Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Me

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Mc < | index | > Mg
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Mead密得密得MìdéMaht-dāk
Meaden米登米登MǐdēngMáih-dāng
Meaders米德斯米德斯MǐdésīMáih-dāk-sī
Meador米多尔米多爾Mǐduō'ěrMáih-dō-yíh
Meadors米多尔斯米多爾斯Mǐduō'ěrsīMáih-dō-yíh-sī
Meadow梅多梅多MéiduōMùih-dō
Meadowcroft梅多克罗夫特梅多克羅夫特MéiduōkèluófūtèMùih-dō-hāk-lòh-fū-dahk
Meadows (name)梅多斯梅多斯MéiduōsīMùih-dō-sī
Mead (surname)米德米德MǐdéMáih-dāk
Meaghan米根米根MǐgēnMáih-gān
Meah米亚米亞MǐyàMáih-ngamˈiʌ
meal subsidy餐补餐補cānbǔchāan-bóu
mean actions卑鄙行径卑鄙行徑bēibǐ xíngjìngbēi-péi hàhng-ging
Me and My Motherland (1985 song); My People My Country (2019 film)我和我的祖国我和我的祖國Wǒ Hé Wǒ De ZǔguóNgóh Wòh Ngóh Dīk Jóu-gwok
meaning and purpose of life人生的意义人生的意義rénshēng de yìyìyàhn-sāang dīk yi-yih
meaning (as in "X, meaning Y")意即意即yìjíyi-jīk
meaningless; pointless毫无意义毫無意義háowú yìyìhòuh-mòuh yi-yih
Means (name)米恩斯米恩斯Mǐ'ēnsīMáih-yān-sī
meant well; mean well; well-meaning出于好意出於好意chūyú hǎoyìchēut-yū hóu-yi
Mearah米亚拉米亞拉MǐyàlāMáih-nga-lāaimʌˈɑɹʌ
Mearsheimer米尔斯海默米爾斯海默Mǐ'ěrsīhǎimòMáih-yíh-sī-hói-mahk
measure (out) for量给量給liánggěilèuhng-kāpmˈɛʒɚ
measure out for (someone)调给調給tiáogěitìuh-kāp
<PRC> Measures for the Administration of Religious Groups (bans most religions)宗教团体管理办法宗教團體管理辦法Zōngjiào Tuántǐ Guǎnlǐ BànfǎJūng-gaau Tyùhn-tái Gún-léih Baahn-faat
<PRC> Measures for the Administration of the Landing of Foreign Satellite Television Channels境外卫星电视频道落地管理办法境外衛星電視頻道落地管理辦法Jìngwài Wèixīng Diànshì Píndào Luòdì Guǎnlǐ BànfǎGíng-ngoih Waih-sīng Dihn-sih Pàhn-douh Lohk-deih Gún-léih Baahn-faat
measure to量到量到liángdàolèuhng-dou
measure twice量两次量兩次liáng liǎng cìlèuhng léuhng chi
measure with steps; visit to see for oneself (a place)步量步量bùliàngbouh-leuhng
measuring line准绳准繩zhǔnshéngjéun-sìhng
measuring line量绳量繩liàng shéngleuhng sìhng
measuring pole量杆量杆liánggānlèuhng-gōn
meat industry肉类行业肉類行業ròulèi hángyèyuhk-leuih hòhng-yihp
meat sandwich肉夹馍肉夾饃ròujiāmóyuhk-gaap-mòh
Meaux (in France)莫城莫城MòchéngMohk-sìhng
Mebust梅巴斯特梅巴斯特MéibāsītèMùih-bā-sī-dahk
Mecca麦卡麥卡MàikǎMahk-kāmˈɛkə
mecca; place you must go to必到之地必到之地bìdàozhīdìbīt-dou-jī-deihmˈɛkə
Mechagon (fictional place in computer game)麦卡贡麥卡貢MàikǎgòngMahk-kā-gung
Mecham米查姆米查姆MǐchámǔMáih-chàh-móuh
mechanical engineer机械工程师機械工程師jīxiè gōngchéngshīgēi-haaih gūng-chìhng-sī
<comp.> mechanical keyboard机械键盘機械鍵盤jīxiè jiànpángēi-haaih gihn-pùhn
mechanical parking equipment; automated parking system机械停车设备機械停車設備jīxiè tíngchē shèbèigēi-haaih tìhng-chē chit-beih
mechanical team (on building site)机械组機械組jīxièzǔgēi-haaih-jóu
<med.> mechanical ventilation机械通气機械通氣jīxiè tōngqìgēi-haaih tūng-hei
Mechanicsville梅卡尼克斯维尔梅卡尼克斯維爾Méikǎníkèsīwéi'ěrMùih-kā-nèih-hāk-sī-wàih-yíh
mechanism (of phenomenon etc)机转機轉jīzhuǎngēi-jyún
Mechelen梅赫伦梅赫倫MéihèlúnMùih-hāk-lèuhn
Mechem米切姆米切姆MǐqièmǔMáih-chit-móuh
Mecherath米基拉米基拉MǐjīlāMáih-gēi-lāai
Mechernich梅谢尼希梅謝尼希MéixièníxīMùih-jeh-nèih-hēi
Mechling梅克林梅克林MéikèlínMùih-hāk-làhm
Meconah米哥拿米哥拿MǐgēnáMáih-gō-nàhmʌkˈəʊnʌ
Mecseki梅切基梅切基MéiqièjīMùih-chit-gēi
Meda麦达麥達MàidáMahk-daaht
Medad米达米達MǐdáMáih-daahtmˈidæd
Medan棉兰棉蘭MiánlánMìhn-làahnmˈidæn
Medan米但米但MǐdànMáih-daahnmˈidæn
Medan Hokkien (language)棉兰福建话棉蘭福建話Miánlán FújiànhuàMìhn-làahn Fūk-gin-wah
Meddings梅丁斯梅丁斯MéidīngsīMùih-dīng-sī
meddle in other people's affairs多管閒事多管閒事duōguǎn xiánshìdō-gún hàahn-sih
meddlesome好管閒事好管閒事hàoguǎn xiánshìhou-gún hàahn-sihmˈɛdəlsəm
Meddock梅多克梅多克MéiduōkèMùih-dō-hāk
Medea美狄亚美狄亞MěidíyàMéih-dihk-nga
Medearis米迪里斯米迪里斯MǐdílǐsīMáih-dihk-léih-sī
Medeba米底巴米底巴MǐdǐbāMáih-dái-bāmˈɛdəbɑ
Medeiros梅代罗斯梅代羅斯MéidàiluósīMùih-doih-lòh-sī
Medel; Mäder梅德尔梅德爾Méidé'ěrMùih-dāk-yíh
Medellín麦德林麥德林MàidélínMahk-dāk-làhm
Meder梅德梅德MéidéMùih-dāk
Meder米德尔米德爾Mǐdé'ěrMáih-dāk-yíh
Medero梅德罗梅德羅MéidéluóMùih-dāk-lòh
Mederos梅德罗斯梅德羅斯MéidéluósīMùih-dāk-lòh-sī
Medes米底亚人米底亞人MǐdǐyàrénMáih-dái-nga-yàhnmˈids
Medes (old translation?)玛代人瑪代人MǎdàirénMáh-doih-yàhnmˈids
Medhurst梅德赫斯特梅德赫斯特MéidéhèsītèMùih-dāk-hāk-sī-dahk
Medhurst麦德海斯特麥德海斯特MàidéhǎisītèMahk-dāk-hói-sī-dahk
Medhurst (Walter Henry, 1796-1857)麦都思麥都思MàidōusīMahk-dōu-sī
Media米底亚米底亞MǐdǐyàMáih-dái-ngamˈidɪə
media convergence媒体融合媒體融合méitǐ rónghémùih-tái yùhng-hahp
media convergence融媒体融媒體róng méitǐyùhng mùih-tái
media hype媒体炒作媒體炒作méitǐ chǎozuòmùih-tái cháau-jok
media interview媒体访问媒體訪問méitǐ fǎngwènmùih-tái fóng-mahn
Media (name)媒体塔媒體塔MéitǐtǎMùih-tái-taapmˈidɪə
Media (name)媒体页媒體頁MéitǐyèMùih-tái-yihpmˈidɪə
media organisation媒体机构媒體機構méitǐ jīgòumùih-tái gēi-kau
media player影音播放器影音播放器yǐngyīn bōfàngqìyíng-yām bo-fong-hei
