Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Xi

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Xh < | index | > Xs
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Xi'an District西安区西安區Xī'ān QūSāi-ngōn Kēui
Xi'anfeng (town)西安丰镇西安丰鎮Xī'ānfēngzhènSāi-ngōn-fūng-jan
Xi'anguocheng Township西安国城乡西安國城鄉Xī'ānguóchéng XiāngSāi-ngōn-gwok-sìhng Hēung
Xi'an (in Shaanxi)西安市西安市Xī'ān ShìSāi-ngōn Síh
Xi'an Jiao Tong University西安交通大学西安交通大學Xī'ān Jiāotōng DàxuéSāi-ngōn Gāau-tūng Daaih-hohk
Xi'an Stele; Memorial of the Propagation in China of the Luminous Religion from Daqin (781CE)大秦景教流行中国碑大秦景教流行中國碑Dàqín Jǐngjiào Liúxíng Zhōngguó BēiDaaih-chèuhn Gíng-gaau Làuh-hàhng Jūng-gwok Bēi
Xi'an (town)西安镇西安鎮Xī'ānzhènSāi-ngōn-jan
Xi'an (town)西岸镇西岸鎮Xī'ànzhènSāi-ngohn-jan
Xi'ao (town)细坳镇細坳鎮Xì'àozhènSai-āau-jan
Xia'ao Township下坳乡下坳鄉Xià'ào XiāngHah-āau Hēung
Xiabaishi (town)下白石镇下白石鎮XiàbáishízhènHah-baahk-sehk-jan
Xiabancheng (town)下板城镇下板城鎮XiàbǎnchéngzhènHah-báan-sìhng-jan
Xiaba (town)夏坝镇夏壩鎮XiàbàzhènHah-ba-jan
Xiaba Township下坝乡下壩鄉Xiàbà XiāngHah-ba Hēung
Xiaba Township霞拔乡霞拔鄉Xiábá XiāngHàh-baht Hēung
Xiabeisi Township下碑寺乡下碑寺鄉Xiàbēisì XiāngHah-bēi-jih Hēung
Xiabuji Township下埠集乡下埠集鄉Xiàbùjí XiāngHah-fauh-jaahp Hēung
Xiabu (town)下埠镇下埠鎮XiàbùzhènHah-fauh-jan
Xiabu Township夏埠乡夏埠鄉Xiàbù XiāngHah-fauh Hēung
Xiacang (town)下仓镇下倉鎮XiàcāngzhènHah-chōng-jan
Xiacheng District下城区下城區Xiàchéng QūHah-sìhng Kēui
Xiachuan (town)峡川镇峽川鎮XiáchuānzhènHaahp-chyūn-jan
Xiachu (town)下初镇下初鎮XiàchūzhènHah-chō-jan
Xia County夏县夏縣Xià XiànHah Yún
Xiacun (town)下村镇下村鎮XiàcūnzhènHah-chyūn-jan
Xiacun (town)夏村镇夏村鎮XiàcūnzhènHah-chyūn-jan
Xiacun Township下村乡下村鄉Xiàcūn XiāngHah-chyūn Hēung
Xiadahe Township下达河乡下達河鄉Xiàdáhé XiāngHah-daaht-hòh Hēung
Xiadang Township下党乡下黨鄉Xiàdǎng XiāngHah-dóng Hēung
Xiadian (town)夏垫镇夏墊鎮XiàdiànzhènHah-din-jan
Xiadian (town)夏店镇夏店鎮XiàdiànzhènHah-dim-jan
Xiadian Township夏店乡夏店鄉Xiàdiàn XiāngHah-dim Hēung
Xiadong (town)下冻镇下凍鎮XiàdòngzhènHah-dung-jan
Xiadong (town)霞洞镇霞洞鎮XiádòngzhènHàh-duhng-jan
Xiadou Township下都乡下都鄉Xiàdōu XiāngHah-dōu Hēung
Xiafan (town)夏畈镇夏畈鎮XiàfànzhènHah-faan-jan
Xiafeidi Manchu Township下肥地满族乡下肥地滿族鄉Xiàféidì Mǎnzú XiāngHah-fèih-deih Múhn-juhk Hēung
Xiafeng (town)霞峰镇霞峰鎮XiáfēngzhènHàh-fūng-jan
Xiafuqiao (town)下符桥镇下符橋鎮XiàfúqiáozhènHah-fùh-kìuh-jan
Xiagang Township下港乡下港鄉Xiàgǎng XiāngHah-góng Hēung
Xiage (town)夏阁镇夏閣鎮XiàgézhènHah-gok-jan
Xiagongcun Township下宫村乡下宮村鄉Xiàgōngcūn XiāngHah-gūng-chyūn Hēung
Xiagong Township下宫乡下宮鄉Xiàgōng XiāngHah-gūng Hēung
Xiaguan (town)下管镇下管鎮XiàguǎnzhènHah-gún-jan
Xiaguan (town)夏馆镇夏館鎮XiàguǎnzhènHah-gún-jan
Xiaguan Township下关乡下關鄉Xiàguān XiāngHah-gwāan Hēung
Xiaguanying (town)夏官营镇夏官營鎮XiàguānyíngzhènHah-gūn-yìhng-jan
Xiagui (town)下邽镇下邽鎮XiàguīzhènHah-gwāi-jan
Xiahancun Township下韩村乡下韓村鄉Xiàháncūn XiāngHah-hòhn-chyūn Hēung
Xiahe (county, in Gansu)夏河县夏河縣Xiàhé XiànHah-hòh Yún
Xiahe Township下河乡下河鄉Xiàhé XiāngHah-hòh Hēung
Xiahe Township峡河乡峽河鄉Xiáhé XiāngHaahp-hòh Hēung
Xiahou (surname)夏侯夏侯XiàhóuHah-hàuh
Xiahuai (town)下槐镇下槐鎮XiàhuáizhènHah-wàaih-jan
Xiahuaqiao (town)下花桥镇下花橋鎮XiàhuāqiáozhènHah-fā-kìuh-jan
Xiahuayuan District下花园区下花園區Xiàhuāyuán QūHah-fā-yùhn Kēui
Xiahuofang Township下伙房乡下伙房鄉Xiàhuǒfáng XiāngHah-fó-fòhng Hēung
Xiajiang (county, in Jiangxi)峡江县峽江縣Xiájiāng XiànHaahp-gōng Yún
Xiajiashan (town)下架山镇下架山鎮XiàjiàshānzhènHah-ga-sāan-jan
Xiajia Township下甲乡下甲鄉Xiàjiǎ XiāngHah-gaap Hēung
Xiajiazhuang (town)夏家庄镇夏家莊鎮XiàjiāzhuāngzhènHah-gā-jōng-jan
Xiajin County夏津县夏津縣Xiàjīn XiànHah-jēun Yún
Xiaji (town)夏集镇夏集鎮XiàjízhènHah-jaahp-jan
Xiaji Township夏集乡夏集鄉Xiàjí XiāngHah-jaahp Hēung
Xiakeng (town)霞坑镇霞坑鎮XiákēngzhènHàh-hāang-jan
Xiakou (town)下口镇下口鎮XiàkǒuzhènHah-háu-jan
Xiakou (town)峡口镇峽口鎮XiákǒuzhènHaahp-háu-jan
Xiakou (town)霞口镇霞口鎮XiákǒuzhènHàh-háu-jan
Xialaoba Township下涝坝乡下澇壩鄉Xiàlàobà XiāngHah-louh-ba Hēung
Xialao Township下老乡下老鄉Xiàlǎo XiāngHah-lóuh Hēung
Xialiang (town)下良镇下良鎮XiàliángzhènHah-lèuhng-jan
Xialiu (town)霞流镇霞流鎮XiáliúzhènHàh-làuh-jan
Xialou (town)夏楼镇夏樓鎮XiàlóuzhènHah-làuh-jan
Xialu District下陆区下陸區Xiàlù QūHah-luhk Kēui
Xialu (town)夏履镇夏履鎮XiàlǚzhènHah-léih-jan
Xiamadu (town)下马渡镇下馬渡鎮XiàmǎdùzhènHah-máh-douh-jan
Xiamale Township夏玛勒乡夏瑪勒鄉Xiàmǎlè XiāngHah-máh-lahk Hēung
Xiamao (town)夏茂镇夏茂鎮XiàmàozhènHah-mauh-jan
Xiamatang (town)下马塘镇下馬塘鎮XiàmǎtángzhènHah-máh-tòhng-jan
Xiamaya Township下马崖乡下馬崖鄉Xiàmǎyá XiāngHah-máh-ngàaih Hēung
Xiamayu Township下马峪乡下馬峪鄉Xiàmǎyù XiāngHah-máh-yuhk Hēung
Xiamei (town)霞美镇霞美鎮XiáměizhènHàh-méih-jan
Xiamen (city, in Fujian)厦门市廈門市Xiàmén ShìHah-mùhn Síh
Xiamen dialect; Amoy dialect (topolect in parts of Fujian)厦门话廈門話ShàménhuàHah-mùhn-wah
Xiamiao (town)下庙镇下廟鎮XiàmiàozhènHah-miuh-jan
Xian'an District咸安区咸安區Xián'ān QūHàahm-ngōn Kēui
Xian'an (town)仙庵镇仙庵鎮Xiān'ānzhènSīn-ām-jan
Xianchaqiao (town)仙槎桥镇仙槎橋鎮XiāncháqiáozhènSīn-chàh-kìuh-jan
Xiancheng (town)仙城镇仙城鎮XiānchéngzhènSīn-sìhng-jan
Xian County献县獻縣Xiàn XiànHin Yún
Xiancun (town)咸村镇咸村鎮XiáncūnzhènHàahm-chyūn-jan
Xiandi (town)县底镇縣底鎮XiàndǐzhènYún-dái-jan
Xiandou (town)仙都镇仙都鎮XiāndōuzhènSīn-dōu-jan
Xiandu Township仙渡乡仙渡鄉Xiāndù XiāngSīn-douh Hēung
Xianfeng County咸丰县咸丰縣Xiánfēng XiànHàahm-fūng Yún
Xianfeng (town)先锋镇先鋒鎮XiānfēngzhènSīn-fūng-jan
Xianfeng Township先锋乡先鋒鄉Xiānfēng XiāngSīn-fūng Hēung
Xiang'an District翔安区翔安區Xiáng'ān QūChèuhng-ngōn Kēui
Xiang; Hunanese (language group)湖南话湖南話HúnánhuàWùh-nàahm-wah
Xiangang (town)蚬冈镇蜆岡鎮XiǎngāngzhènHín-gōng-jan
Xiangba Township向坝乡向壩鄉Xiàngbà XiāngHeung-ba Hēung
Xiangbei Township祥贝乡祥貝鄉Xiángbèi XiāngChèuhng-bui Hēung
Xiangbin (town)湘滨镇湘濱鎮XiāngbīnzhènSēung-bān-jan
Xiangbishang; Elephant Trunk Hill (lake arch in Guilin)象鼻山象鼻山XiàngbíshānJeuhng-beih-sāan
Xiangcaiying Township香菜营乡香菜營鄉Xiāngcàiyíng XiāngHēung-choi-yìhng Hēung
Xiangchang (town)响肠镇響腸鎮XiǎngchángzhènHéung-chèuhng-jan
Xiangcheng (county, in Henan)襄城县襄城縣Xiāngchéng XiànSēung-sìhng Yún
Xiangcheng (county, in Sichuan)乡城县鄉城縣Xiāngchéng XiànHēung-sìhng Yún
Xiangcheng District相城区相城區Xiāngchéng QūSēung-sìhng Kēui
Xiangcheng District芗城区薌城區Xiāngchéng QūHēung-sìhng Kēui
Xiangcheng District襄城区襄城區Xiāngchéng QūSēung-sìhng Kēui
Xiangchenggu Township香城固乡香城固鄉Xiāngchénggù XiāngHēung-sìhng-gu Hēung
Xiangcheng (in Henan)项城項城XiàngchéngHohng-sìhng
Xiangcheng (in Henan)项城市項城市Xiàngchéng ShìHohng-sìhng Síh
Xiangcheng (town)向城镇向城鎮XiàngchéngzhènHeung-sìhng-jan
Xiangcheng (town)香城镇香城鎮XiāngchéngzhènHēung-sìhng-jan
Xiangdao Township响导乡響導鄉Xiǎngdǎo XiāngHéung-douh Hēung
Xiangdian (town)项店镇項店鎮XiàngdiànzhènHohng-dim-jan
Xiangdian Township湘店乡湘店鄉Xiāngdiàn XiāngSēung-dim Hēung
Xiangdong District湘东区湘東區Xiāngdōng QūSēung-dūng Kēui
Xiangdong (town)湘东镇湘東鎮XiāngdōngzhènSēung-dūng-jan
Xiangdong Township象洞乡象洞鄉Xiàngdòng XiāngJeuhng-duhng Hēung
Xiangdou (town)向都镇向都鎮XiàngdōuzhènHeung-dōu-jan
Xiangfang District香坊区香坊區Xiāngfāng QūHēung-fōng Kēui
Xiangfen (county, in Shanxi)襄汾县襄汾縣Xiāngfén XiànSēung-fàhn Yún
Xiangfeng (town)翔凤镇翔鳳鎮XiángfèngzhènChèuhng-fuhng-jan
Xiangfen Township香粉乡香粉鄉Xiāngfěn XiāngHēung-fán Hēung
Xiangfu District祥符区祥符區Xiángfú QūChèuhng-fùh Kēui
Xiangfu (town)祥富镇祥富鎮XiángfùzhènChèuhng-fu-jan
Xiangfu (town)祥符镇祥符鎮XiángfúzhènChèuhng-fùh-jan
Xianggelila (town)香格里拉镇香格里拉鎮XiānggélǐlāzhènHēung-gaak-léih-lāai-jan
Xianghai Mongolian Township向海蒙古族乡向海蒙古族鄉Xiànghǎi Měnggǔzú XiāngHeung-hói Mùhng-gú-juhk Hēung
Xianghe (county, in Hebei)香河县香河縣Xiānghé XiànHēung-hòh Yún
Xianghe (town)襄河镇襄河鎮XiānghézhènSēung-hòh-jan
Xianghe Township象河乡象河鄉Xiànghé XiāngJeuhng-hòh Hēung
Xianghuang (banner, in Inner Mongolia)镶黄旗鑲黃旗Xiānghuáng QíSēung-wòhng Kèih
Xianghua (town)香花镇香花鎮XiānghuāzhènHēung-fā-jan
Xianghu (town)湘湖镇湘湖鎮XiānghúzhènSēung-wùh-jan
Xianghu (town)象湖镇象湖鎮XiànghúzhènJeuhng-wùh-jan
Xiangjiang Township湘江乡湘江鄉Xiāngjiāng XiāngSēung-gōng Hēung
