Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Oz

Last update: 2024-03-21
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Oy < | index | > Pa
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Ozaeta奥扎埃塔奧扎埃塔Àozhā'āitǎOu-jaat-āai-taap
Ozan奥赞奧贊ÀozànOu-jaan
Ozanam奥扎南姆奧扎南姆ÀozhānánmǔOu-jaat-nàahm-móuh
Ozange奥赞格奧贊格ÀozàngéOu-jaan-gaak
Ozanich欧扎尼奇歐扎尼奇ŌuzhāníqíNgāu-jaat-nèih-kèih
Ozanne奥桑尼奧桑尼ÀosāngníOu-sōng-nèih
Ozark奥扎克奧扎克ÀozhākèOu-jaat-hāk
Ozem奥鲜奧鮮ÀoxiānOu-sīnˈəʊzɛm
Ozgur; Özgür厄兹古尔厄茲古爾Èzīgǔ'ěrĀak-jī-gú-yíh
Ozni奥斯尼奧斯尼ÀosīníOu-sī-nèihˈɒznaɪ
Ozora欧佐劳歐佐勞ŌuzuǒláoNgāu-jo-lòuh
Ozurgeti奥祖尔盖蒂奧祖爾蓋蒂Àozǔ'ěrgàidìOu-jóu-yíh-goi-dai
Ozzie奥齐奧齊ÀoqíOu-chàihˈɒzi
Ozzy奥兹奧茲ÀozīOu-jī
Özay奥扎伊奧扎伊ÀozhāyīOu-jaat-yī
Özdil厄兹迪尔厄茲迪爾Èzīdí'ěrĀak-jī-dihk-yíh
Özçalkan厄兹卡尔坎厄茲卡爾坎Èzīkǎ'ěrkǎnĀak-jī-kā-yíh-hām
Özçivit厄兹奇维特厄茲奇維特ÈzīqíwéitèĀak-jī-kèih-wàih-dahk
Oy < | index | > Pa
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.