media studies媒体研究媒體研究méitǐ yánjiūmùih-tái yìhn-gau
MediaTek (chip licensing company)联发科技聯發科技Liánfā KējìLyùhn-faat Fō-geih
Medical Administration department (of NHC)医政医管局醫政醫管局YīzhèngyīguǎnjúYī-jing-yī-gún-guhk
medical advice医疗建议醫療建議yīliáo jiànyìyī-lìuh gin-yíh
medical assistance; first-aid service急救服务急救服務jíjiù fúwùgāp-gau fuhk-mouh
medical diagnosis医学诊断醫學診斷yīxué zhěnduànyī-hohk chán-tyúhn
medical expert医学专家醫學專家yīxué zhuānjiāyī-hohk jyūn-gā
medical face mask医用口罩醫用口罩yīyòng kǒuzhàoyī-yuhng háu-jaau
medical image (X-ray etc)医学影像醫學影像yīxué yǐngxiàngyī-hohk yíng-jeuhng
medical industry; medical field医疗业醫療業yīliáoyèyī-lìuh-yihp
medical insurance; health insurance医保醫保yībǎoyī-bóu
medical insurance; health insurance医疗保险醫療保險yīliáo bǎoxiǎnyī-lìuh bóu-hím
medicalisation医学化醫學化yīxuéhuàyī-hohk-fa
medical journals医学期刊醫學期刊yīxué qīkānyī-hohk kèih-hōn
medical law医疗法醫療法yīliáofǎyī-lìuh-faat
medical problem; medical issue医学问题醫學問題yīxué wèntíyī-hohk mahn-tàih
medical procedure医疗程序醫療程序yīliáo chéngxùyī-lìuh chìhng-jeuih
medical research医学科研醫學科研yīxué kēyányī-hohk fō-yìhn
Medical Research Council; MRC医学研究委员会醫學研究委員會Yīxué Yánjiū WěiyuánhuìYī-hohk Yìhn-gau Wái-yùhn-wúi
Medical Research Council UK; MRC UK英国医学研究委员会英國醫學研究委員會Yīngguó Yīxué Yánjiū WěiyuánhuìYīng-gwok Yī-hohk Yìhn-gau Wái-yùhn-wúi
medical services医疗服务醫療服務yīliáo fúwùyī-lìuh fuhk-mouh
medical student医学生醫學生yīxuéshēngyī-hohk-sāng
medical team医疗团队醫療團隊yīliáo tuánduìyī-lìuh tyùhn-deuih
Medici梅第奇梅第奇MéidìqíMùih-daih-kèih
Medici麦地奇麥地奇MàidìqíMahk-deih-kèih
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK); Food and Drug Administration (US); MHRA; FDA药监局藥監局YàojiānjúYeuhk-gāam-guhk
Medill梅迪尔梅迪爾Méidí'ěrMùih-dihk-yíh
Medina梅迪纳梅迪納MéidínàMùih-dihk-naahp
Medina麦地那麥地那MàidìnàMahk-deih-náh
mediocre job/position中职中職zhōngzhíjūng-jīk
meditate (lit. deep think)沉思沉思chénsīchàhm-sī
meditation retreat (Buddhist etc)禅修营禪修營chánxiūyíngsìhm-sāu-yìhng
meditation (yoga type)冥思冥思míngsīmíhng-sī
Mediterranean (area)地中海区地中海區Dìzhōnghǎi qūDeih-jūng-hói kēuimˌɛdɪtəɹˈeɪnɪən
medium-density fibreboard; MDF中密度纤维板中密度纖維板zhōng mìdù xiānwéibǎnjūng maht-douh chīm-wàih-báan
medium-range missile中导中導zhōngdǎojūng-douh
<HK> medium to large (size)中至大中至大zhōng zhì dàjūng ji daaih
<HK> medium to large (size) cloth(es)中至大码中至大碼zhōng zhì dà mǎjūng ji daaih máh
Medland梅德兰梅德蘭MéidélánMùih-dāk-làahn
Medlen梅德伦梅德倫MéidélúnMùih-dāk-lèuhn
Medler梅德勒梅德勒MéidélèMùih-dāk-lahk
Medley (name)梅德利梅德利MéidélìMùih-dāk-leihmˈɛdli
Medlicott梅德利科特梅德利科特MéidélìkētèMùih-dāk-leih-fō-dahk
Medlock梅德洛克梅德洛克MéidéluòkèMùih-dāk-lohk-hāk
Mednick梅德尼克梅德尼克MéidéníkèMùih-dāk-nèih-hāk
Medoff梅多夫梅多夫MéiduōfūMùih-dō-fū
Medrano梅德拉诺梅德拉諾MéidélānuòMùih-dāk-lāai-nohk
Meduri梅杜里梅杜里MéidùlǐMùih-douh-léih
Medvedev梅德维德夫梅德維德夫MéidéwéidéfūMùih-dāk-wàih-dāk-fū
Medvedev梅德维杰夫梅德維傑夫MéidéwéijiéfūMùih-dāk-wàih-giht-fū
Medway梅德韦梅德韋MéidéwéiMùih-dāk-wáih
Medwedew梅德韦杰夫梅德韋傑夫MéidéwéijiéfūMùih-dāk-wáih-giht-fū
Medwin梅德温梅德溫MéidéwēnMùih-dāk-wān
Meelis梅里斯梅里斯MéilǐsīMùih-léuih-sī
Meera蜜拉蜜拉MìlāMaht-lāai
Meert米尔特米爾特Mǐ'ěrtèMáih-yíh-dahk
Meertens米尔滕斯米爾滕斯Mǐ'ěrténgsīMáih-yíh-tàhng-sī
Meese米斯米斯MǐsīMáih-sī
Meeske米斯克米斯克MǐsīkèMáih-sī-hāk
meet again再见到再見到zài jiàndàojoi gin-dou
meeting ID (on videoconference service)会议号會議號huìyì hàowuih-yíh houh
meeting list (on scheduling software etc)会议列表會議列表huìyì lièbiǎowuih-yíh liht-bíu
meeting room会议间會議間huìyìjiānwuih-yíh-gāan
meet in person面见面見miànjiànmihn-gin
<netspeak> meet offline面基面基miànjīmihn-gēi
meet once见一次面見一次面jiàn yī cì miàngin yāt chi mihn
meet (someone)见见面見見面jiànjian miàngin-gin mihn
meet together聚集起来聚集起來jùjí qilaijeuih-jaahp héi-lòih
meet up聚一聚聚一聚jù yi jùjeuih yāt jeuih
meet up见一面見一面jiàn yi miàngin yāt mihn
meet up见个面見個面jiàn ge miàngin go mihn
meet with calamity遭灾祸遭災禍zāo zāihuòjōu jōi-woh
Mefford梅福德梅福德MéifúdéMùih-fūk-dāk
Meg梅格梅格MéigéMùih-gaak
Meg麦格麥格MàigéMahk-gaak
MEG; magnetoencephalogram脑磁波图腦磁波圖nǎocíbōtúnóuh-chìh-bō-tòuh
megabyte (million bytes)百万位元组百萬位元組bǎiwàn wèiyuánzǔbaak-maahn wái-yùhn-jóu
Megalyn美嘉琳美嘉琳MěijiālínMéih-gā-làhm
Mega Mech (fictional exoskeleton)巨型机甲巨型機甲Jùxíng JījiǎGeuih-yìhng Gēi-gaap
Megan梅根梅根MéigēnMùih-gān
Megan梅甘梅甘MéigānMùih-gām
Megan美勤美勤MěiqínMéih-kàhn
Megan; Meggan; Meghan麦根麥根MàigēnMahk-gān
megapixels百万像素百萬像素bǎiwàn xiàngsùbaak-maahn jeuhng-sou
Megara迈加拉邁加拉MàijiālāMaaih-gā-lāai
Megara麦格拉麥格拉MàigélāMahk-gaak-lāai
Megargel梅加格尔梅加格爾Méijiāgé'ěrMùih-gā-gaak-yíh
Megaro梅加罗梅加羅MéijiāluóMùih-gā-lòh
megavitamins (high doses)大剂量维生素大劑量維生素dà jìliàng wéishēngsùdaaih jāi-leuhng wàih-sāang-sou
Meged麦格德麥格德MàigédéMahk-gaak-dāk