Xiangjiangyuan Yao Township湘江源瑶族乡湘江源瑤族鄉Xiāngjiāngyuán Yáozú XiāngSēung-gōng-yùhn Yìuh-juhk Hēung
Xiangkou (town)巷口镇巷口鎮XiàngkǒuzhènHohng-háu-jan
Xiangkou Township香口乡香口鄉Xiāngkǒu XiāngHēung-háu Hēung
Xianglan (town)香兰镇香蘭鎮XiānglánzhènHēung-làahn-jan
Xiangling (town)襄陵镇襄陵鎮XiānglíngzhènSēung-lìhng-jan
Xianglong (town)香龙镇香龍鎮XiānglóngzhènHēung-lùhng-jan
Xiangmiao (town)香庙镇香廟鎮XiāngmiàozhènHēung-miuh-jan
Xiangning (county, in Shanxi)乡宁县鄉寧縣Xiāngníng XiànHēung-nìhng Yún
Xiangong (town)县功镇縣功鎮XiàngōngzhènYún-gūng-jan
Xiangping (town)香坪镇香坪鎮XiāngpíngzhènHēung-pìhng-jan
Xiangqian (town)祥谦镇祥謙鎮XiángqiānzhènChèuhng-hīm-jan
Xiangqian Township向前乡向前鄉Xiàngqián XiāngHeung-chìhn Hēung
Xiangqiao District湘桥区湘橋區Xiāngqiáo QūSēung-kìuh Kēui
Xiangqiao Township向桥乡向橋鄉Xiàngqiáo XiāngHeung-kìuh Hēung
Xiangqi (town)象棋镇象棋鎮XiàngqízhènJeuhng-kèih-jan
Xiangquan (town)香泉镇香泉鎮XiāngquánzhènHēung-chyùhn-jan
Xiangride (town)香日德镇香日德鎮XiāngrìdézhènHēung-yaht-dāk-jan
Xiang River湘水湘水Xiāng ShuǐSēung Séui
Xiangrong Township向荣乡向榮鄉Xiàngróng XiāngHeung-wìhng Hēung
Xiangshan (county, in Zhejiang)象山县象山縣Xiàngshān XiànJeuhng-sāan Yún
Xiangshan District相山区相山區Xiāngshān QūSēung-sāan Kēui
Xiangshan District象山区象山區Xiàngshān QūJeuhng-sāan Kēui
Xiangshan District (in Hsinchu)香山区香山區Xiāngshān QūHēung-sāan Kēui
Xiangshan (town)向山镇向山鎮XiàngshānzhènHeung-sāan-jan
Xiangshan (town)象山镇象山鎮XiàngshānzhènJeuhng-sāan-jan
Xiangshi (town)象市镇象市鎮XiàngshìzhènJeuhng-síh-jan
Xiangshui (county, in Jiangsu)响水县響水縣Xiǎngshuǐ XiànHéung-séui Yún
Xiangshuihe (town)响水河镇響水河鎮XiǎngshuǐhézhènHéung-séui-hòh-jan
Xiangshuitan Township响水滩乡響水灘鄉Xiǎngshuǐtān XiāngHéung-séui-tāan Hēung
Xiangshui (town)响水镇響水鎮XiǎngshuǐzhènHéung-séui-jan
Xiangshui Township响水乡響水鄉Xiǎngshuǐ XiāngHéung-séui Hēung
Xiangshun (town)祥顺镇祥順鎮XiángshùnzhènChèuhng-seuhn-jan
Xiangtan County湘潭县湘潭縣Xiāngtán XiànSēung-tàahm Yún
Xiangtang (town)向塘镇向塘鎮XiàngtángzhènHeung-tòhng-jan
Xiangtan (in Hunan)湘潭湘潭XiāngtánSēung-tàahm
Xiangtan (in Hunan)湘潭市湘潭市Xiāngtán ShìSēung-tàahm Síh
Xiangtian Township香田乡香田鄉Xiāngtián XiāngHēung-tìhn Hēung
Xianguan (town)贤官镇賢官鎮XiánguānzhènYìhn-gūn-jan
Xiangxiang (in Hunan)湘乡湘鄉XiāngxiāngSēung-hēung
Xiangxiang (in Hunan)湘乡市湘鄉市Xiāngxiāng ShìSēung-hēung Síh
Xiangxing Township象形乡象形鄉Xiàngxíng XiāngJeuhng-yìhng Hēung
Xiangxi (town)象溪镇象溪鎮XiàngxīzhènJeuhng-kāi-jan
Xiangxi (town)香溪镇香溪鎮XiāngxīzhènHēung-kāi-jan
Xiangxi Township芗溪乡薌溪鄉Xiāngxī XiāngHēung-kāi Hēung
Xiangxuehai (near Suzhou)香雪海香雪海XiāngxuěhǎiHēung-syut-hói
Xiangyangchuan (town)向阳川镇向陽川鎮XiàngyángchuānzhènHeung-yèuhng-chyūn-jan
Xiangyang District向阳区向陽區Xiàngyáng QūHeung-yèuhng Kēui
Xiangyanghu (town)向阳湖镇向陽湖鎮XiàngyánghúzhènHeung-yèuhng-wùh-jan
Xiangyang (in Hubei)襄阳襄陽XiāngyángSēung-yèuhng
Xiangyang (in Hubei)襄阳市襄陽市Xiāngyáng ShìSēung-yèuhng Síh
Xiangyang (town)向阳镇向陽鎮XiàngyángzhènHeung-yèuhng-jan
Xiangyang Township向阳乡向陽鄉Xiàngyáng XiāngHeung-yèuhng Hēung
Xiangyin (county, in Hunan)湘阴县湘陰縣Xiāngyīn XiànSēung-yām Yún
Xiangying Township香营乡香營鄉Xiāngyíng XiāngHēung-yìhng Hēung
Xiangyuan (county, in Shanxi)襄垣县襄垣縣Xiāngyuán XiànSēung-wùhn Yún
Xiangyuan Township襄垣乡襄垣鄉Xiāngyuán XiāngSēung-wùhn Hēung
Xiangyun County祥云县祥雲縣Xiángyún XiànChèuhng-wàhn Yún
Xiangyun (town)祥云镇祥雲鎮XiángyúnzhènChèuhng-wàhn-jan
Xiangyun (town)翔云镇翔雲鎮XiángyúnzhènChèuhng-wàhn-jan
Xiangyu (town)香隅镇香隅鎮XiāngyúzhènHēung-yùh-jan
Xiangzhaozhuang (town)香赵庄镇香趙莊鎮XiāngzhàozhuāngzhènHēung-jiuh-jōng-jan
Xiangzhi (town)祥芝镇祥芝鎮XiángzhīzhènChèuhng-jī-jan
Xiangzhou (county, in Guangxi)象州县象州縣Xiàngzhōu XiànJeuhng-jāu Yún
Xiangzhou District襄州区襄州區Xiāngzhōu QūSēung-jāu Kēui
Xiangzhou District香洲区香洲區Xiāngzhōu QūHēung-jāu Kēui
Xiangzhou (town)祥周镇祥周鎮XiángzhōuzhènChèuhng-jāu-jan
Xiangzhou (town)象州镇象州鎮XiàngzhōuzhènJeuhng-jāu-jan
Xiangzhu (town)象珠镇象珠鎮XiàngzhūzhènJeuhng-jyū-jan
Xianhe (town)仙河镇仙河鎮XiānhézhènSīn-hòh-jan
Xianhe (town)县河镇縣河鎮XiànhézhènYún-hòh-jan
Xianhui Yao Township仙回瑶族乡仙回瑤族鄉Xiānhuí Yáozú XiāngSīn-wùih Yìuh-juhk Hēung
Xianhu (town)仙湖镇仙湖鎮XiānhúzhènSīn-wùh-jan
Xianjing Township (in Zhuzhou)仙井乡仙井鄉Xiānjǐng XiāngSīn-jéng Hēung
Xianju County仙居县仙居縣Xiānjū XiànSīn-gēui Yún
Xianju Township仙居乡仙居鄉Xiānjū XiāngSīn-gēui Hēung
Xianliang (town)贤良镇賢良鎮XiánliángzhènYìhn-lèuhng-jan
Xianlong (town)仙龙镇仙龍鎮XiānlóngzhènSīn-lùhng-jan
Xianmalin (town)洗马林镇洗馬林鎮XiǎnmǎlínzhènSái-máh-làhm-jan
Xianma (town)洗马镇洗馬鎮XiǎnmǎzhènSái-máh-jan
Xianma Township洗马乡洗馬鄉Xiǎnmǎ XiāngSái-máh Hēung
Xianning (in Hubei)咸宁咸寧XiánníngHàahm-nìhng
Xianning (in Hubei)咸宁市咸寧市Xiánníng ShìHàahm-nìhng Síh
Xiannuhu (town)仙女湖镇仙女湖鎮XiānnǚhúzhènSīn-néui-wùh-jan
Xiannushan (town)仙女山镇仙女山鎮XiānnǚshānzhènSīn-néui-sāan-jan
Xiannu (town)仙女镇仙女鎮XiānnǚzhènSīn-néui-jan
Xianrendong (town)仙人洞镇仙人洞鎮XiānréndòngzhènSīn-yàhn-duhng-jan
Xianrendu (town)仙人渡镇仙人渡鎮XiānréndùzhènSīn-yàhn-douh-jan
Xianrenqiao (town)仙人桥镇仙人橋鎮XiānrénqiáozhènSīn-yàhn-kìuh-jan
Xianren Township仙人乡仙人鄉Xiānrén XiāngSīn-yàhn Hēung
Xianrenwan Yao Township仙人湾瑶族乡仙人灣瑤族鄉Xiānrénwān Yáozú XiāngSīn-yàhn-wāan Yìuh-juhk Hēung
Xianshan (town)岘山镇峴山鎮XiànshānzhènYihn-sāan-jan
Xianshi Township仙师乡仙師鄉Xiānshī XiāngSīn-sī Hēung
Xianshuigu (town)咸水沽镇咸水沽鎮XiánshuǐgūzhènHàahm-séui-gū-jan
Xianshui Township咸水乡咸水鄉Xiánshuǐ XiāngHàahm-séui Hēung
Xiantai (town)仙台镇仙台鎮XiāntáizhènSīn-tòih-jan
Xiantang (town)仙塘镇仙塘鎮XiāntángzhènSīn-tòhng-jan
Xiantang (town)咸塘镇咸塘鎮XiántángzhènHàahm-tòhng-jan
Xiantao (in Hubei)仙桃市仙桃市Xiāntáo ShìSīn-tòuh Síh
Xiantian (town)咸田镇咸田鎮XiántiánzhènHàahm-tìhn-jan
Xianxiang (town)咸祥镇咸祥鎮XiánxiángzhènHàahm-chèuhng-jan
Xianxiang (town)贤庠镇賢庠鎮XiánxiángzhènYìhn-chèuhng-jan
Xianxia (town)仙霞镇仙霞鎮XiānxiázhènSīn-hàh-jan
Xianxia Township仙下乡仙下鄉Xiānxià XiāngSīn-hah Hēung
Xianxi (town)仙溪镇仙溪鎮XiānxīzhènSīn-kāi-jan
Xianxi (town)县溪镇縣溪鎮XiànxīzhènYún-kāi-jan
Xianyang (in Shaanxi)咸阳咸陽XiányángHàahm-yèuhng
Xianyang (in Shaanxi)咸阳市咸陽市Xiányáng ShìHàahm-yèuhng Síh
Xianyang (town)仙阳镇仙陽鎮XiānyángzhènSīn-yèuhng-jan
Xianyan (town)仙岩镇仙岩鎮XiānyánzhènSīn-ngàahm-jan
Xianyi (town)咸宜镇咸宜鎮XiányízhènHàahm-yìh-jan
Xianyou County仙游县仙游縣Xiānyóu XiànSīn-yàuh Yún
Xianyuan (town)仙源镇仙源鎮XiānyuánzhènSīn-yùhn-jan
Xianyuan Township仙源乡仙源鄉Xiānyuán XiāngSīn-yùhn Hēung
Xianyuan Township先源乡先源鄉Xiānyuán XiāngSīn-yùhn Hēung
Xianyu (town)仙寓镇仙寓鎮XiānyùzhènSīn-yuh-jan
Xianyu (town)仙庾镇仙庾鎮XiānyǔzhènSīn-yúh-jan
Xianyu (town)贤寓镇賢寓鎮XiányùzhènYìhn-yuh-jan
Xianyuwan (town)仙浴湾镇仙浴灣鎮XiānyùwānzhènSīn-yuhk-wāan-jan
Xian Zhang (conductor)张弦張弦Zhāng XiánJēung Yìhn
Xianzhuang (town)仙庄镇仙莊鎮XiānzhuāngzhènSīn-jōng-jan
Xianzong (town)仙踪镇仙蹤鎮XiānzōngzhènSīn-jūng-jan
Xiao'ao (town)晓澳镇曉澳鎮Xiǎo'àozhènHíu-ou-jan
Xiaobangbu (town)小蚌埠镇小蚌埠鎮XiǎobàngbùzhènSíu-póhng-fauh-jan
Xiaoban (town)小板镇小板鎮XiǎobǎnzhènSíu-báan-jan
Xiaobeihe (town)小北河镇小北河鎮XiǎoběihézhènSíu-bāk-hòh-jan
Xiaobi Bouyei Miao Township小碧布依族苗族乡小碧布依族苗族鄉Xiǎobì Bùyīzú Miáozú XiāngSíu-bīk Bou-yī-juhk Mìuh-juhk Hēung
Xiaobotou (town)小泊头镇小泊頭鎮XiǎobótóuzhènSíu-paak-tàuh-jan
Xiaocang She Township小沧畲族乡小滄畲族鄉Xiǎocāng Shēzú XiāngSíu-chōng Yùh-juhk Hēung
Xiaocao'e (town)小曹娥镇小曹娥鎮Xiǎocáo'ézhènSíu-chòuh-ngòh-jan
Xiaochang'an (town)小长安镇小長安鎮Xiǎocháng'ānzhènSíu-chèuhng-ngōn-jan
Xiaochang (county, in Hubei)孝昌县孝昌縣Xiàochāng XiànHaau-chēung Yún
Xiaochang (town)小厂镇小廠鎮XiǎochǎngzhènSíu-chóng-jan
Xiaochang Township小厂乡小廠鄉Xiǎochǎng XiāngSíu-chóng Hēung
Xiaocheng (town)筱埕镇筱埕鎮XiǎochéngzhènSíu-chìhng-jan
Xiaochen Township小陈乡小陳鄉Xiǎochén XiāngSíu-chàhn Hēung
Xiaochi (town)小池镇小池鎮XiǎochízhènSíu-chìh-jan
Xiaochuan Township小川乡小川鄉Xiǎochuān XiāngSíu-chyūn Hēung
Xiao (county, in Anhui)萧县蕭縣Xiāo XiànSīu Yúnʃˈaʊ
Xiaocun (town)小村镇小村鎮XiǎocūnzhènSíu-chyūn-jan
Xiaocun (town)筱村镇筱村鎮XiǎocūnzhènSíu-chyūn-jan
Xiaocun Township小村乡小村鄉Xiǎocūn XiāngSíu-chyūn Hēung
Xiaodian District小店区小店區Xiǎodiàn QūSíu-dim Kēui
