Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ug

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Uf < | index | > Uh
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ugandan Asians (expelled 1972)乌干达亚裔居民烏干達亞裔居民Wūgāndá Yàyì jūmínWū-gōn-daaht Nga-yeuih gēui-màhn
Ugarit乌加里特烏加里特WūjiālǐtèWū-gā-léih-dahk
Ugaritic (language)乌加里特语烏加里特語WūjiālǐtèyǔWū-gā-léih-dahk-yúh
Ugaritic (written language)乌加里特文烏加里特文WūjiālǐtèwénWū-gā-léih-dahk-màhn
Ugarov乌加洛夫烏加洛夫WūjiāluòfūWū-gā-lohk-fū
Ugarte乌加特烏加特WūjiātèWū-gā-dahk
Ugaz乌加兹烏加茲WūjiāzīWū-gā-jī
Uggiano乌基亚诺烏基亞諾WūjīyànuòWū-gēi-nga-nohk
Ughetto乌盖托烏蓋托WūgàituōWū-goi-tok
Ughtred乌特雷德烏特雷德WūtèléidéWū-dahk-lèuih-dāk
Uglow厄格洛厄格洛ÈgéluòĀak-gaak-lohk
ugly man丑男醜男chǒunáncháu-nàahm
ugly person丑人丑人chǒuréncháu-yàhn
ugly picture丑图丑圖chǒu túcháu tòuh
Ugolino乌戈利诺烏戈利諾WūgēlìnuòWū-gwō-leih-nohk
Ugra乌格拉烏格拉WūgélāWū-gaak-lāai
Ugwoeme乌格沃姆烏格沃姆WūgéwòmǔWū-gaak-yūk-móuh
Uf < | index | > Uh
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.