Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Ox

Last update: 2024-07-17
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ow < | index | > Oy
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
oxadiazon噁草酮噁草酮ěcǎotóngngok-chóu-tùhng
Oxana奥姗娜奧姍娜ÀoshānnàOu-sāan-nàh
Oxapampa奥克萨潘帕奧克薩潘帕ÀokèsàpānpàOu-hāk-saat-pūn-paak
Oxenford奥克森福德奧克森福德ÀokèsēnfúdéOu-hāk-sām-fūk-dāk
oxeye daisy春白菊春白菊chūnbáijúchēun-baahk-gūk
<abbr.> Oxford and Cambridge牛剑牛劍Niú-JiànNgàuh-Gim
Oxford (name)奥克斯福德奧克斯福德ÀokèsīfúdéOu-hāk-sī-fūk-dāk
Oxford Street (in London)牛津街牛津街NiújīnjiēNgàuh-jēun-gāai
Oxford University牛津大学牛津大學Niújīn DàxuéNgàuh-jēun Daaih-hohk
Oxford University Press; OUP牛津大学出版社牛津大學出版社Niújīn Dàxué ChūbǎnshèNgàuh-jēun Daaih-hohk Chēut-báan-séh
Oxford University (short form)牛大牛大Niú DàNgàuh Daaih
<Cantonese> ox head not answer horse's mouth; off-topic牛头唔搭马嘴牛頭唔搭馬嘴niútóu wú dā mǎ zuǐngàuh-tàuh ǹgh daap máh jéui
<Cantonese homonym> ox head not answer horse's mouth; off-topic牛头唔答马咀牛頭唔答馬咀niútóu wú dá mǎ jǔngàuh-tàuh ǹgh daap máh jéui
Oxley奥克斯利奧克斯利ÀokèsīlìOu-hāk-sī-leih
Oxley奥克斯莱奧克斯萊ÀokèsīláiOu-hāk-sī-lòih
Oxman奥克斯曼奧克斯曼ÀokèsīmànOu-hāk-sī-maahn
Oxnard奥克斯纳德奧克斯納德ÀokèsīnàdéOu-hāk-sī-naahp-dāk
Oxner奥克斯纳奧克斯納ÀokèsīnàOu-hāk-sī-naahp
<med.> oxygenation氧合氧合yǎnghéyéuhng-hahp
oxygen concentrator (machine)制氧机制氧機zhìyǎngjījai-yéuhng-gēi
oxygen cycle氧循环氧循環yǎng xúnhuányéuhng chèuhn-wàahn
oxygen machine; oxygen concentrator氧气机氧氣機yǎngqìjīyéuhng-hei-gēi
oxygen therapy氧气疗法氧氣療法yǎngqì liáofǎyéuhng-hei lìuh-faat
oxygen therapy氧疗氧療yǎngliáoyéuhng-lìuh
Oxyrhynchus俄克喜林库斯俄克喜林庫斯ÉkèxǐlínkùsīNgòh-hāk-héi-làhm-fu-sī
Ow < | index | > Oy
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.