōng-chyūn-jan
Fangfang's Wuhan Diary (2020)方方日记方方日記Fāngfāng RìjìFōng-fōng Yaht-gei
Fangfan (town)芳畈镇芳畈鎮FāngfànzhènFōng-faan-jan
Fanggaoping (town)方高坪镇方高坪鎮FānggāopíngzhènFōng-gōu-pìhng-jan
Fangguan (town)方官镇方官鎮FāngguānzhènFōng-gūn-jan
Fangjiaju Township方家咀乡方家咀鄉Fāngjiājǔ XiāngFōng-gā-jéui Hēung
Fangjiatun (town)方家屯镇方家屯鎮FāngjiātúnzhènFōng-gā-tyùhn-jan
Fangjiaying Township方家营乡方家營鄉Fāngjiāyíng XiāngFōng-gā-yìhng Hēung
Fangjiazhuang (town)方家庄镇方家莊鎮FāngjiāzhuāngzhènFōng-gā-jōng-jan
Fangji (town)方集镇方集鎮FāngjízhènFōng-jaahp-jan
Fang (language)芳语芳語FāngyǔFōng-yúh
Fangli (town)方里镇方里鎮FānglǐzhènFōng-léih-jan
Fangli Township方里乡方里鄉Fānglǐ XiāngFōng-léih Hēung
Fangmagou Manchu Township放马沟满族乡放馬溝滿族鄉Fàngmǎgōu Mǎnzú XiāngFong-máh-kāu Múhn-juhk Hēung
Fangmu (town)房木镇房木鎮FángmùzhènFòhng-muhk-jan
Fangqian (town)方前镇方前鎮FāngqiánzhènFōng-chìhn-jan
Fangqiao (town)芳桥镇芳橋鎮FāngqiáozhènFōng-kìuh-jan
<netspeak> fan group; fan girls饭圈飯圈fànquānfaahn-hyūn
Fangshan (county, in Shanxi)方山县方山縣Fāngshān XiànFōng-sāan Yún
Fangshan District (in Beijing)房山区房山區Fángshān QūFòhng-sāan Kēui
Fangshan (town)房山镇房山鎮FángshānzhènFòhng-sāan-jan
Fangshan (town)方山镇方山鎮FāngshānzhènFōng-sāan-jan
Fangshan (town)芳山镇芳山鎮FāngshānzhènFōng-sāan-jan
Fangshan Township仿山乡仿山鄉Fǎngshān XiāngFóng-sāan Hēung
Fangshan Township方山乡方山鄉Fāngshān XiāngFōng-sāan Hēung
Fangshan Township防山乡防山鄉Fángshān XiāngFòhng-sāan Hēung
Fangshunqiao (town)方顺桥镇方順橋鎮FāngshùnqiáozhènFōng-seuhn-kìuh-jan
Fangsi (town)房寺镇房寺鎮FángsìzhènFòhng-jih-jan
Fangtang Township方塘乡方塘鄉Fāngtáng XiāngFōng-tòhng Hēung
Fangtan Township方滩乡方灘鄉Fāngtān XiāngFōng-tāan Hēung
Fangtian Township方田乡方田鄉Fāngtián XiāngFōng-tìhn Hēung
Fangxian (town)访仙镇訪仙鎮FǎngxiānzhènFóng-sīn-jan
Fangxia (town)方下镇方下鎮FāngxiàzhènFōng-hah-jan
Fangxi (town)芳溪镇芳溪鎮FāngxīzhènFōng-kāi-jan
Fangxi Township方溪乡方溪鄉Fāngxī XiāngFōng-kāi Hēung
Fangyan (town)方岩镇方岩鎮FāngyánzhènFōng-ngàahm-jan
Fangyuan (town)方元镇方元鎮FāngyuánzhènFōng-yùhn-jan
Fangzhai (town)房寨镇房寨鎮FángzhàizhènFòhng-jaaih-jan
Fangzheng County方正县方正縣Fāngzhèng XiànFōng-jing Yún