Xiaodian (town)小店镇小店鎮XiǎodiànzhènSíu-dim-jan
Xiaodian (town)小淀镇小淀鎮XiǎodiànzhènSíu-dihn-jan
Xiaodian (town)晓店镇曉店鎮XiǎodiànzhènHíu-dim-jan
Xiaodian Township小店乡小店鄉Xiǎodiàn XiāngSíu-dim Hēung
Xiaodong (town)小东镇小東鎮XiǎodōngzhènSíu-dūng-jan
Xiaodong (town)小董镇小董鎮XiǎodǒngzhènSíu-dúng-jan
Xiaodong Township小董乡小董鄉Xiǎodǒng XiāngSíu-dúng Hēung
Xiaodu (Baidu's smart speaker)小度小度XiǎodùSíu-douh
Xiaodukou (town)小渡口镇小渡口鎮XiǎodùkǒuzhènSíu-douh-háu-jan
Xiaodu (town)小渡镇小渡鎮XiǎodùzhènSíu-douh-jan
Xiaofan Township小返乡小返鄉Xiǎofǎn XiāngSíu-fáan Hēung
Xiaofeng (town)孝丰镇孝丰鎮XiàofēngzhènHaau-fūng-jan
Xiaogang District; Siaogang District (in Kaohsiung)小港区小港區Xiǎogǎng QūSíu-góng Kēui
Xiaogang (town)小港镇小港鎮XiǎogǎngzhènSíu-góng-jan
Xiaogan (in Hubei)孝感孝感XiàogǎnHaau-gám
Xiaogan (in Hubei)孝感市孝感市Xiàogǎn ShìHaau-gám Síh
Xiaoguan Dong Township晓关侗族乡曉關侗族鄉Xiǎoguān Dòngzú XiāngHíu-gwāan Duhng-juhk Hēung
Xiaoguan (town)小关镇小關鎮XiǎoguānzhènSíu-gwāan-jan
Xiaoguanzhuang (town)小官庄镇小官莊鎮XiǎoguānzhuāngzhènSíu-gūn-jōng-jan
Xiaogushan (town)小孤山镇小孤山鎮XiǎogūshānzhènSíu-gū-sāan-jan
Xiaohai (town)小海镇小海鎮XiǎohǎizhènSíu-hói-jan
Xiaohekou (town)小河口镇小河口鎮XiǎohékǒuzhènSíu-hòh-háu-jan
Xiaohe (town)小河镇小河鎮XiǎohézhènSíu-hòh-jan
Xiaohe Township小河乡小河鄉Xiǎohé XiāngSíu-hòh Hēung
Xiaohuang (town)小璜镇小璜鎮XiǎohuángzhènSíu-wòhng-jan
Xiaohuidian (town)小茴店镇小茴店鎮XiǎohuídiànzhènSíu-wùih-dim-jan
Xiaohu (town)小湖镇小湖鎮XiǎohúzhènSíu-wùh-jan
Xiaoice (Microsoft chatbot)小冰小冰XiǎobīngSíu-bīng
Xiaojiahe (town)小佳河镇小佳河鎮XiǎojiāhézhènSíu-gāai-hòh-jan
Xiaojiang (town)小将镇小將鎮XiǎojiàngzhènSíu-jeung-jan
Xiaojiang (town)小江镇小江鎮XiǎojiāngzhènSíu-gōng-jan
Xiaojiang (town)萧江镇蕭江鎮XiāojiāngzhènSīu-gōng-jan
Xiaojian (town)小尖镇小尖鎮XiǎojiānzhènSíu-jīm-jan
Xiaojian (town)小涧镇小澗鎮XiǎojiànzhènSíu-gaan-jan
Xiaojin (county, in Sichuan)小金县小金縣Xiǎojīn XiànSíu-gām Yún
Xiaojing (town)孝敬镇孝敬鎮XiàojìngzhènHaau-ging-jan
Xiaojing Township小井乡小井鄉Xiǎojǐng XiāngSíu-jéng Hēung
Xiaojingzhuang Township小京庄乡小京莊鄉Xiǎojīngzhuāng XiāngSíu-gīng-jōng Hēung
Xiaoji (town)小冀镇小冀鎮XiǎojìzhènSíu-kei-jan
Xiaoji (town)小纪镇小紀鎮XiǎojìzhènSíu-géi-jan
Xiaoji (town)小集镇小集鎮XiǎojízhènSíu-jaahp-jan
Xiaokeng (town)小坑镇小坑鎮XiǎokēngzhènSíu-hāang-jan
Xiaokuan (town)小宽镇小寬鎮XiǎokuānzhènSíu-fūn-jan
Xiaokunshan (town)小昆山镇小昆山鎮XiǎokūnshānzhènSíu-kwān-sāan-jan
Xiaolangdi (town)小浪底镇小浪底鎮XiǎolàngdǐzhènSíu-lohng-dái-jan
Xiaolan (town)小榄镇小欖鎮XiǎolǎnzhènSíu-láahm-jan
Xiaolao (town)枵栳镇枵栳鎮XiāolǎozhènHīu-lóuh-jan
Xiaoliang (town)小良镇小良鎮XiǎoliángzhènSíu-lèuhng-jan
Xiaoling (town)小岭镇小嶺鎮XiǎolǐngzhènSíu-léhng-jan
Xiaolin (town)小林镇小林鎮XiǎolínzhènSíu-làhm-jan
Xiaolin (town)逍林镇逍林鎮XiāolínzhènSīu-làhm-jan
Xiaolin Township晓林乡曉林鄉Xiǎolín XiāngHíu-làhm Hēung
Xiaoliu (town)小留镇小留鎮XiǎoliúzhènSíu-làuh-jan
Xiaolongma Township小龙马乡小龍馬鄉Xiǎolóngmǎ XiāngSíu-lùhng-máh Hēung
Xiaolongnu (Condor Heroes protagonist)小龙女小龍女XiǎolóngnǚSíu-lùhng-néuih
Xiaolong (town)小龙镇小龍鎮XiǎolóngzhènSíu-lùhng-jan
Xiaolong Township晓龙乡曉龍鄉Xiǎolóng XiāngHíu-lùhng Hēung
Xiaolou (town)小楼镇小樓鎮XiǎolóuzhènSíu-làuh-jan
Xiaolukou (town)小路口镇小路口鎮XiǎolùkǒuzhènSíu-louh-háu-jan
Xiaolu Township小吕乡小呂鄉Xiǎolǚ XiāngSíu-léuih Hēung
Xiaoluzhai (town)小吕寨镇小呂寨鎮XiǎolǚzhàizhènSíu-léuih-jaaih-jan
Xiaomazhuang (town)小马庄镇小馬莊鎮XiǎomǎzhuāngzhènSíu-máh-jōng-jan
Xiaomeng (town)小孟镇小孟鎮XiǎomèngzhènSíu-maahng-jan
Xiaomiao (town)小庙镇小廟鎮XiǎomiàozhènSíu-miuh-jan
Xiaoming (fictional character)小明小明XiǎomíngSíu-mìhng
Xiaoming (town)晓明镇曉明鎮XiǎomíngzhènHíu-mìhng-jan
Xiaomi Township小密乡小密鄉Xiǎomì XiāngSíu-maht Hēung
Xiaomo (town)小漠镇小漠鎮XiǎomòzhènSíu-mohk-jan
Xiaomuhe Township小木河乡小木河鄉Xiǎomùhé XiāngSíu-muhk-hòh Hēung
Xiaomu Township孝墓乡孝墓鄉Xiàomù XiāngHaau-mouh Hēung
Xiaonan District孝南区孝南區Xiàonán QūHaau-nàahm Kēui
Xiaonanhai (town)小南海镇小南海鎮XiǎonánhǎizhènSíu-nàahm-hói-jan
Xiaopingshan (town)小平山镇小平山鎮XiǎopíngshānzhènSíu-pìhng-sāan-jan
Xiaoping (town)孝坪镇孝坪鎮XiàopíngzhènHaau-pìhng-janʃˈaʊpɪŋ
Xiaoping Township晓坪乡曉坪鄉Xiǎopíng XiāngHíu-pìhng Hēung
Xiaopingyang (town)小平阳镇小平陽鎮XiǎopíngyángzhènSíu-pìhng-yèuhng-jan
Xiaopingyi Township小平易乡小平易鄉Xiǎopíngyì XiāngSíu-pìhng-yih Hēung
Xiaopu (town)小浦镇小浦鎮XiǎopǔzhènSíu-pòuh-jan
Xiaopu (town)潇浦镇瀟浦鎮XiāopǔzhènSīu-pòuh-jan
Xiaopu Township小铺乡小鋪鄉Xiǎopù XiāngSíu-pou Hēung
Xiaoqiao (town)孝桥镇孝橋鎮XiàoqiáozhènHaau-kìuh-jan
Xiaoqiao (town)小桥镇小橋鎮XiǎoqiáozhènSíu-kìuh-jan
Xiaoqiao (town)小樵镇小樵鎮XiǎoqiáozhènSíu-chìuh-jan
Xiaoqindao Township小钦岛乡小欽島鄉Xiǎoqīndǎo XiāngSíu-yām-dóu Hēung
Xiaoqing River小清河小清河Xiǎoqīng HéSíu-chīng Hòh
Xiaoqing (town)小青镇小青鎮XiǎoqīngzhènSíu-chīng-jan
Xiaoqiu (town)小丘镇小丘鎮XiǎoqiūzhènSíu-yāu-jan
Xiaorun River小润河小潤河Xiǎorùn HéSíu-yeuhn Hòh
Xiaoruo Township小箬乡小箬鄉Xiǎoruò XiāngSíu-yeuhk Hēung
Xiaosanjiang (town)小三江镇小三江鎮XiǎosānjiāngzhènSíu-sāam-gōng-jan
Xiaoshajiang (town)小沙江镇小沙江鎮XiǎoshājiāngzhènSíu-sā-gōng-jan
Xiaoshan (district, in Zhejiang)萧山区蕭山區Xiāoshān QūSīu-sāan Kēui
Xiaoshan Township小山乡小山鄉Xiǎoshān XiāngSíu-sāan Hēung
Xiaosha (town)小沙镇小沙鎮XiǎoshāzhènSíu-sā-jan
Xiaosheng (town)小胜镇小勝鎮XiǎoshèngzhènSíu-sing-jan
Xiaoshidian (town)小史店镇小史店鎮XiǎoshǐdiànzhènSíu-sí-dim-jan
Xiaoshipeng Township小石棚乡小石棚鄉Xiǎoshípéng XiāngSíu-sehk-pàahng Hēung
Xiaoshi (town)小市镇小市鎮XiǎoshìzhènSíu-síh-jan
Xiaoshui River潇水瀟水Xiāo ShuǐSīu Séui
Xiaoshui (town)小水镇小水鎮XiǎoshuǐzhènSíu-séui-jan
Xiaoshun (town)孝顺镇孝順鎮XiàoshùnzhènHaau-seuhn-jan
Xiaosigou (town)小寺沟镇小寺溝鎮XiǎosìgōuzhènSíu-jih-kāu-jan
Xiaosiping (town)小四平镇小四平鎮XiǎosìpíngzhènSíu-sei-pìhng-jan
Xiaosi River小寺河小寺河Xiǎosì HéSíu-jih Hòh
Xiaosi Township消泗乡消泗鄉Xiāosì XiāngSīu-si Hēung
Xiaosong (town)小松镇小松鎮XiǎosōngzhènSíu-chùhng-jan
Xiaosong Township小宋乡小宋鄉Xiǎosòng XiāngSíu-sung Hēung
Xiaosuangou (town)小蒜沟镇小蒜溝鎮XiǎosuàngōuzhènSíu-syun-kāu-jan
Xiaosuan (town)小蒜镇小蒜鎮XiǎosuànzhènSíu-syun-jan
Xiaotang (town)小塘镇小塘鎮XiǎotángzhènSíu-tòhng-jan
Xiaotang Township小塘乡小塘鄉Xiǎotáng XiāngSíu-tòhng Hēung
Xiaotang Township晓塘乡曉塘鄉Xiǎotáng XiāngHíu-tòhng Hēung
Xiaotang Township筱塘乡筱塘鄉Xiǎotáng XiāngSíu-tòhng Hēung
Xiaotan Township小潭乡小潭鄉Xiǎotán XiāngSíu-tàahm Hēung
Xiaotao (town)小陶镇小陶鎮XiǎotáozhènSíu-tòuh-jan
Xiaotian Fu (Phoenix TV anchor)傅晓田傅曉田Fù XiǎotiánFuh Híu-tìhn
Xiaotian (town)晓天镇曉天鎮XiǎotiānzhènHíu-tīn-jan
Xiaoting District猇亭区猇亭區Xiāotíng QūHāau-tìhng Kēui
Xiaotun (town)小屯镇小屯鎮XiǎotúnzhènSíu-tyùhn-jan
Xiaowu Township小悟乡小悟鄉Xiǎowù XiāngSíu-ngh Hēung
Xiaowuzhan (town)小五站镇小五站鎮XiǎowǔzhànzhènSíu-ńgh-jaahm-jan
Xiaoxiang (town)小湘镇小湘鎮XiǎoxiāngzhènSíu-sēung-jan
Xiaoxia (town)小峡镇小峽鎮XiǎoxiázhènSíu-haahp-jan
Xiaoxie (town)小协镇小協鎮XiǎoxiézhènSíu-hip-jan
Xiaoxihe (town)小溪河镇小溪河鎮XiǎoxīhézhènSíu-kāi-hòh-jan
Xiaoxinji Township小辛集乡小辛集鄉Xiǎoxīnjí XiāngSíu-sān-jaahp Hēung
Xiaoxiong (town)小雄镇小雄鎮XiǎoxióngzhènSíu-hùhng-jan
Xiaoxi (town)小溪镇小溪鎮XiǎoxīzhènSíu-kāi-jan
Xiaoxi Township孝溪乡孝溪鄉Xiàoxī XiāngHaau-kāi Hēung
Xiaoxi Township小溪乡小溪鄉Xiǎoxī XiāngSíu-kāi Hēung
Xiaoxue (town)小雪镇小雪鎮XiǎoxuězhènSíu-syut-jan
Xiaoyang Manchu Korean Township小杨满族朝鲜族乡小楊滿族朝鮮族鄉Xiǎoyáng Mǎnzú Cháoxiǎnzú XiāngSíu-yèuhng Múhn-juhk Chìuh-sīn-juhk Hēung
Xiaoyangqi (town)小扬气镇小揚氣鎮XiǎoyángqìzhènSíu-yèuhng-hei-jan
Xiaoyang (town)晓阳镇曉陽鎮XiǎoyángzhènHíu-yèuhng-jan
Xiaoyangying Township小杨营乡小楊營鄉Xiǎoyángyíng XiāngSíu-yèuhng-yìhng Hēung
Xiaoyan (town)小淹镇小淹鎮XiǎoyānzhènSíu-yīm-jan
Xiaoyao (town)逍遥镇逍遙鎮XiāoyáozhènSīu-yìuh-jan
Xiaoyi (in Shanxi)孝义市孝義市Xiàoyì ShìHaau-yih Síh
Xiaoying Manchu Township小营满族乡小營滿族鄉Xiǎoyíng Mǎnzú XiāngSíu-yìhng Múhn-juhk Hēung
Xiaoyingpan (town)小营盘镇小營盤鎮XiǎoyíngpánzhènSíu-yìhng-pùhn-jan
Xiaoying Township小营乡小營鄉Xiǎoyíng XiāngSíu-yìhng Hēung
Xiaoyi (town)孝义镇孝義鎮XiàoyìzhènHaau-yih-jan
Xiaoyi Township小伊乡小伊鄉Xiǎoyī XiāngSíu-yī Hēung
Xiaoyuesi Township小岳寺乡小岳寺鄉Xiǎoyuèsì XiāngSíu-ngohk-jih Hēung
Xiaoyue (town)小越镇小越鎮XiǎoyuèzhènSíu-yuht-jan
Xiaozhaiba (town)小寨坝镇小寨壩鎮XiǎozhàibàzhènSíu-jaaih-ba-jan
