Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Sq

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Sp < | index | > Sr
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
squabble掰扯掰扯bāichěbāai-ché
square centimetre平方厘米平方釐米píngfāng límǐpìhng-fōng lèih-máih
square dance (dance type)方块舞方塊舞fāngkuài wǔfōng-faai móuh
square dancing (in city parks etc)广场舞廣場舞guǎngchǎng wǔgwóng-chèuhng móuh
square-thread (screw)方螺方螺fāngluófōng-lòh
squatting-style (toilet etc)蹲式蹲式dūnshìchyùhn-sīk
Squibb施贵宝施貴寶ShīguìbǎoSī-gwai-bóu
Squires斯夸尔斯斯誇爾斯Sīkuā'ěrsīSī-kwā-yíh-sī
Squirrell (name)斯奎勒尔斯奎勒爾Sīkuílè'ěrSī-fūi-lahk-yíh
squirt out喷射出噴射出pēnshèchūpan-seh-chēut
Squyres斯奎尔斯斯奎爾斯Sīkuí'ěrsīSī-fūi-yíh-sī
Sp < | index | > Sr
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.