Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Gi

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Gh < | index | > Gj
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Giacchino吉亚奇诺吉亞奇諾JíyàqínuòGāt-nga-kèih-nohk
Giacco; Jaakko贾科賈科JiǎkēGá-fō
Giacinto贾钦托賈欽托JiǎqīntuōGá-yām-tok
Giacobbe贾科贝賈科貝JiǎkēbèiGá-fō-bui
Giacomazzi贾科马齐賈科馬齊JiǎkēmǎqíGá-fō-máh-chàih
Giacomelli贾科梅利賈科梅利JiǎkēméilìGá-fō-mùih-leih
Giacomo贾科莫賈科莫GǔkēmòGá-fō-mohk
Giada吉亚达吉亞達JíyàdáGāt-nga-daaht
Giada吉娅达吉婭達JíyàdáGāt-a-daaht
Giada贾达賈達JiǎdáGá-daaht
Giah基亚基亞JīyàGēi-ngaɡˈaɪʌ
Giambattista詹巴蒂斯塔詹巴蒂斯塔ZhānbādìsītǎJīm-bā-dai-sī-taap
Giampaolo; Gianpaolo詹保罗詹保羅ZhānbǎoluóJīm-bóu-lòh
Giampiero詹皮耶罗詹皮耶羅ZhānpíyēluóJīm-pèih-yèh-lòh
Giana贾纳賈納JiǎnàGá-naahp
Giancarlo吉安卡洛吉安卡洛Jí'ānkǎluòGāt-ngōn-kā-lohk
Giancarlo贾恩卡洛賈恩卡洛Jiǎ'ēnkǎluòGá-yān-kā-lohk
Giandomenico詹多梅尼科詹多梅尼科ZhānduōméiníkēJīm-dō-mùih-nèih-fō
Gianella贾内拉賈內拉JiǎnèilāGá-noih-lāai
Gianelli贾内利賈內利JiǎnèilìGá-noih-leih
Gianfranco詹弗兰科詹弗蘭科ZhānfúlánkēJīm-fāt-làahn-fō
Giangiacomo詹贾科莫詹賈科莫ZhānjiǎkēmòJīm-gá-fō-mohk
Gianino贾尼诺賈尼諾JiǎnínuòGá-nèih-nohk
Gianluca詹卢卡詹盧卡ZhānlúkǎJīm-lòuh-kā
Gianluigi詹路易吉詹路易吉ZhānlùyìjíJīm-louh-yih-gāt
Gianmarco詹马可詹馬可ZhānmǎkěJīm-máh-hó
Gianmarco詹马尔科詹馬爾科Zhānmǎ'ěrkēJīm-máh-yíh-fō
Gianna; Jeanna吉安娜吉安娜Jí'ānnàGāt-ngōn-nàh
Giannandrea詹南德雷亚詹南德雷亞ZhānnándéléiyàJīm-nàahm-dāk-lèuih-nga
Giannetti詹内蒂詹內蒂ZhānnèidìJīm-noih-dai
Gianni吉亚尼吉亞尼JíyàníGāt-nga-nèih
Gianni吉安尼吉安尼Jí'ānníGāt-ngōn-nèih
Gianni詹尼詹尼ZhānníJīm-nèih
Giannini詹尼尼詹尼尼ZhānníníJīm-nèih-nèih
Giannino詹尼诺詹尼諾ZhānnínuòJīm-nèih-nohk
Giant Blue Morpho butterfly (Morpho didius)蓝色大闪蝶藍色大閃蝶lánsè dàshǎndiélàahm-sīk daaih-sím-dihp
giant chrysanthemum巨型菊花巨型菊花jùxíng júhuāgeuih-yìhng gūk-fā
giant planet巨行星巨行星jùxíngxīnggeuih-hàhng-sīng