Fangzheng (town)方正镇方正鎮FāngzhèngzhènFōng-jing-jan
Fangzhen (town)房镇镇房鎮鎮FángzhènzhènFòhng-jan-jan
Fangzhuang Township房庄乡房莊鄉Fángzhuāng XiāngFòhng-jōng Hēung
Fangzi District坊子区坊子區Fāngzǐ QūFōng-jí Kēui
Fanhe (town)凡河镇凡河鎮FánhézhènFàahn-hòh-jan
Fanhu Township范湖乡范湖鄉Fànhú XiāngFaahn-wùh Hēung
Fani; Farney法尼法尼FǎníFaat-nèih
Fania法尼亚法尼亞FǎníyàFaat-nèih-nga
Fanjiazhuang Township范家庄乡范家莊鄉Fànjiāzhuāng XiāngFaahn-gā-jōng Hēung
Fanji (town)范集镇范集鎮FànjízhènFaahn-jaahp-jan
Fanji Township樊集乡樊集鄉Fánjí XiāngFàahn-jaahp Hēung
Fanji Township范集乡范集鄉Fànjí XiāngFaahn-jaahp Hēung
Fankeng Township范坑乡范坑鄉Fànkēng XiāngFaahn-hāang Hēung
Fankhauser范克豪泽范克豪澤FànkèháozéFaahn-hāk-hòuh-jaahk
Fanlou (town)范楼镇范樓鎮FànlóuzhènFaahn-làuh-jan
Fann范恩范恩Fàn'ēnFaahn-yān
Fanni凡尼凡尼FánníFàahn-nèih
Fannie房利美房利美FánglìměiFòhng-leih-méih
Fannie; Fanny范妮范妮FànnīFaahn-nèih
Fanning范宁范寧FànníngFaahn-nìhng
Fanny凡妮凡妮FánnīFàahn-nèih
Fano法诺法諾FǎnuòFaat-nohk
fan of Guo Degang's crosstalk纲丝綱絲GāngsīGōng-sī
fan of Harry Potter franchise哈迷哈迷HāmíHā-màih
fan of Xu Zhimo徐粉徐粉Xú fěnChèuih fán
Fanon范农范農FànnóngFaahn-nùhng
Fanpo Township范坡乡范坡鄉Fànpō XiāngFaahn-bō Hēung
Fanpo Township饭坡乡飯坡鄉Fànpō XiāngFaahn-bō Hēung
Fanqiao Township范桥乡范橋鄉Fànqiáo XiāngFaahn-kìuh Hēung
Fanrong Township繁荣乡繁榮鄉Fánróng XiāngFàahn-wìhng Hēung
fans group (on social media)粉丝群粉絲群fěnsīqúnfán-sī-kwàhn
Fanshan (town)矾山镇礬山鎮FánshānzhènFàahn-sāan-jan
Fanshi (county, in Shanxi)繁峙县繁峙縣Fánshì XiànFàahn-chíh Yún
Fanshui (town)范水镇范水鎮FànshuǐzhènFaahn-séui-jan
fan site (media)粉丝站粉絲站fěnsī zhànfán-sī jaahm
fans (of TV series etc)粉们粉們fěnmenfán-mùhn
<netspeak> fan-taken (video or photograph)饭拍飯拍fànpāifaahn-paak
fantasy tale奇幻故事奇幻故事qíhuàn gùshikèih-waahn gu-sih
fantasy world (in one's mind)幻想世界幻想世界huànxiǎng shìjièwaahn-séung sai-gaai
Fante范特范特FàntèFaahn-dahk
Fante (language)芳蒂语芳蒂語FāngdìyǔFōng-dai-yúh
fan (the flames of a fire etc)煽煽煽煽shānshansin-sin
Fantino凡蒂诺凡蒂諾FándìnuòFàahn-dai-nohk
Fantone凡托内凡托內FántuōnèiFàahn-tok-noih
Fan (town)范镇范鎮FànzhènFaahn-jan