Xiaozhai (town)小寨镇小寨鎮XiǎozhàizhènSíu-jaaih-jan
Xiaozhai Township小寨乡小寨鄉Xiǎozhài XiāngSíu-jaaih Hēung
Xiaozhang (town)小章镇小章鎮XiǎozhāngzhènSíu-jēung-jan
Xiaozhang Township小章乡小章鄉Xiǎozhāng XiāngSíu-jēung Hēung
Xiaozhan (town)小站镇小站鎮XiǎozhànzhènSíu-jaahm-jan
Xiaozhao Township小召乡小召鄉Xiǎozhào XiāngSíu-jiuh Hēung
Xiaozhaozhuang Township小赵庄乡小趙莊鄉Xiǎozhàozhuāng XiāngSíu-jiuh-jōng Hēung
Xiaozhi (town)孝直镇孝直鎮XiàozhízhènHaau-jihk-jan
Xiaozhi (town)小芝镇小芝鎮XiǎozhīzhènSíu-jī-jan
Xiaozhoushan Township小舟山乡小舟山鄉Xiǎozhōushān XiāngSíu-jāu-sāan Hēung
Xiaozhou (town)小周镇小周鎮XiǎozhōuzhènSíu-jāu-jan
Xiaozhuang Township小庄乡小莊鄉Xiǎozhuāng XiāngSíu-jōng Hēung
Xiaozhuzhuang Township小朱庄乡小朱莊鄉Xiǎozhūzhuāng XiāngSíu-jyū-jōng Hēung
Xiaping (town)夏坪镇夏坪鎮XiàpíngzhènHah-pìhng-jan
Xiaping Township下坪乡下坪鄉Xiàpíng XiāngHah-pìhng Hēung
Xiapu (county, in Fujian)霞浦县霞浦縣Xiápǔ XiànHàh-pòuh Yún
Xiaqiao (town)下桥镇下橋鎮XiàqiáozhènHah-kìuh-jan
Xiaqiao (town)夏桥镇夏橋鎮XiàqiáozhènHah-kìuh-jan
Xiaqi Township下七乡下七鄉Xiàqī XiāngHah-chāt Hēung
Xiaqiu (town)夏邱镇夏邱鎮XiàqiūzhènHah-yāu-jan
Xiaqu Township下渠乡下渠鄉Xiàqú XiāngHah-kèuih Hēung
Xiaruyue Township下茹越乡下茹越鄉Xiàrúyuè XiāngHah-yùh-yuht Hēung
Xiashan District霞山区霞山區Xiáshān QūHàh-sāan Kēui
Xiasha (town)下沙镇下沙鎮XiàshāzhènHah-sā-jan
Xiashenjing Township下深井乡下深井鄉Xiàshēnjǐng XiāngHah-sām-jéng Hēung
Xiashe (town)下社镇下社鎮XiàshèzhènHah-séh-jan
Xiashe Township下社乡下社鄉Xiàshè XiāngHah-séh Hēung
Xiashi village (nr Qiling)下石村下石村Xiàshí CūnHah-sehk Chyūn
Xiashu (town)下蜀镇下蜀鎮XiàshǔzhènHah-suhk-jan
Xiatang (town)下塘镇下塘鎮XiàtángzhènHah-tòhng-jan
Xiatang (town)夏塘镇夏塘鎮XiàtángzhènHah-tòhng-jan
Xiatang Township下塘乡下塘鄉Xiàtáng XiāngHah-tòhng Hēung
Xiate Kirghiz Township夏特柯尔克孜族乡夏特柯爾克孜族鄉Xiàtè Kē'ěrkèzīzú XiāngHah-dahk Ō-yíh-hāk-jī-juhk Hēung
Xia Township夏乡夏鄉Xià XiāngHah Hēung
Xiawan (town)下湾镇下灣鎮XiàwānzhènHah-wāan-jan
Xiawa (town)下洼镇下窪鎮XiàwāzhènHah-wā-jan
Xiawei (town)夏蔚镇夏蔚鎮XiàwèizhènHah-wai-jan
Xiawotou (town)下窝头镇下窩頭鎮XiàwōtóuzhènHah-wō-tàuh-jan
Xiawo (town)峡窝镇峽窩鎮XiáwōzhènHaahp-wō-jan
Xiawuqi (town)下伍旗镇下伍旗鎮XiàwǔqízhènHah-ńgh-kèih-jan
Xiaxin (town)下新镇下新鎮XiàxīnzhènHah-sān-jan
Xiaxi (town)下溪镇下溪鎮XiàxīzhènHah-kāi-jan
Xiaxu (town)下浒镇下滸鎮XiàxǔzhènHah-wú-jan
Xiayang (town)峡阳镇峽陽鎮XiáyángzhènHaahp-yèuhng-jan
Xiayang (town)霞阳镇霞陽鎮XiáyángzhènHàh-yèuhng-jan
Xiayang Township夏阳乡夏陽鄉Xiàyáng XiāngHah-yèuhng Hēung
Xiaya (town)下涯镇下涯鎮XiàyázhènHah-ngàaih-jan
Xiaye (town)下冶镇下冶鎮XiàyězhènHah-yéh-jan
Xiayi (county, in Henan)夏邑县夏邑縣Xiàyì XiànHah-yāp Yún
Xiaying District; Siaying District (in Tainan)下营区下營區Xiàyíng QūHah-yìhng Kēui
Xiaying Tibetan Township下营藏族乡下營藏族鄉Xiàyíng Zàngzú XiāngHah-yìhng Johng-juhk Hēung
Xiaying (town)下营镇下營鎮XiàyíngzhènHah-yìhng-jan
Xiaying (town)夏郢镇夏郢鎮XiàyǐngzhènHah-chíng-jan
Xiayi Yao Township夏宜瑶族乡夏宜瑤族鄉Xiàyí Yáozú XiāngHah-yìh Yìuh-juhk Hēung
Xiayuan (town)下原镇下原鎮XiàyuánzhènHah-yùhn-jan
Xiayuan Township夏园乡夏園鄉Xiàyuán XiāngHah-yùhn Hēung
Xiayukou (town)下渔口镇下漁口鎮XiàyúkǒuzhènHah-yùh-háu-jan
Xiayunling Township霞云岭乡霞雲嶺鄉Xiáyúnlǐng XiāngHàh-wàhn-léhng Hēung
Xiayu (town)下峪镇下峪鎮XiàyùzhènHah-yuhk-jan
Xiazaolin Township下枣林乡下棗林鄉Xiàzǎolín XiāngHah-jóu-làhm Hēung
Xiazao (town)夏造镇夏造鎮XiàzàozhènHah-jouh-jan
Xiazhai (town)下寨镇下寨鎮XiàzhàizhènHah-jaaih-jan
Xiazhai (town)霞寨镇霞寨鎮XiázhàizhènHàh-jaaih-jan
Xiazhai Township下寨乡下寨鄉Xiàzhài XiāngHah-jaaih Hēung
Xiazhang (town)夏张镇夏張鎮XiàzhāngzhènHah-jēung-jan
Xiazhen (town)下镇镇下鎮鎮XiàzhènzhènHah-jan-jan
Xiazhuang (town)夏庄镇夏莊鎮XiàzhuāngzhènHah-jōng-jan
Xiazhuang Township下庄乡下莊鄉Xiàzhuāng XiāngHah-jōng Hēung
Xiazhu Township下祝乡下祝鄉Xiàzhù XiāngHah-jūk Hēung
Xiazigai Township夏孜盖乡夏孜蓋鄉Xiàzīgài XiāngHah-jī-goi Hēung
Xiazi (town)虾子镇蝦子鎮XiāzǐzhènHā-jí-jan
Xibaitu Township西白兔乡西白兔鄉Xībáitù XiāngSāi-baahk-tou Hēung
Xibantun (town)西半屯镇西半屯鎮XībàntúnzhènSāi-bun-tyùhn-jan
Xibao Township西鲍乡西鮑鄉Xībào XiāngSāi-bāau Hēung
Xibaoyu Township西豹峪乡西豹峪鄉Xībàoyù XiāngSāi-paau-yuhk Hēung
Xibaqian Township西八千乡西八千鄉Xībāqiān XiāngSāi-baat-chīn Hēung
Xibe锡伯錫伯XībóSek-baak
Xibei (town)锡北镇錫北鎮XīběizhènSek-bāk-jan
Xibeiwan Township西北湾乡西北灣鄉Xīběiwān XiāngSāi-bāk-wāan Hēung
Xibing (town)溪柄镇溪柄鎮XībǐngzhènKāi-beng-jan
Xibin (town)西滨镇西濱鎮XībīnzhènSāi-bān-jan
Xibu (town)西埠镇西埠鎮XībùzhènSāi-fauh-jan
Xicaotou Township西槽头乡西槽頭鄉Xīcáotóu XiāngSāi-chòuh-tàuh Hēung
Xichangfa (town)西长发镇西長髮鎮XīchángfàzhènSāi-chèuhng-faat-jan
Xichang (in Sichuan)西昌西昌XīchāngSāi-chēung
Xichang (in Sichuan)西昌市西昌市Xīchāng ShìSāi-chēung Síh
Xichang (town)西昌镇西昌鎮XīchāngzhènSāi-chēung-jan
Xicheng District (in Beijing)西城区西城區Xīchéng QūSāi-sìhng Kēui
Xicheng (town)西城镇西城鎮XīchéngzhènSāi-sìhng-jan
Xicheng Township习城乡習城鄉Xíchéng XiāngJaahp-sìhng Hēung
Xicheng Township西城乡西城鄉Xīchéng XiāngSāi-sìhng Hēung
Xichi Township西池乡西池鄉Xīchí XiāngSāi-chìh Hēung
Xichong (county, in Sichuan)西充县西充縣Xīchōng XiànSāi-chūng Yún
Xichou (county, in Yunnan)西畴县西疇縣Xīchóu XiànSāi-chàuh Yún
Xichuan (county, in Henan)淅川县淅川縣Xīchuān XiànSīk-chyūn Yún
Xi County息县息縣Xī XiànSīk Yún
Xi County隰县隰縣Xí XiànJaahp Yún
Xicun (town)西村镇西村鎮XīcūnzhènSāi-chyūn-jan
Xicun Township西村乡西村鄉Xīcūn XiāngSāi-chyūn Hēung
Xida (town)西达镇西達鎮XīdázhènSāi-daaht-jan
Xide (county, in Sichuan)喜德县喜德縣Xǐdé XiànHéi-dāk Yún
Xidian (town)西店镇西店鎮XīdiànzhènSāi-dim-jan
Xi District西区西區Xī QūSāi Kēui
Xidizhuang (town)西翟庄镇西翟莊鎮XīdízhuāngzhènSāi-dihk-jōng-jan
Xidong (town)西董镇西董鎮XīdǒngzhènSāi-dúng-jan
Xidong Township溪东乡溪東鄉Xīdōng XiāngKāi-dūng Hēung
Xiduan Township西段乡西段鄉Xīduàn XiāngSāi-dyuhn Hēung
Xidu (town)西渡镇西渡鎮XīdùzhènSāi-douh-jan
Xiecun Township谢村乡謝村鄉Xiècūn XiāngJeh-chyūn Hēung
Xiedian Township斜店乡斜店鄉Xiédiàn XiāngChèh-dim Hēung
Xiegou Township斜沟乡斜溝鄉Xiégōu XiāngChèh-kāu Hēung
Xiejiaji District谢家集区謝家集區Xièjiājí QūJeh-gā-jaahp Kēui
Xiejiaping Tujia Township卸甲坪土家族乡卸甲坪土家族鄉Xièjiǎpíng Tǔjiāzú XiāngSe-gaap-pìhng Tóu-gā-juhk Hēung
Xiejia (town)卸甲镇卸甲鎮XièjiǎzhènSe-gaap-jan
Xiejia Township谢家乡謝家鄉Xièjiā XiāngJeh-gā Hēung
Xieji (town)谢集镇謝集鎮XièjízhènJeh-jaahp-jan
Xieji (town)谢鸡镇謝雞鎮XièjīzhènJeh-gāi-jan
Xieji Township谢集乡謝集鄉Xièjí XiāngJeh-jaahp Hēung
Xie Jun (Chess player)谢军謝軍Xiè JūnJeh Gwān
Xielingang (town)谢林港镇謝林港鎮XièlíngǎngzhènJeh-làhm-góng-jan
Xielu (town)谢炉镇謝爐鎮XièlúzhènJeh-lòuh-jan
Xiema (town)歇马镇歇馬鎮XiēmǎzhènHit-máh-jan
Xiepu (town)澥浦镇澥浦鎮XièpǔzhènHáaih-pòuh-jan
Xieqiao (town)斜桥镇斜橋鎮XiéqiáozhènChèh-kìuh-jan
Xieqiao (town)谢桥镇謝橋鎮XièqiáozhènJeh-kìuh-jan
Xieqiying (town)谢旗营镇謝旗營鎮XièqíyíngzhènJeh-kèih-yìhng-jan
Xieshen Township协神乡協神鄉Xiéshén XiāngHip-sàhn Hēung
Xietang (town)谢塘镇謝塘鎮XiètángzhènJeh-tòhng-jan
Xietan (town)斜滩镇斜灘鎮XiétānzhènChèh-tāan-jan
Xietongmen County谢通门县謝通門縣Xiètōngmén XiànJeh-tūng-mùhn Yún
Xietun (town)谢屯镇謝屯鎮XiètúnzhènJeh-tyùhn-jan
Xietun Township谢屯乡謝屯鄉Xiètún XiāngJeh-tyùhn Hēung
Xiezhuang Township谢庄乡謝莊鄉Xièzhuāng XiāngJeh-jōng Hēung
Xifan Township西畈乡西畈鄉Xīfàn XiāngSāi-faan Hēung
Xifeng (county, in Guizhou)息烽县息烽縣Xīfēng XiànSīk-fūng Yún
Xifeng (county, in Liaoning)西丰县西丰縣Xīfēng XiànSāi-fūng Yún
Xifeng District西峰区西峰區Xīfēng QūSāi-fūng Kēui
Xifengshan Township西峰山乡西峰山鄉Xīfēngshān XiāngSāi-fūng-sāan Hēung
Xifeng (town)西丰镇西丰鎮XīfēngzhènSāi-fūng-jan
Xifuji Township西付集乡西付集鄉Xīfùjí XiāngSāi-fuh-jaahp Hēung
Xigang (district, in Liaoning)西岗区西崗區Xīgǎng QūSāi-gōng Kēui
Xigang District; Sigang District (in Tainan)西港区西港區Xīgǎng QūSāi-góng Kēui
Xigang (town)西港镇西港鎮XīgǎngzhènSāi-góng-jan
Xigang Township溪港乡溪港鄉Xīgǎng XiāngKāi-góng Hēung
Xigazê (in Tibet)日喀则日喀則RìkāzéYaht-haak-jāk
Xigazê (in Tibet)日喀则市日喀則市Rìkāzé ShìYaht-haak-jāk Síh
Xigong District西工区西工區Xīgōng QūSāi-gūng Kēui
Xigou Manchu Township西沟满族乡西溝滿族鄉Xīgōu Mǎnzú XiāngSāi-kāu Múhn-juhk Hēung
Xigou Township西沟乡西溝鄉Xīgōu XiāngSāi-kāu Hēung
Xiguanglu (town)西光录镇西光錄鎮XīguānglùzhènSāi-gwōng-luhk-jan
Xiguan (town)西关镇西關鎮XīguānzhènSāi-gwāan-jan