giant tortoise大龟大龜dàguīdaaih-gwāi
Giaquinto贾昆托賈昆托JiǎkūntuōGá-kwān-tok
Giardina贾尔迪纳賈爾迪納Jiǎ'ěrdínàGá-yíh-dihk-naahp
Giarre贾雷賈雷JiǎléiGá-lèuih
Giazzi齐娅茨齊婭茨QíyàcíChàih-a-chìh
Gibala吉巴拉吉巴拉JíbālāGāt-bā-lāai
Gibbar吉巴尔吉巴爾Jíbā'ěrGāt-bā-yíhɡˈɪbɑ
gibberellic acid赤霉酸赤霉酸chìméisuānchek-mùih-syūn
Gibbethon基比顿基比頓JībǐdùnGēi-béi-deuhnɡˈɪbəθɒn
Gibbie吉比吉比JíbǐGāt-béi
Gibble吉布尔吉布爾Jíbù'ěrGāt-bou-yíh
Gibbons吉本斯吉本斯JíběnsīGāt-bún-sī
Gibbon (surname)吉本吉本JíběnGāt-bún
Gibbs吉布斯吉布斯JíbùsīGāt-bou-sī
Gibeah基比亚基比亞JībǐyàGēi-béi-ngaɡˈɪbiə
Gibeath-haaraloth基比亚哈拉罗基比亞哈拉羅JībǐyàhālāluóGēi-béi-nga-hā-lāai-lòhɡˌɪbiɑθhɑˈɑəlɒθ
Gibeon基遍基遍JībiànGēi-pinɡˈɪbiən
Gibeonite(s)基遍人基遍人JībiànrénGēi-pin-yàhn
Gibeon (place)基遍城基遍城Jībiàn ChéngGēi-pin Sìhngɡˈɪbiən
Giblin吉布林吉布林JíbùlínGāt-bou-làhm
Gibo吉布吉布JíbùGāt-bou
Gibraltar直布罗陀直布羅陀ZhíbùluótuóJihk-bou-lòh-tòhdʒˌɪbɹˈɔːltɚ
Gibson吉布森吉布森JíbùsēnGāt-bou-sāmɡˈɪbsən
Gichon吉宗吉宗JízōngGāt-jūng
Giddel吉德吉德JídéGāt-dākɡˈɪdɛl
Giddens吉登斯吉登斯JídēngsīGāt-dāng-sī
Giddins吉丁斯吉丁斯JídīngsīGāt-dīng-sī
Gide纪德紀德JìdéGéi-dāk
Gideoni基多尼基多尼JīduōníGēi-dō-nèihɡˌɪdiˈəʊnaɪ
Gideon (judge)基甸基甸JīdiànGēi-dihnɡˈɪdiən
Gideon (modern)吉德翁吉德翁JídéwēngGāt-dāk-yūngɡˈɪdiən
Gideon (modern)吉迪恩吉迪恩Jídí'ēnGāt-dihk-yānɡˈɪdiən
Gidley吉德利吉德利JídélìGāt-dāk-leih
Gidney吉德尼吉德尼JídéníGāt-dāk-nèih
Gidom吉顿吉頓JídùnGāt-deuhnɡˈaɪdʌm
Giedre吉德尔吉德爾Jídé'ěrGāt-dāk-yíh
Giedt吉特吉特JítèGāt-dahk
Gierke吉尔克吉爾克Jí'ěrkèGāt-yíh-hāk
Giertz吉尔茨吉爾茨Jí'ěrcíGāt-yíh-chìh
Gies; Giese; Gise吉斯吉斯JísīGāt-sī
Giesecke吉塞克吉塞克JísèkèGāt-choi-hāk
Giesey; Kizzy吉西吉西JíxīGāt-sāi
Giessen; Gießen吉森吉森JísēnGāt-sām
Giessler; Gissler吉斯勒吉斯勒JísīlèGāt-sī-lahk
Giffard吉法德吉法德JífǎdéGāt-faat-dāk
Giffen吉芬吉芬JífēnGāt-fān
Gifford吉佛德吉佛德JífódéGāt-faht-dāk
Gifford吉德福吉德福JídéfúGāt-dāk-fūk