Megel梅格尔梅格爾Méigé'ěrMùih-gaak-yíh
Meggett梅吉特梅吉特MéijítèMùih-gāt-dahk
Meghalaya梅加拉亚梅加拉亞MéijiālāyàMùih-gā-lāai-nga
Meghana梅加娜梅加娜MéijiānàMùih-gā-nàh
Meghie梅吉梅吉MéijíMùih-gāt
Megiddo米吉多米吉多MǐjíduōMáih-gāt-dōmʌɡˈɪdəʊ
Megill梅吉尔梅吉爾Méijí'ěrMùih-gāt-yíh
Mehaffey; Mehaffie; Mehaffy梅哈菲梅哈菲MéihāfēiMùih-hā-fēi
Mehar梅哈尔梅哈爾Méihā'ěrMùih-hā-yíh
Mehar梅赫尔梅赫爾Méihè'ěrMùih-hāk-yíh
Meharaja玛哈拉贾瑪哈拉賈MǎhālājiǎMáh-hā-lāai-gá
Mehdi麦赫迪麥赫迪MàihèdíMahk-hāk-dihk
Mehdiyev梅季耶夫梅季耶夫MéijìyēfūMùih-gwai-yèh-fū
Mehdizadeh迈迪扎德邁迪扎德MàidízhādéMaaih-dihk-jaat-dāk
Mehir米彻米徹MǐchèMáih-chitmˈihəː
Mehlhorn梅尔霍恩梅爾霍恩Méi'ěrhuò'ēnMùih-yíh-fok-yān
Mehmed哈默德哈默德HāmòdéHā-mahk-dāk
Meholath米何拉米何拉MǐhélāMáih-hòh-lāai
Mehrabian梅拉比安梅拉比安Méilābǐ'ānMùih-lāai-béi-ngōn
Mehran迈赫兰邁赫蘭MàihèlánMaaih-hāk-làahn
Mehrtens梅尔滕斯梅爾滕斯Méi'ěrténgsīMùih-yíh-tàhng-sī
Mehta; Meta (name)梅塔梅塔MéitǎMùih-taapmˈeɪtə
Mehujael米户雅利米戶雅利MǐhùyǎlìMáih-wuh-ngáh-leihmʌhˈʉːdʒiɛl
Meichang (town)梅厂镇梅廠鎮MéichǎngzhènMùih-chóng-jan
Meicheng (town)梅城镇梅城鎮MéichéngzhènMùih-sìhng-jan
Meichuan (town)梅川镇梅川鎮MéichuānzhènMùih-chyūn-jan
Mei County眉县眉縣Méi XiànMèih Yún
Meicun (town)梅村镇梅村鎮MéicūnzhènMùih-chyūn-jan
Meigang Township梅港乡梅港鄉Méigǎng XiāngMùih-góng Hēung
Meignan梅尼南梅尼南MéinínánMùih-nèih-nàahm
Meigs梅格斯梅格斯MéigésīMùih-gaak-sī
Meigu (county, in Sichuan)美姑县美姑縣Měigū XiànMéih-gū Yún
Meihekou (in Jilin)梅河口梅河口MéihékǒuMùih-hòh-háu
Meihekou (in Jilin)梅河口市梅河口市Méihékǒu ShìMùih-hòh-háu Síh
Meihsiu玫秀玫秀MéixiùMùih-sau
Meihua (town)梅花镇梅花鎮MéihuāzhènMùih-fā-jan
Meihua (town)袂花镇袂花鎮MèihuāzhènMaih-fā-jan
Meihu Township美湖乡美湖鄉Měihú XiāngMéih-wùh Hēung
Meijiang District梅江区梅江區Méijiāng QūMùih-gōng Kēui
Meijiang (town)梅江镇梅江鎮MéijiāngzhènMùih-gōng-jan
Meijiang (town)湄江镇湄江鎮MéijiāngzhènMèih-gōng-jan
Meijiang Township枚江乡枚江鄉Méijiāng XiāngMùih-gōng Hēung
Meijiao (town)梅窖镇梅窖鎮MéijiàozhènMùih-gaau-jan
Meijie (town)梅街镇梅街鎮MéijiēzhènMùih-gāai-jan
Meikeng (town)梅坑镇梅坑鎮MéikēngzhènMùih-hāang-jan
Meikou Township梅口乡梅口鄉Méikǒu XiāngMùih-háu Hēung
Meilan District美兰区美蘭區Měilán QūMéih-làahn Kēui
Meilie District梅列区梅列區Méiliè QūMùih-liht Kēui
Meiling (town)梅岭镇梅嶺鎮MéilǐngzhènMùih-léhng-jan
Meilin (town)梅林镇梅林鎮MéilínzhènMùih-làhm-jan
Meilin Township梅林乡梅林鄉Méilín XiāngMùih-làhm Hēung
Meilisidawo'erzu District梅里斯达斡尔族区梅里斯達斡爾族區Méilǐsīdáwò'ěrzú QūMùih-léuih-sī-daaht-gún-yíh-juhk Kēui
Meilisi Township梅里斯乡梅里斯鄉Méilǐsī XiāngMùih-léuih-sī Hēung
Meilong (town)梅陇镇梅隴鎮MéilǒngzhènMùih-lúhng-jan
Meinberg迈恩伯格邁恩伯格Mài'ēnbógéMaaih-yān-baak-gaak
Meincke; Meinke迈因克邁因克MàiyīnkèMaaih-yān-hāk
Meindl迈因德尔邁因德爾Màiyīndé'ěrMaaih-yān-dāk-yíh
Meine迈恩邁恩Mài'ēnMaaih-yān
Meinecke迈内克邁內克MàinèikèMaaih-noih-hāk
Meinert迈纳特邁納特MàinàtèMaaih-naahp-dahk
Meinhard迈恩哈德邁恩哈德Mài'ēnhādéMaaih-yān-hā-dāk
Meinhold迈因霍尔德邁因霍爾德Màiyīnhuò'ěrdéMaaih-yān-fok-yíh-dāk
Meiningen迈宁根邁寧根MàinínggēnMaaih-nìhng-gān
Mein Kampf (lit. My Struggle)我的奋斗我的奮鬥wǒ de fèndòungóh dīk fáhn-dou
Meinong District (in Kaohsiung)美浓区美濃區Měinóng QūMéih-nùhng Kēui
Meinzer迈因策尔邁因策爾Màiyīncè'ěrMaaih-yān-chaak-yíh
Meireles梅雷莱斯梅雷萊斯MéiléiláisīMùih-lèuih-lòih-sī
Mei River梅江梅江Méi JiāngMùih Gōng
Mei River梅河梅河Méi HéMùih Hòh
Meise梅瑟梅瑟MéisèMùih-sāt
Meisel迈泽尔邁澤爾Màizé'ěrMaaih-jaahk-yíh
Meiser梅泽梅澤MéizéMùih-jaahk
Meishan (in Sichuan)眉山眉山MéishānMèih-sāan
Meishan (in Sichuan)眉山市眉山市Méishān ShìMèih-sāan Síh
Meishan (town)梅山镇梅山鎮MéishānzhènMùih-sāan-jan
Meishan (town)煤山镇煤山鎮MéishānzhènMùih-sāan-jan
Meishan Township梅山乡梅山鄉Méishān XiāngMùih-sāan Hēung
Meishan Township眉山乡眉山鄉Méishān XiāngMèih-sāan Hēung
Meishui Township梅水乡梅水鄉Méishuǐ XiāngMùih-séui Hēung
Meisler迈斯勒邁斯勒MàisīlèMaaih-sī-lahk
Meisler迈瑟尔邁瑟爾Màisè'ěrMaaih-sāt-yíh
Meissen迈森邁森MàisēnMaaih-sām
Meissner迈斯纳邁斯納MàisīnàMaaih-sī-naahp
Meister迈斯特邁斯特MàisītèMaaih-sī-dahk
Meitanba (town)煤炭坝镇煤炭壩鎮MéitànbàzhènMùih-taan-ba-jan
Meitan (county, in Guizhou)湄潭县湄潭縣Méitán XiànMèih-tàahm Yún
Meitang (town)梅塘镇梅塘鎮MéitángzhènMùih-tòhng-jan
Meitang (town)梅棠镇梅棠鎮MéitángzhènMùih-tòhng-jan
Meitei Mayek (written language)曼尼普尔文曼尼普爾文Mànnípǔ'ěrwénMaahn-nèih-póu-yíh-màhn
Meitianhu (town)梅田湖镇梅田湖鎮MéitiánhúzhènMùih-tìhn-wùh-jan
Meitian (town)梅田镇梅田鎮MéitiánzhènMùih-tìhn-jan
Meitir梅特尔梅特爾Méitè'ěrMùih-dahk-yíh
Meituan (shopping platform)美团美團MěituánMéih-tyùhn
Meitu BeautyCam (image touch-up app)美颜相机美顏相機Měi Yán XiàngjīMéih Ngàahn Seung-gēi
Meixian (district, in Guangdong)梅县区梅縣區Méixiàn QūMùih-yún Kēui
Meixian (town)梅仙镇梅仙鎮MéixiānzhènMùih-sīn-jan
Meixi District美溪区美溪區Měixī QūMéih-kāi Kēui
Meixi (town)梅溪镇梅溪鎮MéixīzhènMùih-kāi-jan
Meixi (town)梅西镇梅西鎮MéixīzhènMùih-sāi-jan
Meixi Township梅溪乡梅溪鄉Méixī XiāngMùih-kāi Hēung
Meixi Township美溪乡美溪鄉Měixī XiāngMéih-kāi Hēung
Meiyang (town)嵋阳镇嵋陽鎮MéiyángzhènMèih-yèuhng-jan