Xiguantun Manchu Mongolian Township西关屯满族蒙古族乡西關屯滿族蒙古族鄉Xīguāntún Mǎnzú Měnggǔzú XiāngSāi-gwāan-tyùhn Múhn-juhk Mùhng-gú-juhk Hēung
Xiguanying (town)西官营镇西官營鎮XīguānyíngzhènSāi-gūn-yìhng-jan
Xiguanying Township西官营乡西官營鄉Xīguānyíng XiāngSāi-gūn-yìhng Hēung
Xigua Video (platform est.2016/17)西瓜视频西瓜視頻Xīguā ShìpínSāi-gwā Sih-pàhn
Xigu District西固区西固區Xīgù QūSāi-gu Kēui
Xiguocheng (town)西郭城镇西郭城鎮XīguōchéngzhènSāi-gwok-sìhng-jan
Xiguo (town)西虢镇西虢鎮XīguózhènSāi-gwīk-jan
Xihai (town)西海镇西海鎮XīhǎizhènSāi-hói-jan
Xihanling Township西韩岭乡西韓嶺鄉Xīhánlǐng XiāngSāi-hòhn-léhng Hēung
Xihe (county, in Gansu)西和县西和縣Xīhé XiànSāi-wòh Yún
Xihe (district, in Liaoning)细河区細河區Xìhé QūSai-hòh Kēui
Xihedi (town)西河底镇西河底鎮XīhédǐzhènSāi-hòh-dái-jan
Xihekou Township西河口乡西河口鄉Xīhékǒu XiāngSāi-hòh-háu Hēung
Xihe (town)淅河镇淅河鎮XīhézhènSīk-hòh-jan
Xihe (town)溪河镇溪河鎮XīhézhènKāi-hòh-jan
Xihe (town)西河镇西河鎮XīhézhènSāi-hòh-jan
Xihe Township西河乡西河鄉Xīhé XiāngSāi-hòh Hēung
Xiheying (town)西合营镇西合營鎮XīhéyíngzhènSāi-hahp-yìhng-jan
Xihezhuang Township西河庄乡西河莊鄉Xīhézhuāng XiāngSāi-hòh-jōng Hēung
Xihong Township西洪乡西洪鄉Xīhóng XiāngSāi-hùhng Hēung
Xihua (county, in Henan)西华县西華縣Xīhuá XiànSāi-wàh Yún
Xihuangcun (town)西黄村镇西黃村鎮XīhuángcūnzhènSāi-wòhng-chyūn-jan
Xihuang Township西簧乡西簧鄉Xīhuáng XiāngSāi-wòhng Hēung
Xihu District西湖区西湖區Xīhú QūSāi-wùh Kēui
Xihu (district, in Liaoning)溪湖区溪湖區Xīhú QūKāi-wùh Kēui
Xihuo (town)西火镇西火鎮XīhuǒzhènSāi-fó-jan
Xihu (town)西湖镇西湖鎮XīhúzhènSāi-wùh-jan
Xihu Township西湖乡西湖鄉Xīhú XiāngSāi-wùh Hēung
Xiji'er (town)西吉尔镇西吉爾鎮Xījí'ěrzhènSāi-gāt-yíh-jan
Xijianchang Township西碱厂乡西鹼廠鄉Xījiǎnchǎng XiāngSāi-gáan-chóng Hēung
Xijiang (town)西江镇西江鎮XījiāngzhènSāi-gōng-jan
Xijiang Township溪江乡溪江鄉Xījiāng XiāngKāi-gōng Hēung
Xijiang Township西江乡西江鄉Xījiāng XiāngSāi-gōng Hēung
Xijiangzhai Township西姜寨乡西姜寨鄉Xījiāngzhài XiāngSāi-gēung-jaaih Hēung
Xijian Township西建乡西建鄉Xījiàn XiāngSāi-gin Hēung
Xijiaokou Township西交口乡西交口鄉Xījiāokǒu XiāngSāi-gāau-háu Hēung
Xijiao (town)西郊镇西郊鎮XījiāozhènSāi-gāau-jan
Xijiao Township西郊乡西郊鄉Xījiāo XiāngSāi-gāau Hēung
Xiji County西吉县西吉縣Xījí XiànSāi-gāt Yún
Xijing (town)西井镇西井鎮XījǐngzhènSāi-jéng-jan
Xi Jinping (China leader 2012-present)习近平習近平Xí JìnpíngJaahp Gahn-pìhng
Xiji (town)西集镇西集鎮XījízhènSāi-jaahp-jan
Xijiuji Township西九吉乡西九吉鄉Xījiǔjí XiāngSāi-gáu-gāt Hēung
Xikeng She Town西坑畲族镇西坑畲族鎮Xīkēng Shēzú ZhènSāi-hāang Yùh-juhk Jan
Xike (town)西柯镇西柯鎮XīkēzhènSāi-ō-jan
Xikou (town)溪口镇溪口鎮XīkǒuzhènKāi-háu-jan
Xikou Township溪口乡溪口鄉Xīkǒu XiāngKāi-háu Hēung
Xiliangwa Township西两洼乡西兩窪鄉Xīliǎngwā XiāngSāi-léuhng-wā Hēung
Xilian (town)西联镇西聯鎮XīliánzhènSāi-lyùhn-jan
Xilian (town)西连镇西連鎮XīliánzhènSāi-lìhn-jan
Xilian Township西联乡西聯鄉Xīlián XiāngSāi-lyùhn Hēung
Xiliao River西辽河西遼河Xīliáo HéSāi-lìuh Hòh
Xiligou (town)希里沟镇希里溝鎮XīlǐgōuzhènHēi-léih-kāu-jan
Xilin (county, in Guangxi)西林县西林縣Xīlín XiànSāi-làhm Yún
Xilin District西林区西林區Xīlín QūSāi-làhm Kēui
Xiling District西陵区西陵區Xīlíng QūSāi-lìhng Kēui
Xilingjing Township西凌井乡西凌井鄉Xīlíngjǐng XiāngSāi-lìhng-jéng Hēung
Xilingol League锡林郭勒盟錫林郭勒盟XīlínguōlèméngSek-làhm-gwok-lahk-màhng
Xilingsi (town)西陵寺镇西陵寺鎮XīlíngsìzhènSāi-lìhng-jih-jan
Xiling (town)西岭镇西嶺鎮XīlǐngzhènSāi-léhng-jan
Xiling (town)西陵镇西陵鎮XīlíngzhènSāi-lìhng-jan
Xiling Township熙岭乡熙嶺鄉Xīlǐng XiāngHēi-léhng Hēung
Xiling Township西岭乡西嶺鄉Xīlǐng XiāngSāi-léhng Hēung
Xilinhot (in Inner Mongolia)锡林浩特錫林浩特XīlínhàotèSek-làhm-houh-dahk
Xilinhot (in Inner Mongolia)锡林浩特市錫林浩特市Xīlínhàotè ShìSek-làhm-houh-dahk Síh
Xilinji (town)西林吉镇西林吉鎮XīlínjízhènSāi-làhm-gāt-jan
Xiliucun Township西留村乡西留村鄉Xīliúcūn XiāngSāi-làuh-chyūn Hēung
Xiliuhe (town)西流河镇西流河鎮XīliúhézhènSāi-làuh-hòh-jan
Xiliuqiao Township西刘桥乡西劉橋鄉Xīliúqiáo XiāngSāi-làuh-kìuh Hēung
Xiliu (town)西柳镇西柳鎮XīliǔzhènSāi-láuh-jan
Xiliu Township西流乡西流鄉Xīliú XiāngSāi-làuh Hēung
Xilongmen Township西龙门乡西龍門鄉Xīlóngmén XiāngSāi-lùhng-mùhn Hēung
Xilongtou Township西龙头乡西龍頭鄉Xīlóngtóu XiāngSāi-lùhng-tàuh Hēung
Xilong Township溪龙乡溪龍鄉Xīlóng XiāngKāi-lùhng Hēung
Xiluo (town)西洛镇西洛鎮XīluòzhènSāi-lohk-jan
Xilu (town)西胪镇西臚鎮XīlúzhènSāi-lòuh-jan
Ximafeng (town)西马峰镇西馬峰鎮XīmǎfēngzhènSāi-máh-fūng-jan
Ximalaya (podcast and audiobooks website)喜马拉雅喜馬拉雅XǐmǎlāyǎHéi-máh-lāai-ngáh
Xima Township西马乡西馬鄉Xīmǎ XiāngSāi-máh Hēung
Ximena泽米娜澤米娜ZémǐnàJaahk-máih-nàh
Ximenes; Jimenez希梅内斯希梅內斯XīméinèisīHēi-mùih-noih-sī
Ximeng (county, in Yunnan)西盟县西盟縣Xīméng XiànSāi-màhng Yún
Ximo (town)西陌镇西陌鎮XīmòzhènSāi-mahk-jan
Ximu (town)析木镇析木鎮XīmùzhènSīk-muhk-jan
Xin'an (county, in Henan)新安县新安縣Xīn'ān XiànSān-ngōn Yún
Xin'an River新安江新安江Xīn'ān JiāngSān-ngōn Gōng
Xin'e Oroqen Township新鄂鄂伦春族乡新鄂鄂倫春族鄉Xīn'è Èlúnchūnzú XiāngSān-ngohk Ngohk-lèuhn-chēun-juhk Hēung
Xinancha (town)西南岔镇西南岔鎮XīnánchàzhènSāi-nàahm-chā-jan
Xinan (town)西南镇西南鎮XīnánzhènSāi-nàahm-jan
Xinanyu Township西南舁乡西南舁鄉Xīnányú XiāngSāi-nàahm-yùh Hēung
Xinbang (town)新浜镇新浜鎮XīnbāngzhènSān-bān-jan
Xinbao'an (town)新保安镇新保安鎮Xīnbǎo'ānzhènSān-bóu-ngōn-jan
Xinbao (town)新宝镇新寶鎮XīnbǎozhènSān-bóu-jan
Xinba (town)新坝镇新壩鎮XīnbàzhènSān-ba-jan
Xinbei District新北区新北區Xīnběi QūSān-bāk Kēui
Xinbin (county, in Liaoning)新宾县新賓縣Xīnbīn XiànSān-bān Yún
Xinbin Manchu Autonomous County新宾满族自治县新賓滿族自治縣Xīnbīn Mǎnzú ZìzhìxiànSān-bān Múhn-juhk Jih-jih-yún
Xinbin (town)新宾镇新賓鎮XīnbīnzhènSān-bān-jan
Xinbo Township新拨乡新撥鄉Xīnbō XiāngSān-buht Hēung
Xincai (county, in Henan)新蔡县新蔡縣Xīncài XiànSān-choi Yún
Xincang (town)新仓镇新倉鎮XīncāngzhènSān-chōng-jan
Xinchang (county, in Zhejiang)新昌县新昌縣Xīnchāng XiànSān-chēung Yún
Xinchang (town)新厂镇新廠鎮XīnchǎngzhènSān-chóng-jan
Xinchang (town)新昌镇新昌鎮XīnchāngzhènSān-chēung-jan
Xinchang Township新昌乡新昌鄉Xīnchāng XiāngSān-chēung Hēung
Xincheng (county, in Guangxi)忻城县忻城縣Xīnchéng XiànYān-sìhng Yún
Xincheng District新城区新城區Xīnchéng QūSān-sìhng Kēui
Xinchengju Township新城局乡新城局鄉Xīnchéngjú XiāngSān-sìhng-guhk Hēung
Xincheng (town)新城镇新城鎮XīnchéngzhènSān-sìhng-jan
Xincheng (town)新塍镇新塍鎮XīnchéngzhènSān-sìhng-jan
Xincheng Township新城乡新城鄉Xīnchéng XiāngSān-sìhng Hēung
Xinchi (town)新池镇新池鎮XīnchízhènSān-chìh-jan
Xin County新县新縣Xīn XiànSān Yún
Xincun Hui Township新村回族乡新村回族鄉Xīncūn Huízú XiāngSān-chyūn Wùih-juhk Hēung
Xincun (town)新村镇新村鎮XīncūnzhènSān-chyūn-jan
Xincun Township新村乡新村鄉Xīncūn XiāngSān-chyūn Hēung
Xincun Township辛村乡辛村鄉Xīncūn XiāngSān-chyūn Hēung
Xincuo (town)新厝镇新厝鎮XīncuòzhènSān-chou-jan
Xindai (town)新埭镇新埭鎮XīndàizhènSān-daih-jan
Xindeng (town)新登镇新登鎮XīndēngzhènSān-dāng-jan
xindi (a chromatic bamboo flute)新笛新笛xīndísān-dehk
Xindian District (in New Taipei)新店区新店區Xīndiàn QūSān-dim Kēui
Xindianping (town)新店坪镇新店坪鎮XīndiànpíngzhènSān-dim-pìhng-jan
Xindian River (Taiwan)新店溪新店溪Xīndiàn XīSān-dim Kāi
Xindian (town)新店镇新店鎮XīndiànzhènSān-dim-jan
Xindian (town)辛店镇辛店鎮XīndiànzhènSān-dim-jan
Xindian Township新店乡新店鄉Xīndiàn XiāngSān-dim Hēung
Xindian Township辛店乡辛店鄉Xīndiàn XiāngSān-dim Hēung
Xindou (town)信都镇信都鎮XìndōuzhènSeun-dōu-jan
Xindu District新都区新都區Xīndū QūSān-dōu Kēui
Xindu (town)新渡镇新渡鎮XīndùzhènSān-douh-jan
Xindu Township新渡乡新渡鄉Xīndù XiāngSān-douh Hēung
Xinfeng (county, in Guangdong)新丰县新丰縣Xīnfēng XiànSān-fūng Yún
Xinfeng (county, in Jiangxi)信丰县信丰縣Xìnfēng XiànSeun-fūng Yún
Xinfengjie (town)新丰街镇新丰街鎮XīnfēngjiēzhènSān-fūng-gāai-jan
Xinfeng (town)新丰镇新丰鎮XīnfēngzhènSān-fūng-jan
Xinfeng (town)辛丰镇辛丰鎮XīnfēngzhènSān-fūng-jan
Xinfeng Township新丰乡新丰鄉Xīnfēng XiāngSān-fūng Hēung
Xinfu District忻府区忻府區Xīnfǔ QūYān-fú Kēui
Xinfu (district, in Liaoning)新抚区新撫區Xīnfǔ QūSān-fú Kēui
Xinfu Township新富乡新富鄉Xīnfù XiāngSān-fu Hēung
Xing'an (county, in Guangxi)兴安县興安縣Xīng'ān XiànHīng-ngōn Yún
Xing'an District兴安区興安區Xīng'ān QūHīng-ngōn Kēui
Xingan (county, in Jiangxi)新干县新干縣Xīngān XiànSān-gōn Yún
Xingang (town)新港镇新港鎮XīngǎngzhènSān-góng-jan
Xingao Township新高乡新高鄉Xīngāo XiāngSān-gōu Hēung
Xingbin District兴宾区興賓區Xīngbīn QūHīng-bān Kēui
Xingcheng (in Liaoning)兴城興城XīngchéngHīng-sìhng
Xingcheng (in Liaoning)兴城市興城市Xīngchéng ShìHīng-sìhng Síh