Gifford吉福德吉福德JífúdéGāt-fūk-dāk
gift blessing; gift conveying a blessing祝福礼祝福禮zhùfúlǐjūk-fūk-láih
gift box礼盒禮盒lǐhéláih-hahp
gift card礼物卡禮物卡lǐwù kǎláih-maht kā
gift pack礼包禮包lǐbāoláih-bāau
Gifu (Japan prefecture)岐阜岐阜QífùKèih-fauh
giga; billion千兆千兆qiānzhàochīn-siuh
Gigante吉甘特吉甘特JígāntèGāt-gām-dahk
gig economy零工经济零工經濟línggōng jīngjìlìhng-gūng gīng-jai
Giggey吉盖吉蓋JígàiGāt-goi
giggle (sound)嘻嘻嘻嘻嘻嘻xīxīxīhēi-hēi-hēi
Giggs吉格斯吉格斯JígésīGāt-gaak-sī
Gigi吉吉吉吉JíjíGāt-gāt
Gigi琪琪琪琪QíqíKèih-kèih
<mus.> gigue吉格吉格jígégāt-gaak
Giguere吉格尔吉格爾Jígé'ěrGāt-gaak-yíh
Gihon基训基訓JīxùnGēi-fanɡˈaɪhɒn
Gihon river基训河基訓河Jīxùn HéGēi-fan Hòh
Gijang county (Korea)机张郡機張郡Jīzhāng JùnGēi-jēung Gwahn
Gikas吉卡斯吉卡斯JíkǎsīGāt-kā-sī
Gila Bend希拉本德希拉本德XīlāběndéHēi-lāai-bún-dāk
Gilamu吉拉姆吉拉姆JílāmǔGāt-lāai-móuh
Gilauri吉劳里吉勞里JíláolǐGāt-lòuh-léih
Gilberg吉尔伯格吉爾伯格Jí'ěrbógéGāt-yíh-baak-gaak
Gilbert吉尔伯特吉爾伯特Jí'ěrbótèGāt-yíh-baak-dahk
Gilbert; Guilbert吉尔贝吉爾貝Jí'ěrbèiGāt-yíh-bui
Gilbert Islands (old name for Kiribati)吉尔伯特群岛吉爾伯特群島Jí'ěrbótè qúndǎoGāt-yíh-baak-dahk kwàhn-dóu
Gilberto吉尔伯托吉爾伯托Jí'ěrbótuōGāt-yíh-baak-tok
Gilbey吉尔比吉爾比Jí'ěrbǐGāt-yíh-béi
Gilboa基利波基利波JīlìbōGēi-leih-bōɡˌɪlbˈəʊʌ
Gilboa (mountain)基利波山基利波山Jīlìbō ShānGēi-leih-bō Sāanɡˌɪlbˈəʊʌ
Gilboe吉尔博吉爾博Jí'ěrbóGāt-yíh-bok
Gilbreath; Gilbreth吉尔布雷思吉爾布雷思Jí'ěrbùléisīGāt-yíh-bou-lèuih-sī
Gilchrist; Gillcrist; Gillchrist吉尔克里斯特吉爾克里斯特Jí'ěrkèlǐsītèGāt-yíh-hāk-léih-sī-dahk
Gilda吉尔达吉爾達Jí'ěrdáGāt-yíh-daaht
Gildas吉尔达斯吉爾達斯Jí'ěrdásīGāt-yíh-daaht-sī
Gilderoy吉德罗吉德羅JídéluóGāt-dāk-lòh
Gildner; Guildner吉尔德纳吉爾德納Jí'ěrdénàGāt-yíh-dāk-naahp
Gilead基列基列JīlièGēi-lihtɡˈɪliəd
Gilead基列地基列地JīlièdìGēi-liht-deihɡˈɪliəd
Gileadite基列人基列人JīlièrénGēi-liht-yàhnɡˈɪliədaɪt
Giles (Herbert)翟理斯翟理斯ZháilǐsīDihk-léih-sīdʒˈaɪlz