Meizhong (town)妹冢镇妹冢鎮MèizhǒngzhènMuih-chúng-jan
Meizhou (area in old China)眉州眉州MéizhōuMèih-jāu
Meizhou (in Guangdong)梅州梅州MéizhōuMùih-jāu
Meizhou (in Guangdong)梅州市梅州市Méizhōu ShìMùih-jāu Síh
Meizhou Township梅洲乡梅洲鄉Méizhōu XiāngMùih-jāu Hēung
Meizhuang (town)梅庄镇梅莊鎮MéizhuāngzhènMùih-jōng-jan
Meizhu (town)梅渚镇梅渚鎮MéizhǔzhènMùih-jyú-jan
Mejia梅希亚梅希亞MéixīyàMùih-hēi-nga
Mejia梅西亚梅西亞MéixīyàMùih-sāi-nga
Mekhi梅希梅希MéixīMùih-hēi
Mekhtiyev梅赫季耶夫梅赫季耶夫MéihèjìyēfūMùih-hāk-gwai-yèh-fū
Mekler梅克勒梅克勒MéikèlèMùih-hāk-lahk
Mekong湄公湄公Méi gōngMèih gūng
Mekus梅库斯梅庫斯MéikùsīMùih-fu-sī
Melady梅拉迪梅拉迪MéilādíMùih-lāai-dihk
Melaine梅莱纳梅萊納MéiláinàMùih-lòih-naahp
Melancton梅兰克顿梅蘭克頓MéilánkèdùnMùih-làahn-hāk-deuhn
Meland梅兰梅蘭MéilánMùih-làahn
Melander梅兰德梅蘭德MéilándéMùih-làahn-dāk
Melani梅拉尼梅拉尼MéilāníMùih-lāai-nèih
Melania梅拉尼亚梅拉尼亞MéilāníyàMùih-lāai-nèih-nga
Melanie梅兰尼梅蘭尼MéilánníMùih-làahn-nèih
Melanie梅拉妮梅拉妮MéilānīMùih-lāai-nèih
Melanie; Melany梅兰妮梅蘭妮MéilánnīMùih-làahn-nèih
melanoma恶性黑瘤惡性黑瘤èxìng hēiliúngok-sing hāk-làuh
melanoma黑素瘤黑素瘤hēisùliúhāk-sou-làuh
Melanson梅兰森梅蘭森MéilánsēnMùih-làahn-sām
Melas; Meras梅拉斯梅拉斯MéilāsīMùih-lāai-sī
melatonin褪黑素褪黑素tùihēisùtan-hāk-sou
melatonin hormone褪黑激素褪黑激素tùnhēijīsùtan-hāk-gīk-sou
Melba梅尔巴梅爾巴Méi'ěrbāMùih-yíh-bā
Melbourne墨尔本墨爾本Mò'ěrběnMahk-yíh-bún
Melby梅尔比梅爾比Méi'ěrbǐMùih-yíh-béi
Melcher梅尔彻梅爾徹Méi'ěrchèMùih-yíh-chit
Melchert梅尔彻特梅爾徹特Méi'ěrchètèMùih-yíh-chit-dahk
Melchi麦基麥基MàijīMahk-gēimˈɛlkaɪ
Melchior梅尔基奥尔梅爾基奧爾Méi'ěrjī'ào'ěrMùih-yíh-gēi-ou-yíh
Melchior米奇亚米奇亞MǐqíyàMáih-kèih-nga
Melchior (3 kings story)梅尔该梅爾該Méi'ěrgāiMùih-yíh-gōi
Melchizedek麦基洗德麥基洗德MàijīxǐdéMahk-gēi-sái-dākmɛlkˈɪzɪdɛk
Melchor梅尔乔梅爾喬Méi'ěrqiáoMùih-yíh-kìuh
Meldahl梅尔达尔梅爾達爾Méi'ěrdá'ěrMùih-yíh-daaht-yíh
Meldon梅尔登梅爾登Méi'ěrdēngMùih-yíh-dāng
Mele迈乐邁樂MàilèMaaih-lohk
Mele; Mellor梅勒梅勒MéilèMùih-lahk
Melea米利亚米利亞MǐlìyàMáih-leih-ngamˈiliʌ
Melech米勒米勒MǐlèMáih-lahkmˈɛlɛk
melee diamonds; small diamonds around ring etc米粒钻石米粒鑽石mǐlì zuànshímáih-lāp jyun-sehk
Melendez梅伦德斯梅倫德斯MéilúndésīMùih-lèuhn-dāk-sī
Melendy梅伦迪梅倫迪MéilúndíMùih-lèuhn-dihk
Meleney梅勒尼梅勒尼MéilèníMùih-lahk-nèih
Meleshko梅列什科梅列什科MéilièshíkēMùih-liht-sahp-fō
Melfi梅尔菲梅爾菲Méi'ěrfēiMùih-yíh-fēi
Melham梅尔汉梅爾漢Méi'ěrhànMùih-yíh-hon
Melhem梅尔赫姆梅爾赫姆Méi'ěrhèmǔMùih-yíh-hāk-móuh
Melhus梅尔哈斯梅爾哈斯Méi'ěrhāsīMùih-yíh-hā-sī
Meliana梅利亚纳梅利亞納MéilìyànàMùih-leih-nga-naahp
Melich梅利奇梅利奇MéilìqíMùih-leih-kèih
Melick梅利克梅利克MéilìkèMùih-leih-hāk
Melika梅莉卡梅莉卡MéilìkǎMùih-leih-kā
Melilla梅利利亚梅利利亞MéilìlìyàMùih-leih-leih-nga
Melilli梅利利梅利利MéilìlìMùih-leih-leih
Melina梅琳娜梅琳娜MéilínnàMùih-làhm-nàh
Melina梅莉娜梅莉娜MéilìnàMùih-leih-nàh
Melinda梅林达梅林達MéilíndáMùih-làhm-daaht
Melinda梅琳达梅琳達MéilíndáMùih-làhm-daaht
Melissa梅丽莎梅麗莎MéilìshāMùih-laih-sāməlˈɪsə
Melissa梅利莎梅利莎MéilìshāMùih-leih-sāməlˈɪsə
Melissa梅莉莎梅莉莎MéilìshāMùih-leih-sāməlˈɪsə
Melissa玛丽莎瑪麗莎MǎlìshāMáh-laih-sāməlˈɪsə
Melita梅利塔梅利塔MéilìtǎMùih-leih-taap
Melita梅莉塔梅莉塔MéilìtǎMùih-leih-taap
Melito美利托美利托MěilìtuōMéih-leih-tok
Melitopol梅利托波尔梅利托波爾Méilìtuōbō'ěrMùih-leih-tok-bō-yíh
Mellard梅拉德梅拉德MéilādéMùih-lāai-dāk
Mellencamp梅伦坎普梅倫坎普MéilúnkǎnpǔMùih-lèuhn-hām-póu
Mellish梅利什梅利什MéilìshíMùih-leih-sahp
Mello梅洛梅洛MéiluòMùih-lohk
Mellon梅隆梅隆MéilóngMùih-lùhng
Melloni梅洛尼梅洛尼MéiluòníMùih-lohk-nèih
Mellos梅洛斯梅洛斯MéiluòsīMùih-lohk-sī
Mellott梅洛特梅洛特MéiluòtèMùih-lohk-dahk
Mellé梅莱梅萊MéiláiMùih-lòih
Melman梅尔曼梅爾曼Méi'ěrmànMùih-yíh-maahn
Melnik梅尔尼克梅爾尼克Méi'ěrníkèMùih-yíh-nèih-hāk
Melnikoff梅尔尼科夫梅爾尼科夫Méi'ěrníkēfūMùih-yíh-nèih-fō-fū
Melnyk梅尔克梅爾克Méi'ěrkèMùih-yíh-hāk
Meloche梅洛希梅洛希MéiluòxīMùih-lohk-hēi
Melody (name)梅洛迪梅洛迪MéiluòdíMùih-lohk-dihkmˈɛlədi
Melody of Kunshan崑曲崑曲Kūn QǔKwān Kūk
Melony梅洛妮梅洛妮MéiluònīMùih-lohk-nèih
Meloy梅洛伊梅洛伊MéiluòyīMùih-lohk-yī
Melson梅尔森梅爾森Méi'ěrsēnMùih-yíh-sām
melt and drop off熔掉熔掉róngdiàoyùhng-diuh
Melton梅尔顿梅爾頓Méi'ěrdùnMùih-yíh-deuhn
Melton麦尔登麥爾登Mài'ěrdēngMahk-yíh-dāng
Meltzer梅尔策梅爾策Méi'ěrcèMùih-yíh-chaak
Melva梅尔瓦梅爾瓦Méi'ěrwǎMùih-yíh-ngáh
Melva梅尔薇梅爾薇Méi'ěrwēiMùih-yíh-mèih
Melville梅尔维尔梅爾維爾Méi'ěrwéi'ěrMùih-yíh-wàih-yíh
Melvin麦尔文麥爾文Mài'ěrwénMahk-yíh-màhn
Melvin; Melvyn梅尔文梅爾文Méi'ěrwénMùih-yíh-màhn
Melvyn麦尔因麥爾因Mài'ěryīnMahk-yíh-yān
Melzer梅尔泽梅爾澤Méi'ěrzéMùih-yíh-jaahk
membership card会员卡會員卡huìyuánkǎwúi-yùhn-kā
membership fee会员缴费會員繳費huìyuán jiǎofèiwúi-yùhn gíu-fai
membership fee会员费會員費huìyuánfèiwúi-yùhn-fai
membrane hole in flute膜孔膜孔mókǒngmohk-húng
Membrillo门布里洛門布里洛MénbùlǐluòMùhn-bou-léih-lohk
Meme Hong Kong (talk show 2013-)谜米香港謎米香港Mímǐ XiānggǎngMàih-máih Hēung-góng
Memel (old name for Klaipėda)梅梅尔梅梅爾Méiméi'ěrMùih-mùih-yíh
meme (theory)模因模因móyīnmòuh-yān
memetics (theory)模因学模因學móyīnxuémòuh-yān-hohk
memetics (theory)模因论模因論móyīnlùnmòuh-yān-leuhn