<archi.> fan-vaulted ceiling扇形穹顶扇形穹頂shànxíng qióngdǐngsin-yìhng kùhng-díng
<archi.> fan vaulting扇形拱顶扇形拱頂shànxíng gǒngdǐngsin-yìhng gúng-déng
fanwork-making girl同人女同人女tóngrénnǚtùhng-yàhn-néuih
Fanya法尼娅法尼婭FǎníyàFaat-nèih-a
Fanyang (town)繁阳镇繁陽鎮FányángzhènFàahn-yèuhng-jan
Fanying Township范营乡范營鄉Fànyíng XiāngFaahn-yìhng Hēung
Fan Yu喻蕃喻蕃Yù FánYuh Fàahn
Fanzhai Township范寨乡范寨鄉Fànzhài XiāngFaahn-jaaih Hēung
Fanzhuang (town)范庄镇范莊鎮FànzhuāngzhènFaahn-jōng-jan
Fanziliao River (Taiwan)番仔寮溪番仔寮溪Fānzǐliáo XīFāan-jái-lìuh Kāi
Faolan; Folan福兰福蘭FúlánFūk-làahn
Far; Farr; Pharr法尔法爾Fǎ'ěrFaat-yíh
far above远超遠超yuǎnchāoyúhn-chīu
Faraci; Farage法拉奇法拉奇FǎlāqíFaat-lāai-kèih
Faraday法拉第法拉第FǎlādìFaat-lāai-daih
Faragher法拉格法拉格FǎlāgéFaat-lāai-gaak
Farah法拉赫法拉赫FǎlāhèFaat-lāai-hāk
Faraj法拉杰法拉傑FǎlājiéFaat-lāai-giht
Faraone法劳内法勞內FǎláonèiFaat-lòuh-noih
Farbman法布曼法布曼FǎbùmànFaat-bou-maahn
Farcaş法尔卡什法爾卡什Fǎ'ěrkǎshíFaat-yíh-kā-sahp
Fard; Färd法尔德法爾德Fǎ'ěrdéFaat-yíh-dāk
Fardelin法德林法德林FǎdélínFaat-dāk-làhm
Fardi法尔迪法爾迪Fǎ'ěrdíFaat-yíh-dihk
Farel法雷尔法雷爾Fǎléi'ěrFaat-lèuih-yíh
far exceed大过大過dàguòdaaih-gwo
far from enough远远不够遠遠不夠yuǎnyuǎn bùgòuyúhn-yúhn bāt-gau
far from enough; far short of远不足遠不足yuǎn bùzúyúhn bāt-jūk
far from enough; far short of远远不足遠遠不足yuǎnyuǎn bùzúyúhn-yúhn bāt-jūk
far from it!完全没有完全沒有wánquán méiyǒuyùhn-chyùhn muht-yáuh
far from it!绝不是絕不是jué bùshìjyuht bāt-sih
Fargatovna法加托芙娜法加托芙娜FǎjiātuōfúnàFaat-gā-tok-fùh-nàh
Fargis法吉斯法吉斯FǎjísīFaat-gāt-sī
Fargo法戈法戈FǎgēFaat-gwō
Farhat费尔哈特費爾哈特Fèi'ěrhātèFai-yíh-hā-dahk
Faria法利亚法利亞FǎlìyàFaat-leih-nga
Faricy费里西費里西FèilǐxīFai-léih-sāi
Farid法里德法里德FǎlǐdéFaat-léih-dāk
Farida法丽达法麗達FǎlìdáFaat-laih-daaht
Farida法里达法里達FǎlǐdáFaat-léih-daaht
Faries; Fariss; Farris法里斯法里斯FǎlǐsīFaat-léih-sī
Farinelli法里内利法里內利FǎlǐnèilìFaat-léih-noih-leih
Farinholt法林霍尔特法林霍爾特Fǎlínhuò'ěrtèFaat-làhm-fok-yíh-dahk
Farish法里什法里什FǎlǐshíFaat-léih-sahp
Farisi法里西法里西FǎlǐxīFaat-léih-sāi
Farkas法卡斯法卡斯FǎkǎsīFaat-kā-sī
Farley法雷法雷FǎléiFaat-lèuih
Farlow法洛法洛FǎluòFaat-lohk
Farmer (name)法梅尔法梅爾Fǎméi'ěrFaat-mùih-yíhfˈɑmɚ