Gilespie吉莱斯比吉萊斯比JíláisībǐGāt-lòih-sī-béi
Gilfoil; Gilfoyle; Guilfoyle吉尔福伊尔吉爾福伊爾Jí'ěrfúyī'ěrGāt-yíh-fūk-yī-yíh
Gilgal吉甲吉甲JíjiǎGāt-gaapɡˈɪlɡæl
Gilgamesh吉尔伽美什吉爾伽美什Jí'ěrgāměishíGāt-yíh-gā-méih-sahp
Gilgit吉尔吉特吉爾吉特Jí'ěrjítèGāt-yíh-gāt-dahk
Gilgore吉尔戈尔吉爾戈爾Jí'ěrgē'ěrGāt-yíh-gwō-yíh
Gilham吉洛姆吉洛姆JíluòmǔGāt-lohk-móuh
Gilhuly吉尔胡利吉爾胡利Jí'ěrhúlìGāt-yíh-wùh-leih
Gililland; Gillilan; Gilliland吉利兰吉利蘭JílìlánGāt-leih-làahn
Gilinsky吉林斯基吉林斯基JílínsījīGāt-làhm-sī-gēi
Gilkerson; Gilkeson吉尔克森吉爾克森Jí'ěrkèsēnGāt-yíh-hāk-sām
Gilkey吉尔基吉爾基Jí'ěrjīGāt-yíh-gēi
Gillan吉兰吉蘭JílánGāt-làahn
Gillberg伊尔贝里伊爾貝里Yī'ěrbèilǐYī-yíh-bui-léih
Gille伊勒伊勒YīlēiYī-lahk
Gilleland吉尔兰吉爾蘭Jí'ěrlánGāt-yíh-làahn
Gillem; Gillham; Gillum吉勒姆吉勒姆JílèmǔGāt-lahk-móuh
Gillers吉勒斯吉勒斯JílèsīGāt-lahk-sī
Gilles吉勒吉勒JílèGāt-lahk
Gilles希勒斯希勒斯XīlèsīHēi-lahk-sī
Gillespie吉莱斯皮吉萊斯皮JíláisīpíGāt-lòih-sī-pèihɡɪlˈɛspi
Gillet吉列吉列JílièGāt-liht
Gillet吉莱吉萊JíláiGāt-lòih
Gillett吉勒特吉勒特JílètèGāt-lahk-dahk
Gillette吉莱特吉萊特JíláitèGāt-lòih-dahk
Gillian吉莉恩吉莉恩Jílì'ēnGāt-leih-yān
Gillian吉莲吉蓮JíliánGāt-lìhn
Gilliatt吉列特吉列特JíliètèGāt-liht-dahk
Gillick; Gullick吉利克吉利克JílìkèGāt-leih-hāk
Gillies吉利斯吉利斯JílìsīGāt-leih-sī
Gilligan吉利根吉利根JílìgēnGāt-leih-gān
Gillings吉林斯吉林斯JílínsīGāt-làhm-sī
Gillivray吉利夫雷吉利夫雷JílìfūléiGāt-leih-fū-lèuih
Gillman吉尔曼吉爾曼Jí'ěrmànGāt-yíh-maahn
Gillot; Gillott吉洛特吉洛特JíluòtèGāt-lohk-dahk
Gillot; Giroux吉洛吉洛JíluòGāt-lohk
Gillotti吉洛蒂吉洛蒂JíluòdìGāt-lohk-dai
Gillray吉尔雷吉爾雷Jí'ěrléiGāt-yíh-lèuih
Gillson吉尔森吉爾森Jí'ěrsēnGāt-yíh-sām
Gill (surname)吉尔吉爾Jí'ěrGāt-yíh
Gilmar基尔马基爾馬Jī'ěrmǎGēi-yíh-máh
Gilmer吉尔默吉爾默Jí'ěrmòGāt-yíh-mahk
Gilmore吉尔莫吉爾莫Jí'ěrmòGāt-yíh-mohk
Gilmour吉尔摩吉爾摩Jí'ěrmóGāt-yíh-mō
Gilnei吉尔内吉爾內Jí'ěrnèiGāt-yíh-noih
Giloh基罗基羅JīluóGēi-lòhɡˈaɪləʊ