memorable值得纪念值得紀念zhídé jìniànjihk-dāk géi-nihm
memorial pillar纪念柱紀念柱jìniànzhùgéi-nihm-chyúh
memorial plaque纪念牌紀念牌jìniànpáigéi-nihm-pàaih
memorial tombs纪念墓紀念墓jìniànmùgéi-nihm-mouh
memorise words (in language learning)背单词背單詞bèi dāncíbui dāan-chìh
memory card存储卡存儲卡cúnchǔkǎchyùhn-chyúh-kā
memory card (for phones etc); storage card记忆卡記憶卡jìyìkǎgei-yīk-kā
<comp.> memory-card reader读卡器讀卡器dúkǎqìduhk-kā-hei
memory database (for translations etc)记忆库記憶庫jìyìkùgei-yīk-fu
memory stick记忆棒記憶棒jìyìbànggei-yīk-páahng
Memphis孟斐斯孟斐斯MèngfěisīMaahng-féi-sīmˈɛmfɪs
Memphis曼菲斯曼菲斯MànfēisīMaahn-fēi-sīmˈɛmfɪs
Memphis (modern)孟非斯孟非斯MèngfēisīMaahng-fēi-sīmˈɛmfɪs
memristor忆阻器憶阻器yìzǔqìyīk-jó-hei
Mena曼娜曼娜MànnàMaahn-nàh
Mena; Mina米娜米娜MǐnàMáih-nàh
Menace (name)曼尼斯曼尼斯MànnísīMaahn-nèih-sīmˈɛnəs
Menachem (pinyin uncertain)梅纳赫姆梅納赫姆MéinàhèmǔMùih-naahp-hāk-móuhmɛnˈækəm
Menahem米拿现米拿現MǐnáxiànMáih-nàh-yihnmˈɛnəhɛm
Menaka梅纳卡梅納卡MéinàkǎMùih-naahp-kā
Menaker梅纳克梅納克MéinàkèMùih-naahp-hāk
Menary梅纳里梅納里MéinàlǐMùih-naahp-léih
Menchaca门查卡門查卡MénchákǎMùhn-chàh-kā
Menchel门切尔門切爾Ménqiè'ěrMùhn-chit-yíh
Menchik明契克明契克MíngqìkèMìhng-kai-hāk
Menchikova门奇科娃門奇科娃MénqíkēwáMùhn-kèih-fō-wā
Mencius (incorrect)孟修斯孟修斯MèngxiūsīMaahng-sāu-sī
Mencos门科斯門科斯MénkēsīMùhn-fō-sī
Mende蒙德蒙德MéngdéMùhng-dāk
Mende门德門德MéndéMùhn-dāk
Mendel芒代尔芒代爾Mángdài'ěrMòhng-doih-yíh
Mende (language)门德语門德語MéndéyǔMùhn-dāk-yúh
Mendel (as in heredity theory)孟德尔孟德爾Mèngdé'ěrMaahng-dāk-yíh
Mendeleyev门捷列夫門捷列夫MénjiélièfūMùhn-jiht-liht-fū
Mendel (sect leader)门德尔門德爾Méndé'ěrMùhn-dāk-yíh
Mendelssohn门德尔松門德爾松Méndé'ěrsōngMùhn-dāk-yíh-chùhng
Mendenhall门登霍尔門登霍爾Méndēnghuò'ěrMùhn-dāng-fok-yíh
Mendes曼德斯曼德斯MàndésīMaahn-dāk-sī
Mendham门德姆門德姆MéndémǔMùhn-dāk-móuh
Mendibil门迪比尔門迪比爾Méndíbǐ'ěrMùhn-dihk-béi-yíh
Mendicino门迪西诺門迪西諾MéndíxīnuòMùhn-dihk-sāi-nohk
Mending the Broken Net (1948)补破网補破網Bǔ Pò WǎngBóu Po Móhng
Mendler门德勒門德勒MéndélèMùhn-dāk-lahk
Mendolia门多利亚門多利亞MénduōlìyàMùhn-dō-leih-nga
Mendoza门多萨門多薩MénduōsàMùhn-dō-saat
Mene弥尼彌尼mínímèih-nèihmˈini
Menefee梅尼菲梅尼菲MéinífēiMùih-nèih-fēi
Menelaus墨涅拉俄斯墨涅拉俄斯Mònièlā'ésīMahk-nihp-lāai-ngòh-sī
Menelik曼涅里克曼涅里克MànnièlǐkèMaahn-nihp-léih-hāk
Menen梅嫩梅嫩MéinènMùih-nyuhn
Menendez梅嫩德斯梅嫩德斯MéinèndésīMùih-nyuhn-dāk-sī
Menez梅内兹梅內茲MéinèizīMùih-noih-jī
Mengboluo River勐波罗河勐波羅河Měngbōluó HéMáahng-bō-lòh Hòh
Mengcheng (county, in Anhui)蒙城县蒙城縣Méngchéng XiànMùhng-sìhng Yún
Mengcheng (town)萌城镇萌城鎮MéngchéngzhènMàhng-sìhng-jan
Mengcun (county, in Hebei)孟村县孟村縣Mèngcūn XiànMaahng-chyūn Yún
Mengcun (county in Hebei)孟村孟村MèngcūnMaahng-chyūn
Mengcun (town)孟村镇孟村鎮MèngcūnzhènMaahng-chyūn-jan
Mengdian Township孟店乡孟店鄉Mèngdiàn XiāngMaahng-dim Hēung
Menge门格門格MéngéMùhn-gaak
Menges门杰斯門傑斯MénjiésīMùhn-giht-sī
Mengfeng (town)孟封镇孟封鎮MèngfēngzhènMaahng-fūng-jan
Menggong (town)孟公镇孟公鎮MènggōngzhènMaahng-gūng-jan
Mengguan Miao Bouyei Township孟关苗族布依族乡孟關苗族布依族鄉Mèngguān Miáozú Bùyīzú XiāngMaahng-gwāan Mìuh-juhk Bou-yī-juhk Hēung
Mengguji Township孟姑集乡孟姑集鄉Mènggūjí XiāngMaahng-gū-jaahp Hēung
Menghai (county, in Yunnan)勐海县勐海縣Měnghǎi XiànMáahng-hói Yún
Menghai (town)孟海镇孟海鎮MènghǎizhènMaahng-hói-jan
Menghe (town)孟河镇孟河鎮MènghézhènMaahng-hòh-jan
Mengjiang (town)孟姜镇孟姜鎮MèngjiāngzhènMaahng-gēung-jan
Mengjiang Township濛江乡濛江鄉Méngjiāng XiāngMùhng-gōng Hēung
Meng Jiao (Tang poet 751-814)孟郊孟郊Mèng JiāoMaahng Gāau
Mengjia Township孟家乡孟家鄉Mèngjiā XiāngMaahng-gā Hēung
Mengjiazhuang (town)孟家庄镇孟家莊鎮MèngjiāzhuāngzhènMaahng-gā-jōng-jan
Mengjin (county, in Henan)孟津县孟津縣Mèngjīn XiànMaahng-jēun Yún
Mengji (town)孟集镇孟集鎮MèngjízhènMaahng-jaahp-jan
Mengke Township孟轲乡孟軻鄉Mèngkē XiāngMaahng-ō Hēung
Mengla (county, in Yunnan)勐腊县勐臘縣Měnglà XiànMáahng-laahp Yún
Mengle门格尔門格爾Méngé'ěrMùhn-gaak-yíh
Menglian (county, in Yunnan)孟连县孟連縣Mènglián XiànMaahng-lìhn Yún
Menglou (town)孟楼镇孟樓鎮MènglóuzhènMaahng-làuh-jan
Mengmiao (town)孟庙镇孟廟鎮MèngmiàozhènMaahng-miuh-jan
Mengshan (county, in Guangxi)蒙山县蒙山縣Méngshān XiànMùhng-sāan Yún
Mengshan Township孟山乡孟山鄉Mèngshān XiāngMaahng-sāan Hēung
Mengshui (town)萌水镇萌水鎮MéngshuǐzhènMàhng-séui-jan
Mengsi (town)孟寺镇孟寺鎮MèngsìzhènMaahng-jih-jan
Mengusi (town)门古寺镇門古寺鎮MéngǔsìzhènMùhn-gú-jih-jan
Meng Wanzhou (Huawei exec)孟晚舟孟晚舟Mèng WǎnzhōuMaahng Máahn-jāu
Mengxi (town)梦溪镇夢溪鎮MèngxīzhènMuhng-kāi-jan
Mengyin County蒙阴县蒙陰縣Méngyīn XiànMùhng-yām Yún
Mengying Liu (career coach)刘梦颖劉夢穎Liú MèngyǐngLàuh Muhng-wihng
Mengyuan Li (CGTN reporter)李梦媛李夢媛Lǐ MèngyuànLéih Muhng-yùhn
Mengzhai (town)孟寨镇孟寨鎮MèngzhàizhènMaahng-jaaih-jan
Mengzhai Township孟寨乡孟寨鄉Mèngzhài XiāngMaahng-jaaih Hēung
Mengzhou (in Henan)孟州孟州MèngzhōuMaahng-jāu
Mengzhou (in Henan)孟州市孟州市Mèngzhōu ShìMaahng-jāu Síh
