Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Xu

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Xs < | index | > Xv
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Xuan'en (county, in Hubei)宣恩县宣恩縣Xuān'ēn XiànSyūn-yān Yún
Xuancheng (in Anhui)宣城宣城XuānchéngSyūn-sìhng
Xuancheng (in Anhui)宣城市宣城市Xuānchéng ShìSyūn-sìhng Síh
Xuancheng Township宣成乡宣成鄉Xuānchéng XiāngSyūn-sìhng Hēung
Xuande Emperor宣德帝宣德帝XuāndédìSyūn-dāk-dai
Xuanfeng (town)宣风镇宣風鎮XuānfēngzhènSyūn-fūng-jan
Xuanhan (county, in Sichuan)宣汉县宣漢縣Xuānhàn XiànSyūn-hon Yún
Xuanhe Township宣和乡宣和鄉Xuānhé XiāngSyūn-wòh Hēung
Xuanhuadian (town)宣化店镇宣化店鎮XuānhuàdiànzhènSyūn-fa-dim-jan
Xuanhua District宣化区宣化區Xuānhuà QūSyūn-fa Kēui
Xuanhua (town)宣化镇宣化鎮XuānhuàzhènSyūn-fa-jan
Xuanhua Township宣化乡宣化鄉Xuānhuà XiāngSyūn-fa Hēung
Xuankou (town)漩口镇漩口鎮XuánkǒuzhènSyùhn-háu-jan
Xuanmiao (town)玄庙镇玄廟鎮XuánmiàozhènYùhn-miuh-jan
Xuanqiao (town)宣桥镇宣橋鎮XuānqiáozhènSyūn-kìuh-jan
Xuanwei (in Yunnan)宣威市宣威市Xuānwēi ShìSyūn-wāi Síh
Xuanwu District玄武区玄武區Xuánwǔ QūYùhn-móuh Kēui
Xuanwu (town)玄武镇玄武鎮XuánwǔzhènYùhn-móuh-jan
Xuanzhangtun (town)宣章屯镇宣章屯鎮XuānzhāngtúnzhènSyūn-jēung-tyùhn-jan
Xuanzhou District宣州区宣州區Xuānzhōu QūSyūn-jāu Kēui
Xuanzhou (town)萱洲镇萱洲鎮XuānzhōuzhènHyūn-jāu-jan
Xuba Township胥坝乡胥壩鄉Xūbà XiāngSēui-ba Hēung
Xubu (town)徐埠镇徐埠鎮XúbùzhènChèuih-fauh-jan
Xuchang (in Henan)许昌許昌XǔchāngHéui-chēung
Xuchang (in Henan)许昌市許昌市Xǔchāng ShìHéui-chēung Síh
Xucheng (town)盱城镇盱城鎮XūchéngzhènHēui-sìhng-jan
Xudun (town)徐墩镇徐墩鎮XúdūnzhènChèuih-dān-jan
Xue'an (town)雪岸镇雪岸鎮Xuě'ànzhènSyut-ngohn-jan
Xuebu (town)薛埠镇薛埠鎮XuēbùzhènSit-fauh-jan
Xuecheng District薛城区薛城區Xuēchéng QūSit-sìhng Kēui
Xuecun (town)薛村镇薛村鎮XuēcūnzhènSit-chyūn-jan
Xuedian (town)薛店镇薛店鎮XuēdiànzhènSit-dim-jan
Xuefeng (town)雪峰镇雪峰鎮XuěfēngzhènSyut-fūng-jan
Xuefu (town)学富镇學富鎮XuéfùzhènHohk-fu-jan
Xueguan (town)薛关镇薛關鎮XuēguānzhènSit-gwāan-jan
Xueguantun Township薛官屯乡薛官屯鄉Xuēguāntún XiāngSit-gūn-tyùhn Hēung
Xuehu (town)薛湖镇薛湖鎮XuēhúzhènSit-wùh-jan