Farmer (surname)法默法默FǎmòFaat-mahkfˈɑmɚ
farming; farm work农务農務nóngwùnùhng-mouh
far more多得多多得多duō de duōdō dāk dō
far more than远不止遠不止yuǎn bùzhǐyúhn bāt-jí
Farnall法纳尔法納爾Fǎnà'ěrFaat-naahp-yíh
Farnam; Farnum法纳姆法納姆FǎnàmǔFaat-naahp-móuh
Farnan法南法南FǎnánFaat-nàahm
Farnborough范堡罗范堡羅FànbǎoluóFaahn-bóu-lòh
Farnes法恩斯法恩斯Fǎ'ēnsīFaat-yān-sī
Farnese法尔内塞法爾內塞Fǎ'ěrnèisèFaat-yíh-noih-choi
Farneti法尔内蒂法爾內蒂Fǎ'ěrnèidìFaat-yíh-noih-dai
Farnsley法恩斯利法恩斯利Fǎ'ēnsīlìFaat-yān-sī-leih
Farnsworth法恩斯沃思法恩斯沃思Fǎ'ēnsīwòsīFaat-yān-sī-yūk-sī
Farnsworth法恩斯沃斯法恩斯沃斯Fǎ'ēnsīwòsīFaat-yān-sī-yūk-sī
Farnworth法恩沃思法恩沃思Fǎ'ēnwòsīFaat-yān-yūk-sīfˈɑnwəθ
Faro; Phallu法鲁法魯FǎlǔFaat-lóuh
Faroese (language)法罗语法羅語FǎluóyǔFaat-lòh-yúh
Faron法龙法龍FǎlóngFaat-lùhng
Farooq; Farouk法鲁克法魯克FǎlǔkèFaat-lóuh-hāk
far outweigh远远超过遠遠超過yuǎnyuǎn chāoguòyúhn-yúhn chīu-gwo
Farquar; Farquhar法夸尔法誇爾Fǎkuā'ěrFaat-kwā-yíh
Farquarson法夸尔森法誇爾森Fǎkuā'ěrsēnFaat-kwā-yíh-sām
Farragut法拉格特法拉格特FǎlāgétèFaat-lāai-gaak-dahk
Farrall法拉尔法拉爾Fǎlā'ěrFaat-lāai-yíh
Farrance法兰斯法蘭斯FǎlánsīFaat-làahn-sī
Farrar法勒法勒FǎlèFaat-lahkfˈæɹɚ
Farrell法瑞尔法瑞爾Fǎruì'ěrFaat-seuih-yíh
Farrelly法雷利法雷利FǎléilìFaat-lèuih-leih
far-right极右翼極右翼jíyòuyìgihk-yauh-yihk
Farrington法林顿法林頓FǎlíndùnFaat-làhm-deuhn
Farringtons法林顿斯法林頓斯FǎlíndùnsīFaat-làhm-deuhn-sī
Farson法森法森FǎsēnFaat-sām
Farst法斯特法斯特FǎsītèFaat-sī-dahk
Farstad法斯塔德法斯塔德FǎsītǎdéFaat-sī-taap-dāk
far too many蛮多蠻多mánduōmàahn-dō
Farvid法维德法維德FǎwéidéFaat-wàih-dāk
Farwell法韦尔法韋爾Fǎwéi'ěrFaat-wáih-yíh
Farès法赫斯法赫斯FǎhèsīFaat-hāk-sī
Fascher法谢尔法謝爾Fǎxiè'ěrFaat-jeh-yíh
Fascists法西斯分子法西斯分子Fǎxīsī fènzǐFaat-sāi-sī fahn-jí
fashionable phrase潮语潮語cháoyǔchìuh-yúh
fashion sense; sense of style时尚感時尚感shíshànggǎnsìh-seuhng-gám
Fasi (town)法泗镇法泗鎮FǎsìzhènFaat-si-jan
Fasman法斯曼法斯曼FǎsīmànFaat-sī-maahn
Faso法索法索FǎsuǒFaat-sok
Fassbender; Fassbinder法斯宾德法斯賓德FǎsībīndéFaat-sī-bān-dāk
Fassel法斯尔法斯爾Fǎsī'ěrFaat-sī-yíh
Fassett法塞特法塞特FǎsàitèFaat-choi-dahk
Fassler法斯勒法斯勒FǎsīlèFaat-sī-lahk
fast Chess; Blitz快棋快棋kuàiqífaai-kèih
fasten handcuffs扣上手铐扣上手銬kòushang shǒukàokau-séuhng sáu-kaau