Gilpatric; Gilpatrick吉尔帕特里克吉爾帕特里克Jí'ěrpàtèlǐkèGāt-yíh-paak-dahk-léuih-hāk
Gilreath吉里思吉里思JílǐsīGāt-léih-sī
Gilroy吉尔罗伊吉爾羅伊Jí'ěrluóyīGāt-yíh-lòh-yī
Gilson吉尔松吉爾松Jí'ěrsōngGāt-yíh-chùhng
Gilstrap吉尔斯特拉普吉爾斯特拉普Jí'ěrsītèlāpǔGāt-yíh-sī-dahk-lāai-póu
Gilton吉尔东吉爾東Jí'ěrdōngGāt-yíh-dūng
Gilvary吉尔瓦里吉爾瓦里Jí'ěrwǎlǐGāt-yíh-ngáh-léih
Gimbert金伯特金伯特JīnbótèGām-baak-dahk
gimel (Hebrew letter)吉梅吉梅JíméiGāt-mùih
Giménez希门尼斯希門尼斯XīménnísīHēi-mùhn-nèih-sī
gin琴酒琴酒qínjiǔkàhm-jáu
gin金酒金酒jīnjiǔgām-jáu
Gina吉娜吉娜JínàGāt-nàhdʒˈinə
Ginath吉纳吉納JínàGāt-naahpɡˈaɪnæθ
Ginesta希内斯塔希內斯塔XīnèisītǎHēi-noih-sī-taap
Ginestra吉内斯特拉吉內斯特拉JínèisītèlāGāt-noih-sī-dahk-lāai
Ginette吉内特吉內特JínèitèGāt-noih-dahk
Gingerich金格里奇金格里奇JīngélǐqíGām-gaak-léih-kèih
Ginger (name)金洁金潔JīnjiéGām-gitdʒˈɪndʒɚ
Gingras金格拉斯金格拉斯JīngélāsīGām-gaak-lāai-sī
Gingrich金里奇金里奇JīnlǐqíGām-léuih-kèihɡˈɪnɡɹɪtʃ
Gini坚尼堅尼JiānníGīn-nèih
Ginkel金克尔金克爾Jīnkè'ěrGām-hāk-yíh
Ginling College (women's college in Nanjing)金女院金女院JīnnǚyuànGām-néuih-yún
Ginnethon金尼顿金尼頓JīnnídùnGām-nèih-deuhnɡˈɪnʌθɒn
Ginni; Kinne; Kinney; Kinnie金尼金尼JīnníGām-nèih
Ginnis金尼斯金尼斯JīnnísīGām-nèih-sī
Gino吉诺吉諾JínuòGāt-nohk
Gino坚诺堅諾JiānnuòGīn-nohk
Gino; Keenom基诺基諾JīnuòGēi-nohk
Ginsburg金斯伯格金斯伯格JīnsībógéGām-sī-baak-gaak
Gintaras金塔拉斯金塔拉斯JīntǎlāsīGām-taap-lāai-sī
Ginzburg金兹伯格金茲伯格JīnzībógéGām-jī-baak-gaak
Gioacchino焦阿基诺焦阿基諾Jiāo'ājīnuòJīu-a-gēi-nohk
Giofra早发早發ZǎofāJóu-faat
Gioia焦亚焦亞JiāoyàJīu-nga
Giolla吉尔拉吉爾拉Jí'ěrlāGāt-yíh-lāai
Giordana焦尔达纳焦爾達納Jiāo'ěrdánàJīu-yíh-daaht-naahp
Giordani焦尔达尼焦爾達尼Jiāo'ěrdáníJīu-yíh-daaht-nèih
Giordano焦尔达诺焦爾達諾Jiāo'ěrdánuòJīu-yíh-daaht-nohk
Giordano (clothes shop)佐丹奴佐丹奴ZuǒdānnúJo-dāan-nòuh
Giorgetti乔格蒂喬格蒂QiáogédìKìuh-gaak-dai
Giorgia乔吉娅喬吉婭QiáojíyàKìuh-gāt-a
Giorgino焦尔吉诺焦爾吉諾Jiāo'ěrjínuòJīu-yíh-gāt-nohk
