Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ib

Last update: 2024-04-18
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ia < | index | > Ic
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ibadan伊巴丹伊巴丹YībādānYī-bā-dāanˌɪbˈædən
Ibanag (language)伊巴纳格语伊巴納格語YībānàgéyǔYī-bā-naahp-gaak-yúh
Ibanez伊瓦内斯伊瓦內斯YīwǎnèisīYī-ngáh-noih-sī
Ibanez; Ibáñez伊宾尼斯伊賓尼斯YībīnnísīYī-bān-nèih-sī
Iban (language)伊班语伊班語YībānyǔYī-bāan-yúh
Ibaraki (Japan prefecture)茨城茨城CíchéngChìh-sìhng
Ibarra伊瓦拉伊瓦拉YīwǎlāYī-ngáh-lāai
Ibatullin伊巴图林伊巴圖林YībātúlínYī-bā-tòuh-làhm
Ibberson伊伯森伊伯森YībósēnYī-baak-sām
Ibbotson伊博森伊博森YībósēnYī-bok-sām
Ibbs伊布斯伊布斯YībùsīYī-bou-sī
Iberia伊比利亚伊比利亞YībǐlìyàYī-béi-leih-nga
Iberian Peninsula伊比利亚半岛伊比利亞半島Yībǐlìyà bàndǎoYī-béi-leih-nga bun-dóu
ibex巨角塔尔羊巨角塔爾羊jùjiǎotǎ'ěryánggeuih-gok-taap-yíh-yèuhng
Ibiza伊比萨伊比薩YībǐsàYī-béi-saat
Ibiza (island)伊维萨岛伊維薩島YīwéisàdǎoYī-wàih-saat-dóu
Ibleam以伯莲以伯蓮YǐbóliánYíh-baak-lìhnˈɪbliəm
Ibn伊本伊本YīběnYī-bún
Ibrahim易卜拉欣易卜拉欣YìbǔlāxīnYih-būk-lāai-yān
Ibrahim易卜拉辛易卜拉辛YìbǔlāxīnYih-būk-lāai-sān
Ibrahimović伊布拉希莫维奇伊布拉希莫維奇YībùlāxīmòwéiqíYī-bou-lāai-hēi-mohk-wàih-kèih
Ibresi伊布列西伊布列西YībùlièxīYī-bou-liht-sāi
Ibri伊比利伊比利YībǐlìYī-béi-leihˈɪbɹaɪ
Ibsen易卜生易卜生YìbǔshēngYih-būk-sāang
ibuprofen布洛芬布洛芬bùluòfēnbou-lohk-fānˌaɪbjʉːpɹˈəʊfən
Ibzan以比赞以比贊YǐbǐzànYíh-béi-jaanˈɪbzæn
Ia < | index | > Ic
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.