Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Rh

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Re < | index | > Ri
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Rhai‧phan莱番萊番LáifānLòih-fāan
Rhazes拉齐拉齊LāqíLāai-chàih
Rhea瑞亚瑞亞RuìyàSeuih-ngaɹˈɪə
Rhea莉亚莉亞LìyàLeih-ngaɹˈɪə
Rhea雷娅雷婭LéiyàLèuih-aɹˈɪə
Rhegium利基安利基安Lìjī'ānLeih-gēi-ngōnɹˈiɡiəm
Rheims兰斯蘭斯LánsīLàahn-sīɹˈimz
Rhesa利撒利撒LìsāLeih-saatɹˈisʌ
Rhesa雷萨雷薩LéisàLèuih-saatɹˈisʌ
rheumatoid类风湿性類風濕性lèifēngshīxìngleuih-fūng-sāp-singɹˈʉːmətɔɪd
Rhiana莱阿纳萊阿納Lái'ānàLòih-a-naahp
Rhianna; Rihanna蕾哈娜蕾哈娜LěihānàLèuih-hā-nàh
Rhianna; Ryanna赖安娜賴安娜Lài'ānnàLaaih-ngōn-nàh
Rhiannon里安农里安農Lǐ'ānnóngLéih-ngōn-nùhng
Rhimes莱梅斯萊梅斯LáiméisīLòih-mùih-sī
Rhine莱茵萊茵LáiyīnLòih-yān
Rhineland莱茵兰萊茵蘭LáiyīnlánLòih-yān-làahn
Rhine (river)莱茵河萊茵河Láiyīn HéLòih-yān Hòh
Rhinesmith莱因史密斯萊因史密斯LáiyīnshǐmìsīLòih-yān-sí-maht-sī
rhizomorph菌丝束菌絲束jūnsīshùkwán-sī-chūk
Rhoda罗达羅達LuódáLòh-daaht
Rhoden; Rhodén罗登羅登LuódēngLòh-dāng
Rhodes (Bible)罗得斯羅得斯LuódésīLòh-dāk-sī
Rhodes (modern)罗德斯羅德斯LuódésīLòh-dāk-sī
Rhodes Scholarship罗德奖学金羅德獎學金Luódé JiǎngxuéjīnLòh-dāk Jéung-hohk-gām
Rhodri罗德里羅德里LuódélǐLòh-dāk-léuih
Rhomberg龙伯格龍伯格LóngbógéLùhng-baak-gaak
Rhona; Rosia; Rishi瑞斯瑞斯RuìsīSeuih-sī
Rhone; Rona; Ronat罗纳羅納LuónàLòh-naahp
Rhonna罗娜羅娜LuónàLòh-nàh
Rhydderch赖泽赫賴澤赫LàizéhèLaaih-jaahk-hāk
Rhythm and Blues (music); RnB; R&B节奏蓝调節奏藍調jiézòu lándiàojit-jau làahm-diuh
Re < | index | > Ri
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.