Giorgos乔戈斯喬戈斯QiáogēsīKìuh-gwō-sī
Giosuè焦苏埃焦蘇埃Jiāosū'āiJīu-sōu-āai
Giotto乔托喬托QiáotuōKìuh-tok
Giovani; Giovanny吉奥万尼吉奧萬尼Jí'àowànníGāt-ou-maahn-nèih
Giovanna乔凡娜喬凡娜QiáofánnàKìuh-fàahn-nàh
Giovanna焦万娜焦萬娜JiāowànnàJīu-maahn-nàh
Giovanna焦万纳焦萬納JiāowànnàJīu-maahn-naahp
Giovannacci乔万纳奇喬萬納奇QiáowànnàqíKìuh-maahn-naahp-kèih
Giovannesi吉瓦内斯吉瓦內斯JíwǎnèisīGāt-ngáh-noih-sī
Giovanni乔万尼喬萬尼QiáowànníKìuh-maahn-nèihdʒɪəʊvˈæni
Giovanni乔凡尼喬凡尼QiáofánníKìuh-fàahn-nèihdʒɪəʊvˈæni
Giovanni乔瓦尼喬瓦尼QiáowǎníKìuh-ngáh-nèihdʒɪəʊvˈæni
Giovanni吉奥瓦尼吉奧瓦尼Jí'àowǎníGāt-ou-ngáh-nèihdʒɪəʊvˈæni
Giovannini焦万尼尼焦萬尼尼JiāowànníníJīu-maahn-nèih-nèih
Gippsland吉普斯兰吉普斯蘭JípǔsīlánGāt-póu-sī-làahn
Gips吉普斯吉普斯JípǔsīGāt-póu-sī
Gipson吉普森吉普森JípǔsēnGāt-póu-sām
Gira吉拉吉拉JílāGāt-lāai
Girado吉拉多吉拉多JílāduōGāt-lāai-dō
Giralda吉拉尔达吉拉爾達Jílā'ěrdáGāt-lāai-yíh-daaht
Giraldi吉拉尔迪吉拉爾迪Jílā'ěrdíGāt-lāai-yíh-dihk
Giraldo; Girardeau吉拉尔多吉拉爾多Jílā'ěrduōGāt-lāai-yíh-dō
Girard吉拉尔吉拉爾Jílā'ěrGāt-lāai-yíh
Girard吉拉德吉拉德JílādéGāt-lāai-dāk
Girard希拉尔德希拉爾德Xīlā'ěrdéHēi-lāai-yíh-dāk
Giraud吉劳德吉勞德JíláodéGāt-lòuh-dāk
Girdlestone格德尔斯通格德爾斯通Gédé'ěrsītōngGaak-dāk-yíh-sī-tūng
Girdner格德纳格德納GédénàGaak-dāk-naahp
Giret吉雷特吉雷特JíléitèGāt-lèuih-dahk
Girey吉列伊吉列伊JílièyīGāt-liht-yī
Girgash革迦撒革迦撒GéjiāsāGaak-gā-saat
Girgashite革迦撒人革迦撒人GéjiāsārénGaak-gā-saat-yàhnɡˈəːɡʌʃaɪt
Giri吉里吉里JílǐGāt-léih
Girija吉里贾吉里賈JílǐjiǎGāt-léih-gá
Girish吉里什吉里什JílǐshíGāt-léih-sahp
<netspeak> girl菇凉菇涼gūliánggū-lèuhng
girl boss女波士女波士nǚ bōshìnéuih bō-sih
girl boss; female boss女老板女老闆nǚ lǎobǎnnéuih lóuh-báan
<Cantonese> girl (child)细路女細路女xìlùnǚsai-louh-néuih
Girld吉尔德吉爾德Jí'ěrdéGāt-yíh-dāk
<netspeak> girlfriend女票女票nǚpiàonéuih-piu
girl programmer程序媛程序媛chéngxùyuánchìhng-jeuih-yùhn
Girma吉尔马吉爾馬Jí'ěrmǎGāt-yíh-máh