Xuejia District; Syuejia District (in Tainan)学甲区學甲區Xuéjiǎ QūHohk-gaap Kēui
Xueji (town)薛集镇薛集鎮XuējízhènSit-jaahp-jan
Xuekou (town)峃口镇峃口鎮Xuékǒuzhèn
Xuekulue Township薛圐圙乡薛圐圙鄉Xuēkūlüè Xiāng
Xuelu (town)薛录镇薛錄鎮XuēlùzhènSit-luhk-jan
Xuetian (town)学田镇學田鎮XuétiánzhènHohk-tìhn-jan
Xuetun Township薛屯乡薛屯鄉Xuētún XiāngSit-tyùhn Hēung
Xuewucun Township薛吴村乡薛吳村鄉Xuēwúcūn XiāngSit-ǹgh-chyūn Hēung
Xueyan (town)雪堰镇雪堰鎮XuěyànzhènSyut-yín-jan
Xueye (town)雪野镇雪野鎮XuěyězhènSyut-yéh-jan
Xuezhang Township学张乡學張鄉Xuézhāng XiāngHohk-jēung Hēung
Xuezhuang (town)薛庄镇薛莊鎮XuēzhuāngzhènSit-jōng-jan
Xuezi (town)踅孜镇踅孜鎮XuézīzhènChit-jī-jan
Xugou (town)徐沟镇徐溝鎮XúgōuzhènChèuih-kāu-jan
Xuguang Township旭光乡旭光鄉Xùguāng XiāngYūk-gwōng Hēung
Xugu (town)徐古镇徐古鎮XúgǔzhènChèuih-gú-jan
Xuhui District徐汇区徐匯區Xúhuì QūChèuih-wuih Kēui
Xuhui (in Shanghai)徐汇徐匯XúhuìChèuih-wuih
<TW> Xuite (blog platform)随意窝隨意窩SuíyìwōChèuih-yi-wō
Xujia Township徐家乡徐家鄉Xújiā XiāngChèuih-gā Hēung
Xujiazhuang Township徐家庄乡徐家莊鄉Xújiāzhuāng XiāngChèuih-gā-jōng Hēung
Xujing (town)徐泾镇徐涇鎮XújīngzhènChèuih-gīng-jan
Xuji (town)徐集镇徐集鎮XújízhènChèuih-jaahp-jan
Xuji Township徐集乡徐集鄉Xújí XiāngChèuih-jaahp Hēung
Xuji Township蓄集乡蓄集鄉Xùjí XiāngChūk-jaahp Hēung
Xukeng (town)浒坑镇滸坑鎮XǔkēngzhènWú-hāang-jan
Xukou (town)胥口镇胥口鎮XūkǒuzhènSēui-háu-jan
Xuling (town)徐岭镇徐嶺鎮XúlǐngzhènChèuih-léhng-jan
Xuliugao Township徐留高乡徐留高鄉Xúliúgāo XiāngChèuih-làuh-gōu Hēung
Xun County浚县浚縣Xùn XiànJeun Yún
Xundian (county, in Yunnan)寻甸县尋甸縣Xúndiàn XiànChàhm-dihn Yún
Xundian (town)巡店镇巡店鎮XúndiànzhènChèuhn-dim-jan
Xunfeng (town)郇封镇郇封鎮XúnfēngzhènSēun-fūng-jan
Xunhe (town)逊河镇遜河鎮XùnhézhènSeun-hòh-jan
Xunhua (county, in Qinghai)循化县循化縣Xúnhuà XiànChèuhn-fa Yún
Xunke (county, in Heilongjiang)逊克县遜克縣Xùnkè XiànSeun-hāk Yún
Xunkou (town)洵口镇洵口鎮XúnkǒuzhènSēun-háu-jan
Xunmukou (town)逊母口镇遜母口鎮XùnmǔkǒuzhènSeun-móuh-háu-jan
Xunqiao (town)汛桥镇汛橋鎮XùnqiáozhènSeun-kìuh-jan
Xunrang Township逊让乡遜讓鄉Xùnràng XiāngSeun-yeuhng Hēung
Xun River浔江潯江Xún JiāngChàhm Gōng