Mengzhuang (town)孟庄镇孟莊鎮MèngzhuāngzhènMaahng-jōng-jan
Mengzi (in Yunnan)蒙自蒙自MéngzìMùhng-jih
Mengzi (in Yunnan)蒙自市蒙自市Méngzì ShìMùhng-jih Síh
Mengziling Township孟子岭乡孟子嶺鄉Mèngzǐlǐng XiāngMaahng-jí-léhng Hēung
Mengzi Township蒙自乡蒙自鄉Méngzì XiāngMùhng-jih Hēung
Menhe (town)门河镇門河鎮MénhézhènMùhn-hòh-jan
meningococcus脑膜炎球菌腦膜炎球菌nǎomóyán qiújūnnóuh-mohk-yìhm kàuh-kwán
Menis梅尼斯梅尼斯MéinísīMùih-nèih-sī
Menjiazhuang Township门家庄乡門家莊鄉Ménjiāzhuāng XiāngMùhn-gā-jōng Hēung
Menk门克門克MénkèMùhn-hāk
Menkes门克斯門克斯MénkèsīMùhn-hāk-sī
Menlouxia Yao Township门楼下瑶族乡門樓下瑤族鄉Ménlóuxià Yáozú XiāngMùhn-làuh-hah Yìuh-juhk Hēung
men (males)男人们男人們nánrénmennàahm-yán-mùhn
Menna门拿門拿MénnáMùhn-nàhmˈɛnʌ
Mennekes曼奈克斯曼奈克斯MànnàikèsīMaahn-noih-hāk-sī
Mennell梅内尔梅內爾Méinèi'ěrMùih-noih-yíh
Menninger门宁格門寧格MénnínggéMùhn-nìhng-gaak
Mennis门尼斯門尼斯MénnísīMùhn-nèih-sī
Menno曼诺曼諾MànnuòMaahn-nohk
Menno门诺門諾MénnuòMùhn-nohk
Mennonites门诺会門諾會MénnuòhuìMùhn-nohk-wúi
Mennonites门诺派門諾派MénnuòpàiMùhn-nohk-paai
men of Ai (city)艾人艾人ÀirénNgaaih-yàhn
men of Cyprus塞浦路斯人塞浦路斯人SàipǔlùsīrénChoi-pòuh-louh-sī-yàhn
Menon梅农梅農MéinóngMùih-nùhng
Menotti梅诺蒂梅諾蒂MéinuòdìMùih-nohk-dai
Menrva门尔瓦門爾瓦Mén'ěrwǎMùhn-yíh-ngáh
Mensa (constellation)山案座山案座Shān'ànzuòSāan-ngon-joh
Mensah (surname); Mensa (club)门萨門薩MénsàMùhn-saat
Mense门斯門斯MénsīMùhn-sī
menstrual cup月经杯月經杯yuèjīng bēiyuht-gīng būi
mental abacus珠心算珠心算zhūxīnsuànjyū-sām-syun
mental barrier心理障碍心理障礙xīnlǐ zhàng'àisām-léih jeung-ngoih
mental concern心思意念心思意念xīnsī-yìniànsām-sī-yi-nihm
mental condition精神状况精神狀況jīngshén zhuàngkuàngjīng-sàhn johng-fong
mental cruelty; psychological abuse精神虐待精神虐待jīngshén nüèdàijīng-sàhn yeuhk-doih
mental discomfort (with physical symptoms)急火攻心急火攻心jíhuǒgōngxīngāp-fó-gūng-sām
mental disorders精神障碍精神障礙jīngshén zhàng'àijīng-sàhn jeung-ngoih
mental health心理健康心理健康xīnlǐ jiànkāngsām-léih gihn-hōng
mental health精神健康精神健康jīngshén jiànkāngjīng-sàhn gihn-hōng
mental health; healthy mind健康心理健康心理jiànkāng xīnlǐgihn-hōng sām-léih
mental health literacy; basic education on mental health心智素养心智素養xīnzhì sùyǎngsām-ji sou-yéuhng
mental health support心理健康支持心理健康支持xīnlǐ jiànkāng zhīchísām-léih gihn-hōng jī-chìh
mental illness心理疾病心理疾病xīnlǐ jíbìngsām-léih jaht-behng
mental illness精神疾病精神疾病jīngshén jíbìngjīng-sàhn jaht-behng
mental integrity精神完整性精神完整性jīngshén wánzhěngxìngjīng-sàhn yùhn-jíng-sing
mentally精神上精神上jīngshén shangjīng-sàhn séuhngmˈɛntəli
mentally disabled (person)智力障碍者智力障礙者zhìlì zhàng'àizhěji-lihk jeung-ngoih-jé
mental model心智模型心智模型xīnzhì móxíngsām-ji mòuh-yìhng
mental model心理模型心理模型xīnlǐ móxíngsām-léih mòuh-yìhng
mental model精神模型精神模型jīngshén móxíngjīng-sàhn mòuh-yìhng
mental patient精神病人精神病人jīngshénbìngrénjīng-sàhn-behng-yàhn
mental quality of life心理素质心理素質xīnlǐ sùzhìsām-léih sou-jāt
mental set; mental rigidity心理定势心理定勢xīnlǐ dìngshìsām-léih dihng-sai
Menteith门蒂思門蒂思MéndìsīMùhn-dai-sī
Mentore门特門特MéntèMùhn-dahk
Mentougou District (in Beijing)门头沟区門頭溝區Méntóugōu QūMùhn-tàuh-kāu Kēui
Mentuhui movement (1989-)三赎基督三贖基督Sān Shú JīdūSāam Suhk Gēi-dūk
Mentuhui movement (abbreviated version)三赎三贖Sān ShúSāam Suhk
menu engineering (layout etc)菜单工程菜單工程càidān gōngchéngchoi-dāan gūng-chìhng
Menuhoth米努哈米努哈MǐnǔhāMáih-nóuh-hāmʌnˈʉːhɒθ
menu (on computer)选单選單xuǎndānsyún-dāan
Menville门维尔門維爾Ménwéi'ěrMùhn-wàih-yíh
Menyuan (county, in Qinghai)门源县門源縣Ményuán XiànMùhn-yùhn Yún
Menyuan (county in Qinghai)门源門源MényuánMùhn-yùhn
Menzel门泽尔門澤爾Ménzé'ěrMùhn-jaahk-yíh
Menzies孟席斯孟席斯MèngxísīMaahng-jihk-sī
Menéndez梅内德斯梅內德斯MéinèidésīMùih-noih-dāk-sī
Meola米奥拉米奧拉Mǐ'àolāMáih-ou-lāai
Mepham梅珀姆梅珀姆MéipòmǔMùih-paak-móuh
Mephibosheth米非波设米非波設MǐfēibōshèMáih-fēi-bō-chitmʌfˈɪbəʃɛθ
Merab梅拉梅拉MéilāMùih-lāaimˈiɹæb
Meraiah米拉雅米拉雅MǐlāyǎMáih-lāai-ngáhmʌɹˈaɪʌ
Meraioth米拉约米拉約MǐlāyuēMáih-lāai-yeukmʌɹˈeɪɒθ
Merante梅兰特梅蘭特MéilántèMùih-làahn-dahk
Merari米拉利米拉利MǐlālìMáih-lāai-leihmʌɹˈɛɹaɪ
Merarites米拉利人米拉利人MǐlālìrénMáih-lāai-leih-yàhnmʌɹɛəɹaɪts
Mercadal梅卡达尔梅卡達爾Méikǎdá'ěrMùih-kā-daaht-yíh
Mercador梅尔卡多梅爾卡多Méi'ěrkǎduōMùih-yíh-kā-dō
Mercator墨卡托墨卡托MòkǎtuōMahk-kā-tokmˌəkˈeɪtɚ
Mercator (alternate translation)麦卡托麥卡托MàikǎtuōMahk-kā-tokmˌəkˈeɪtɚ
Merced美熹德美熹德MěixīdéMéih-hēi-dāk
Mercedes梅赛德斯梅賽德斯MéisàidésīMùih-choi-dāk-sī
Mercedes (name)梅塞德斯梅塞德斯MéisàidésīMùih-choi-dāk-sī
Mercer美世美世MěishìMéih-saimˈəːsɚ
Mercer莫瑟莫瑟MòsèMohk-sātmˈəːsɚ
Mercer默瑟默瑟MòsèMahk-sātmˈəːsɚ
Mercieca默西卡默西卡MòxīkǎMahk-sāi-kā
Mercier梅西耶梅西耶MéixīyēMùih-sāi-yèh
Mercier默西尔默西爾Mòxī'ěrMahk-sāi-yíh
Merck默克默克MòkèMahk-hāk
Mercurio默丘里奥默丘里奧Mòqiūlǐ'àoMahk-yāu-léih-ou
mercury content汞含量汞含量gǒng hánliànghung hàhm-leuhng
Mercury (god; surname)墨丘利墨丘利MòqiūlìMahk-yāu-leih
Mercutio茂丘西奥茂丘西奧Màoqiūxī'àoMauh-yāu-sāi-ou