Girod吉罗德吉羅德JíluódéGāt-lòh-dāk
Girolamo吉罗拉莫吉羅拉莫JíluólāmòGāt-lòh-lāai-mohk
Girone吉龙吉龍JílóngGāt-lùhng
Girton格顿格頓GédùnGaak-deuhn
Girvin格文格文GéwénGaak-màhn
Girz基兹基茲JīzīGēi-jī
Giró吉罗吉羅JíluóGāt-lòh
Girón希龙希龍XīlóngHēi-lùhng
Gisa; Guizar吉扎吉扎JízhāGāt-jaat
Gisela吉塞拉吉塞拉JísàilāGāt-choi-lāaidʒɪsˈɛlə
Gisela吉赛拉吉賽拉JísàilāGāt-choi-lāaidʒɪsˈɛlə
Gisele; Giselle吉泽尔吉澤爾Jízé'ěrGāt-jaahk-yíh
Gisele; Giselle吉赛尔吉賽爾Jísài'ěrGāt-choi-yíh
Gisenyi吉塞尼吉塞尼JísàiníGāt-choi-nèih
Gish吉什吉什JíshíGāt-sahp
Gishpa基斯帕基斯帕JīsīpàGēi-sī-paakɡˈɪʃpɑ
Gislason吉斯拉森吉斯拉森JísīlāsēnGāt-sī-lāai-sām
Gislind吉斯琳吉斯琳JísīlínGāt-sī-làhm
Gisèle吉赛儿吉賽兒Jísài'érGāt-choi-yìh
Gita吉塔吉塔JítǎGāt-taap
Gitee (Git-hosting service, lit. code cloud)码云碼雲MǎyúnMáh-wàhn
Gitelman; Gittelman; Gittleman吉特尔曼吉特爾曼Jítè'ěrmànGāt-dahk-yíh-maahn
Githa; Gyda; Gytha吉莎吉莎JíshāGāt-sā
Githens吉森斯吉森斯JísēnsīGāt-sām-sī
GitLab极狐極狐JíhúGihk-wùh
Gitler; Gittler吉特勒吉特勒JítèlèGāt-dahk-lahk
Gittel吉塔尔吉塔爾Jítǎ'ěrGāt-taap-yíh
Gittel吉特尔吉特爾Jítè'ěrGāt-dahk-yíh
Gittens吉滕斯吉滕斯JíténgsīGāt-tàhng-sī
Gittite迦特人迦特人JiātèrénGā-dahk-yàhnɡˈɪtaɪt
Giuditta朱迪塔朱迪塔ZhūdítǎJyū-dihk-taap
Giuffrida朱弗里达朱弗里達ZhūfúlǐdáJyū-fāt-léih-daaht
Giuli; Giuly朱利朱利ZhūlìJyū-leih
Giulia朱利亚朱利亞ZhūlìyàJyū-leih-nga
Giuliani朱利亚尼朱利亞尼ZhūlìyàníJyū-leih-nga-nèihdʒˌʉːliˈæni
Giuliani朱利安尼朱利安尼Zhūlì'ānníJyū-leih-ngōn-nèihdʒˌʉːliˈæni
Giuliano朱利亚诺朱利亞諾ZhūlìyànuòJyū-leih-nga-nohk
Giuseppe朱塞佩朱塞佩ZhūsàipèiJyū-choi-pui
Giuseppina朱塞平娜朱塞平娜ZhūsāipíngnàJyū-choi-pìhng-nàh
Giusti朱斯蒂朱斯蒂ZhūsīdìJyū-sī-dai
Givan吉万吉萬JíwànGāt-maahn
give/provide (from superior to inferior)赐下賜下cìxiachi-hah
give a comment; offering comments发表评论發表評論fābiǎo pínglùnfaat-bíu pìhng-leuhn
give a good gift (in commercial promotion etc)送好礼送好禮sòng hǎo lǐsung hóu láih