Xuntian Township巡田乡巡田鄉Xúntián XiāngChèuhn-tìhn Hēung
Xun (town)巡镇巡鎮XúnzhènChèuhn-jan
Xunwu (county, in Jiangxi)寻乌县尋烏縣Xúnwū XiànChàhm-wū Yún
Xunyang (county, in Shaanxi)旬阳县旬陽縣Xúnyáng XiànChèuhn-yèuhng Yún
Xunyang District浔阳区潯陽區Xúnyáng QūChàhm-yèuhng Kēui
Xunyi (county, in Shaanxi)旬邑县旬邑縣Xúnyì XiànChèuhn-yāp Yún
Xunyu (town)鲟鱼镇鱘魚鎮XúnyúzhènChàhm-yùh-jan
Xunzhai (town)巽宅镇巽宅鎮XùnzháizhènSeun-jaahk-jan
Xupu (county, in Hunan)溆浦县漵浦縣Xùpǔ XiànJeuih-pòuh Yún
Xuqiao (town)徐桥镇徐橋鎮XúqiáozhènChèuih-kìuh-jan
Xushi (town)徐市镇徐市鎮XúshìzhènChèuih-síh-jan
Xushuguan (town)浒墅关镇滸墅關鎮XǔshùguānzhènWú-séuih-gwāan-jan
Xushui (county, in Hebei)徐水县徐水縣Xúshuǐ XiànChèuih-séui Yún
Xushui District徐水区徐水區Xúshuǐ QūChèuih-séui Kēui
Xutun (town)徐屯镇徐屯鎮XútúnzhènChèuih-tyùhn-jan
Xuwan (town)浒湾镇滸灣鎮XǔwānzhènWú-wāan-jan
Xuwan Township浒湾乡滸灣鄉Xǔwān XiāngWú-wāan Hēung
Xu Wenbo (translator)徐文博徐文博Xú WénbóChèuih Màhn-bok
Xuwen (county, in Guangdong)徐闻县徐聞縣Xúwén XiànChèuih-màhn Yún
Xuxa舒莎舒莎ShūshāSyū-sā
Xuxiake (town)徐霞客镇徐霞客鎮XúxiákèzhènChèuih-hàh-haak-jan
Xuxing (town)徐行镇徐行鎮XúxíngzhènChèuih-hàhng-jan
Xu Xu (author 1908-80)徐訏徐訏Xú XūChèuih Hēui
Xuyang Township徐扬乡徐揚鄉Xúyáng XiāngChèuih-yèuhng Hēung
Xuyi (county, in Jiangsu)盱眙县盱眙縣Xūyí XiànHēui-chi Yún
Xuying (town)徐营镇徐營鎮XúyíngzhènChèuih-yìhng-jan
Xuyong (county, in Sichuan)叙永县敘永縣Xùyǒng XiànJeuih-wíhng Yún
Xu Yuanchong (translator 1921-2021)许渊冲許淵沖Xǔ YuānchōngHéui Yūn-chūng
Xu Yuhua (Chess player)许昱华許昱華Xǔ YùhuáHéui Yūk-wàh
Xuzhai (town)徐寨镇徐寨鎮XúzhàizhènChèuih-jaaih-jan
Xu Zhangxu (Xu Zhimo's original name)徐章垿徐章垿Xú ZhāngxùChèuih Jēung-jeuih
Xuzhen (town)徐镇镇徐鎮鎮XúzhènzhènChèuih-jan-jan
Xu Zhimo memorial hall (in Hangzhou)徐志摩纪念馆徐志摩紀念館Xú Zhìmó jìniànguǎnChèuih Ji-mō géi-nihm-gún
Xuzhou (in Jiangsu)徐州徐州XúzhōuChèuih-jāu
Xuzhou (in Jiangsu)徐州市徐州市Xúzhōu ShìChèuih-jāu Síh
Xuzhuang (town)徐庄镇徐莊鎮XúzhuāngzhènChèuih-jōng-jan
Xuzhuang Township徐庄乡徐莊鄉Xúzhuāng XiāngChèuih-jōng Hēung
Xs < | index | > Xv
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.