Back to Silas S. Brown's home page

CedPane: Um

Last update: 2024-06-20
Please read the Introduction to CedPane if you don't know what this is---求求大家读读序言
Ul < | index | > Un
WordSimplifiedTraditionalPinyinYale (provisional)IPA
Umala乌马拉烏馬拉WūmǎlāWū-máh-lāai
Umana乌马纳烏馬納WūmǎnàWū-máh-naahp
Umansky乌曼斯基烏曼斯基WūmànsījīWū-maahn-sī-gēi
Umar乌马尔烏馬爾Wūmǎ'ěrWū-máh-yíh
Umari乌马里烏馬里WūmǎlǐWū-máh-léuih
Umbach昂巴克昂巴克ÁngbākèNgòhng-bā-hāk
Umberger昂伯格昂伯格ÁngbógéNgòhng-baak-gaak
Umberto翁贝托翁貝托WēngbèituōYūng-bui-tok
umbrella伞子傘子sǎnzisaan-jíˌʌmbɹˈɛlə
umbrella rack伞架傘架sǎnjiàsaan-ga
Umbria翁布里亚翁布里亞WēngbùlǐyàYūng-bou-léih-nga
Umbundu (language)翁本杜语翁本杜語WēngběndùyǔYūng-bún-douh-yúh
Umeå于默奥于默奧Yúmò'àoYū-mahk-ou
Umi乌米烏米WūmǐWū-máih
Ummah乌玛烏瑪WūmǎWū-máhˈʌmʌ
Ummendorf乌门多夫烏門多夫WūménduōfūWū-mùhn-dō-fū
Umoh乌模烏模WūmóWū-mòuh
Umri乌姆里烏姆里WūmǔlǐWū-móuh-léih
Ul < | index | > Un
This is part of CedPane, Silas S. Brown / public domain.