Xingcheng (town)杏城镇杏城鎮XìngchéngzhènHahng-sìhng-jan
Xingchen (town)杏陈镇杏陳鎮XìngchénzhènHahng-chàhn-jan
Xing County兴县興縣Xīng XiànHīng Yún
Xingcun (town)星村镇星村鎮XīngcūnzhènSīng-chyūn-jan
Xingdaohu Township星岛湖乡星島湖鄉Xīngdǎohú XiāngSīng-dóu-wùh Hēung
Xingfu Manchu Township幸福满族乡幸福滿族鄉Xìngfú Mǎnzú XiāngHahng-fūk Múhn-juhk Hēung
Xingfu (town)幸福镇幸福鎮XìngfúzhènHahng-fūk-jan
Xingfu Township幸福乡幸福鄉Xìngfú XiāngHahng-fūk Hēung
Xingguo County兴国县興國縣Xīngguó XiànHīng-gwok Yún
Xingguo (town)兴国镇興國鎮XīngguózhènHīng-gwok-jan
Xingguo Township兴国乡興國鄉Xīngguó XiāngHīng-gwok Hēung
Xinghai Conservatory of Music (in Guangzhou)星海音乐学院星海音樂學院Xīnghǎi Yīnyuè XuéyuànSīng-hói Yām-ngohk Hohk-yún
Xinghai (county, in Qinghai)兴海县興海縣Xīnghǎi XiànHīng-hói Yún
Xinghe (county, in Inner Mongolia)兴和县興和縣Xīnghé XiànHīng-wòh Yún
Xinghuacun (town)杏花村镇杏花村鎮XìnghuācūnzhènHahng-fā-chyūn-jan
Xinghua (in Jiangsu)兴化興化XīnghuàHīng-fa
Xinghua (in Jiangsu)兴化市興化市Xīnghuà ShìHīng-fa Síh
Xinghualing District杏花岭区杏花嶺區Xìnghuālǐng QūHahng-fā-léhng Kēui
Xinghua (town)杏花镇杏花鎮XìnghuāzhènHahng-fā-jan
Xinghua Township杏花乡杏花鄉Xìnghuā XiāngHahng-fā Hēung
Xinghuaying (town)杏花营镇杏花營鎮XìnghuāyíngzhènHahng-fā-yìhng-jan
Xinghuo Township星火乡星火鄉Xīnghuǒ XiāngSīng-fó Hēung
Xingji (town)邢集镇邢集鎮XíngjízhènYìhng-jaahp-jan
Xingling Township杏岭乡杏嶺鄉Xìnglǐng XiāngHahng-léhng Hēung
Xinglin (town)杏林镇杏林鎮XìnglínzhènHahng-làhm-jan
Xinglong County兴隆县興隆縣Xīnglóng XiànHīng-lùhng Yún
Xinglonggong (town)兴隆宫镇興隆宮鎮XīnglónggōngzhènHīng-lùhng-gūng-jan
Xinglongshan (town)兴隆山镇興隆山鎮XīnglóngshānzhènHīng-lùhng-sāan-jan
Xinglongshan Township兴隆山乡興隆山鄉Xīnglóngshān XiāngHīng-lùhng-sāan Hēung
Xinglongtai (district, in Liaoning)兴隆台区興隆台區Xīnglóngtái QūHīng-lùhng-tòih Kēui
Xinglong (town)兴隆镇興隆鎮XīnglóngzhènHīng-lùhng-jan
Xinglong Township兴隆乡興隆鄉Xīnglóng XiāngHīng-lùhng Hēung
Xinglongzhuang (town)兴隆庄镇興隆莊鎮XīnglóngzhuāngzhènHīng-lùhng-jōng-jan
Xinglongzhuang Township兴隆庄乡興隆莊鄉Xīnglóngzhuāng XiāngHīng-lùhng-jōng Hēung
Xinglou (town)邢楼镇邢樓鎮XínglóuzhènYìhng-làuh-jan
Xingning District兴宁区興寧區Xīngníng QūHīng-nìhng Kēui
Xingning (in Guangdong)兴宁興寧XīngníngHīng-nìhng
Xingning (in Guangdong)兴宁市興寧市Xīngníng ShìHīng-nìhng Síh
Xingning (town)兴宁镇興寧鎮XìngníngzhènHing-nìhng-jan
Xingou (town)新沟镇新溝鎮XīngōuzhènSān-kāu-jan
Xingping (in Shaanxi)兴平興平XīngpíngHīng-pìhng
Xingping (in Shaanxi)兴平市興平市Xīngpíng ShìHīng-pìhng Síh
Xingqing District兴庆区興慶區Xīngqìng QūHīng-hing Kēui
Xingren (county, in Guizhou)兴仁县興仁縣Xīngrén XiànHīng-yàhn Yún
Xingshan (county, in Hubei)兴山县興山縣Xīngshān XiànHīng-sāan Yún
Xingshan District兴山区興山區Xīngshān QūHīng-sāan Kēui
Xingshan (town)杏山镇杏山鎮XìngshānzhènHahng-sāan-jan
Xingshan Township杏山乡杏山鄉Xìngshān XiāngHahng-sāan Hēung
Xingsheng Township兴盛乡興盛鄉Xīngshèng XiāngHīng-sihng Hēung
Xingshu Korean Township杏树朝鲜族乡杏樹朝鮮族鄉Xìngshù Cháoxiǎnzú XiāngHahng-syuh Chìuh-sīn-juhk Hēung
Xingshutun (town)杏树屯镇杏樹屯鎮XìngshùtúnzhènHahng-syuh-tyùhn-jan
Xingtai County邢台县邢台縣Xíngtái XiànYìhng-tòih Yún
Xingtai (in Hebei)邢台邢台XíngtáiYìhng-tòih
Xingtai (in Hebei)邢台市邢台市Xíngtái ShìYìhng-tòih Síh
Xingtang (county, in Hebei)行唐县行唐縣Xíngtáng XiànHàhng-tòhng Yún
Xingtan (town)杏坛镇杏坛镇XìngtánzhènHahng-tàahn-jan
Xinguan (town)新关镇新關鎮XīnguānzhènSān-gwāan-jan
Xingwang Ewenki Township兴旺鄂温克族乡興旺鄂溫克族鄉Xīngwàng Èwēnkèzú XiāngHīng-wohng Ngohk-wān-hāk-juhk Hēung
Xingwangzhai Township兴旺寨乡興旺寨鄉Xīngwàngzhài XiāngHīng-wohng-jaaih Hēung
Xingwen (county, in Sichuan)兴文县興文縣Xīngwén XiànHīng-màhn Yún
Xingxi Township星溪乡星溪鄉Xīngxī XiāngSīng-kāi Hēung
Xingyang (in Henan)荥阳滎陽XíngyángYìhng-yèuhng
Xingyang (in Henan)荥阳市滎陽市Xíngyáng ShìYìhng-yèuhng Síh
Xingye (county, in Guangxi)兴业县興業縣Xīngyè XiànHīng-yihp Yún
Xingyi (in Guizhou)兴义興義XīngyìHīng-yih
Xingyi (in Guizhou)兴义市興義市Xīngyì ShìHīng-yih Síh
Xingyi (town)兴义镇興義鎮XìngyìzhènHing-yih-jan
Xingyi (town)邢邑镇邢邑鎮XíngyìzhènYìhng-yāp-jan
Xingyuan Township杏园乡杏園鄉Xìngyuán XiāngHahng-yùhn Hēung
Xingzhai Township杏寨乡杏寨鄉Xìngzhài XiāngHahng-jaaih Hēung
Xingzhuang Township邢庄乡邢莊鄉Xíngzhuāng XiāngYìhng-jōng Hēung
Xinhai (town)新海镇新海鎮XīnhǎizhènSān-hói-jan
Xinhang (town)新杭镇新杭鎮XīnhángzhènSān-hòhng-jan
Xinhe (county, in Hebei)新河县新河縣Xīnhé XiànSān-hòh Yún
Xinhe (county, in Xinjiang)新和县新和縣Xīnhé XiànSān-wòh Yún
Xinheng (town)新亨镇新亨鎮XīnhēngzhènSān-hāng-jan
Xinhe (town)新和镇新和鎮XīnhézhènSān-wòh-jan
Xinhe (town)新河镇新河鎮XīnhézhènSān-hòh-jan
Xinhe Township新河乡新河鄉Xīnhé XiāngSān-hòh Hēung
Xinhua (county, in Hunan)新化县新化縣Xīnhuà XiànSān-fa Yún
Xinhua District新华区新華區Xīnhuá QūSān-wàh Kēui
Xinhua District; Sinhua District (in Tainan)新化区新化區Xīnhuà QūSān-fa Kēui
Xinhua News Agency新华通讯社新華通訊社Xīnhuá tōngxùnshèSān-wàh tūng-seun-séh
Xinhuang (county, in Hunan)新晃县新晃縣Xīnhuǎng XiànSān-fóng Yún
Xinhuang (town)新篁镇新篁鎮XīnhuángzhènSān-wòhng-jan
Xinhua (town)新华镇新華鎮XīnhuázhènSān-wàh-jan
Xinhua Township新华乡新華鄉Xīnhuá XiāngSān-wàh Hēung
Xinhui District新会区新會區Xīnhuì QūSān-wúi Kēui
Xinhuilong (town)新回龙镇新回龍鎮XīnhuílóngzhènSān-wùih-lùhng-jan
Xinhu (town)新湖镇新湖鎮XīnhúzhènSān-wùh-jan
Xinhu Township新户乡新戶鄉Xīnhù XiāngSān-wuh Hēung
Xinhu Township新湖乡新湖鄉Xīnhú XiāngSān-wùh Hēung
Xini'er (town)西尼尔镇西尼爾鎮Xīní'ěrzhènSāi-nèih-yíh-jan
Xiningchengbei (district, in Qinghai)西宁城北区西寧城北區Xīníngchéngběi QūSāi-nìhng-sìhng-bāk Kēui
Xiningchengdong (district, in Qinghai)西宁城东区西寧城東區Xīníngchéngdōng QūSāi-nìhng-sìhng-dūng Kēui
Xiningchengxi (district, in Qinghai)西宁城西区西寧城西區Xīníngchéngxī QūSāi-nìhng-sìhng-sāi Kēui
Xiningchengzhong (district, in Qinghai)西宁城中区西寧城中區Xīníngchéngzhōng QūSāi-nìhng-sìhng-jūng Kēui
Xining (in Qinghai)西宁市西寧市Xīníng ShìSāi-nìhng Síh
Xinjian District新建区新建區Xīnjiàn QūSān-gin Kēui
Xinjiang (county, in Shanxi)新绛县新絳縣Xīnjiàng XiànSān-gong Yún
Xinjiang independence (separatist movements)疆独疆獨jiāngdúgēung-duhk
Xinjiangkou (town)新江口镇新江口鎮XīnjiāngkǒuzhènSān-gōng-háu-jan
Xinjiang-related issues涉疆问题涉疆問題shè Jiāng wèntísip Gēung mahn-tàih
Xinjiang (town)新江镇新江鎮XīnjiāngzhènSān-gōng-jan
Xinjiang Township新江乡新江鄉Xīnjiāng XiāngSān-gōng Hēung
Xinjiang (unofficial alternative form)新江新江XīnjiāngSān-gōng
Xinjian (town)新建镇新建鎮XīnjiànzhènSān-gin-jan
Xinjia Township新甲乡新甲鄉Xīnjiǎ XiāngSān-gaap Hēung
Xinjiayuan Township新家园乡新家園鄉Xīnjiāyuán XiāngSān-gā-yùhn Hēung
Xinjichuan (town)新集川镇新集川鎮XīnjíchuānzhènSān-jaahp-chyūn-jan
Xinjiebu Township新界埠乡新界埠鄉Xīnjièbù XiāngSān-gaai-fauh Hēung
Xinjie (town)新街镇新街鎮XīnjiēzhènSān-gāai-jan
Xinjie Township新街乡新街鄉Xīnjiē XiāngSān-gāai Hēung
Xinjie Yi Miao Bouyei Township新街彝族苗族布依族乡新街彞族苗族布依族鄉Xīnjiē Yízú Miáozú Bùyīzú XiāngSān-gāai Yìh-juhk Mìuh-juhk Bou-yī-juhk Hēung
Xinji (in Hebei)辛集辛集XīnjíSān-jaahp
Xinji (in Hebei)辛集市辛集市Xīnjí ShìSān-jaahp Síh
Xinjin (county, in Sichuan)新津县新津縣Xīnjīn XiànSān-jēun Yún
Xinjing (town)新泾镇新涇鎮XīnjīngzhènSān-gīng-jan
Xinjing (town)新靖镇新靖鎮XīnjìngzhènSān-jihng-jan
Xinjin Township新津乡新津鄉Xīnjīn XiāngSān-jēun Hēung
Xinji (town)新集镇新集鎮XīnjízhènSān-jaahp-jan
Xinji (town)辛集镇辛集鎮XīnjízhènSān-jaahp-jan
Xinji Township新集乡新集鄉Xīnjí XiāngSān-jaahp Hēung
Xinji Township辛集乡辛集鄉Xīnjí XiāngSān-jaahp Hēung
Xinjuntun (town)新军屯镇新軍屯鎮XīnjūntúnzhènSān-gwān-tyùhn-jan
Xinkaihe (town)新开河镇新開河鎮XīnkāihézhènSān-hōi-hòh-jan
Xinkaikou (town)新开口镇新開口鎮XīnkāikǒuzhènSān-hōi-háu-jan
Xinkailing Township新开岭乡新開嶺鄉Xīnkāilǐng XiāngSān-hōi-léhng Hēung
Xinkai (town)新开镇新開鎮XīnkāizhènSān-hōi-jan
Xinkou (town)辛口镇辛口鎮XīnkǒuzhènSān-háu-jan
Xinle (in Hebei)新乐新樂XīnlèSān-lohk
Xinle (in Hebei)新乐市新樂市Xīnlè ShìSān-lohk Síh
Xinle Township新乐乡新樂鄉Xīnlè XiāngSān-lohk Hēung
Xinliao (town)新寮镇新寮鎮XīnliáozhènSān-lìuh-jan
Xinlicheng (town)新立城镇新立城鎮XīnlìchéngzhènSān-lahp-sìhng-jan
Xinling (town)信陵镇信陵鎮XìnlíngzhènSeun-lìhng-jan
Xinlin (town)新林镇新林鎮XīnlínzhènSān-làhm-jan
Xinlin Township新林乡新林鄉Xīnlín XiāngSān-làhm Hēung
Xinli (town)新立镇新立鎮XīnlìzhènSān-lahp-jan
