Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ky

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Kw < | index | > Kz
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
kyat (Myanmar currency)缅甸元緬甸元MiǎndiànyuánMíhn-dihn-yùhn
Kychenthal基琴塔尔基琴塔爾Jīqíntǎ'ěrGēi-kàhm-taap-yíh
Kyhe凯希凱希KǎixīHói-hēi
Kyiv基伊夫基伊夫JīyīfūGēi-yī-fū
Kyivske基伊夫西克基伊夫西克JīyīfūxīkèGēi-yī-fū-sāi-hāk
Kyligence跬智跬智KuǐzhìKwái-ji
Kynaston基纳斯顿基納斯頓JīnàsīdùnGēi-naahp-sī-deuhn
<Budd.> kyosaku香板香板xiāngbǎnhēung-báan
Kyoto (city, Japan)京都市京都市Jīngdū ShìGīng-dōu Síhkˌɪˈəʊtəʊ
Kyrenia凯里尼亚凱里尼亞KǎilǐníyàHói-léuih-nèih-nga
Kyrgyz柯尔克孜柯爾克孜Kē'ěrkèzīŌ-yíh-hāk-jī
Kyrgyz (language)柯尔克孜语柯爾克孜語Kē'ěrkèzīyǔŌ-yíh-hāk-jī-yúh
Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦吉爾吉斯斯坦Jí'ěrjísīsītǎnGāt-yíh-gāt-sī-sī-táan
Kyrgyzstan (alternate translation)吉尔吉斯吉爾吉斯Jí'ěrjísīGāt-yíh-gāt-sī
Kyriakos基里亚科斯基里亞科斯JīlǐyàkēsīGēi-léih-nga-fō-sī
Kyriazis基里亚齐斯基里亞齊斯JīlǐyàqísīGēi-léih-nga-chàih-sī
Kyrie Eleison (song)求怜经求憐經Qiú Lián JīngKàuh Lìhn Gīng
kyrios基里奥斯基里奧斯jīlǐ'àosīgēi-léuih-ou-sī
Kyritsis基里西斯基里西斯JīlǐxīsīGēi-léih-sāi-sī
Kyrk基尔克基爾克Jī'ěrkèGēi-yíh-hāk
Kyros凯罗斯凱羅斯KǎiluósīHói-lòh-sī
Kyrylo基里洛基里洛JīlǐluòGēi-léih-lohk
Kytat克塔特克塔特KètǎtèHāk-taap-dahk
Kyzylorda克孜勒奥尔达克孜勒奧爾達Kèzīlè'ào'ěrdáHāk-jī-lahk-ou-yíh-daaht
Kw < | index | > Kz
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.