fasten (seatbelt etc); tie系好繫好xìhǎohaih-hóu
fasten (tight) by tying系紧繫緊xìjǐnhaih-gán
fast fashion快时尚快時尚kuài shíshàngfaai sìh-seuhng
fast-food place快餐馆快餐館kuàicānguǎnfaai-chāan-gún
fast-food restaurant快餐店快餐店kuàicāndiànfaai-chāan-dim
fast forward button快转键快轉鍵kuàizhuànjiànfaai-jyun-gihn
fasting day禁食日禁食日jìnshírìgam-sihk-yaht
fast lens (with large aperture)大光圈大光圈dà guāngquāndaaih gwōng-hyūn
fast-moving consumer goods快消快消kuàixiāofaai-sīu
fast-moving consumer goods快消品快消品kuàixiāopǐnfaai-sīu-bán
fast reactor (type of nuclear reactor)快堆快堆kuàiduīfaai-dēui
Fataluku (language)法塔鲁库语法塔魯庫語FǎtǎlǔkùyǔFaat-taap-lóuh-fu-yúh
fat and juicy; sweet and juicy (fruit)丰满多汁丰滿多汁fēngmǎn duōzhīfūng-múhn dō-jāp
fat cat肥猫肥貓féi māofèih māau
Fate; Feidt; Feit费特費特FèitèFai-dahkfˈeɪt
Fate (town)法特镇法特鎮FǎtèzhènFaat-dahk-janfˈeɪt
fatherless and motherless; have neither father nor mother无父无母無父無母wúfù-wúmǔmòuh-fuh-mòuh-móuh
fatherly interest; fatherly love父爱父愛fù'àifuh-ngoi
fathers (ancestors)父祖父祖fùzǔfuh-jóu
Fathi法特希法特希FǎtèxīFaat-dahk-hēi
Fatin法京法京FǎjīngFaat-gīng
Fatin法坦法坦FǎtǎnFaat-táan
<netspeak> fat nerd肥宅肥宅féizháifèih-jaahk
Fatou法图法圖FǎtúFaat-tòuh
Fattah法塔赫法塔赫FǎtǎhèFaat-taap-hāk
fattened calf小肥牛小肥牛xiǎo féi niúsíu fèih ngàuh
Fattori法托里法托里FǎtuōlǐFaat-tok-léuih
Fatuma法图玛法圖瑪FǎtúmǎFaat-tòuh-máh
Fatuma法图马法圖馬FǎtúmǎFaat-tòuh-máh
Fatz法茨法茨FǎcíFaat-chìh
Fauber福伯福伯FúbóFūk-baak
Faubus福伯斯福伯斯FúbósīFūk-baak-sī
Fauci福奇福奇FúqíFūk-kèih
Fauci; Fossey福西福西FúxīFūk-sāi
Fauci (alternate translation)佛奇佛奇FóqíFaht-kèih
Faul; Faull; Foehl; Foell; Fohl福尔福爾Fú'ěrFūk-yíh
Faulconer福尔科纳福爾科納Fú'ěrkēnàFūk-yíh-fō-naahp
Faulds福尔兹福爾茲Fú'ěrzīFūk-yíh-jī
Faulkner福克纳福克納FúkènàFūk-hāk-naahpfˈɔːlknɚ
fault diagnosis; troubleshooting故障诊断故障診斷gùzhàng zhěnduàngu-jeung chán-tyúhn
faultfinding attitude吹毛求疵的态度吹毛求疵的態度chuīmáoqiúcī de tàiduchēui-mòuh-kàuh-chī dīk taai-douh
faultless纯全純全chúnquánsèuhn-chyùhnfˈɔːltləs
faultlessness纯全无疵純全無疵chúnquán-wúcīsèuhn-chyùhn-mòuh-chī
fault tolerance容错容錯róngcuòyùhng-cho
fault tolerance (rate)容错率容錯率róngcuòlǜyùhng-cho-leuht