Xinli Township新立乡新立鄉Xīnlì XiāngSān-lahp Hēung
Xinlitun (town)新立屯镇新立屯鎮XīnlìtúnzhènSān-lahp-tyùhn-jan
Xinlizhuang (town)辛立庄镇辛立莊鎮XīnlìzhuāngzhènSān-lahp-jōng-jan
Xinlong (county, in Sichuan)新龙县新龍縣Xīnlóng XiànSān-lùhng Yún
Xinlong (town)新龙镇新龍鎮XīnlóngzhènSān-lùhng-jan
Xinlong Township新龙乡新龍鄉Xīnlóng XiāngSān-lùhng Hēung
Xinluo District新罗区新羅區Xīnluó QūSān-lòh Kēui
Xin-maji (town)新马集镇新馬集鎮Xīn-mǎjízhènSān-máh-jaahp-jan
Xin-maqiao (town)新马桥镇新馬橋鎮Xīn-mǎqiáozhènSān-máh-kìuh-jan
Xinmiao (town)新妙镇新妙鎮XīnmiàozhènSān-miuh-jan
Xinmiao (town)新庙镇新廟鎮XīnmiàozhènSān-miuh-jan
Xinmi (in Henan)新密新密XīnmìSān-maht
Xinmi (in Henan)新密市新密市Xīnmì ShìSān-maht Síh
Xinming Township新明乡新明鄉Xīnmíng XiāngSān-mìhng Hēung
Xinmin (in Liaoning)新民市新民市Xīnmín ShìSān-màhn Síh
Xinmin (town)新民镇新民鎮XīnmínzhènSān-màhn-jan
Xinmin Township新民乡新民鄉Xīnmín XiāngSān-màhn Hēung
Xinning (county, in Hunan)新宁县新寧縣Xīnníng XiànSān-nìhng Yún
Xinnongcun Township新农村乡新農村鄉Xīnnóngcūn XiāngSān-nùhng-chyūn Hēung
Xinnong (town)新农镇新農鎮XīnnóngzhènSān-nùhng-jan
Xinnong Township新农乡新農鄉Xīnnóng XiāngSān-nùhng Hēung
Xinping'an (town)新平安镇新平安鎮Xīnpíng'ānzhènSān-pìhng-ngōn-jan
Xinping (county, in Yunnan)新平县新平縣Xīnpíng XiànSān-pìhng Yún
Xinping (town)新坪镇新坪鎮XīnpíngzhènSān-pìhng-jan
Xinpo (town)新坡镇新坡鎮XīnpōzhènSān-bō-jan
Xinpu (town)新浦镇新浦鎮XīnpǔzhènSān-pòuh-jan
Xinpu (town)新蒲镇新蒲鎮XīnpúzhènSān-pòuh-jan
Xinqiang (town)新墙镇新牆鎮XīnqiángzhènSān-chèuhng-jan
Xinqiaohe (town)新桥河镇新橋河鎮XīnqiáohézhènSān-kìuh-hòh-jan
Xinqiao (town)新桥镇新橋鎮XīnqiáozhènSān-kìuh-jan
Xinqiao Township新桥乡新橋鄉Xīnqiáo XiāngSān-kìuh Hēung
Xinqiao Township辛桥乡辛橋鄉Xīnqiáo XiāngSān-kìuh Hēung
Xinqing District新青区新青區Xīnqīng QūSān-chīng Kēui
Xinqing (town)新庆镇新慶鎮XīnqìngzhènSān-hing-jan
Xinqiu (district, in Liaoning)新邱区新邱區Xīnqiū QūSān-yāu Kēui
Xinquan (town)新泉镇新泉鎮XīnquánzhènSān-chyùhn-jan
Xinquan Township新泉乡新泉鄉Xīnquán XiāngSān-chyùhn Hēung
Xin River信江信江Xìn JiāngSeun Gōng
Xinrong District新荣区新榮區Xīnróng QūSān-wìhng Kēui
Xinrong (town)新荣镇新榮鎮XīnróngzhènSān-wìhng-jan
Xinruandian Township新阮店乡新阮店鄉Xīnruǎndiàn XiāngSān-yún-dim Hēung
Xinshan (town)欣山镇欣山鎮XīnshānzhènYān-sāan-jan
Xinshao (county, in Hunan)新邵县新邵縣Xīnshào XiànSān-siuh Yún
Xinshao (town)新韶镇新韶鎮XīnsháozhènSān-sìuh-jan
Xinshe District (in Taichung)新社区新社區Xīnshè QūSān-séh Kēui
Xinsheng Oroqen Township新生鄂伦春族乡新生鄂倫春族鄉Xīnshēng Èlúnchūnzú XiāngSān-sāang Ngohk-lèuhn-chēun-juhk Hēung
Xinsheng (town)新生镇新生鎮XīnshēngzhènSān-sāang-jan
Xinsheng (town)新胜镇新勝鎮XīnshèngzhènSān-sing-jan
Xinsheng Township新生乡新生鄉Xīnshēng XiāngSān-sāang Hēung
Xinsheng Township新胜乡新勝鄉Xīnshèng XiāngSān-sing Hēung
Xinshi District; Sinshih District (in Tainan)新市区新市區Xīnshì QūSān-síh Kēui
Xinshidu (town)新市渡镇新市渡鎮XīnshìdùzhènSān-síh-douh-jan
Xinshi- (town)新市镇新市鎮Xīnshì-zhènSān-síh-jan
Xinshi (town)辛市镇辛市鎮XīnshìzhènSān-síh-jan
Xinshui (town)昕水镇昕水鎮XīnshuǐzhènYān-séui-jan
Xintai (in Shandong)新泰新泰XīntàiSān-taai
Xintai (in Shandong)新泰市新泰市Xīntài ShìSān-taai Síh
Xintaimen Mongolian Town新台门蒙古族镇新台門蒙古族鎮Xīntáimén Měnggǔzú ZhènSān-tòih-mùhn Mùhng-gú-juhk Jan
Xintangbian (town)新塘边镇新塘邊鎮XīntángbiānzhènSān-tòhng-bīn-jan
Xintang (town)新塘镇新塘鎮XīntángzhènSān-tòhng-jan
Xintang (town)新棠镇新棠鎮XīntángzhènSān-tòhng-jan
Xintang Township新塘乡新塘鄉Xīntáng XiāngSān-tòhng Hēung
Xintan (town)新坍镇新坍鎮XīntānzhènSān-tāan-jan
Xintan (town)新滩镇新灘鎮XīntānzhènSān-tāan-jan
Xintan (town)新潭镇新潭鎮XīntánzhènSān-tàahm-jan
Xintan Township新滩乡新灘鄉Xīntān XiāngSān-tāan Hēung
Xintian (county, in Hunan)新田县新田縣Xīntián XiànSān-tìhn Yún
Xintian (town)新田镇新田鎮XīntiánzhènSān-tìhn-jan
Xintian Township新田乡新田鄉Xīntián XiāngSān-tìhn Hēung
Xintong Township新桐乡新桐鄉Xīntóng XiāngSān-tùhng Hēung
Xintun Township新屯乡新屯鄉Xīntún XiāngSān-tyùhn Hēung
Xinwang Township新旺乡新旺鄉Xīnwàng XiāngSān-wohng Hēung
Xinwan (town)新湾镇新灣鎮XīnwānzhènSān-wāan-jan
Xinwo (town)新渥镇新渥鎮XīnwòzhènSān-āk-jan
Xinwu District新吴区新吳區Xīnwú QūSān-ǹgh Kēui
Xinwu District (in Taoyuan)新屋区新屋區Xīnwū QūSān-ngūk Kēui
Xinwujiang (town)新乌江镇新烏江鎮XīnwūjiāngzhènSān-wū-gōng-jan
Xinxiang County新乡县新鄉縣Xīnxiāng XiànSān-hēung Yún
Xinxiang (in Henan)新乡新鄉XīnxiāngSān-hēung
Xinxiang (in Henan)新乡市新鄉市Xīnxiāng ShìSān-hēung Síh
Xinxian (town)新县镇新縣鎮XīnxiànzhènSān-yún-jan
Xinxikou Township新溪口乡新溪口鄉Xīnxīkǒu XiāngSān-kāi-háu Hēung
Xinxing County新兴县新興縣Xīnxīng XiànSān-hīng Yún
Xinxing District; Sinsing District (in Kaohsiung)新兴区新興區Xīnxīng QūSān-hīng Kēui
Xinxing Manchu Township新兴满族乡新興滿族鄉Xīnxīng Mǎnzú XiāngSān-hīng Múhn-juhk Hēung
Xinxing Oroqen Township新兴鄂伦春族乡新興鄂倫春族鄉Xīnxīng Èlúnchūnzú XiāngSān-hīng Ngohk-lèuhn-chēun-juhk Hēung
Xinxing (town)新兴镇新興鎮XīnxīngzhènSān-hīng-jan
Xinxing Township新兴乡新興鄉Xīnxīng XiāngSān-hīng Hēung
Xinxi (town)新溪镇新溪鎮XīnxīzhènSān-kāi-jan
Xinxi Township新习乡新習鄉Xīnxí XiāngSān-jaahp Hēung
Xinxi Township新溪乡新溪鄉Xīnxī XiāngSān-kāi Hēung
Xinyang (in Henan)信阳信陽XìnyángSeun-yèuhng
Xinyang (in Henan)信阳市信陽市Xìnyáng ShìSeun-yèuhng Síh
Xinyang (town)新阳镇新陽鎮XīnyángzhènSān-yèuhng-jan
Xinyang Township信阳乡信陽鄉Xìnyáng XiāngSeun-yèuhng Hēung
Xinyan (town)新兖镇新兗鎮XīnyǎnzhènSān-yíhn-jan
Xinyan (town)新堰镇新堰鎮XīnyànzhènSān-yín-jan
Xinyao Township新窑乡新窯鄉Xīnyáo XiāngSān-yìuh Hēung
Xinye (county, in Henan)新野县新野縣Xīnyě XiànSān-yéh Yún
Xinyi District (Keelung, Taipei)信义区信義區Xìnyì QūSeun-yih Kēui
Xinyi (in Guangdong)信宜信宜XìnyíSeun-yìh
Xinyi (in Guangdong)信宜市信宜市Xìnyí ShìSeun-yìh Síh
Xinyi (in Jiangsu)新沂新沂XīnyíSān-yìh
Xinyi (in Jiangsu)新沂市新沂市Xīnyí ShìSān-yìh Síh
Xinying District; Sinying District (in Tainan)新营区新營區Xīnyíng QūSān-yìhng Kēui
Xinying (town)新盈镇新盈鎮XīnyíngzhènSān-yìhng-jan
Xinyi (town)信义镇信義鎮XìnyìzhènSeun-yih-jan
Xinyi (town)新驿镇新驛鎮XīnyìzhènSān-yihk-jan
Xinyi Township辛义乡辛義鄉Xīnyì XiāngSān-yih Hēung
Xinyuan (county, in Xinjiang)新源县新源縣Xīnyuán XiànSān-yùhn Yún
Xinyuan (town)新源镇新源鎮XīnyuánzhènSān-yùhn-jan
Xinyuan (town)新袁镇新袁鎮XīnyuánzhènSān-yùhn-jan
Xinyuan Township新原乡新原鄉Xīnyuán XiāngSān-yùhn Hēung
Xinyu (in Jiangxi)新余新余XīnyúSān-yùh
Xinyu (in Jiangxi)新余市新余市Xīnyú ShìSān-yùh Síh
Xinzao (town)新造镇新造鎮XīnzàozhènSān-jouh-jan
Xinzhaidian (town)新寨店镇新寨店鎮XīnzhàidiànzhènSān-jaaih-dim-jan
Xinzhai (town)新宅镇新宅鎮XīnzháizhènSān-jaahk-jan
Xinzhai (town)新寨镇新寨鎮XīnzhàizhènSān-jaaih-jan
Xinzhai (town)辛寨镇辛寨鎮XīnzhàizhènSān-jaaih-jan
Xinzhai Township新寨乡新寨鄉Xīnzhài XiāngSān-jaaih Hēung
Xinzhangji Township新张集乡新張集鄉Xīnzhāngjí XiāngSān-jēung-jaahp Hēung
Xinzhan (town)新站镇新站鎮XīnzhànzhènSān-jaahm-jan
Xinzhan Township新站乡新站鄉Xīnzhàn XiāngSān-jaahm Hēung
Xinzha Township辛榨乡辛榨鄉Xīnzhà XiāngSān-ja Hēung
Xinzheng (in Henan)新郑新鄭XīnzhèngSān-jehng
Xinzheng (in Henan)新郑市新鄭市Xīnzhèng ShìSān-jehng Síh
Xinzheng (town)新政镇新政鎮XīnzhèngzhènSān-jing-jan
Xinzhen (town)新镇镇新鎮鎮XīnzhènzhènSān-jan-jan
Xinzhen Township新镇乡新鎮鄉Xīnzhèn XiāngSān-jan Hēung
Xinzhi (town)辛置镇辛置鎮XīnzhìzhènSān-ji-jan
Xinzhou District信州区信州區Xìnzhōu QūSeun-jāu Kēui
Xinzhou District新洲区新洲區Xīnzhōu QūSān-jāu Kēui
Xinzhou (in Shanxi)忻州忻州XīnzhōuYān-jāu
Xinzhou (in Shanxi)忻州市忻州市Xīnzhōu ShìYān-jāu Síh
Xinzhou (town)新州镇新州鎮XīnzhōuzhènSān-jāu-jan
Xinzhou (town)新洲镇新洲鎮XīnzhōuzhènSān-jāu-jan
Xinzhou (town)新舟镇新舟鎮XīnzhōuzhènSān-jāu-jan
Xinzhu; Hsinchu (Taiwan)新竹新竹XīnzhúSān-jūk
Xinzhuang District (in New Taipei)新庄区新莊區Xīnzhuāng QūSān-jōng Kēui
Xinzhuang (town)新庄镇新莊鎮XīnzhuāngzhènSān-jōng-jan
Xinzhuang (town)辛庄镇辛莊鎮XīnzhuāngzhènSān-jōng-jan
Xinzhuang Township辛庄乡辛莊鄉Xīnzhuāng XiāngSān-jōng Hēung
Xinzhuangying Township辛庄营乡辛莊營鄉Xīnzhuāngyíng XiāngSān-jōng-yìhng Hēung
Xinzhu (town)新竹镇新竹鎮XīnzhúzhènSān-jūk-jan
Xiomara苏美拉蘇美拉SūměilāSōu-méih-lāai
Xiong'an (district)雄安雄安Xióng'ānHùhng-ngōn
Xiong County雄县雄縣Xióng XiànHùhng Yún
Xiongcun (town)熊村镇熊村鎮XióngcūnzhènHùhng-chyūn-jan
Xiongcun Township雄村乡雄村鄉Xióngcūn XiāngHùhng-chyūn Hēung
Xiongguantun Township熊官屯乡熊官屯鄉Xióngguāntún XiāngHùhng-gūn-tyùhn Hēung
Xionghe (town)熊河镇熊河鎮XiónghézhènHùhng-hòh-jan