Mercy梅尔西梅爾西Méi'ěrxīMùih-yíh-sāimˈəːsi
Merdan梅尔丹梅爾丹Méi'ěrdānMùih-yíh-dāan
Mered米列米列MǐlièMáih-lihtmˈiɹɛd
Meredith梅瑞狄斯梅瑞狄斯MéiruìdísīMùih-seuih-dihk-sīmˈɛɹədəθ
Meredith梅雷迪思梅雷迪思MéiléidísīMùih-lèuih-dihk-sīmˈɛɹədəθ
Meredith马里帝兹馬里帝茲MǎlǐdìzīMáh-léuih-dai-jīmˈɛɹədəθ
Merel梅雷尔梅雷爾Méiléi'ěrMùih-lèuih-yíh
Merelaid梅雷德梅雷德MéiléidéMùih-lèuih-dāk
Merello梅雷洛梅雷洛MéiléiluòMùih-lèuih-lohk
merely say not do光说不做光說不做guāng shuō bù zuògwōng syut bāt jouh
Meres米力米力MǐlìMáih-lihkmˈiɹɛs
Merete梅蕾特梅蕾特MéilěitèMùih-lèuih-dahk
Merfyn梅尔芬梅爾芬Méi'ěrfēnMùih-yíh-fān
Mergenthaler默根特勒默根特勒MògēntèlèMahk-gān-dahk-lahk
<PRC> merge villages (policy)合村并居合村併居hécūn-bìngjūhahp-chyūn-bihng-gēui
Merian梅里安梅里安Méilǐ'ānMùih-léih-ngōn
Meribah米利巴米利巴MǐlìbāMáih-leih-bāmˈɛɹɪbə
Merica梅里卡梅里卡MéilǐkǎMùih-léih-kā
Merick梅里克梅里克MéilǐkèMùih-léih-hāk
Merinkov梅林科夫梅林科夫MéilínkēfūMùih-làhm-fō-fū
Merinov梅里诺夫梅里諾夫MéilǐnuòfūMùih-léih-nohk-fū
Merissa梅里萨梅里薩MéilǐsàMùih-léih-saat
Merita梅丽塔梅麗塔MéilìtǎMùih-laih-taap
Merkel默克尔默克爾Mòkè'ěrMahk-hāk-yíh
Merkel (alternate translation)梅克尔梅克爾Méikè'ěrMùih-hāk-yíh
Merkes默克斯默克斯MòkèsīMahk-hāk-sī
Merkulov梅尔库洛夫梅爾庫洛夫Méi'ěrkùluòfūMùih-yíh-fu-lohk-fū
Merlene默琳默琳MòlínMahk-làhm
Merli梅利梅利MéilìMùih-leih
Merlin摩林摩林MólínMō-làhm
Merlino梅里诺梅里諾MéilǐnuòMùih-léih-nohk
merlion (Singapore mascot)鱼尾狮魚尾獅yúwěishīyùh-méih-sī
Merlis默利斯默利斯MòlìsīMahk-leih-sī
Mero; Meroë麦罗埃麥羅埃Màiluó'āiMahk-lòh-āai
Merodach米罗达米羅達MǐluódáMáih-lòh-daahtmˈɛɹəʊdæk
Merodach-baladan米罗达巴拉但米羅達巴拉但MǐluódábālādànMáih-lòh-daaht-bā-lāai-daahnmˌɛɹəʊdækbˈælədæn
Merolla梅罗拉梅羅拉MéiluólāMùih-lòh-lāai
Merom米伦米倫MǐlúnMáih-lèuhnmˈɛɹɒm
Meronoth米仑米崙MǐlúnMáih-lèuhn
Meros梅罗兹梅羅茲MéiluózīMùih-lòh-jī
Meroz米罗斯米羅斯MǐluósīMáih-lòh-sīmˈiɹɒz
Merriam梅里亚姆梅里亞姆MéilǐyàmǔMùih-léih-nga-móuh
Merrick梅瑞克梅瑞克MéiruìkèMùih-seuih-hāk
Merrick麦里克麥里克MàilǐkèMahk-léih-hāk
Merricks梅里克斯梅里克斯MéilǐkèsīMùih-léih-hāk-sī
Merrill梅瑞尔梅瑞爾Méiruì'ěrMùih-seuih-yíh
Merrill梅里尔梅里爾Méilǐ'ěrMùih-léuih-yíh
Merriman梅里曼梅里曼MéilǐmànMùih-léih-maahn
Merriner梅里纳梅里納MéilǐnàMùih-léih-naahp
Merrion梅里恩梅里恩Méilǐ'ēnMùih-léih-yān
Merriott梅里奥特梅里奧特Méilǐ'àotèMùih-léih-ou-dahk
Merritt梅利特梅利特MéilìtèMùih-leih-dahk
Merritt梅里特梅里特MéilǐtèMùih-léih-dahk
Merriweather梅里韦瑟梅里韋瑟MéilǐwéisèMùih-léih-wáih-sāt
Merry (surname)梅里梅里MéilǐMùih-léihmˈɛɹi
Merseyside (county)默西赛德郡默西賽德郡MòxīsàidéjùnMahk-sāi-choi-dāk-gwahn
Mershon梅尔尚梅爾尚Méi'ěrshàngMùih-yíh-seuhng
Mersky默斯基默斯基MòsījīMahk-sī-gēi
Merten梅尔藤梅爾藤Méi'ěrténgMùih-yíh-tàhng
Merten默滕默滕MòténgMahk-tàhng
Mertens默滕斯默滕斯MòténgsīMahk-tàhng-sī
Mertes默特斯默特斯MòtèsīMahk-dahk-sī
Mertins默廷斯默廷斯MòtíngsīMahk-tìhng-sī
Merton默顿默頓MòdùnMahk-deuhn
Merv梅尔夫梅爾夫Méi'ěrfūMùih-yíh-fū
Merve梅尔韦梅爾韋Méi'ěrwéiMùih-yíh-wáih
Mervin; Mervyn摩因摩因MóyīnMō-yān
Mervyn默文默文MòwénMahk-màhn
Merwin默温默溫MòwēnMahk-wān
Meryl梅丽尔梅麗爾Méilì'ěrMùih-laih-yíh
Merényi梅伦伊梅倫伊MéilúnyīMùih-lèuhn-yī
Meschke梅施克梅施克MéishīkèMùih-sī-hāk
Meserve梅泽夫梅澤夫MéizéfūMùih-jaahk-fū
Mesha米沙米沙MǐshāMáih-sāmˈiʃʌ
Meshach米沙克米沙克MǐshākèMáih-sā-hākmˈiʃæk
Meshach米煞米煞MǐshàMáih-saatmˈiʃæk
Mesha stela米沙石米沙石Mǐshā shíMáih-sā sehk
Meshech米设米設MǐshèMáih-chitmˈiʃɛk
Meshech米谢克米謝克MǐxièkèMáih-jeh-hākmˈiʃɛk
Meshelemiah米施利米雅米施利米雅MǐshīlìmǐyǎMáih-sī-leih-máih-ngáhmˌɛʃələmˈaɪʌ
Meshillemith米实利密米實利密MǐshílìmìMáih-saht-leih-mahtmɪʃˈɪləmæθ
Meshobab米所巴米所巴MǐsuǒbāMáih-só-bāməʃˈəʊbæb
Meshullam米书兰米書蘭MǐshūlánMáih-syū-làahnməʃˈʌləm
Meshullemeth米书利密米書利密MǐshūlìmìMáih-syū-leih-mahtməʃˈʌləmæθ
Meskel; Maskal (Ethiopian festival)玛斯考节瑪斯考節MǎsīkǎojiéMáh-sī-háau-jit
Meskill梅斯基尔梅斯基爾Méisījī'ěrMùih-sī-gēi-yíh
Mesko梅斯科梅斯科MéisīkēMùih-sī-fō
Mesopotamia美索不达米亚美索不達米亞MěisuǒbùdámǐyàMéih-sok-bāt-daaht-máih-nga
Mesopotamians美索不达米亚人美索不達米亞人MěisuǒbùdámǐyàrénMéih-sok-bāt-daaht-máih-nga-yàhn
Mesopotamia (old translation?)米所波大米米所波大米MǐsuǒbōdàmǐMáih-só-bō-daaih-máih
mesosphere中气层中氣層zhōngqìcéngjūng-hei-chàhng
mesotrione硝磺草酮硝磺草酮xiāohuángcǎotóngsīu-wòhng-chóu-tùhng
Mesquite牧豆树牧豆樹MùdòushùMuhk-dauh-syuh
message board留言板留言板liúyánbǎnlàuh-yìhn-báan
messaging friend摩友摩友móyǒumō-yáuh
messaging friends摩友们摩友們móyǒumenmō-yáuh-mùhn
Messala梅萨拉梅薩拉MéisàlāMùih-saat-lāai
<netspeak, vulgar> messed up日狗日狗rìgǒuyaht-gáu
messenger传递者傳遞者chuándìzhěchyùhn-daih-jémˈɛsɪndʒɚ
Messer梅塞尔梅塞爾Méisè'ěrMùih-choi-yíh
Messerli梅瑟利梅瑟利MéisèlìMùih-sāt-leih
Messervy梅瑟维梅瑟維MéisèwéiMùih-sāt-wàih
Messi梅西梅西MéixīMùih-sāi
Messiah弥赛亚彌賽亞MísàiyàMèih-choi-ngamˌɪsˈaɪə
Messick梅西克梅西克MéixīkèMùih-sāi-hāk
Messina墨西拿墨西拿MòxīnáMahk-sāi-nàhmˌɛsˈinə
Messina梅西纳梅西納MéixīnàMùih-sāi-naahpmˌɛsˈinə
Messinger梅辛杰梅辛傑MéixīnjiéMùih-sān-giht
Messmer梅斯默梅斯默MéisīmòMùih-sī-mahk
Messner梅斯纳梅斯納MéisīnàMùih-sī-naahp
Messori梅索里梅索里MéisuǒlǐMùih-sok-léih
mess up (a task etc)搞砸搞砸gǎozágáau-jaap