Fauna福纳福納FúnàFūk-naahpfˈɔːnə
Faunce; Fons方斯方斯FāngsīFōng-sī
Faunt方特方特FāngtèFōng-dahk
Fauntleroy方特勒罗伊方特勒羅伊FāngtèlèluóyīFōng-dahk-lahk-lòh-yī
Fauntroy方特罗伊方特羅伊FāngtèluóyīFōng-dahk-lòh-yī
Faunus (Roman god)法乌努斯法烏努斯FǎwūnǔsīFaat-wū-nóuh-sī
Faupel福佩尔福佩爾Fúpèi'ěrFūk-pui-yíh
Fauré佛瑞佛瑞FóruìFaht-seuih
Fauré佛雷佛雷FóléiFaht-lèuih
Faussett福塞特福塞特FúsàitèFūk-choi-dahk
Fausta福斯塔福斯塔FúsītǎFūk-sī-taap
Faustina福斯蒂娜福斯蒂娜FúsīdìnàFūk-sī-dai-nàh
Faustina福斯蒂纳福斯蒂納FúsīdìnàFūk-sī-dai-naahp
Faustine福斯丁福斯丁FúsīdīngFūk-sī-dīng
Faustine福斯廷福斯廷FúsītíngFūk-sī-tìhng
Faustino福斯蒂诺福斯蒂諾FúsīdìnuòFūk-sī-dai-nohk
Fausto福斯托福斯托FúsītuōFūk-sī-tok
Faustus浮士德浮士德FúshìdéFàuh-sih-dāk
Faustus福斯图斯福斯圖斯FúsītúsīFūk-sī-tòuh-sī
Favale法瓦尔法瓦爾Fǎwǎ'ěrFaat-ngáh-yíh
Favell费弗尔費弗爾Fèifú'ěrFai-fāt-yíh
Favez法韦斯法韋斯FǎwéisīFaat-wáih-sī
Faviana法维拉法維拉FǎwéilāFaat-wàih-lāai
Favier费维尔費維爾Fèiwéi'ěrFai-wàih-yíh
Faville法维尔法維爾Fǎwéi'ěrFaat-wàih-yíh
favour (happy to accept)悦纳悅納yuènàyuht-naahpfˈeɪvɚ
favourite (foods)最爱吃的最愛吃的zuì ài chī dejeui ngoi hek dīk
Favourites; Favorites (computing)收藏夹收藏夾shōucángjiāsāu-chòhng-gaap
favour people偏待人偏待人piāndài rénpīn-doih yàhn
Favreau法夫罗法夫羅FǎfūluóFaat-fū-lòh
Fawaz法瓦兹法瓦茲FǎwǎzīFaat-ngáh-jī
Fawcett弗塞特弗塞特FúsàitèFāt-choi-dahk
Fawcett福赛特福賽特FúsàitèFūk-choi-dahk
Fawzi法齐法齊FǎqíFaat-chàih
Fawzia法齐娅法齊婭FǎqíyàFaat-chàih-a
Faxai法茜法茜FǎxīFaat-sāi
Faxon法克森法克森FǎkèsēnFaat-hāk-sām
Fayard法亚尔法亞爾Fǎyà'ěrFaat-nga-yíh
Faye费伊費伊FèiyīFai-yī
Faye; Fayet; Fayed法耶法耶FǎyēFaat-yèh
Fayed法耶德法耶德FǎyēdéFaat-yèh-dāk
Fayella法耶拉法耶拉FǎyēlāFaat-yèh-lāai
Fayer费耶費耶FèiyēFai-yèh
Fayerweather费耶韦瑟費耶韋瑟FèiyēwéisèFai-yèh-wáih-sāt
Fayette费耶特費耶特FèiyētèFai-yèh-dahk
Faye Wong (singer)王菲王菲Wáng FēiWòhng Fēi
Fayiz法耶兹法耶茲FǎyēzīFaat-yèh-jī
Fayolle法约尔法約爾Fǎyuē'ěrFaat-yeuk-yíh
Fazal法扎尔法扎爾Fǎzhā'ěrFaat-jaat-yíh
Fazekas法泽卡斯法澤卡斯FǎzékǎsīFaat-jaahk-kā-sī
Fazenda法赞达法贊達FǎzàndáFaat-jaan-daaht
Fazhan Township发展乡發展鄉Fāzhǎn XiāngFaat-jín Hēung
Fazio法齐奥法齊奧Fǎqí'àoFaat-chàih-oufˈætsɪəʊ
Fátima; Fatima法蒂玛法蒂瑪FǎdìmǎFaat-dai-máh
Ez < | index | > Fb
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.