give a present送礼物送禮物sòng lǐwùsung láih-maht
give away a secret揭秘揭秘jiēmìkit-bei
give by paying (as tax etc)纳给納給nàgěinaahp-kāp
give ear to this侧耳聆听側耳聆聽cè'ěr língtīngjāk-yíh lìhng-ting
give favour with expectation of receiving in return施恩望报施恩望報shī'ēnwàngbàosī-yān-mohng-bou
give homework (to students)留作业留作業liú zuòyèlàuh jok-yihp
give in exchange (of gifts)互送互送hùsòngwuh-sung
give in offering奉给奉給fènggěifuhng-kāp
give it a twist扭一扭扭一扭niǔ yi niǔnáu yāt náu
given所给的所給的suǒ gěi desó kāp dīk
Givens (name)吉文斯吉文斯JíwénsīGāt-màhn-sī
give out; run out尽失盡失jìn shījeuhn sāt
giver施与者施與者shīyǔzhěsī-yúh-jéɡˈɪvɚ
(give) reminder提个醒提個醒tí ge xǐngtàih go síng
give second place to为辅為輔wéifǔwàih-fuh
gives (interest/terms/etc, of business deal)给出給出gěichūkāp-chēut
give someone the benefit of the doubt (inexact translation, lit. gain a clear idea of the real situation)弄清真相弄清真相nòngqīng zhēnxiàngnuhng-chīng jān-seung
give to you送给你送給你sònggěi nǐsung-kāp néih
give your brain a break; have a break from (thinking about something)让头脑休息一下讓頭腦休息一下ràng tóunǎo xiūxi yīxiàyeuhng tàuh-nóuh yāu-sīk yāt-háh
give yourself some time; take your time给自己一点时间給自己一點時間gěi zìjǐ yīdiǎn shíjiānkāp jih-géi yāt-dím sìh-gāan
giving a fish not as good as teaching how to fish授人以鱼不如授人以渔授人以魚不如授人以漁shòu rén yǐ yú bùrú shòu rén yǐ yúsauh yàhn yíh yùh bāt-yùh sauh yàhn yíh yùh
giving a talk; give a talk发表演讲發表演講fābiǎo yǎnjiǎngfaat-bíu yín-góng
giving fragrance (of a flower)放香放香fàngxiāngfong-hēung
Giza吉萨吉薩JísàGāt-saat
Gizatulin吉扎图林吉扎圖林JízhātúlínGāt-jaat-tòuh-làhm
Gizem吉泽姆吉澤姆JízémǔGāt-jaahk-móuh
Gizike吉兹克吉茲克JízīkèGāt-jī-hāk
Gizon基孙基孫JīsūnGēi-syūn
Gizo (town)吉佐镇吉佐鎮JízuǒzhènGāt-jo-jan
Gh < | index | > Gj
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.