messy hair乱发亂髮luànfàlyuhn-faat
Mesta梅斯塔梅斯塔MéisītǎMùih-sī-taap
Mestas梅斯塔斯梅斯塔斯MéisītǎsīMùih-sī-taap-sī
Mestel梅斯特尔梅斯特爾Méisītè'ěrMùih-sī-dahk-yíh
Meston梅斯顿梅斯頓MéisīdùnMùih-sī-deuhn
Mestres梅斯特雷斯梅斯特雷斯MéisītèléisīMùih-sī-dahk-lèuih-sī
Mesutoğlu梅苏托奥卢梅蘇托奧盧Méisūtuō'àolúMùih-sōu-tok-ou-lòuh
meta-analysis元分析元分析yuán fēnxiyùhn fān-sīk
meta-analysis整合分析整合分析zhěnghé fēnxijíng-hahp fān-sīk
meta-analysis荟萃分析薈萃分析huìcuì fēnxikúi-seuih fān-sīk
<comp.> metadata元数据元數據yuánshùjùyùhn-sou-geui
metafabric; metamaterial cloth超材料织物超材料織物chāocáiliào zhīwùchīu-chòih-líu jīk-maht
metagenome元基因组元基因組yuánjīyīnzǔyùhn-gēi-yān-jóu
metagenome宏基因组宏基因組hóngjīyīnzǔwàhng-gēi-yān-jóu
metagenomics元基因组学元基因組學yuánjīyīnzǔxuéyùhn-gēi-yān-jóu-hohk
metagenomics宏基因组学宏基因組學hóngjīyīnzǔxuéwàhng-gēi-yān-jóu-hohk
metal detector金属探测器金屬探測器jīnshǔ tàncèqìgām-suhk taam-chāak-hei
metal-enclosed金属封闭金屬封閉jīnshǔ fēngbìgām-suhk fūng-bai
metal hook/buckle金属扣金屬扣jīnshǔkòugām-suhk-kau
Metallisk梅塔里斯克梅塔里斯克MéitǎlǐsīkèMùih-taap-léih-sī-hāk
metal shack铁皮屋鐵皮屋tiěpíwūtit-pèih-ngūk
metalworker冶金工冶金工yějīngōngyéh-gām-gūngmˈɛtəlwəːkɚ
metalworker金属技工金屬技工jīnshǔ jìgōnggām-suhk geih-gūngmˈɛtəlwəːkɚ
metamaterial超材料超材料chāocáiliàochīu-chòih-líu
metamelomai (Greek remorse)梅塔梅洛迈梅塔梅洛邁méitǎméiluòmàimùih-taap-mùih-lohk-maaih
metamorphosise (into)变身變身biànshēnbin-sān
metanoia (Greek repent)梅塔尼阿梅塔尼阿méitǎní'āmùih-taap-nèih-a
<comp.> metaprogramming元编程元編程yuánbiānchéngyùhn-pīn-chìhng
metaverse (Stephenson VR fiction)元宇宙元宇宙yuán yǔzhòuyùhn yúh-jauh
Metaxas梅塔克萨斯梅塔克薩斯MéitǎkèsàsīMùih-taap-hāk-saat-sī
Metcalfe梅特卡夫梅特卡夫MéitèkǎfūMùih-dahk-kā-fū
Metellus梅特勒斯梅特勒斯MéitèlèsīMùih-dahk-lahk-sī
Metellus梅特卢斯梅特盧斯MéitèlúsīMùih-dahk-lòuh-sī
meteor (body entering the atmosphere)流星体流星體liúxīngtǐlàuh-sīng-táimˈitɪə
meteorite black (colour used in jewellery etc)陨石黑隕石黑yǔnshí hēiwáhn-sehk hāk
meteorite crater陨石坑隕石坑yǔnshíkēngwáhn-sehk-hāang
meterological data; weather data气象资料氣象資料qìxiàng zīliàohei-jeuhng jī-líu
meter room (electricity)电表房電錶房diànbiǎofángdihn-bíu-fòhng
<comp.> method call方法调用方法調用fāngfǎ diàoyòngfōng-faat diuh-yuhng
methodist church循道会循道會xúndàohuìchèuhn-douh-wúi
Methodist Church循道公会循道公會Xún Dào GōnghuìChèuhn Douh Gūng-wúi
Methodius美多迪乌斯美多迪烏斯MěiduōdíwūsīMéih-dō-dihk-wū-sī
method of casting铸法鑄法zhùfǎjyu-faat
method of handling money理财方式理財方式lǐcái fāngshìléih-chòih fōng-sīk
method of interpreting the scriptures释经法釋經法shìjīngfǎsīk-gīng-faat
method of moments矩估计矩估計jǔgūjìgéui-gú-gai
method statement; method declaration方法声明方法聲明fāngfǎ shēngmíngfōng-faat sēng-mìhng
Methuselah玛土撒拉瑪土撒拉MǎtǔsālāMáh-tóu-saat-lāaimˌɪθjˈʉːzələ
Methuselah (modern)玛士撒拉瑪士撒拉MǎshìsālāMáh-sih-saat-lāaimˌɪθjˈʉːzələ
Methushael玛土撒利瑪土撒利MǎtǔsālìMáh-tóu-saat-leihmʌθˈʉːʃiɛl
Metin梅丁梅丁MéidīngMùih-dīng
Met Office气象办公室氣象辦公室Qìxiàng BàngōngshìHei-jeuhng Baahn-gūng-sāt
Metonic cycle默冬周期默冬周期Mòdōng zhōuqīMahk-dūng jāu-kèih
<netspeak> me too米兔米兔mǐ tùmáih tou
Metra梅特拉梅特拉MéitèlāMùih-dahk-lāai
metres tall米高米高mǐ gāomáih gōu
<comp.> metric value度量值度量值dùliángzhídouh-lèuhng-jihk
Metro (German supermarket chain)麦德龙麥德龍MàidélóngMahk-dāk-lùhng
Metroid密特罗德密特羅德MìtèluódéMaht-dahk-lòh-dāk
metropolitan borough都会自治市都會自治市dūhuì zìzhìshìdōu-wuih jih-jih-síh
Mette梅特梅特MéitèMùih-dahk
Mettig米泰米泰MǐtàiMáih-taai
Mettler梅特勒梅特勒MéitèlèMùih-dahk-lahk
Metz梅斯梅斯MéisīMùih-sī
Metzger梅茨格梅茨格MéicígéMùih-chìh-gaak
Metzger梅茨格尔梅茨格爾Méicígé'ěrMùih-chìh-gaak-yíh
Metzler梅茨勒梅茨勒MéicílèMùih-chìh-lahk
Metzner梅茨纳梅茨納MéicínàMùih-chìh-naahp
Meuleman穆尔曼穆爾曼Mù'ěrmànMuhk-yíh-maahn
Meunim米乌尼米烏尼MǐwūníMáih-wū-nèihmʌjˈʉːnəm
Meus; Muse (name)缪斯繆斯MiàosīMàuh-sī
Meusel穆塞尔穆塞爾Mùsài'ěrMuhk-choi-yíh
Meux缪克斯繆克斯MiàokèsīMàuh-hāk-sī
Mevlan莫吾兰江莫吾蘭江MòwúlánjiāngMohk-ǹgh-làahn-gōng
Mewhinney梅温尼梅溫尼MéiwēnníMùih-wān-nèih
Mexican Sign Language; LSM墨西哥手语墨西哥手語Mòxīgē shǒuyǔMahk-sāi-gō sáu-yúh
Meyer梅耶梅耶MéiyēMùih-yèhmˈaɪɚ
Meyer迈耶邁耶MàiyēMaaih-yèhmˈaɪɚ
Meyerbeer梅耶贝尔梅耶貝爾Méiyēbèi'ěrMùih-yèh-bui-yíh
Meyerowitz迈耶罗维茨邁耶羅維茨MàiyēluówéicíMaaih-yèh-lòh-wàih-chìh
Meyers迈耶斯邁耶斯MàiyēsīMaaih-yèh-sī
Meyrowitz梅罗维茨梅羅維茨MéiluówéicíMùih-lòh-wàih-chìh
Meza梅萨梅薩MéisàMùih-saat
Mezdra梅兹德拉梅茲德拉MéizīdélāMùih-jī-dāk-lāai
Mezera梅泽拉梅澤拉MéizélāMùih-jaahk-lāai
Mezzabotta梅扎布塔梅扎布塔MéizhābùtǎMùih-jaat-bou-taap
Mezzano梅扎诺梅扎諾MéizhānuòMùih-jaat-nohk
Médicis美第奇美第奇MěidìqíMéih-daih-kèih
Mélenchon梅朗雄梅朗雄MéilǎngxióngMùih-lóhng-hùhng
Méndez曼德兹曼德茲MàndézīMaahn-dāk-jī
Méndez门德斯門德斯MéndésīMùhn-dāk-sī
Ménière美尼尔美尼爾Měiní'ěrMéih-nèih-yíh
Mérida梅里达梅里達MéilǐdáMùih-léih-daaht
Mészáros梅萨罗斯梅薩羅斯MéisàluósīMùih-saat-lòh-sī
Métayer梅泰耶梅泰耶MéitàiyēMùih-taai-yèh
Mc < | index | > Mg
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.