Xiongjiang (town)雄江镇雄江鎮XióngjiāngzhènHùhng-gōng-jan
Xiongji (town)熊集镇熊集鎮XióngjízhènHùhng-jaahp-jan
Xiongkou (town)熊口镇熊口鎮XióngkǒuzhènHùhng-háu-jan
Xiongyue (town)熊岳镇熊岳鎮XióngyuèzhènHùhng-ngohk-jan
Xiongzhai (town)熊寨镇熊寨鎮XióngzhàizhènHùhng-jaaih-jan
Xiongzhou (town)雄州镇雄州鎮XióngzhōuzhènHùhng-jāu-jan
Xipanlou (town)西潘楼镇西潘樓鎮XīpānlóuzhènSāi-pūn-làuh-jan
Xipan Township西潘乡西潘鄉Xīpān XiāngSāi-pūn Hēung
Xipeng (town)西彭镇西彭鎮XīpéngzhènSāi-pàahng-jan
Xiping (county, in Henan)西平县西平縣Xīpíng XiànSāi-pìhng Yún
Xipingpo Manchu Township西平坡满族乡西平坡滿族鄉Xīpíngpō Mǎnzú XiāngSāi-pìhng-bō Múhn-juhk Hēung
Xiping (town)西坪镇西坪鎮XīpíngzhènSāi-pìhng-jan
Xiping Township西平乡西平鄉Xīpíng XiāngSāi-pìhng Hēung
Xipo (town)西坡镇西坡鎮XīpōzhènSāi-bō-jan
Xiqiao (town)席桥镇席橋鎮XíqiáozhènJihk-kìuh-jan
Xiqiao (town)西樵镇西樵鎮XīqiáozhènSāi-chìuh-jan
Xiqing District (in Tianjin)西青区西青區Xīqīng QūSāi-chīng Kēui
Xiqin Manchu Township希勤满族乡希勤滿族鄉Xīqín Mǎnzú XiāngHēi-kàhn Múhn-juhk Hēung
xiqin (probable original member of huqin family)奚琴奚琴xīqínhàih-kàhm
Xiqin (town)西芹镇西芹鎮XīqínzhènSāi-kàhn-jan
Xiqi Township西歧乡西歧鄉Xīqí XiāngSāi-kèih Hēung
Xiqiuwan Township溪丘湾乡溪丘灣鄉Xīqiūwān XiāngKāi-yāu-wāan Hēung
Xiquan (town)西泉镇西泉鎮XīquánzhènSāi-chyùhn-jan
Xi River西江西江Xī JiāngSāi Gōng
Xisadian (town)西卅店镇西卅店鎮XīsàdiànzhènSāi-sā-dim-jan
Xisaishan District西塞山区西塞山區Xīsàishān QūSāi-choi-sāan Kēui
Xishacheng Township西沙城乡西沙城鄉Xīshāchéng XiāngSāi-sā-sìhng Hēung
Xishanbei Township西山北乡西山北鄉Xīshānběi XiāngSāi-sāan-bāk Hēung
Xishan District西山区西山區Xīshān QūSāi-sāan Kēui
Xishan District锡山区錫山區Xīshān QūSek-sāan Kēui
Xishan (town)溪山镇溪山鎮XīshānzhènKāi-sāan-jan
Xishan (town)西山镇西山鎮XīshānzhènSāi-sāan-jan
Xishan Township西山乡西山鄉Xīshān XiāngSāi-sāan Hēung
Xishan Yao Township西山瑶族乡西山瑤族鄉Xīshān Yáozú XiāngSāi-sāan Yìuh-juhk Hēung
Xishao Township西邵乡西邵鄉Xīshào XiāngSāi-siuh Hēung
Xishe (town)西社镇西社鎮XīshèzhènSāi-séh-jan
Xishi District西市区西市區Xīshì QūSāi-síh Kēui
Xishui (county, in Guizhou)习水县習水縣Xíshuǐ XiànJaahp-séui Yún
Xishui (county, in Hubei)浠水县浠水縣Xīshuǐ XiànHēi-séui Yún
Xishuijie Township西水界乡西水界鄉Xīshuǐjiè XiāngSāi-séui-gaai Hēung
Xishui Township细水乡細水鄉Xìshuǐ XiāngSai-séui Hēung
Xishunhe (town)西顺河镇西順河鎮XīshùnhézhènSāi-seuhn-hòh-jan
Xishu (town)西戍镇西戍鎮XīshùzhènSāi-syu-jan
Xishu (town)西竖镇西豎鎮XīshùzhènSāi-syuh-jan
Xisipo (town)西寺坡镇西寺坡鎮XīsìpōzhènSāi-jih-bō-jan
Xisi (town)西四镇西四鎮XīsìzhènSāi-sei-jan
Xisizhuang Township西寺庄乡西寺莊鄉Xīsìzhuāng XiāngSāi-jih-jōng Hēung
Xisongji (town)西宋集镇西宋集鎮XīsòngjízhènSāi-sung-jaahp-jan
Xisu Township西苏乡西蘇鄉Xīsū XiāngSāi-sōu Hēung
Xitang (town)西塘镇西塘鎮XītángzhènSāi-tòhng-jan
Xitan (town)溪潭镇溪潭鎮XītánzhènKāi-tàahm-jan
Xitan Township西滩乡西灘鄉Xītān XiāngSāi-tāan Hēung
Xitan Township西潭乡西潭鄉Xītán XiāngSāi-tàahm Hēung
Xitao (town)西陶镇西陶鎮XītáozhènSāi-tòuh-jan
Xitiao River西苕溪西苕溪Xītiáo XīSāi-tìuh Kāi
Xitieshan (town)锡铁山镇錫鐵山鎮XītiěshānzhènSek-tit-sāan-jan
Xiting (town)西亭镇西亭鎮XītíngzhènSāi-tìhng-jan
Xituan (town)西团镇西團鎮XītuánzhènSāi-tyùhn-jan
Xitun District (in Taichung)西屯区西屯區Xītún QūSāi-tyùhn Kēui
Xituo (town)西沱镇西沱鎮XītuózhènSāi-tòh-jan
Xitushan Township西土山乡西土山鄉Xītǔshān XiāngSāi-tóu-sāan Hēung
Xiuduan (town)绣缎镇繡緞鎮XiùduànzhènSau-dyuhn-jan
Xiufeng District秀峰区秀峰區Xiùfēng QūSau-fūng Kēui
Xiufeng Township秀峰乡秀峰鄉Xiùfēng XiāngSau-fūng Hēung
Xiuguluan River (Taiwan)秀姑峦溪秀姑巒溪Xiùgūluán XīSau-gū-lyùhn Kāi
Xiulin (town)秀林镇秀林鎮XiùlínzhènSau-làhm-jan
Xiumi (page-layout tool for WeChat blogs etc)秀米秀米XiùmǐSau-máih
Xiuning (county, in Anhui)休宁县休寧縣Xiūníng XiànYāu-nìhng Yún
Xiuqi (town)修齐镇修齊鎮XiūqízhènSāu-chàih-jan
Xiuren (town)修仁镇修仁鎮XiūrénzhènSāu-yàhn-jan
Xiushan (county, in Chongqing)秀山县秀山縣Xiùshān XiànSau-sāan Yún
Xiushan (town)修山镇修山鎮XiūshānzhènSāu-sāan-jan
Xiushan Township秀山乡秀山鄉Xiùshān XiāngSau-sāan Hēung
Xiushi (town)秀市镇秀市鎮XiùshìzhènSau-síh-jan
Xiushui (county, in Jiangxi)修水县修水縣Xiūshuǐ XiànSāu-séui Yún
Xiushui (town)秀水镇秀水鎮XiùshuǐzhènSau-séui-jan
Xiuwen County修文县修文縣Xiūwén XiànSāu-màhn Yún
Xiuwen (town)修文镇修文鎮XiūwénzhènSāu-màhn-jan
Xiuwu (county, in Henan)修武县修武縣Xiūwǔ XiànSāu-móuh Yún
Xiuxi (town)修溪镇修溪鎮XiūxīzhènSāu-kāi-jan
Xiuyan (county, in Liaoning)岫岩县岫岩縣Xiùyán XiànJauh-ngàahm Yún
Xiuyan Manchu Autonomous County岫岩满族自治县岫岩滿族自治縣Xiùyán Mǎnzú ZìzhìxiànJauh-ngàahm Múhn-juhk Jih-jih-yún
Xiuyan (town)岫岩镇岫岩鎮XiùyánzhènJauh-ngàahm-jan
Xiuying District秀英区秀英區Xiùyīng QūSau-yīng Kēui
Xiuyu District秀屿区秀嶼區Xiùyǔ QūSau-yùh Kēui
Xiuzhou District秀洲区秀洲區Xiùzhōu QūSau-jāu Kēui
Xiuzhuan (town)秀篆镇秀篆鎮XiùzhuànzhènSau-syuhn-jan
Xiwang (town)西汪镇西汪鎮XīwāngzhènSāi-wōng-jan
Xiwei (town)溪尾镇溪尾鎮XīwěizhènKāi-méih-jan
Xiwei (town)西苇镇西葦鎮XīwěizhènSāi-wáih-jan
Xiwei Township溪尾乡溪尾鄉Xīwěi XiāngKāi-méih Hēung
Xiweizhuang Township西未庄乡西未莊鄉Xīwèizhuāng XiāngSāi-meih-jōng Hēung
Xiwengzhuang (town)溪翁庄镇溪翁莊鎮XīwēngzhuāngzhènKāi-yūng-jōng-jan
Xiwen Township习文乡習文鄉Xíwén XiāngJaahp-màhn Hēung
Xiwenzhuang Township西温庄乡西溫莊鄉Xīwēnzhuāng XiāngSāi-wān-jōng Hēung
Xiwu Township西仵乡西仵鄉Xīwǔ XiāngSāi-ńgh Hēung
Xiwu Township西武乡西武鄉Xīwǔ XiāngSāi-móuh Hēung
Xixia (county, in Henan)西峡县西峽縣Xīxiá XiànSāi-haahp Yún
Xixia District西夏区西夏區Xīxià QūSāi-hah Kēui
Xixiang (county, in Shaanxi)西乡县西鄉縣Xīxiāng XiànSāi-hēung Yún
Xixiangtang District西乡塘区西鄉塘區Xīxiāngtáng QūSāi-hēung-tòhng Kēui
Xixiang (town)西向镇西向鎮XīxiàngzhènSāi-heung-jan
Xixiashu (town)西夏墅镇西夏墅鎮XīxiàshùzhènSāi-hah-séuih-jan
Xixiating (town)西夏亭镇西夏亭鎮XīxiàtíngzhènSāi-hah-tìhng-jan
Xixia (town)溪霞镇溪霞鎮XīxiázhènKāi-hàh-jan
Xixiaying Manchu Township西下营满族乡西下營滿族鄉Xīxiàyíng Mǎnzú XiāngSāi-hah-yìhng Múhn-juhk Hēung
Xixin Township西新乡西新鄉Xīxīn XiāngSāi-sān Hēung
Xixi (town)西溪镇西溪鎮XīxīzhènSāi-kāi-jan
Xixi Township犀溪乡犀溪鄉Xīxī XiāngSāi-kāi Hēung
Xixi Township西溪乡西溪鄉Xīxī XiāngSāi-kāi Hēung
Xixiu District西秀区西秀區Xīxiù QūSāi-sau Kēui
Xixiu (town)西秀镇西秀鎮XīxiùzhènSāi-sau-jan
Xiyangcheng Township西阳城乡西陽城鄉Xīyángchéng XiāngSāi-yèuhng-sìhng Hēung
Xiyang (county, in Shanxi)昔阳县昔陽縣Xīyáng XiànSīk-yèuhng Yún
Xiyangdian (town)西洋店镇西洋店鎮XīyángdiànzhènSāi-yèuhng-dim-jan
Xiyanggao Township西羊羔乡西羊羔鄉Xīyánggāo XiāngSāi-yèuhng-gōu Hēung
Xiyangjiang (town)西洋江镇西洋江鎮XīyángjiāngzhènSāi-yèuhng-gōng-jan
Xiyang (town)西洋镇西洋鎮XīyángzhènSāi-yèuhng-jan
Xiyang (town)西阳镇西陽鎮XīyángzhènSāi-yèuhng-jan
Xiyang Township西杨乡西楊鄉Xīyáng XiāngSāi-yèuhng Hēung
Xiyangze Township西阳泽乡西陽澤鄉Xīyángzé XiāngSāi-yèuhng-jaahk Hēung
Xiyan (town)西岩镇西岩鎮XīyánzhènSāi-ngàahm-jan
Xiyan (town)西演镇西演鎮XīyǎnzhènSāi-yín-jan
Xiyan (town)西烟镇西煙鎮XīyānzhènSāi-yīn-jan
Xiyan (town)西燕镇西燕鎮XīyànzhènSāi-yin-jan
Xiyan (town)西闫镇西閆鎮XīyánzhènSāi-yìhm-jan
Xiyan Township西焉乡西焉鄉Xīyān XiāngSāi-yīn Hēung
Xiyan Township西阎乡西閻鄉Xīyán XiāngSāi-yìhm Hēung
Xiyingcheng (town)西营城镇西營城鎮XīyíngchéngzhènSāi-yìhng-sìhng-jan
Xiying (town)西营镇西營鎮XīyíngzhènSāi-yìhng-jan
Xiying Township西营乡西營鄉Xīyíng XiāngSāi-yìhng Hēung
Xiyin (town)西垠镇西垠鎮XīyínzhènSāi-ngàhn-jan
Xiyuan Township溪源乡溪源鄉Xīyuán XiāngKāi-yùhn Hēung
Xiyuan Township西园乡西園鄉Xīyuán XiāngSāi-yùhn Hēung
Xiyuan Township西源乡西源鄉Xīyuán XiāngSāi-yùhn Hēung
Xiyuan Township西苑乡西苑鄉Xīyuàn XiāngSāi-yún Hēung
Xizangzizhi District西藏自治区西藏自治區Xīzàngzìzhì QūSāi-johng-jih-jih Kēui
Xizhai Township西寨乡西寨鄉Xīzhài XiāngSāi-jaaih Hēung
Xizhangcun (town)西张村镇西張村鎮XīzhāngcūnzhènSāi-jēung-chyūn-jan
Xizhang Township席张乡席張鄉Xízhāng XiāngJihk-jēung Hēung
Xizhang Township西张乡西張鄉Xīzhāng XiāngSāi-jēung Hēung
Xizhangzhuang (town)西张庄镇西張莊鎮XīzhāngzhuāngzhènSāi-jēung-jōng-jan
Xizhen Township西镇乡西鎮鄉Xīzhèn XiāngSāi-jan Hēung
Xizhi District (in New Taipei)汐止区汐止區Xīzhǐ QūJihk-jí Kēui
Xizhong Township息仲乡息仲鄉Xīzhòng XiāngSīk-juhng Hēung
Xizhou (town)西周镇西周鎮XīzhōuzhènSāi-jāu-jan
Xizhou Township西洲乡西洲鄉Xīzhōu XiāngSāi-jāu Hēung
Xizhu (town)西渚镇西渚鎮XīzhǔzhènSāi-jyú-jan
Xizou Township息陬乡息陬鄉Xīzōu XiāngSīk-jāu Hēung
Xh < | index | > Xs
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.